Seznam 
Zápis
PDF 296kWORD 81k
Středa, 13. června 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)
 4.První výroční podpisu Istanbulské úmluvy: současná situace (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Rozprava s premiérem Nizozemska Markem Ruttem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Hlasování
  8.1.Složení Evropského parlamentu *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.2.Insolvenční řízení: aktualizace příloh nařízení ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.3.Dohoda mezi EU a Islandem o doplňkových pravidlech v oblasti vnějších hranic a víz na období 2014–2020 *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.4.Dohoda mezi EU a Švýcarskem o doplňkových pravidlech v oblasti vnějších hranic a víz na období 2014–2020 *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.5.Provedení zbývajících ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharsku a Rumunsku * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.6.Politika soudržnosti a oběhové hospodářství (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.7.Další makrofinanční pomoc Ukrajině ***I (hlasování)
  8.8.Jednání o modernizaci dohody o přidružení EU-Chile (hlasování)
  8.9.Vzájemné vztahy EU-NATO (hlasování)
  8.10.Kybernetická obrana (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Nezávislost soudnictví v Polsku (rozprava)
 14.Naléhavé humanitární situace ve Středomoří a solidarita v EU (rozprava)
 15.Složení Parlamentu
 16.Test přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání ***I (rozprava)
 17.Jednání o nové dohodě o partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými státy (rozprava)
 18.Uplatňování rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů a návazné kroky (rozprava)
 19.Zlepšování jazykového vzdělávání a vzájemné uznávání jazykových znalostí v EU (rozprava)
 20.Členství ve výborech
 21.Uzavření trhu EU se slonovinou za účelem boje proti pytláctví (rozprava)
 22.Strukturální a finanční překážky v přístupu ke kultuře (rozprava)
 23.Předložení dokumentů
 24.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 25.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 26.Pořad jednání příštího denního zasedání
 27.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Rusko, zejména případ ukrajinského politického vězně Oleha Sencova (2018/2754(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Jan Zahradil a Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR o Rusku, zejména případu ukrajinského politického vězně Oleha Sencova (B8-0288/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE o Rusku, zejména případu ukrajinského politického vězně Oleha Sencova (B8-0289/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D o Rusku, zejména případu ukrajinského politického vězně Oleha Sencova (B8-0290/2018);

—   Preda Cristian Dan, Štětina Jaromír, Svoboda Pavel, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Szejnfeld Adam, Nagy József, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Corazza Bildt Anna Maria, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Ramón Luis Valcárcel Siso a Sandra Kalniete za skupinu PPE o Rusku, zejména případu ukrajinského politického vězně Oleha Sencova (B8-0291/2018);

—   van Baalen Johannes Cornelis, Auštrevičius Petras, Schaake Marietje, Becerra Basterrechea Beatriz, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Selimovic Jasenko, Tremosa i Balcells Ramon, Viktor Uspaskich a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o Rusku, zejména případu ukrajinského politického vězně Oleha Sencova (B8-0296/2018).

II.   Situace v oblasti lidských práv v Bahrajnu, zejména případ Nabíla Radžába (2018/2755(RSP))

—   Tannock Charles, Karski Karol, Fotyga Anna Elżbieta, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar a Wiśniewska Jadwiga za skupinu ECR o situaci v oblasti lidských práv v Bahrajnu, zejména případu Nabíla Radžába (B8-0280/2018);

—   Smith Alyn, Lochbihler Barbara, Valero Bodil, Auken Margrete, Urtasun Ernest, Solé Jordi a Šoltes Igor za skupinu Verts/ALE o situaci v oblasti lidských práv v Bahrajnu, zejména případu Nabíla Radžába (B8-0281/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post za skupinu S&D o Bahrajnu, zejména případu Nabíla Radžába (B8-0282/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD o situaci v oblasti lidských práv v Bahrajnu, zejména případu Nabíla Radžába (B8-0283/2018);

—   Preda Cristian Dan, Mănescu Ramona Nicole, Zdechovský Tomáš, Svoboda Pavel, Gardini Elisabetta, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Sógor Csaba, Tomc Romana, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Valcárcel Siso Ramón Luis a Kalniete Sandra za skupinu PPE o situaci v oblasti lidských práv v Bahrajnu, zejména případu Nabíla Radžába (B8-0284/2018);

—   Vergiat Marie-Christine, Björk Malin, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, Kyllönen Merja, López Bermejo Paloma, Urbán Crespo Miguel, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Spinelli Barbara, Sylikiotis Neoklis, Hadjigeorgiou Takis, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios a Kuneva Kostadinka za skupinu GUE/NGL o situaci v oblasti lidských práv v Bahrajnu, zejména případu Nabíla Radžába (B8-0286/2018);

—   Schaake Marietje, Auštrevičius Petras, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis a Wikström Cecilia za skupinu ALDE o situaci v oblasti lidských práv v Bahrajnu, zejména případu Nabíla Radžába (B8-0287/2018).

III.   Situace rohinžských uprchlíků, zejména tíživá situace dětí (2018/2756(RSP))

—   Lochbihler Barbara, Lambert Jean, Hautala Heidi, Sargentini Judith, Valero Bodil, Solé Jordi, Šoltes Igor a Heubuch Maria za skupinu Verts/ALE, Castaldo Fabio Massimo a Corrao Ignazio o situaci rohinžských uprchlíků, zejména o tíživé situaci dětí (B8-0292/2018);

—   Tannock Charles, Karski Karol, Legutko Ryszard Antoni, Marias Notis, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Bashir Amjad, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar a Ruohonen-Lerner Pirkko za skupinu ECR o situaci rohinžských uprchlíků, zejména o tíživé situaci dětí (B8-0293/2018);

—   Valenciano Elena, Boştinaru Victor, Post Soraya a Khan Wajid za skupinu S&D o situaci rohinžských uprchlíků, zejména o tíživé situaci dětí (B8-0294/2018);

—   Preda Cristian Dan, Zeller Joachim, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gardini Elisabetta, Svoboda Pavel, Štětina Jaromír, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Saïfi Tokia, Clune Deirdre, Belet Ivo, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Corazza Bildt Anna Maria, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Valcárcel Siso Ramón Luis a Kalniete Sandra za skupinu PPE o situaci rohinžských uprchlíků, zejména o tíživé situaci dětí (B8-0295/2018);

—   Urbán Crespo Miguel, Omarjee Younous, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, López Bermejo Paloma, Kyllönen Merja, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios a Vergiat Marie-Christine za skupinu GUE/NGL o situaci rohinžských uprchlíků, zejména o tíživé situaci dětí (B8-0297/2018);

—   Paet Urmas, Ali Nedzhmi, Auštrevičius Petras, Becerra Basterrechea Beatriz, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Schaake Marietje, Selimovic Jasenko, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis, Vajgl Ivo, Vautmans Hilde a Wikström Cecilia za skupinu ALDE o situaci rohinžských uprchlíků, zejména o tíživé situaci dětí (B8-0298/2018).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


3. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil, že mu skupina Verts/ALE a poslanci postoupili žádosti o hlasování týkající se těchto rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání:

—   výbor TRAN na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Zpravodajka: Merja Kyllönen (A8-0206/2018);

—   výbor TRAN na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)). Zpravodaj: Wim van de Camp (A8-0205/2018);

—   výbor TRAN na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Zpravodaj: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

Hlasování se v souladu s čl. 69c odst. 2 jednacího řádu bude konat nazítří

Předseda oznámil, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržel žádost, aby se hlasovalo o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, které bylo oznámeno v zápise z pondělí 11. června 2018 (bod 7 zápisu ze dne 11.6.2018).

Výbory TRAN, INTA a IMCO tak po uplynutí lhůty stanovené čl. 69c odst. 2 jednacího řádu mohly zahájit jednání.


4. První výroční podpisu Istanbulské úmluvy: současná situace (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: První výroční podpisu Istanbulské úmluvy: současná situace (2018/2753(RSP))

Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jörg Meuthen a Franz Obermayr.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Florent Marcellesi, Csaba Sógor, Vilija Blinkevičiūtė, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Michaela Šojdrová a Maria Grapini.

Vystoupili: Frans Timmermans a Monika Panayotova.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 9:58.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


5. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 10:05.


6. Rozprava s premiérem Nizozemska Markem Ruttem o budoucnosti Evropy (rozprava)

Rozprava s premiérem Nizozemska Markem Ruttem o budoucnosti Evropy (2018/2728(RPS))

Předseda rozpravu uvedl krátkým prohlášením.

Vystoupili: Mark Rutte (premiér Nizozemska) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Peter van Dalen za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu EFDD, Marcel de Graaff za skupinu ENF a Diane James – nezařazená poslankyně.

Vystoupil Mark Rutte.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Esther de Lange, Agnes Jongerius, Amjad Bashir, Johannes Cornelis van Baalen, Claude Turmes, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Salvatore Cicu, Paul Tang, Charles Tannock, Sophia in 't Veld, Helga Trüpel, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Victor Boştinaru, Othmar Karas, Emilian Pavel, Hans-Olaf Henkel, Annie Schreijer-Pierik, Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Karin Kadenbach, Sander Loones, Pavel Svoboda, Richard Corbett, Elisabetta Gardini, Ramón Jáuregui Atondo, Joachim Starbatty, Tom Vandenkendelaere, Maria João Rodrigues, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Brian Hayes, Eugen Freund, Cristian-Silviu Buşoi, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, Bas Eickhout, Jiří Payne, Francisco José Millán Mon, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt, Răzvan Popa, Paulo Rangel a Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupil Mark Rutte.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda


7. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo ve 12:53.

Předsedající se vyjádřil k nejnovějšímu vývoji jednání mezi Skopjí a Aténami, pokud jde o název bývalé jugoslávské republiky.

Vystoupili: Gabriele Zimmer, Patricia Lalonde, David Campbell Bannerman, Manolis Kefalogiannis a Sofia Sakorafa.


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Složení Evropského parlamentu *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajové: Danuta Maria Hübner a Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0249)

Vystoupení

Po hlasování Danuta Maria Hübner a Pedro Silva Pereira (zpravodajové).


8.2. Insolvenční řízení: aktualizace příloh nařízení ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se nahrazuje příloha A nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0250)


8.3. Dohoda mezi EU a Islandem o doplňkových pravidlech v oblasti vnějších hranic a víz na období 2014–2020 *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Islandem o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0251)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.4. Dohoda mezi EU a Švýcarskem o doplňkových pravidlech v oblasti vnějších hranic a víz na období 2014–2020 *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0252)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.5. Provedení zbývajících ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharsku a Rumunsku * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0253)


8.6. Politika soudržnosti a oběhové hospodářství (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o politice soudržnosti a oběhovém hospodářství [2017/2211(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0254)


8.7. Další makrofinanční pomoc Ukrajině ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Ukrajině [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0255)

Vystoupení

William (The Earl of) Dartmouth předložil ústní pozměňovací návrh na vložení nového bodu odůvodnění za bod odůvodnění 18. Tento pozměňovací návrh nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednání vyslovilo více než 40 poslanců.


8.8. Jednání o modernizaci dohody o přidružení EU-Chile (hlasování)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k jednání o modernizaci dohody o přidružení EU-Chile [2018/2018(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P8_TA(2018)0256)


8.9. Vzájemné vztahy EU-NATO (hlasování)

Zpráva o vzájemných vztazích EU-NATO [2017/2276(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0257)


8.10. Kybernetická obrana (hlasování)

Zpráva o kybernetické obraně [2018/2004(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0258)


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Davor Škrlec - A8-0184/2018
Estefanía Torres Martínez, Igor Šoltes, Tibor Szanyi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Daniel Hannan, John Howarth, Stanislav Polčák, José Inácio Faria a Dobromir Sośnierz

zpráva Jarosław Wałęsa - A8-0183/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Miguel Viegas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Monika Smolková a José Inácio Faria

zpráva Charles Tannock - A8-0158/2018
Adam Szejnfeld a Morten Messerschmidt

zpráva Ioan Mircea Paşcu - A8-0188/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Adam Szejnfeld, Bruno Gollnisch, Younous Omarjee, Stefano Maullu, Notis Marias a John Howarth

zpráva Urmas Paet - A8-0189/2018
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Jadwiga Wiśniewska, Jiří Pospíšil a John Howarth.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 14:06.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

11. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Nezávislost soudnictví v Polsku (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Nezávislost soudnictví v Polsku (2018/2761(RSP))

Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Janusz Lewandowski za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Robert Jarosław Iwaszkiewicz za skupinu EFDD, Michał Marusik za skupinu ENF, David Coburn s procesní námitkou a Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec.

Vystoupili: Frans Timmermans a Monika Panayotova.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


14. Naléhavé humanitární situace ve Středomoří a solidarita v EU (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Naléhavé humanitární situace ve Středomoří a solidarita v EU (2018/2768(RSP))

Předseda uvedl rozpravu prohlášením. Zdůraznil, že je důležité, aby na nadcházejícím zasedání Evropské rady bylo přijato rozhodnutí v oblasti přistěhovalectví, a důrazně vyzval Radu a Komisi, aby neprodleně přijaly opatření. Připomněl důsledný a solidární postoj, který Parlament zaujal k reformě nařízení Dublin IV.

Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Roberta Metsola za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Raffaele Fitto za skupinu ECR, Javier Nart za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Mara Bizzotto za skupinu ENF, a Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupili: Paulo Rangel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Claude Moraes, Beatriz Becerra Basterrechea, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Forenza, Ignazio Corrao, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andreas Schwab, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos k probíhajícím jednáním mezi Skopjí a Aténami, David Casa, Daniele Viotti, Ernest Urtasun, Paloma López Bermejo, Raymond Finch, Zoltán Balczó, Alessandra Mussolini, Elly Schlein, Yannick Jadot, Miguel Urbán Crespo, Sophie Montel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miriam Dalli, Florent Marcellesi, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé a Cécile Kashetu Kyenge.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stefano Maullu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Marijana Petir, Giovanni La Via, Julie Ward, Flavio Zanonato, Giuseppe Ferrandino, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Kristina Winberg, Georgios Epitideios a Lampros Fountoulis.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Monika Panayotova.

Rozprava skončila.


15. Složení Parlamentu

Mikael Pentikäinen písemně oznámil, že s platností od 12. června 2018 odstupuje z funkce poslance Parlamentu.

Podle článku 4 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění mandátu s platností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.

°
° ° °

Příslušné finské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Mirja Vehkaperä, kterou je nahrazen Mikael Pentikäinen, byla s platností od 12. června 2018 zvolena poslankyní Parlamentu.

Dokud nejsou ověřeny její pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Mirja Vehkaperä v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinila prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslankyně Evropského parlamentu.


16. Test přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

Andreas Schwab uvedl zprávu.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Pascal Arimont za skupinu PPE, Sergio Gaetano Cofferati za skupinu S&D, Richard Sulík za skupinu ECR, Jasenko Selimovic za skupinu ALDE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anneleen Van Bossuyt, Adam Szejnfeld, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gutiérrez Prieto, Paul Rübig, Nicola Danti, Dariusz Rosati a Michaela Šojdrová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Maria Grapini a Notis Marias.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.5 zápisu ze dne 14.6.2018.


17. Jednání o nové dohodě o partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými státy (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000043/2018), kterou pokládá Linda McAvan za výbor DEVE Radě: Jednání o nové dohodě o partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými státy (B8-0025/2018)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000044/2018), kterou pokládá Linda McAvan za výbor DEVE Komisi: Jednání o nové dohodě o partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými státy (B8-0026/2018)

Bogdan Brunon Wenta (zastupující autorku) rozvinul otázky.

Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady) a Neven Mimica (člen Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: Frank Engel za skupinu PPE, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Eleni Theocharous za skupinu ECR, Louis Michel za skupinu ALDE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Mireille D'Ornano za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, James Carver – nezařazený poslanec, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Piernicola Pedicini, György Hölvényi, Juan Fernando López Aguilar a Jadwiga Wiśniewska.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Carlos Zorrinho, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică a Maria Arena.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ignazio Corrao a Sirpa Pietikäinen.

Vystoupili: Neven Mimica a Monika Panayotova.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Linda McAvan za výbor DEVE o nadcházejících jednáních o nové dohodě o partnerství mezi Evropskou unií a africkými, karibskými a tichomořskými státy (2018/2634(RSP)) (B8-0274/2018).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.12 zápisu ze dne 14.6.2018.


18. Uplatňování rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů a návazné kroky (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Uplatňování rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů a návazné kroky (2018/2743(RSP))

Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady) a Neven Mimica (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Lívia Járóka za skupinu PPE, Soraya Post za skupinu S&D, Marek Jurek za skupinu ECR, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Danilo Oscar Lancini za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Lívia Járóka, Verónica Lope Fontagné, Anna Hedh a Monika Beňová, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Soraya Post.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Julie Ward, Notis Marias, László Tőkés, José Inácio Faria, Sirpa Pietikäinen, Csaba Sógor a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystoupili: Neven Mimica a Monika Panayotova.

Rozprava skončila.


19. Zlepšování jazykového vzdělávání a vzájemné uznávání jazykových znalostí v EU (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000055/2018), kterou pokládá Cecilia Wikström za výbor PETI Radě: Zlepšování jazykového vzdělávání a vzájemné uznávání jazykových znalostí v EU (B8-0029/2018)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000056/2018), kterou pokládá Cecilia Wikström za výbor PETI Komisi: Zlepšování jazykového vzdělávání a vzájemné uznávání jazykových znalostí v EU (B8-0030/2018)

Cecilia Wikström rozvinula otázky.

Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady) a Tibor Navracsics (člen Komise) odpověděli na otázky.

PŘEDSEDNICTVÍ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
místopředseda

Vystoupili: Svetoslav Hristov Malinov za skupinu PPE, Peter Kouroumbashev za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, Dominique Bilde za skupinu ENF, Pál Csáky, Clara Eugenia Aguilera García, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Asim Ademov a Anna Záborská.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Angel Dzhambazki, Ana Miranda a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystoupili: Tibor Navracsics a Monika Panayotova.

Rozprava skončila.


20. Členství ve výborech

Předseda obdržel od skupiny EFDD následující žádost o jmenování:

výbor LIBE: Jiří Payne, kterým je nahrazen Jörg Meuthen

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.


21. Uzavření trhu EU se slonovinou za účelem boje proti pytláctví (rozprava)

Prohlášení Komise: Uzavření trhu EU se slonovinou za účelem boje proti pytláctví (2018/2750(RSP))

Tibor Navracsics (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Sirpa Pietikäinen za skupinu PPE, Jacqueline Foster za skupinu ECR, Catherine Bearder za skupinu ALDE, Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker a Stefan Eck.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Kateřina Konečná, Eleonora Evi a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystoupil Tibor Navracsics.

Rozprava skončila.


22. Strukturální a finanční překážky v přístupu ke kultuře (rozprava)

Zpráva o strukturálních a finančních překážkách v přístupu ke kultuře [2017/2255(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

Bogdan Andrzej Zdrojewski uvedl zprávu.

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise).

Vystoupili: Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE, Liliana Rodrigues za skupinu S&D, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE, Martina Michels za skupinu GUE/NGL, Michaela Šojdrová, Julie Ward a Momchil Nekov.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sirpa Pietikäinen, Notis Marias a Kateřina Konečná.

Vystoupili: Tibor Navracsics a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 14.6.2018.


23. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků DEC 11/2018 - Oddíl III - Komise (N8-0061/2018 - C8-0262/2018 - 2018/2122(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 1/2018 - Výbor regionů (N8-0062/2018 - C8-0263/2018 - 2018/2123(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků č. 1/2018 - Oddíl IX - Evropský inspektor ochrany údajů (N8-0063/2018 - C8-0266/2018 - 2018/2125(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


24. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pokud jde o výpočet regulačních kapitálových požadavků pro sekuritizace a jednoduché, transparentní a standardizované sekuritizace v držení pojišťoven a zajišťoven (C(2018)03302 - 2018/2745(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 1. června 2018

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (C(2018)03308 - 2018/2762(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 7. června 2018

předáno příslušnému výboru: AGRI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o podmínky pro snížení úrovně souborné jistoty a zproštění povinnosti poskytnout jistotu (C(2018)03568 - 2018/2766(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. června 2018

předáno příslušnému výboru: IMCO

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha nařízení Rady (ES) č. 2271/96 ze dne 22. listopadu 1996 o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících (C(2018)03572 - 2018/2757(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 6. června 2018

předáno příslušnému výboru: INTA

- rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci o změně přílohy III rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, pokud jde o Írán (C(2018)03730 - 2018/2758(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 6. června 2018

předáno příslušnému výboru: BUDG

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se na žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta z 1 na 3 měsíce:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o regulační technické normy týkající se kritérií pro určení ústředních kontaktních míst vydavatelů elektronických peněz a poskytovatelů platebních služeb a pravidel pro činnost těchto ústředních kontaktních míst (C(2018) 2716 – 2017/2997(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 7. května 2018 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE


25. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byl postoupen níže uvedený návrh prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení destilátu z dřevního octa na seznam aromat Unie (D056135/03 - 2018/2744(RPS) - lhůta: 30. července 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI


26. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 623.587/OJJE).


27. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:36.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Poslední aktualizace: 24. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí