Показалец 
Протокол
PDF 317kWORD 85k
Сряда, 13 юни 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Преговори преди първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)
 4.Една година от подписването на Конвенцията от Истанбул: актуално състояние (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Разискване с участието на министър - председателя на Нидерландия, Марк Рюте, относно бъдещето на Европа (разискване)
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Време за гласуване
  
8.1.Състав на Европейския парламент *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.2.Производство по несъстоятелност: актуализирани приложения към Регламента ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Споразумение между ЕС и Исландия относно допълнителни правила за външните граници и визите за периода 2014—2020 г. *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Споразумение между ЕС и Швейцария за допълнителни правила за външните граници и визите за периода 2014 – 2020 г. *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.5.Привеждане в действие на оставащите разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Шенгенската информационна система, в България и в Румъния * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.6.Политиката на сближаване и кръговата икономика (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.7.Допълнителна макрофинансова помощ за Украйна ***I (гласуване)
  
8.8.Преговори във връзка с осъвременяването на Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили (гласуване)
  
8.9.Отношенията между ЕС и НАТО (гласуване)
  
8.10.Киберотбрана (гласуване)
 9.Обяснения на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Независимост на съдебната система в Полша (разискване)
 14.Извънредна хуманитарна ситуация в Средиземноморието и солидарност в ЕС (разискване)
 15.Състав на Парламента
 16.Проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии ***I (разискване)
 17.Преговори за ново споразумение за партньорство между ЕС и държавите от АКТБ (разискване)
 18.Изпълнение и последващи действия във връзка с рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите (разискване)
 19.Подобряване на изучаването на езици и взаимното признаване на езиковите компетентности в ЕС (разискване)
 20.Състав на комисиите
 21.Затваряне на пазара на ЕС на слонова кост с цел борба с бракониерството (разискване)
 22.Структурни и финансови пречки пред достъпа до култура (разискване)
 23.Внесени документи
 24.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 25.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Русия, по-специално случаят на украинския политически затворник Олег Сенцов (2018/2754(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Jan Zahradil и Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, относно Русия, по-специално случаят на украинския политически затворник Олег Сенцов (B8-0288/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, относно Русия, по-специално случаят на украинския политически затворник Олег Сенцов (B8-0289/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D, относно Русия, по-специално случаят на украинския политически затворник Олег Сенцов (B8-0290/2018);

—   Preda Cristian Dan, Štětina Jaromír, Svoboda Pavel, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Szejnfeld Adam, Nagy József, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Corazza Bildt Anna Maria, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Ramón Luis Valcárcel Siso и Sandra Kalniete, от името на групата PPE, относно Русия, по-специално случаят на украинския политически затворник Олег Сенцов (B8-0291/2018);

—   van Baalen Johannes Cornelis, Auštrevičius Petras, Schaake Marietje, Becerra Basterrechea Beatriz, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Selimovic Jasenko, Tremosa i Balcells Ramon, Viktor Uspaskich и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно Русия, по-специално случаят на украинския политически затворник Олег Сенцов (B8-0296/2018).

II.   Положението с правата на човека в Бахрейн, по-специално случаят на Набел Раджаб (2018/2755(RSP))

—   Tannock Charles, Karski Karol, Fotyga Anna Elżbieta, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar и Wiśniewska Jadwiga, от името на групата ECR, относно положението с правата на човека в Бахрейн, по-специално случаят на Набел Раджаб (B8-0280/2018);

—   Smith Alyn, Lochbihler Barbara, Valero Bodil, Auken Margrete, Urtasun Ernest, Solé Jordi, Šoltes Igor, от името на групата Verts/ALE, относно положението с правата на човека в Бахрейн, по-специално случаят на Набел Раджаб (B8-0281/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru и Soraya Post, от името на групата S&D, относно положението с правата на човека в Бахрейн, по-специално случаят на Набел Раджаб (B8-0282/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, относно положението с правата на човека в Бахрейн, по-специално случаят на Набел Раджаб (B8-0283/2018);

—   Preda Cristian Dan, Mănescu Ramona Nicole, Zdechovský Tomáš, Svoboda Pavel, Gardini Elisabetta, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Sógor Csaba, Tomc Romana, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Valcárcel Siso Ramón Luis и Kalniete Sandra, от името на групата PPE, относно положението с правата на човека в Бахрейн, по-специално случаят на Набел Раджаб (B8-0284/2018);

—   Vergiat Marie-Christine, Björk Malin, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, Kyllönen Merja, López Bermejo Paloma, Urbán Crespo Miguel, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Spinelli Barbara, Sylikiotis Neoklis, Hadjigeorgiou Takis, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios и Kuneva Kostadinka, от името на групата GUE/NGL, относно положението с правата на човека в Бахрейн, по-специално случаят на Набел Раджаб (B8-0286/2018);

—   Schaake Marietje, Auštrevičius Petras, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis и Wikström Cecilia, от името на групата ALDE, относно положението с правата на човека в Бахрейн, по-специално случаят на Набел Раджаб (B8-0287/2018).

III.   Положението на бежанците от общността рохингия, по-специално тежкото положение на децата (2018/2756(RSP))

—   Lochbihler Barbara, Lambert Jean, Hautala Heidi, Sargentini Judith, Valero Bodil, Solé Jordi, Šoltes Igor и Heubuch Maria, от името на групата Verts/ALE, и Castaldo Fabio Massimo и Corrao Ignazio, относно положението на бежанците от общността рохингия, по-специално тежкото положение на децата (B8-0292/2018);

—   Tannock Charles, Karski Karol, Legutko Ryszard Antoni, Marias Notis, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Bashir Amjad, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar и Ruohonen-Lerner Pirkko, от името на групата ECR, относно положението на бежанците от общността рохингия, по-специално тежкото положение на децата (B8-0293/2018);

—   Valenciano Elena, Boştinaru Victor, Post Soraya и Khan Wajid от името на групата S&D, относно положението на бежанците от общността рохингия, по-специално тежкото положение на децата (B8-0294/2018);

—   Preda Cristian Dan, Zeller Joachim, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gardini Elisabetta, Svoboda Pavel, Štětina Jaromír, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Saïfi Tokia, Clune Deirdre, Belet Ivo, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Corazza Bildt Anna Maria, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Valcárcel Siso Ramón Luis и Kalniete Sandra, от името на групата PPE, относно положението на бежанците от общността рохингия, по-специално тежкото положение на децата (B8-0295/2018);

—   Urbán Crespo Miguel, Omarjee Younous, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, López Bermejo Paloma, Kyllönen Merja, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios и Vergiat Marie-Christine, от името на GUE/NGL, относно относно положението на бежанците от общността рохингия, по-специално тежкото положение на децата (B8-0297/2018);

—   Paet Urmas, Ali Nedzhmi, Auštrevičius Petras, Becerra Basterrechea Beatriz, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Schaake Marietje, Selimovic Jasenko, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis, Vajgl Ivo, Vautmans Hilde и Wikström Cecilia, от името на групата ALDE, относно положението на бежанците от общността рохингия, по-специално тежкото положение на децата (B8-0298/2018).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


3. Преговори преди първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че е получил искания за гласуване от групата Verts/ALE, както и от членове на ЕП, относно решенията за започване на преговори:

—   комисия TRAN, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Докладчик: Merja Kyllönen (A8-0206/2018);

—   комисия TRAN, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)). Докладчик: Wim van de Camp (A8-0205/2018);

—   комисия TRAN, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Докладчик: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

Гласуването ще се проведе утре, в съответствие с член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

Председателят съобщи, че не е получил искане от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, относно останалите решения за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от понеделник, 11 юни 2018 г. (точка 7 от протокола от 11.6.2018 г.).

Следователно комисиите TRAN, INTA и IMCO можаха да започнат преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.


4. Една година от подписването на Конвенцията от Истанбул: актуално състояние (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Една година от подписването на Конвенцията от Истанбул: актуално състояние (2018/2753(RSP))

Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jörg Meuthen и Franz Obermayr.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Florent Marcellesi, Csaba Sógor, Vilija Blinkevičiūtė, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Michaela Šojdrová и Maria Grapini.

Изказаха се: Frans Timmermans и Моника Панайотова.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 9.58 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател


5. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 10.05 ч.


6. Разискване с участието на министър - председателя на Нидерландия, Марк Рюте, относно бъдещето на Европа (разискване)

Разискване с участието на министър - председателя на Нидерландия, Марк Рюте, относно бъдещето на Европа (2018/2728(RPS))

Председателят направи кратко изказване, за да представи разискването.

Изказаха се: Mark Rutte (министър-председател на Нидерландия) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Gerard Batten, от името на групата EFDD, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, и Diane James, независим член на ЕП.

Изказа се Mark Rutte.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Esther de Lange, Agnes Jongerius, Amjad Bashir, Johannes Cornelis van Baalen, Claude Turmes, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Salvatore Cicu, Paul Tang, Charles Tannock, Sophia in 't Veld, Helga Trüpel, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Victor Boştinaru, Othmar Karas, Emilian Pavel, Hans-Olaf Henkel, Annie Schreijer-Pierik, Liisa Jaakonsaari, Андрей Ковачев, Karin Kadenbach, Sander Loones, Pavel Svoboda, Richard Corbett, Elisabetta Gardini, Ramón Jáuregui Atondo, Joachim Starbatty, Tom Vandenkendelaere, Maria João Rodrigues, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Brian Hayes, Eugen Freund, Cristian-Silviu Buşoi, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, Bas Eickhout, Jiří Payne, Francisco José Millán Mon, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt, Răzvan Popa, Paulo Rangel и Juan Fernando López Aguilar.

Изказа се Mark Rutte.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател


7. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.53 ч.

Председателят се изказа във връзка с последното развитие на разговорите между Скопие и Атина относно името на бившата югославска република.

Изказаха се: Gabriele Zimmer, Patricia Lalonde, David Campbell Bannerman, Manolis Kefalogiannis и Sofia Sakorafa.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Състав на Европейския парламент *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Европейския съвет за определяне на състава на Европейския парламент [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчици: Danuta Maria Hübner и Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0249)

Изказвания

След гласуването, Danuta Maria Hübner и Pedro Silva Pereira (докладчици).


8.2. Производство по несъстоятелност: актуализирани приложения към Регламента ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за замяна на приложение А към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0250)


8.3. Споразумение между ЕС и Исландия относно допълнителни правила за външните граници и визите за периода 2014—2020 г. *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Исландия за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0251)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.4. Споразумение между ЕС и Швейцария за допълнителни правила за външните граници и визите за периода 2014 – 2020 г. *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0252)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.5. Привеждане в действие на оставащите разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Шенгенската информационна система, в България и в Румъния * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение на Съвета относно привеждането в действие на оставащите разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Шенгенската информационна система, в Република България и в Румъния [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0253)


8.6. Политиката на сближаване и кръговата икономика (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно политиката на сближаване и кръговата икономика [2017/2211(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0254)


8.7. Допълнителна макрофинансова помощ за Украйна ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Украйна [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0255)

Изказвания

William (The Earl of) Dartmouth представи устно изменение с оглед добавяне на ново събражение след съображение 18. Повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха и следователно изменението не беше взето предвид и поставено на гласуване.


8.8. Преговори във връзка с осъвременяването на Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили (гласуване)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно преговорите във връзка с осъвременяването на Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили [2018/2018(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА

Приема се (P8_TA(2018)0256)


8.9. Отношенията между ЕС и НАТО (гласуване)

Доклад относно отношенията между ЕС и НАТО [2017/2276(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0257)


8.10. Киберотбрана (гласуване)

Доклад относно киберотбраната [2018/2004(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0258)


9. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Davor Škrlec - A8-0184/2018
Estefanía Torres Martínez, Igor Šoltes, Tibor Szanyi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Daniel Hannan, John Howarth, Stanislav Polčák, José Inácio Faria и Dobromir Sośnierz

Доклад Jarosław Wałęsa - A8-0183/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Miguel Viegas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Monika Smolková et José Inácio Faria

Доклад Charles Tannock - A8-0158/2018
Adam Szejnfeld и Morten Messerschmidt

Доклад Ioan Mircea Paşcu - A8-0188/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Adam Szejnfeld, Bruno Gollnisch, Younous Omarjee, Stefano Maullu, Notis Marias и John Howarth

Доклад Urmas Paet - A8-0189/2018
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Jadwiga Wiśniewska, Jiří Pospíšil и John Howarth.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 14.06 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

11. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


13. Независимост на съдебната система в Полша (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Независимост на съдебната система в Полша (2018/2761(RSP))

Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Janusz Lewandowski, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, от името на групата EFDD, Michał Marusik, от името на групата ENF, David Coburn по процедурен въпрос и Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП.

Изказаха се: Frans Timmermans и Моника Панайотова.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател


14. Извънредна хуманитарна ситуация в Средиземноморието и солидарност в ЕС (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Извънредна хуманитарна ситуация в Средиземноморието и солидарност в ЕС (2018/2768(RSP))

Председателят направи изказване, за да представи разискването. Той подчерта, че е важно да се намери решение в областта на имиграцията в рамките на следващия Европейски съвет и настоятелно призова Съвета и Комисията да предприемат действия без да губят време. Той припомни, че Парламентът вече е изразил едновременно твърда и солидарна позиция във връзка с реформата на Регламента „Дъблин IV“.

Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Roberta Metsola, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Raffaele Fitto, от името на групата ECR, Javier Nart, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Mara Bizzotto, от името на групата ENF, и Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказаха се: Paulo Rangel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Claude Moraes, Beatriz Becerra Basterrechea, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Forenza, Ignazio Corrao, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andreas Schwab, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos относно провеждащите се разисквания между Скопие и Атина, David Casa, Daniele Viotti, Ernest Urtasun, Paloma López Bermejo, Raymond Finch, Zoltán Balczó, Alessandra Mussolini, Elly Schlein, Yannick Jadot, Miguel Urbán Crespo, Sophie Montel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miriam Dalli, Florent Marcellesi, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stefano Maullu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Marijana Petir, Giovanni La Via, Julie Ward, Flavio Zanonato, Giuseppe Ferrandino, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Kristina Winberg, Georgios Epitideios и Lampros Fountoulis.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Моника Панайотова.

Разискването приключи.


15. Състав на Парламента

Mikael Pentikäinen уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 12 юни 2018 г.

В съответствие с член 4 от Правилника за дейността, Парламентът обявява мястото за свободно, считано от тази дата, и уведомява за това съответния национален орган.

°
° ° °

Финландските компетентни органи уведомяват за назначаването на Mirja Vehkaperä като член на Европейския парламент на мястото на Mikael Pentikäinen, считано от 12 юни 2018 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на нейните пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Mirja Vehkaperä участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направила декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


16. Проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

Andreas Schwab представи доклада.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се: Pascal Arimont, от името на групата PPE, Sergio Gaetano Cofferati, от името на групата S&D, Richard Sulík, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anneleen Van Bossuyt, Adam Szejnfeld, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gutiérrez Prieto, Paul Rübig, Nicola Danti, Dariusz Rosati и Michaela Šojdrová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Maria Grapini и Notis Marias.

Изказа се: Elżbieta Bieńkowska.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.5 от протокола от 14.6.2018 г.


17. Преговори за ново споразумение за партньорство между ЕС и държавите от АКТБ (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000043/2018) зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Съвета: Преговори за ново споразумение за партньорство с Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (B8-0025/2018)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000044/2018) зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Комисията: Преговори за ново споразумение за партньорство с Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (B8-0026/2018)

Bogdan Brunon Wenta (в качеството на заместник на автора) разви въпросите.

Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Neven Mimica (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Frank Engel, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Eleni Theocharous, от името на групата ECR, Louis Michel, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Mireille D'Ornano, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, James Carver, независим, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Piernicola Pedicini, György Hölvényi, Juan Fernando López Aguilar и Jadwiga Wiśniewska.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Carlos Zorrinho, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică и Maria Arena.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ignazio Corrao и Sirpa Pietikäinen.

Изказаха се Neven Mimica и Моника Панайотова.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Linda McAvan, от името на комисията DEVE, относно предстоящите преговори за ново споразумение за партньорство между Европейския съюз и Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (2018/2634(RSP)) (B8-0274/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.12 от протокола от 14.6.2018 г.


18. Изпълнение и последващи действия във връзка с рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Изпълнение и последващи действия във връзка с рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите (2018/2743(RSP))

Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Neven Mimica (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Lívia Járóka, от името на групата PPE, Soraya Post, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Danilo Oscar Lancini, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lívia Járóka, Verónica Lope Fontagné, Anna Hedh и Monika Beňová, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Soraya Post.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Julie Ward, Notis Marias, László Tőkés, José Inácio Faria, Sirpa Pietikäinen, Csaba Sógor и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се: Neven Mimica и Моника Панайотова.

Разискването приключи.


19. Подобряване на изучаването на езици и взаимното признаване на езиковите компетентности в ЕС (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000055/2018) зададен от Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, към Съвета: Подобряване на изучаването на езици и взаимното признаване на езиковите компетентности в ЕС (B8-0029/2018)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000056/2018) зададен от Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, към Комисията: Подобряване на изучаването на езици и взаимното признаване на езиковите компетентности в ЕС (B8-0030/2018)

Cecilia Wikström разви въпросите.

Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Tibor Navracsics (член на Комисията) отговориха на въпросите.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Изказаха се: Светослав Христов Малинов, от името на групата PPE, Петър Курумбашев, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Илхан Кючюк, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Pál Csáky, Clara Eugenia Aguilera García, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Момчил Неков, Асим Адемов и Anna Záborská.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Ангел Джамбазки, Ana Miranda и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се: Tibor Navracsics и Моника Панайотова.

Разискването приключи.


20. Състав на комисиите

Председателят получи от групата EFDD следното искане за назначаване:

комисия LIBE: Jiří Payne на мястото на Jörg Meuthen

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.


21. Затваряне на пазара на ЕС на слонова кост с цел борба с бракониерството (разискване)

Изявление на Комисията: Затваряне на пазара на ЕС на слонова кост с цел борба с бракониерството (2018/2750(RSP))

Tibor Navracsics (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Sirpa Pietikäinen, от името на групата PPE, Jacqueline Foster, от името на групата ECR, Catherine Bearder, от името на групата ALDE, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker и Stefan Eck.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Kateřina Konečná, Eleonora Evi и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказа се Tibor Navracsics.

Разискването приключи.


22. Структурни и финансови пречки пред достъпа до култура (разискване)

Доклад относно структурните и финансовите пречки пред достъпа до култура [2017/2255(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

Bogdan Andrzej Zdrojewski представи доклада.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Изказаха се: Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, Liliana Rodrigues, от името на групата S&D, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Martina Michels, от името на групата GUE/NGL, Michaela Šojdrová, Julie Ward и Момчил Неков.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sirpa Pietikäinen, Notis Marias и Kateřina Konečná.

Изказаха се: Tibor Navracsics и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 14.6.2018 г.


23. Внесени документи

Внесени са следните документи:

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 11/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0061/2018 - C8-0262/2018 - 2018/2122(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 1/2018 - Комитет на регионите (N8-0062/2018 - C8-0263/2018 - 2018/2123(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити № 1/2018 - Раздел IX - Европейски надзорен орган по защита на данните (N8-0063/2018 - C8-0266/2018 - 2018/2125(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


24. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 по отношение на изчисляването на регулаторните капиталови изисквания за секюритизации и опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, държани от застрахователни и презастрахователни предприятия (C(2018)03302 - 2018/2745(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 1 юни 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (C(2018)03308 - 2018/2762(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 7 юни 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 по отношение на условията за намаляване на равнището на общото обезпечение (C(2018)03568 - 2018/2766(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 юни 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложението към Регламент (ЕО) № 2271/96 на Съвета от 22 ноември 1996 г. относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на основание това законодателство или произтичащи от него (C(2018)03572 - 2018/2757(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 6 юни 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегирано решение на Комисията за изменение на приложение III към Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза, що се отнася до Иран (C(2018)03730 - 2018/2758(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 6 юни 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

Проект на делегиран акт, срокът за който беше изменен от 1 на 3 месеца по искане на водещата комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти относно критериите за определяне на централни звена за контакт за издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги и с правила за техните функции (C(2018) 2716 – 2017/2997(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 7 май 2018 г. по искане на компетентната комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON, LIBE


25. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента беше предаден следният проект на мерки по прилагане, свързан с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на включването на дестилат от естерификация на дървесен оцет в списъка на Съюза на ароматизантите (D056135/03 - 2018/2744(RPS) - срок: 30 юли 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI


26. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 623.587/OJJE).


27. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.36 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност