Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 314kWORD 88k
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 4.Πρώτη επέτειος της υπογραφής της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης: τρέχουσα κατάσταση (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό των Κάτω Χωρών Mark Rutte σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.2.Διαδικασίες αφερεγγυότητας: επικαιροποιημένα παραρτήματα του κανονισμού ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.3.Συμφωνία ΕΕ- Ισλανδίας για συμπληρωματικούς κανόνες στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων για την περίοδο 2014-2020 *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.4.Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας για συμπληρωματικούς κανόνες στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων για την περίοδο 2014-2020 *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.5.Εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν που αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.6.Πολιτική συνοχής και κυκλική οικονομία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.7.Περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία ***I (ψηφοφορία)
  8.8.Διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (ψηφοφορία)
  8.9.Σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ (ψηφοφορία)
  8.10.Άμυνα στον κυβερνοχώρο (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Πολωνία (συζήτηση)
 14.Καταστάσεις έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης στη Μεσόγειο και αλληλεγγύη στην ΕΕ (συζήτηση)
 15.Σύνθεση του Σώματος
 16.Έλεγχος της αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων ***I (συζήτηση)
 17.Διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ (συζήτηση)
 18.Εφαρμογή και παρακολούθηση του πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά (συζήτηση)
 19.Βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών και αμοιβαία αναγνώριση των γλωσσικών δεξιοτήτων στην ΕΕ (συζήτηση)
 20.Σύνθεση των επιτροπών
 21.Κλείσιμο της αγοράς ελεφαντοστού στην ΕΕ για την καταπολέμηση της λαθροθηρίας (συζήτηση)
 22.Διαρθρωτικοί και οικονομικοί φραγμοί στην πρόσβαση στον πολιτισμό (συζήτηση)
 23.Κατάθεση εγγράφων
 24.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 25.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Ρωσία, ιδίως η υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατούμενου Oleg Sentsov (2018/2754(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Jan Zahradil και Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Ρωσία, ιδίως την υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατούμενου Oleg Sentsov (B8-0288/2018

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Ρωσία, ιδίως την υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατούμενου Oleg Sentsov (B8-0289/2018

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Ρωσία, ιδίως την υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατούμενου Oleg Sentsov (B8-0290/2018

—   Preda Cristian Dan, Štětina Jaromír, Svoboda Pavel, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Szejnfeld Adam, Nagy József, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Corazza Bildt Anna Maria, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Ramón Luis Valcárcel Siso και Sandra Kalniete, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Ρωσία, ιδίως την υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατούμενου Oleg Sentsov (B8-0291/2018

—   van Baalen Johannes Cornelis, Auštrevičius Petras, Schaake Marietje, Becerra Basterrechea Beatriz, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Selimovic Jasenko, Tremosa i Balcells Ramon, Viktor Uspaskich και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Ρωσία, ιδίως την υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατούμενου Oleg Sentsov (B8-0296/2018).

II.   H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν, ιδίως η υπόθεση του Nabeel Rajab (2018/2755(RSP))

—   Tannock Charles, Karski Karol, Fotyga Anna Elżbieta, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar et Wiśniewska Jadwiga, au nom du groupe ECR, σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Μπαχρέιν, ιδίως την υπόθεση του Nabil Rajab (B8-0280/2018

—   Smith Alyn, Lochbihler Barbara, Valero Bodil, Auken Margrete, Urtasun Ernest, Solé Jordi, Šoltes Igor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Μπαχρέιν, ιδίως την υπόθεση του Nabil Rajab (B8-0281/2018

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Μπαχρέιν, ιδίως την υπόθεση του Nabil Rajab (B8-0282/2018

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Μπαχρέιν, ιδίως την υπόθεση του Nabil Rajab (B8-0283/2018

—   Preda Cristian Dan, Mănescu Ramona Nicole, Zdechovský Tomáš, Svoboda Pavel, Gardini Elisabetta, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Sógor Csaba, Tomc Romana, Χριστοφόρου Λευτέρης, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Valcárcel Siso Ramón Luis και Kalniete Sandra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Μπαχρέιν, ιδίως την υπόθεση του Nabil Rajab (B8-0284/2018

—   Vergiat Marie-Christine, Björk Malin, Σακοράφα Σοφία, Le Hyaric Patrick, Kyllönen Merja, López Bermejo Paloma, Urbán Crespo Miguel, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Spinelli Barbara, Συλικιώτης Νεοκλής, Χατζηγεωργίου Τάκης, Παπαδημούλης Δημήτριος, Κούλογλου Στέλιος και Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Μπαχρέιν, ιδίως την υπόθεση του Nabil Rajab (B8-0286/2018

—   Schaake Marietje, Auštrevičius Petras, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis et Wikström Cecilia, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Μπαχρέιν, ιδίως την υπόθεση του Nabil Rajab (B8-0287/2018).

III.   Η κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια, ιδίως η δεινή θέση των παιδιών (2018/2756(RSP))

—   Lochbihler Barbara, Lambert Jean, Hautala Heidi, Sargentini Judith, Valero Bodil, Solé Jordi, Šoltes Igor και Heubuch Maria, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Castaldo Fabio Massimo και Corrao Ignazio, σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια, ιδίως τη δεινή θέση των παιδιών (B8-0292/2018

—   Tannock Charles, Karski Karol, Legutko Ryszard Antoni, Μαριάς Νότης, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Bashir Amjad, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar et Ruohonen-Lerner Pirkko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια, ιδίως τη δεινή θέση των παιδιών (B8-0293/2018

—   Valenciano Elena, Boştinaru Victor, Post Soraya και Khan Wajid, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια, ιδίως τη δεινή θέση των παιδιών (B8-0294/2018

—   Preda Cristian Dan, Zeller Joachim, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gardini Elisabetta, Svoboda Pavel, Štětina Jaromír, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Χριστοφόρου Λευτέρης, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Saïfi Tokia, Clune Deirdre, Belet Ivo, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Corazza Bildt Anna Maria, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Valcárcel Siso Ramón Luis και Kalniete Sandra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια, ιδίως τη δεινή θέση των παιδιών (B8-0295/2018

—   Urbán Crespo Miguel, Omarjee Younous, Σακοράφα Σοφία, Le Hyaric Patrick, López Bermejo Paloma, Kyllönen Merja, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Παπαδημούλης Δημήτριος, Κούλογλου Στέλιος και Vergiat Marie-Christine, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια, ιδίως τη δεινή θέση των παιδιών (B8-0297/2018

—   Paet Urmas, Ali Nedzhmi, Auštrevičius Petras, Becerra Basterrechea Beatriz, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Schaake Marietje, Selimovic Jasenko, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis, Vajgl Ivo, Vautmans Hilde et Wikström Cecilia, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια, ιδίως τη δεινή θέση των παιδιών (B8-0298/2018).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


3. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε αιτήματα ψηφοφορίας από την Ομάδα Verts/ALE καθώς και από βουλευτές σχετικά με τις αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων:

—   επιτροπή TRAN, με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Εισηγήτρια: Merja Kyllönen (A8-0206/2018

—   επιτροπή TRAN, με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)). Εισηγητής: Wim van de Camp (A8-0205/2018

—   επιτροπή TRAN, με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον κλάδο (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Εισηγητής: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έλαβε αιτήματα ψηφοφορίας από βουλευτές ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο σχετικά με τις άλλες αποφάσεις για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων που ανακοινώθηκαν στα Συνοπτικά Πρακτικά της Δευτέρας 11 Ιουνίου 2018 (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11ης Ιουνίου 2018).

Οι επιτροπές TRAN, INTA και IMCO μπόρεσαν συνεπώς να αρχίσουν τις διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.


4. Πρώτη επέτειος της υπογραφής της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης: τρέχουσα κατάσταση (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρώτη επέτειος της υπογραφής της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης: τρέχουσα κατάσταση (2018/2753(RSP))

Οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Jörg Meuthen και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Mairead McGuinness, Caterina Chinnici, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Νεοκλής Συλικιώτης, Florent Marcellesi, Csaba Sógor, Vilija Blinkevičiūtė, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Michaela Šojdrová και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Monika Panayotova.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 9.58.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος


5. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 10.05.


6. Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό των Κάτω Χωρών Mark Rutte σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό των Κάτω Χωρών Mark Rutte σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (2018/2728(RPS))

Ο Πρόεδρος ανοίγει τη συζήτηση προβαίνοντας σε σύντομη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Mark Rutte (Πρωθυπουργός των Κάτω Χωρών) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcel de Graaff, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Diane James, μη εγγεγραμμένη.

Παρεμβαίνει ο Mark Rutte.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Esther de Lange, Agnes Jongerius, Amjad Bashir, Johannes Cornelis van Baalen, Claude Turmes, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Λάμπρος Φουντούλης, Elmar Brok, Salvatore Cicu, Paul Tang, Charles Tannock, Sophia in 't Veld, Helga Trüpel, Peter Lundgren, Γεώργιος Επιτήδειος, Angelika Niebler, Victor Boştinaru, Othmar Karas, Emilian Pavel, Hans-Olaf Henkel, Annie Schreijer-Pierik, Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Karin Kadenbach, Sander Loones, Pavel Svoboda, Richard Corbett, Elisabetta Gardini, Ramón Jáuregui Atondo, Joachim Starbatty, Tom Vandenkendelaere, Maria João Rodrigues, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Brian Hayes, Eugen Freund, Cristian-Silviu Buşoi, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, Bas Eickhout, Jiří Payne, Francisco José Millán Mon, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt, Răzvan Popa, Paulo Rangel και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνει ο Mark Rutte.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος


7. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.53.

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στις συζητήσεις μεταξύ Σκοπίων και Αθηνών για το όνομα της πρώην γιουγκοσλαβικής δημοκρατίας.

Παρεμβαίνουν οι Gabriele Zimmer, Patricia Lalonde, David Campbell Bannerman, Μανώλης Κεφαλογιάννης και Σοφία Σακοράφα.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


8.1. Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Danuta Maria Hübner και Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0249)

Παρεμβάσεις

Μετά την ψηφοφορία, οι Danuta Maria Hübner και Pedro Silva Pereira (εισηγητές).


8.2. Διαδικασίες αφερεγγυότητας: επικαιροποιημένα παραρτήματα του κανονισμού ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντικατάσταση του παραρτήματος A του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0250)


8.3. Συμφωνία ΕΕ- Ισλανδίας για συμπληρωματικούς κανόνες στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων για την περίοδο 2014-2020 *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, για την περίοδο 2014-2020 [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0251)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


8.4. Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας για συμπληρωματικούς κανόνες στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων για την περίοδο 2014-2020 *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, για την περίοδο 2014-2020 [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0252)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


8.5. Εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν που αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν που αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0253)


8.6. Πολιτική συνοχής και κυκλική οικονομία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πολιτική συνοχής και την κυκλική οικονομία [2017/2211(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0254)


8.7. Περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0255)

Παρεμβάσεις

Ο William (The Earl of) Dartmouth παρουσιάζει προφορική τροπολογία με σκοπό να προστεθεί νέα αιτιολογική σκέψη μετά την αιτιολογική σκέψη 18. Καθώς περισσότεροι από 40 βουλευτές εκφράζουν την αντίθεσή τους σε αυτήν την προφορική τροπολογία, η τροπολογία δεν κρατείται.


8.8. Διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής [2018/2018(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0256)


8.9. Σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ (ψηφοφορία)

Έκθεση για τις σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ [2017/2276(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0257)


8.10. Άμυνα στον κυβερνοχώρο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την άμυνα στον κυβερνοχώρο [2018/2004(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0258)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Davor Škrlec - A8-0184/2018
Estefanía Torres Martínez, Igor Šoltes, Tibor Szanyi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Daniel Hannan, John Howarth, Stanislav Polčák, José Inácio Faria και Dobromir Sośnierz

Έκθεση Jarosław Wałęsa - A8-0183/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Miguel Viegas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Νότης Μαριάς, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Monika Smolková και José Inácio Faria

Έκθεση Charles Tannock - A8-0158/2018
Adam Szejnfeld και Morten Messerschmidt

Έκθεση Ioan Mircea Paşcu - A8-0188/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Adam Szejnfeld, Bruno Gollnisch, Younous Omarjee, Stefano Maullu, Νότης Μαριάς και John Howarth

Έκθεση Urmas Paet - A8-0189/2018
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Jadwiga Wiśniewska, Jiří Pospíšil και John Howarth.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.06.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

11. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


12. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


13. Ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Πολωνία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Πολωνία (2018/2761(RSP))

Οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Michał Marusik, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, David Coburn επί διαδικαστικού ζητήματος και Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Monika Panayotova.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος


14. Καταστάσεις έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης στη Μεσόγειο και αλληλεγγύη στην ΕΕ (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Καταστάσεις έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης στη Μεσόγειο και αλληλεγγύη στην ΕΕ (2018/2768(RSP))

Ο Πρόεδρος ανοίγει τη συζήτηση προβαίνοντας σε δήλωση. Υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθεί απόφαση για το θέμα της μετανάστευσης κατά το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναλάβουν δράση χωρίς καθυστέρηση. Υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε ήδη μια θέση, που χαρακτηρίζεται από αποφασιστικότητα και αλληλεγγύη, για την αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου IV.

Οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Paulo Rangel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Claude Moraes, Beatriz Becerra Basterrechea, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Forenza, Ignazio Corrao, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andreas Schwab, Gilles Lebreton, Ελευθέριος Συναδινός, σχετικά με τις διεξαγόμενες συζητήσεις μεταξύ Σκοπίων και Αθηνών, David Casa, Daniele Viotti, Ernest Urtasun, Paloma López Bermejo, Raymond Finch, Zoltán Balczó, Alessandra Mussolini, Elly Schlein, Yannick Jadot, Miguel Urbán Crespo, Sophie Montel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miriam Dalli, Florent Marcellesi, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé και Cécile Kashetu Kyenge.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stefano Maullu, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Marijana Petir, Giovanni La Via, Julie Ward, Flavio Zanonato, Giuseppe Ferrandino, Ruža Tomašić, Νότης Μαριάς, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Kristina Winberg, Γεώργιος Επιτήδειος και Λάμπρος Φουντούλης.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Monika Panayotova.

Η συζήτηση περατώνεται.


15. Σύνθεση του Σώματος

Ο Mikael Pentikäinen κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 12 Ιουνίου 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει την χηρεία της έδρας από την ημερομηνία αυτή και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.

°
° ° °

Οι αρμόδιες φινλανδικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της Mirja Vehkaperä ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Mikael Pentikäinen με ισχύ από 12 Ιουνίου 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή της ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, η Mirja Vehkaperä καταλαμβάνει την έδρα της στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως υπογράψει δήλωση ότι δεν κατέχει οιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


16. Έλεγχος της αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

Ο Andreas Schwab παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pascal Arimont, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sergio Gaetano Cofferati, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Richard Sulík, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anneleen Van Bossuyt, Adam Szejnfeld, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gutiérrez Prieto, Paul Rübig, Nicola Danti, Dariusz Rosati και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Csaba Sógor, Maria Grapini και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2018.


17. Διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000043/2018) που κατέθεσε η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς το Συμβούλιο: Διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης με την ομάδα κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (B8-0025/2018)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000044/2018) που κατέθεσε η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης με την ομάδα κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (B8-0026/2018)

Ο Bogdan Brunon Wenta (αναπλ. συντάκτριας) αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Frank Engel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ελένη Θεοχάρους, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, James Carver, μη εγγεγραμμένος, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Piernicola Pedicini, György Hölvényi, Juan Fernando López Aguilar και Jadwiga Wiśniewska.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Carlos Zorrinho, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică και Maria Arena.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ignazio Corrao και Sirpa Pietikäinen.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Monika Panayotova.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, σχετικά με τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (2018/2634(RSP)) (B8-0274/2018).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2018.


18. Εφαρμογή και παρακολούθηση του πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Εφαρμογή και παρακολούθηση του πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά (2018/2743(RSP))

Οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Lívia Járóka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Danilo Oscar Lancini, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Lívia Járóka, Verónica Lope Fontagné, Anna Hedh και Monika Beňová, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Soraya Post.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Julie Ward, Νότης Μαριάς, László Tőkés, José Inácio Faria, Sirpa Pietikäinen, Csaba Sógor και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Monika Panayotova.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών και αμοιβαία αναγνώριση των γλωσσικών δεξιοτήτων στην ΕΕ (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000055/2018) που κατέθεσε η Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, προς το Συμβούλιο: Βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών και αμοιβαία αναγνώριση των γλωσσικών δεξιοτήτων στην ΕΕ (B8-0029/2018)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000056/2018) που κατέθεσε η Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, προς την Επιτροπή: Βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών και αμοιβαία αναγνώριση των γλωσσικών δεξιοτήτων στην ΕΕ (B8-0030/2018)

Η Cecilia Wikström αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Svetoslav Hristov Malinov, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Peter Kouroumbashev, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Pál Csáky, Clara Eugenia Aguilera García, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Asim Ademov και Anna Záborská.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Angel Dzhambazki, Ana Miranda και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν οι Tibor Navracsics και Monika Panayotova.

Η συζήτηση περατώνεται.


20. Σύνθεση των επιτροπών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα EFDD το ακόλουθο αίτημα διορισμού:

επιτροπή LIBE: Jiří Payne αντί του Jörg Meuthen

Ο διορισμός αυτός θα θεωρηθεί επικυρωθείς εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


21. Κλείσιμο της αγοράς ελεφαντοστού στην ΕΕ για την καταπολέμηση της λαθροθηρίας (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Κλείσιμο της αγοράς ελεφαντοστού στην ΕΕ για την καταπολέμηση της λαθροθηρίας (2018/2750(RSP))

Ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Sirpa Pietikäinen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jacqueline Foster, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Catherine Bearder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker και Stefan Eck.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Kateřina Konečná, Eleonora Evi και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics.

Η συζήτηση περατώνεται.


22. Διαρθρωτικοί και οικονομικοί φραγμοί στην πρόσβαση στον πολιτισμό (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τους διαρθρωτικούς και οικονομικούς φραγμούς στην πρόσβαση στον πολιτισμό [2017/2255(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

Ο Bogdan Andrzej Zdrojewski παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Liliana Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martina Michels, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michaela Šojdrová, Julie Ward και Momchil Nekov.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sirpa Pietikäinen, Νότης Μαριάς και Kateřina Konečná.

Παρεμβαίνουν οι Tibor Navracsics και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2018.


23. Κατάθεση εγγράφων

Έχουν κατατεθεί τα ακόλουθα έγγραφα:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 11/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0061/2018 - C8-0262/2018 - 2018/2122(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 1/2018 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0062/2018 - C8-0263/2018 - 2018/2123(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 1/2018 - Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (N8-0063/2018 - C8-0266/2018 - 2018/2125(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


24. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 όσον αφορά τον υπολογισμό των ρυθμιστικών κεφαλαιακών απαιτήσεων για τιτλοποιήσεις και απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις τις οποίες κατέχουν ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις (C(2018)03302 - 2018/2745(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου την 1η Ιουνίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (C(2018)03308 - 2018/2762(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 7 Ιουνίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 όσον αφορά τις προϋποθέσεις για μείωση του ύψους της συνολικής εγγύησης ή απαλλαγή από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης (C(2018)03568 - 2018/2766(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 8 Ιουνίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/96 του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1996, για την προστασία από τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων νόμων που θεσπίστηκαν από μια τρίτη χώρα, και των μέτρων που βασίζονται σε αυτούς ή απορρέουν από αυτούς (C(2018)03572 - 2018/2757(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 6 Ιουνίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: INTA

- Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III της απόφασης αριθ. 466/2014/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης, όσον αφορά το Ιράν (C(2018)03730 - 2018/2758(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 6 Ιουνίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για την οποία η προθεσμία άλλαξε από 1 σε 3 μήνες κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα κριτήρια για τον ορισμό κεντρικών σημείων επαφής από τους εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και με κανόνες σχετικά με τα καθήκοντα των εν λόγω κεντρικών σημείων επαφής (C(2018) 2716 – 2017/2997(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 7 Μαΐου 2018 κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής.

Αναπομπή επί της ουσίας: ECON, LIBE


25. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Το ακόλουθο σχέδιο εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτει στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχει διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη του πυροξυλικού αποστάγματος στον ενωσιακό κατάλογο αρτυματικών υλών (D056135/03 - 2018/2744(RPS) - προθεσμία: 30 Ιουλίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


26. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 623.587/OJJE).


27. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.36.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου