Indeks 
Protokol
PDF 288kWORD 80k
Onsdag den 13. juni 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)
 4.Første årsdag efter undertegnelsen af Istanbulkonventionen: status (forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Drøftelse med Nederlandenes premierminister, Mark Rutte, om Europas fremtid (forhandling)
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Afstemningstid
  
8.1.Europa-Parlamentets sammensætning *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.2.Insolvensbehandling: opdatering af bilagene til forordningen ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.3.Aftale mellem EU og Island om supplerende regler vedrørende de ydre grænser og den fælles visumpolitik for 2014-2020 *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.4.Aftale mellem EU og Schweiz om supplerende regler vedrørende de ydre grænser og den fælles visumpolitik for 2014-2020 *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.5.Anvendelse af de resterende bestemmelser i Schengenreglerne om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.6.Samhørighedspolitikken og den cirkulære økonomi (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.7.Supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine ***I (afstemning)
  
8.8.Forhandlingerne om den moderniserede associeringsaftale mellem EU og Chile (afstemning)
  
8.9.Forbindelserne mellem EU og NATO (afstemning)
  
8.10.Cyberforsvar (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Retsvæsenets uafhængighed i Polen (forhandling)
 14.Humanitære nødsituationer i Middelhavsområdet og solidaritet i EU (forhandling)
 15.Parlamentets sammensætning
 16.Proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv ***I (forhandling)
 17.Forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og AVS-landene (forhandling)
 18.Gennemførelse og opfølgning af EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration (forhandling)
 19.Forbedring af sprogindlæring og gensidig anerkendelse af sprogkundskaber i EU (forhandling)
 20.Udvalgenes sammensætning
 21.Lukning af EU's marked for elfenben for at bekæmpe krybskytteri (forhandling)
 22.Strukturelle og økonomiske hindringer i adgangen til kultur (forhandling)
 23.Modtagne dokumenter
 24.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 25.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 26.Dagsorden for næste møde
 27.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan forhandling i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Rusland, navnlig sagen om den ukrainske politiske fange Oleg Sentsov (2018/2754(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Jan Zahradil og Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, om Rusland, navnlig sagen om den ukrainske politiske fange Oleg Sentsov (B8-0288/2018)

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand og Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, om Rusland, navnlig sagen om den ukrainske politiske fange Oleg Sentsov (B8-0289/2018)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen, om Rusland, navnlig sagen om den ukrainske politiske fange Oleg Sentsov (B8-0290/2018)

—   Preda Cristian Dan, Štětina Jaromír, Svoboda Pavel, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Szejnfeld Adam, Nagy József, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Corazza Bildt Anna Maria, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Ramón Luis Valcárcel Siso og Sandra Kalniete for PPE-Gruppen, om Rusland, navnlig sagen om den ukrainske politiske fange Oleg Sentsov (B8-0291/2018)

—   van Baalen Johannes Cornelis, Auštrevičius Petras, Schaake Marietje, Becerra Basterrechea Beatriz, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Selimovic Jasenko, Tremosa i Balcells Ramon, Viktor Uspaskich og Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, om Rusland, navnlig sagen om den ukrainske politiske fange Oleg Sentsov (B8-0296/2018).

II.   Menneskerettighedssituationen i Bahrain, navnlig sagen om Nabeel Rajab (2018/2755(RSP))

—   Tannock Charles, Karski Karol, Fotyga Anna Elżbieta, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar og Wiśniewska Jadwiga for ECR-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Bahrain, navnlig sagen om Nabeel Rajab (B8-0280/2018)

—   Smith Alyn, Lochbihler Barbara, Valero Bodil, Auken Margrete, Urtasun Ernest, Solé Jordi og Šoltes Igor, for Verts/ALE-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Bahrain, navnlig sagen om Nabeel Rajab (B8-0281/2018)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru og Soraya Post for S&D-Gruppen, om Bahrain, navnlig sagen om Nabeel Rajab (B8-0282/2018)

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Bahrain, navnlig sagen om Nabeel Rajab (B8-0283/2018)

—   Preda Cristian Dan, Mănescu Ramona Nicole, Zdechovský Tomáš, Svoboda Pavel, Gardini Elisabetta, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Sógor Csaba, Tomc Romana, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Valcárcel Siso Ramón Luis og Kalniete Sandra, for PPE-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Bahrain, navnlig sagen om Nabeel Rajab (B8-0284/2018)

—   Vergiat Marie-Christine, Björk Malin, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, Kyllönen Merja, López Bermejo Paloma, Urbán Crespo Miguel, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Spinelli Barbara, Sylikiotis Neoklis, Hadjigeorgiou Takis, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios og Kuneva Kostadinka, for GUE/NGL-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Bahrain, navnlig sagen om Nabeel Rajab (B8-0286/2018)

—   Schaake Marietje, Auštrevičius Petras, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis og Wikström Cecilia, for ALDE-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Bahrain, navnlig sagen om Nabeel Rajab(B8-0287/2018).

III.   Situationen for Rohingya-flygtninge, især den vanskelige situation for børn (2018/2756(RSP))

—   Lochbihler Barbara, Lambert Jean, Hautala Heidi, Sargentini Judith, Valero Bodil, Solé Jordi, Šoltes Igor og Heubuch Maria, for Verts/ALE-Gruppen, og Castaldo Fabio Massimo og Corrao Ignazio, om situtationen for Rohingya-flygtninge, især den vanskelige situation for børn (B8-0292/2018)

—   Tannock Charles, Karski Karol, Legutko Ryszard Antoni, Marias Notis, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Bashir Amjad, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar og Ruohonen-Lerner Pirkko, for ECR-Gruppen, om situtationen for Rohingya-flygtninge, især den vanskelige situation for børn (B8-0293/2018)

—   Valenciano Elena, Boştinaru Victor, Post Soraya og Khan Wajid for S&D-Gruppen, om situtationen for Rohingya-flygtninge, især den vanskelige situation for børn (B8-0294/2018)

—   Preda Cristian Dan, Zeller Joachim, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gardini Elisabetta, Svoboda Pavel, Štětina Jaromír, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Saïfi Tokia, Clune Deirdre, Belet Ivo, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Corazza Bildt Anna Maria, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Valcárcel Siso Ramón Luis og Kalniete Sandra, for PPE-Gruppen, om situtationen for Rohingya-flygtninge, især den vanskelige situation for børn (B8-0295/2018)

—   Urbán Crespo Miguel, Omarjee Younous, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, López Bermejo Paloma, Kyllönen Merja, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios og Vergiat Marie-Christine, for GUE/NGL-Gruppen, om situtationen for Rohingya-flygtninge, især den vanskelige situation for børn (B8-0297/2018)

—   Paet Urmas, Ali Nedzhmi, Auštrevičius Petras, Becerra Basterrechea Beatriz, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Schaake Marietje, Selimovic Jasenko, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis, Vajgl Ivo, Vautmans Hilde og Wikström Cecilia, for ALDE-Gruppen, om situtationen for Rohingya-flygtninge, især den vanskelige situation for børn (B8-0298/2018).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 162.


3. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)

Formanden meddelte, at han fra Verts/ALE-Gruppen samt et antal medlemmer havde modtaget anmodninger om at sætte følgende afgørelser om at indlede forhandlinger til afstemning:

—   TRAN, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Ordfører: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

—   TRAN, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)). Ordfører: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

—   TRAN, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i sektoren (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Ordfører: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

Afstemningen ville i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, finde sted den efterfølgende dag.

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning om afstemning fra et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst nåede op på den middelhøje tærskel, vedrørende de andre afgørelser om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra mandag den 11. juni 2018 (punkt 7 i PV af 11.6.2018).

TRAN, INTA og IMCO havde således kunnet påbegynde forhandlingerne efter udløbet af fristen i artikel 69c, stk. 2, i forretningsordenen.


4. Første årsdag efter undertegnelsen af Istanbulkonventionen: status (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Første årsdag efter undertegnelsen af Istanbulkonventionen: status (2018/2753(RSP))

Monika Panayotova (formand for Rådet) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Anna Maria Corazza Bildt for PPE-Gruppen, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jörg Meuthen og Franz Obermayr.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Florent Marcellesi, Csaba Sógor, Vilija Blinkevičiūtė, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Michaela Šojdrová og Maria Grapini.

Talere: Frans Timmermans og Monika Panayotova.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet afbrudt kl. 09.58)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand


5. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 10.05.


6. Drøftelse med Nederlandenes premierminister, Mark Rutte, om Europas fremtid (forhandling)

Drøftelse med Nederlandenes premierminister, Mark Rutte, om Europas fremtid (2018/2728(RPS))

Formanden afgav en kort erklæring til indledning af forhandlingen.

Talere: Mark Rutte (Nederlandenes premierminister) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Peter van Dalen for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Dennis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, Gerard Batten, for EFDD-Gruppen, Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, og Diane James, løsgænger.

Taler: Mark Rutte.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Esther de Lange, Agnes Jongerius, Amjad Bashir, Johannes Cornelis van Baalen, Claude Turmes, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Salvatore Cicu, Paul Tang, Charles Tannock, Sophia in 't Veld, Helga Trüpel, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Victor Boştinaru, Othmar Karas, Emilian Pavel, Hans-Olaf Henkel, Annie Schreijer-Pierik, Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Karin Kadenbach, Sander Loones, Pavel Svoboda, Richard Corbett, Elisabetta Gardini, Ramón Jáuregui Atondo, Joachim Starbatty, Tom Vandenkendelaere, Maria João Rodrigues, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Brian Hayes, Eugen Freund, Cristian-Silviu Buşoi, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, Bas Eickhout, Jiří Payne, Francisco José Millán Mon, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt, Răzvan Popa, Paulo Rangel og Juan Fernando López Aguilar.

Taler: Mark Rutte.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand


7. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.53.

Formanden kom med en udtalelse vedrørende den seneste udvikling i drøftelserne mellem Skopje og Athen om navnet på den tidligere jugoslaviske republik.

Talere: Gabriele Zimmer, Patricia Lalonde, David Campbell Bannerman, Manolis Kefalogiannis og Sofia Sakorafa.


8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Europa-Parlamentets sammensætning *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordførere: Danuta Maria Hübner og Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

UDKAST TIL DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0249)

Indlæg

Efter afstemningen, Danuta Maria Hübner og Pedro Silva Pereira (ordførere).


8.2. Insolvensbehandling: opdatering af bilagene til forordningen ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erstatning af bilag A til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0250)


8.3. Aftale mellem EU og Island om supplerende regler vedrørende de ydre grænser og den fælles visumpolitik for 2014-2020 *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Island om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020 [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0251)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


8.4. Aftale mellem EU og Schweiz om supplerende regler vedrørende de ydre grænser og den fælles visumpolitik for 2014-2020 *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020 [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0252)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


8.5. Anvendelse af de resterende bestemmelser i Schengenreglerne om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om anvendelse af de resterende bestemmelser i Schengenreglerne om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0253)


8.6. Samhørighedspolitikken og den cirkulære økonomi (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om samhørighedspolitikken og den cirkulære økonomi [2017/2211(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0254)


8.7. Supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0255)

Indlæg

William (The Earl of) Dartmouth havde stillet et mundtligt ændringsforslag med henblik på at tilføje et nyt punkt efter punkt 18. Eftersom flere end 40 medlemmer gjorde indsigelse imod at tage det mundtlige ændringsforslag i betragtning, blev det ikke godtaget til behandling.


8.8. Forhandlingerne om den moderniserede associeringsaftale mellem EU og Chile (afstemning)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forhandlingerne om den moderniserede associeringsaftale mellem EU og Chile [2018/2018(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

UDKAST TIL HENSTILLING

Vedtaget (P8_TA(2018)0256)


8.9. Forbindelserne mellem EU og NATO (afstemning)

Betænkning om forbindelserne mellem EU og NATO [2017/2276(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0257)


8.10. Cyberforsvar (afstemning)

Betænkning om cyberforsvar [2018/2004(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0258)


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Davor Škrlec - A8-0184/2018
Estefanía Torres Martínez, Igor Šoltes, Tibor Szanyi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Daniel Hannan, John Howarth, Stanislav Polčák, José Inácio Faria og Dobromir Sośnierz

Betænkning: Jarosław Wałęsa - A8-0183/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Miguel Viegas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Monika Smolková og José Inácio Faria

Betænkning: Charles Tannock - A8-0158/2018
Adam Szejnfeld og Morten Messerschmidt

Betænkning: Ioan Mircea Paşcu - A8-0188/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Adam Szejnfeld, Bruno Gollnisch, Younous Omarjee, Stefano Maullu, Notis Marias og John Howarth

Betænkning: Urmas Paet - A8-0189/2018
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Jadwiga Wiśniewska, Jiří Pospíšil og John Howarth.


10. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 14.06.)


FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

11. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Retsvæsenets uafhængighed i Polen (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Retsvæsenets uafhængighed i Polen (2018/2761(RSP))

Monika Panayotova (formand for Rådet) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Janusz Lewandowski for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld, for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Robert Jarosław Iwaszkiewicz for EFDD-Gruppen, Michał Marusik for ENF-Gruppen, David Coburn, med et indlæg til forretningsordenen, og Dobromir Sośnierz, løsgænger.

Talere: Frans Timmermans og Monika Panayotova.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand


14. Humanitære nødsituationer i Middelhavsområdet og solidaritet i EU (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Humanitære nødsituationer i Middelhavsområdet og solidaritet i EU (2018/2768(RSP))

Formanden afgav en erklæring til indledning af forhandlingen. Han understregede vigtigheden af, at der på det næste Europæiske Råd blev truffet en beslutning om immigration, og han opfordrede indtrængende til, at Rådet og Kommission straks og uden at spilde tid træffer foranstaltninger. Han mindede om, at Parlamentet allerede havde vedtaget en både stærk og solidarisk holdning for så vidt angår reformen af Dublin IV-forordningen.

Monika Panayotova (formand for Rådet) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Raffaele Fitto for ECR-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Mara Bizzotto for ENF-Gruppen, og Konstantinos Papadakis, løsgænger.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Talere: Paulo Rangel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Claude Moraes, Beatriz Becerra Basterrechea, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Forenza, Ignazio Corrao, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andreas Schwab, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, om de igangværende drøftelser mellem Skopje og Athen, David Casa, Daniele Viotti, Ernest Urtasun, Paloma López Bermejo, Raymond Finch, Zoltán Balczó, Alessandra Mussolini, Elly Schlein, Yannick Jadot, Miguel Urbán Crespo, Sophie Montel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miriam Dalli, Florent Marcellesi, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé og Cécile Kashetu Kyenge.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stefano Maullu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Marijana Petir, Giovanni La Via, Julie Ward, Flavio Zanonato, Giuseppe Ferrandino, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Kristina Winberg, Georgios Epitideios og Lampros Fountoulis.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Monika Panayotova.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. Parlamentets sammensætning

Mikael Pentikäinen havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 12. juni 2018.

Parlamentet konstaterede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, at mandatet var ledigt med virkning fra denne dato og gav den pågældende nationale myndighed meddelelse herom.

°
° ° °

De kompetente finske myndigheder havde meddelt, at Mirja Vehkaperä var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Mikael Pentikäinen med virkning fra den 12. juni 2018.

Mirja Vehkaperä deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hendes mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt hun forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at hun ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


16. Proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

Andreas Schwab forelagde betænkningen.

Taler: Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Pascal Arimont for PPE-Gruppen, Sergio Gaetano Cofferati for S&D-Gruppen, Richard Sulík for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anneleen Van Bossuyt, Adam Szejnfeld, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gutiérrez Prieto, Paul Rübig, Nicola Danti, Dariusz Rosati og Michaela Šojdrová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Maria Grapini og Notis Marias.

Taler: Elżbieta Bieńkowska.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.5 i protokollen af 14.6.2018.


17. Forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og AVS-landene (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000043/2018) af Linda McAvan, for DEVE, til Rådet: Forhandlinger om en ny partnerskabsaftale med Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (B8-0025/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000044/2018) af Linda McAvan, for DEVE, til Kommissionen: Forhandlinger om en ny partnerskabsaftale med Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (B8-0026/2018)

Bogdan Brunon Wenta (for stillerene) begrundede forespørgslerne.

Monika Panayotova (formand for Rådet) og Neven Mimica (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Frank Engel for PPE-Gruppen, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Eleni Theocharous for ECR-Gruppen, Louis Michel for ALDE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Mireille D'Ornano for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, James Carver, løsgænger, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Piernicola Pedicini, György Hölvényi, Juan Fernando López Aguilar og Jadwiga Wiśniewska.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Carlos Zorrinho, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică og Maria Arena.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ignazio Corrao og Sirpa Pietikäinen.

Indlæg af Neven Mimica og Monika Panayotova.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Linda McAvan, for DEVE, om de forestående forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (2018/2634(RSP)) (B8-0274/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.12 i protokollen af 14.6.2018.


18. Gennemførelse og opfølgning af EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Gennemførelse og opfølgning af EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration (2018/2743(RSP))

Monika Panayotova (formand for Rådet) og Neven Mimica (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Lívia Járóka for PPE-Gruppen, Soraya Post for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Danilo Oscar Lancini for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lívia Járóka, Verónica Lope Fontagné, Anna Hedh og Monika Beňová, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Soraya Post.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Julie Ward, Notis Marias, László Tőkés, José Inácio Faria, Sirpa Pietikäinen, Csaba Sógor og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talere: Neven Mimica og Monika Panayotova.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Forbedring af sprogindlæring og gensidig anerkendelse af sprogkundskaber i EU (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000055/2018) af Cecilia Wikström, for PETI, til Rådet: Forbedring af sprogindlæring og gensidig anerkendelse af sprogkundskaber i EU (B8-0029/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000056/2018) af Cecilia Wikström, for PETI, til Kommissionen: Forbedring af sprogindlæring og gensidig anerkendelse af sprogkundskaber i EU (B8-0030/2018)

Cecilia Wikström begrundede forespørgslerne.

Monika Panayotova (formand for Rådet) og Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand

Talere: Svetoslav Hristov Malinov for PPE-Gruppen, Peter Kouroumbashev for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Ilhan Kyuchyuk for ALDE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Pál Csáky, Clara Eugenia Aguilera García, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Asim Ademov og Anna Záborská.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Angel Dzhambazki, Ana Miranda og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talere: Tibor Navracsics og Monika Panayotova.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


20. Udvalgenes sammensætning

Formanden havde fra EFDD-Gruppen modtaget følgende anmodning om udnævnelse:

LIBE: Jiří Payne i stedet for Jörg Meuthen

Denne udnævnelse ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


21. Lukning af EU's marked for elfenben for at bekæmpe krybskytteri (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Lukning af EU's marked for elfenben for at bekæmpe krybskytteri (2018/2750(RSP))

Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Sirpa Pietikäinen for PPE-Gruppen, Jacqueline Foster for ECR-Gruppen, Catherine Bearder for ALDE-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker og Stefan Eck.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Kateřina Konečná, Eleonora Evi og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Indlæg af Tibor Navracsics.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


22. Strukturelle og økonomiske hindringer i adgangen til kultur (forhandling)

Betænkning om strukturelle og økonomiske hindringer i adgangen til kultur [2017/2255(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

Bogdan Andrzej Zdrojewski forelagde betænkningen.

Indlæg af Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen).

Talere: Bogdan Brunon Wenta for PPE-Gruppen, Liliana Rodrigues for S&D-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, Martina Michels for GUE/NGL-Gruppen, Michaela Šojdrová, Julie Ward og Momchil Nekov.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sirpa Pietikäinen, Notis Marias og Kateřina Konečná.

Talere: Tibor Navracsics og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.4 i protokollen af 14.6.2018.


23. Modtagne dokumenter

Følgende dokumenter var blevet indgivet:

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 11/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0061/2018 - C8-0262/2018 - 2018/2122(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 1/2018 – Regionsudvalget (N8-0062/2018 - C8-0263/2018 - 2018/2123(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel nr. 1/2018 - Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (N8-0063/2018 - C8-0266/2018 - 2018/2125(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


24. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår beregning af lovpligtige kapitalkrav for securitiseringer og simple, transparente og standardiserede securitiseringer, som besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber (C(2018)03302 - 2018/2745(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1. juni 2018

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (C(2018)03308 - 2018/2762(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 7. juni 2018

henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne for en nedsættelse af den samlede sikkerhedsstillelse og fritagelse for sikkerhedsstillelse (C(2018)03568 - 2018/2766(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. juni 2018

henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets Forordning (EF) nr. 2271/96 af 22. november 1996 om beskyttelse mod virkningerne af den eksterritoriale anvendelse af lovgivning vedtaget af et tredjeland og af foranstaltninger, som er baseret herpå eller er en følge heraf (C(2018)03572 - 2018/2757(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 6. juni 2018

henvist til kor. udv. INTA

- Kommissionens delegerede afgørelse om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen, for så vidt angår Iran (C(2018)03730 - 2018/2758(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 6. juni 2018

henvist til kor. udv. BUDG

Udkast til delegeret retsakt, for hvilken fristen var blevet ændret fra 1 til 3 måneder på det kompetente udvalgs anmodning:

- Kommissionens delegerede forordning til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende kriterierne for udpegning af centrale kontaktpunkter for udstedere af elektroniske penge og udbydere af betalingstjenester og med bestemmelser vedrørende deres funktioner (C(2018) 2716 – 2017/2997(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 7. maj 2018 efter anmodning fra det kompetente udvalg.

henvist til kor. udv. ECON, LIBE


25. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltning var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår medtagelse af træpyrolysedestillat i EU-listen over aromaer (D056135/03 - 2018/2744(RPS) - frist: 30. juli 2018)
henvist til kor. udv. ENVI


26. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 623.587/OJJE).


27. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.36.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Seneste opdatering: 24. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik