Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 285kWORD 81k
Keskiviikko 13. kesäkuuta 2018 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)
 4.Istanbulin yleissopimuksen allekirjoittamisen ensimmäinen vuosipäivä: tilannekatsaus (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Keskustelu Alankomaiden pääministerin Mark Rutten kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Äänestykset
  
8.1.Euroopan parlamentin kokoonpano *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.2.Maksukyvyttömyysmenettelyt: asetuksen liitteiden päivitys ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.3.EU:n ja Islannin välinen sopimus ulkorajoja ja viisumeja koskevista täydentävistä säännöistä vuosiksi 2014–2020 *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.4.EU:n ja Sveitsin välinen sopimus ulkorajoja ja viisumeja koskevista täydentävistä säännöistä vuosiksi 2014–2020 *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.5.Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön jäljellä olevien määräysten voimaansaattaminen Bulgariassa ja Romaniassa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.6.Koheesiopolitiikka ja kiertotalous (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.7.Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Ukrainalle ***I (äänestys)
  
8.8.EU:n ja Chilen uudistettua assosiaatiosopimusta koskevat neuvottelut (äänestys)
  
8.9.EU:n ja NATOn väliset suhteet (äänestys)
  
8.10.Kyberpuolustus (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuus (keskustelu)
 14.Humanitaariset hätätilanteet Välimerellä ja EU:n yhteisvastuu (keskustelu)
 15.Parlamentin kokoonpano
 16.Uuden ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävä suhteellisuusarviointi ***I (keskustelu)
 17.Neuvottelut uudesta EU-AKT-kumppanuussopimuksesta (keskustelu)
 18.Romanien integraatiota edistäviä kansallisia strategioita koskevan EU:n puitekehyksen täytäntöönpano ja seuranta (keskustelu)
 19.Kieltenopetuksen parantaminen ja kielitaidon vastavuoroinen tunnustaminen EU:ssa (keskustelu)
 20.Valiokuntien kokoonpano
 21.EU:n norsunluumarkkinoiden sulkeminen salametsästyksen torjumiseksi (keskustelu)
 22.Kulttuuripalvelujen saatavuuden rakenteelliset ja taloudelliset esteet (keskustelu)
 23.Vastaanotetut asiakirjat
 24.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 25.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Venäjä ja erityisesti ukrainalaisen poliittisen vangin Oleg Sentsovin tapaus (2018/2754(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Jan Zahradil ja Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta: Venäjä ja erityisesti ukrainalaisen poliittisen vangin Oleg Sentsovin tapaus (B8-0288/2018)

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta: Venäjä ja erityisesti ukrainalaisen poliittisen vangin Oleg Sentsovin tapaus (B8-0289/2018)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta: Venäjä ja erityisesti ukrainalaisen poliittisen vangin Oleg Sentsovin tapaus (B8-0290/2018)

—   Preda Cristian Dan, Štětina Jaromír, Svoboda Pavel, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Szejnfeld Adam, Nagy József, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Corazza Bildt Anna Maria, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Ramón Luis Valcárcel Siso ja Sandra Kalniete PPE-ryhmän puolesta: Venäjä ja erityisesti ukrainalaisen poliittisen vangin Oleg Sentsovin tapaus (B8-0291/2018)

—   van Baalen Johannes Cornelis, Auštrevičius Petras, Schaake Marietje, Becerra Basterrechea Beatriz, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Selimovic Jasenko, Tremosa i Balcells Ramon, Viktor Uspaskich ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta: Venäjä ja erityisesti ukrainalaisen poliittisen vangin Oleg Sentsovin tapaus (B8-0296/2018).

II.   Bahrainin ihmisoikeustilanne ja erityisesti Nabeel Rajabin tapaus (2018/2755(RSP))

—   Tannock Charles, Karski Karol, Fotyga Anna Elżbieta, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar ja Wiśniewska Jadwiga ECR-ryhmän puolesta: Bahrainin ihmisoikeustilanne ja erityisesti Nabeel Rajabin tapaus (B8-0280/2018)

—   Smith Alyn, Lochbihler Barbara, Valero Bodil, Auken Margrete, Urtasun Ernest, Solé Jordi ja Šoltes Igor Verts/ALE-ryhmän puolesta: Bahrainin ihmisoikeustilanne ja erityisesti Nabeel Rajabin tapaus (B8-0281/2018)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta: Bahrainin ihmisoikeustilanne ja erityisesti Nabeel Rajabin tapaus (B8-0282/2018)

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta: Bahrainin ihmisoikeustilanne ja erityisesti Nabeel Rajabin tapaus (B8-0283/2018)

—   Preda Cristian Dan, Mănescu Ramona Nicole, Zdechovský Tomáš, Svoboda Pavel, Gardini Elisabetta, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Sógor Csaba, Tomc Romana, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Valcárcel Siso Ramón Luis ja Kalniete Sandra PPE-ryhmän puolesta: Bahrainin ihmisoikeustilanne ja erityisesti Nabeel Rajabin tapaus (B8-0284/2018)

—   Vergiat Marie-Christine, Björk Malin, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, Kyllönen Merja, López Bermejo Paloma, Urbán Crespo Miguel, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Spinelli Barbara, Sylikiotis Neoklis, Hadjigeorgiou Takis, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios ja Kuneva Kostadinka GUE/NGL-ryhmän puolesta: Bahrainin ihmisoikeustilanne ja erityisesti Nabeel Rajabin tapaus (B8-0286/2018);

—   Schaake Marietje, Auštrevičius Petras, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis ja Wikström Cecilia ALDE-ryhmän puolesta: Bahrainin ihmisoikeustilanne ja erityisesti Nabeel Rajabin tapaus (B8-0287/2018).

III.   Rohingya-pakolaisten tilanne ja erityisesti lasten ahdinko (2018/2756(RSP))

—   Lochbihler Barbara, Lambert Jean, Hautala Heidi, Sargentini Judith, Valero Bodil, Solé Jordi, Šoltes Igor ja Heubuch Maria Verts/ALE-ryhmän puolesta, ja Castaldo Fabio Massimo ja Corrao Ignazio: Rohingya-pakolaisten tilanne ja erityisesti lasten ahdinko (B8-0292/2018)

—   Tannock Charles, Karski Karol, Legutko Ryszard Antoni, Marias Notis, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Bashir Amjad, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar ja Ruohonen-Lerner Pirkko ECR-ryhmän puolesta: Rohingya-pakolaisten tilanne ja erityisesti lasten ahdinko (B8-0293/2018)

—   Valenciano Elena, Boştinaru Victor, Post Soraya ja Khan Wajid S&D-ryhmän puolesta: Rohingya-pakolaisten tilanne ja erityisesti lasten ahdinko (B8-0294/2018)

—   Preda Cristian Dan, Zeller Joachim, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gardini Elisabetta, Svoboda Pavel, Štětina Jaromír, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Saïfi Tokia, Clune Deirdre, Belet Ivo, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Corazza Bildt Anna Maria, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Valcárcel Siso Ramón Luis ja Kalniete Sandra PPE-ryhmän puolesta: Rohingya-pakolaisten tilanne ja erityisesti lasten ahdinko (B8-0295/2018)

—   Urbán Crespo Miguel, Omarjee Younous, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, López Bermejo Paloma, Kyllönen Merja, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios ja Vergiat Marie-Christine GUE/NGL-ryhmän puolesta: Rohingya-pakolaisten tilanne ja erityisesti lasten ahdinko (B8-0297/2018)

—   Paet Urmas, Ali Nedzhmi, Auštrevičius Petras, Becerra Basterrechea Beatriz, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Schaake Marietje, Selimovic Jasenko, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis, Vajgl Ivo, Vautmans Hilde ja Wikström Cecilia ALDE-ryhmän puolesta: Rohingya-pakolaisten tilanne ja erityisesti lasten ahdinko (B8-0298/2018).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


3. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa Verts/ALE-ryhmän ja jäsenten pyynnöt äänestää päätöksistä aloittaa neuvottelut seuraavien mietintöjen pohjalta:

—   TRAN-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Esittelijä: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

—   TRAN-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)). Esittelijä: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

—   TRAN-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Esittelijä: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

Äänestys toimitetaan huomenna työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut saanut vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavalta määrältä jäseniä tai yhdeltä tai useammalta poliittiselta ryhmältä pyyntöä muista päätöksistä käynnistää toimielinten väliset neuvottelut, joista ilmoitettiin maanantaina 11. kesäkuuta 2018 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 11.6.2018, kohta 7).

TRAN-, INTA- ja IMCO-valiokunnat ovat näin ollen voineet aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.


4. Istanbulin yleissopimuksen allekirjoittamisen ensimmäinen vuosipäivä: tilannekatsaus (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Istanbulin yleissopimuksen allekirjoittamisen ensimmäinen vuosipäivä: tilannekatsaus (2018/2753(RSP))

Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jörg Meuthen ja Franz Obermayr.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Florent Marcellesi, Csaba Sógor, Vilija Blinkevičiūtė, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Michaela Šojdrová ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Monika Panayotova.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 9.58.)

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI


5. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 10.05.


6. Keskustelu Alankomaiden pääministerin Mark Rutten kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)

Keskustelu Alankomaiden pääministerin Mark Rutten kanssa Euroopan tulevaisuudesta (2018/2728(RPS))

Puhemies antoi lyhyen julkilausuman avatakseen keskustelun.

Puheenvuorot: Mark Rutte (Alankomaiden pääministeri) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Diane James.

Mark Rutte käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Esther de Lange, Agnes Jongerius, Amjad Bashir, Johannes Cornelis van Baalen, Claude Turmes, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Salvatore Cicu, Paul Tang, Charles Tannock, Sophia in 't Veld, Helga Trüpel, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Victor Boştinaru, Othmar Karas, Emilian Pavel, Hans-Olaf Henkel, Annie Schreijer-Pierik, Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Karin Kadenbach, Sander Loones, Pavel Svoboda, Richard Corbett, Elisabetta Gardini, Ramón Jáuregui Atondo, Joachim Starbatty, Tom Vandenkendelaere, Maria João Rodrigues, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Brian Hayes, Eugen Freund, Cristian-Silviu Buşoi, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, Bas Eickhout, Jiří Payne, Francisco José Millán Mon, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt, Răzvan Popa, Paulo Rangel ja Juan Fernando López Aguilar.

Mark Rutte käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS


7. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.53.

Puhemies käytti puheenvuoron entisen Jugoslavian tasavallan nimestä Skopjen ja Ateenan välillä käynnissä olevan keskustelun viimeaikaisesta kehityksestä.

Puheenvuorot: Gabriele Zimmer, Patricia Lalonde, David Campbell Bannerman, Manolis Kefalogiannis ja Sofia Sakorafa.


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Euroopan parlamentin kokoonpano *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus ehdotuksesta Eurooppa-neuvoston päätökseksi Euroopan parlamentin kokoonpanosta [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijät: Danuta Maria Hübner ja Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0249)

Puheenvuorot:

Äänestyksen jälkeen Danuta Maria Hübner ja Pedro Silva Pereira (esittelijät).


8.2. Maksukyvyttömyysmenettelyt: asetuksen liitteiden päivitys ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/848 liitteen A korvaamisesta [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0250)


8.3. EU:n ja Islannin välinen sopimus ulkorajoja ja viisumeja koskevista täydentävistä säännöistä vuosiksi 2014–2020 *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskevan Euroopan unionin ja Islannin välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0251)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


8.4. EU:n ja Sveitsin välinen sopimus ulkorajoja ja viisumeja koskevista täydentävistä säännöistä vuosiksi 2014–2020 *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskevan Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0252)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


8.5. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön jäljellä olevien määräysten voimaansaattaminen Bulgariassa ja Romaniassa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön jäljellä olevien määräysten voimaansaattamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0253)


8.6. Koheesiopolitiikka ja kiertotalous (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö koheesiopolitiikasta ja kiertotaloudesta [2017/2211(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0254)


8.7. Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Ukrainalle ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0255)

Puheenvuorot:

William (The Earl of) Dartmouth esitti suullisen tarkistuksen uuden johdanto-osan kappaleen lisäämiseksi 18 kappaleen jälkeen. Yli 40 jäsentä vastusti tätä suullista tarkistusta, joten sitä ei hyväksytty.


8.8. EU:n ja Chilen uudistettua assosiaatiosopimusta koskevat neuvottelut (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Chilen uudistettua assosiaatiosopimusta koskevista neuvotteluista [2018/2018(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

SUOSITUSLUONNOS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0256)


8.9. EU:n ja NATOn väliset suhteet (äänestys)

Mietintö EU:n ja NATOn välisistä suhteista [2017/2276(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0257)


8.10. Kyberpuolustus (äänestys)

Mietintö kyberpuolustuksesta [2018/2004(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0258)


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Davor Škrlec - A8-0184/2018
Estefanía Torres Martínez, Igor Šoltes, Tibor Szanyi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Daniel Hannan, John Howarth, Stanislav Polčák, José Inácio Faria ja Dobromir Sośnierz

Mietintö Jarosław Wałęsa - A8-0183/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Miguel Viegas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Monika Smolková ja José Inácio Faria

Mietintö Charles Tannock - A8-0158/2018
Adam Szejnfeld ja Morten Messerschmidt

Mietintö Ioan Mircea Paşcu - A8-0188/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Adam Szejnfeld, Bruno Gollnisch, Younous Omarjee, Stefano Maullu, Notis Marias ja John Howarth

Mietintö Urmas Paet - A8-0189/2018
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Jadwiga Wiśniewska, Jiří Pospíšil ja John Howarth.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 14.06.)


Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

11. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuus (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuus (2018/2761(RSP))

Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld, ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD-ryhmän puolesta, Michał Marusik ENF-ryhmän puolesta, David Coburn, joka käytti työjärjestyspuheenvuoron, ja sitoutumaton Dobromir Sośnierz.

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Monika Panayotova.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI


14. Humanitaariset hätätilanteet Välimerellä ja EU:n yhteisvastuu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Humanitaariset hätätilanteet Välimerellä ja EU:n yhteisvastuu (2018/2768(RSP))

Puhemies antoi julkilausuman alustaakseen keskustelun. Hän korosti, että on tärkeää tehdä seuraavassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa päätös maahanmuuttoasioista, ja kehotti painokkaasti neuvostoa ja komissiota ryhtymään viivyttelemättä toimiin ja muistutti, että parlamentti on jo hyväksynyt horjumattoman ja solidaarisen kantansa Dublin IV -asetuksen uudistamisen puolesta.

Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Konstantinos Papadakis.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Puheenvuorot: Paulo Rangel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Claude Moraes, Beatriz Becerra Basterrechea, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Forenza, Ignazio Corrao, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andreas Schwab, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos Skopjen ja Ateenan välillä käynnissä olevista keskusteluista, David Casa, Daniele Viotti, Ernest Urtasun, Paloma López Bermejo, Raymond Finch, Zoltán Balczó, Alessandra Mussolini, Elly Schlein, Yannick Jadot, Miguel Urbán Crespo, Sophie Montel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miriam Dalli, Florent Marcellesi, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé ja Cécile Kashetu Kyenge.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stefano Maullu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Marijana Petir, Giovanni La Via, Julie Ward, Flavio Zanonato, Giuseppe Ferrandino, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Kristina Winberg, Georgios Epitideios ja Lampros Fountoulis.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Monika Panayotova.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Parlamentin kokoonpano

Mikael Pentikäinen on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 12. kesäkuuta 2018 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan mukaisesti parlamentti totesi kyseisen edustajantoimen vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.

°
° ° °

Toimivaltaiset Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Mirja Vehkaperä on nimitetty parlamentin jäseneksi Mikael Pentikäisen tilalle 12. kesäkuuta 2018 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Mirja Vehkaperä osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


16. Uuden ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävä suhteellisuusarviointi ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uuden ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävästä suhteellisuusarvioinnista [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

Andreas Schwab esitteli mietinnön.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Puheenvuorot: Pascal Arimont PPE-ryhmän puolesta, Sergio Gaetano Cofferati S&D-ryhmän puolesta, Richard Sulík ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anneleen Van Bossuyt, Adam Szejnfeld, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gutiérrez Prieto, Paul Rübig, Nicola Danti, Dariusz Rosati ja Michaela Šojdrová.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Maria Grapini ja Notis Marias.

Elżbieta Bieńkowska käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.6.2018, kohta 7.5.


17. Neuvottelut uudesta EU-AKT-kumppanuussopimuksesta (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000043/2018) Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Neuvottelut uudesta kumppanuussopimuksesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän kanssa (B8-0025/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000044/2018) Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Neuvottelut uudesta kumppanuussopimuksesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän kanssa (B8-0026/2018)

Bogdan Brunon Wenta (laatijan sijainen) esitteli kysymykset.

Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) ja Neven Mimica (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Frank Engel PPE-ryhmän puolesta, Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Eleni Theocharous ECR-ryhmän puolesta, Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, James Carver, sitoutumaton, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Piernicola Pedicini, György Hölvényi, Juan Fernando López Aguilar ja Jadwiga Wiśniewska.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Carlos Zorrinho, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică ja Maria Arena.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ignazio Corrao ja Sirpa Pietikäinen.

Neven Mimica ja Monika Panayotova käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta tulevista neuvotteluista Euroopan unionin ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän välisestä uudesta kumppanuussopimuksesta (2018/2634(RSP)) (B8-0274/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.6.2018, kohta 7.12.


18. Romanien integraatiota edistäviä kansallisia strategioita koskevan EU:n puitekehyksen täytäntöönpano ja seuranta (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Romanien integraatiota edistäviä kansallisia strategioita koskevan EU:n puitekehyksen täytäntöönpano ja seuranta (2018/2743(RSP))

Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) ja Neven Mimica (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Lívia Járóka PPE-ryhmän puolesta, Soraya Post S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Danilo Oscar Lancini ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lívia Járóka, Verónica Lope Fontagné, Anna Hedh ja Monika Beňová, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Soraya Post.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Julie Ward, Notis Marias, László Tőkés, José Inácio Faria, Sirpa Pietikäinen, Csaba Sógor ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Puheenvuorot: Neven Mimica ja Monika Panayotova.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Kieltenopetuksen parantaminen ja kielitaidon vastavuoroinen tunnustaminen EU:ssa (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000055/2018) Cecilia Wikström PETI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Kieltenopetuksen parantaminen ja kielitaidon vastavuoroinen tunnustaminen EU:ssa (B8-0029/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000056/2018) Cecilia Wikström PETI-valiokunnan puolesta komissiolle: Kieltenopetuksen parantaminen ja kielitaidon vastavuoroinen tunnustaminen EU:ssa (B8-0030/2018)

Cecilia Wikström esitteli kysymykset.

Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) ja Tibor Navracsics (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puhetta johti
varapuhemies Zdzisław KRASNODĘBSKI

Puheenvuorot: Svetoslav Hristov Malinov PPE-ryhmän puolesta, Peter Kouroumbashev S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Ilhan Kyuchyuk ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, Pál Csáky, Clara Eugenia Aguilera García, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Asim Ademov ja Anna Záborská.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Angel Dzhambazki, Ana Miranda ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Puheenvuorot: Tibor Navracsics ja Monika Panayotova.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


20. Valiokuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut EFDD-ryhmältä seuraavan nimityksiä koskevan pyynnön:

LIBE-valiokunta: Jörg Meuthenin tilalle Jiří Payne

Nimitys katsotaan vahvistetuksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


21. EU:n norsunluumarkkinoiden sulkeminen salametsästyksen torjumiseksi (keskustelu)

Komission julkilausuma: EU:n norsunluumarkkinoiden sulkeminen salametsästyksen torjumiseksi (2018/2750(RSP))

Tibor Navracsics (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Sirpa Pietikäinen PPE-ryhmän puolesta, Jacqueline Foster ECR-ryhmän puolesta, Catherine Bearder ALDE-ryhmän puolesta, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker ja Stefan Eck.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Kateřina Konečná, Eleonora Evi ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Tibor Navracsics käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


22. Kulttuuripalvelujen saatavuuden rakenteelliset ja taloudelliset esteet (keskustelu)

Mietintö kulttuuripalvelujen saatavuuden rakenteellisista ja taloudellisista esteistä [2017/2255(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

Bogdan Andrzej Zdrojewski esitteli mietinnön.

Tibor Navracsics (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Bogdan Brunon Wenta PPE-ryhmän puolesta, Liliana Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martina Michels GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michaela Šojdrová, Julie Ward ja Momchil Nekov.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sirpa Pietikäinen, Notis Marias ja Kateřina Konečná.

Puheenvuorot: Tibor Navracsics ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.6.2018, kohta 7.4.


23. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

- Määrärahasiirtoesitys DEC 11/2018 – Pääluokka III – Komissio (N8-0061/2018 - C8-0262/2018 - 2018/2122(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 1/2018 – Alueiden komitea (N8-0062/2018 - C8-0263/2018 - 2018/2123(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys nro 1/2018 – Pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (N8-0063/2018 - C8-0266/2018 - 2018/2125(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


24. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 muuttamisesta vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten hallussa olevien arvopaperistamisten ja yksinkertaisten, läpinäkyvien ja standardoitujen arvopaperistamisten lakisääteisten pääomavaatimusten laskennan osalta (C(2018)03302 - 2018/2745(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. kesäkuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta (C(2018)03308 - 2018/2762(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. kesäkuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta yleisvakuuden määrän alentamista ja vakuuden antamisesta vapauttamista koskevien edellytysten osalta (C(2018)03568 - 2018/2766(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. kesäkuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta 22 päivänä marraskuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2271/96 liitteen muuttamisesta (C(2018)03572 - 2018/2757(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 6. kesäkuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu päätös EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 466/2014/EU liitteen III muuttamisesta Iranin osalta (C(2018)03730 - 2018/2758(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 6. kesäkuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka määräaikaa on muutettu 1 kuukaudesta 3 kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoiden ja maksupalveluntarjoajien keskitettyjen yhteyspisteiden nimeämisperusteista ja säännöillä keskitettyjen yhteyspisteiden tehtävistä (C(2018) 2716 – 2017/2997(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. toukokuuta 2018 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON, LIBE


25. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraava valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluva täytäntöönpanotoimenpiteitä koskeva ehdotus on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse puutisleen lisäämisestä unionin luetteloon aromeista (D056135/03 - 2018/2744(RPS) - määräaika: 30. heinäkuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


26. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 623.587/OJJE).


27. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.36.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Päivitetty viimeksi: 24. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö