Indeks 
Zapisnik
PDF 285kWORD 81k
Srijeda, 13. lipnja 2018. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 3.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (odobrenje) (članak 69.c Poslovnika)
 4.Prva obljetnica potpisivanja Istanbulske konvencije: pregled aktualnog stanja (rasprava)
 5.Nastavak dnevne sjednice
 6.Rasprava s premijerom Nizozemske Markom Rutteom o budućnosti Europe (rasprava)
 7.Nastavak dnevne sjednice
 8.Glasovanje
  8.1.Sastav Europskog parlamenta *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  8.2.Postupak u slučaju nesolventnosti: ažurirani prilozi Uredbi ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  8.3.Sporazum između Europske unije i Islanda o dodatnim pravilima u području vanjskih granica i viza za razdoblje od 2014. do 2020. *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  8.4.Sporazum između Europske unije i Švicarske Konfederacije o dodatnim pravilima u području vanjskih granica i viza za razdoblje od 2014. do 2020. *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  8.5.Provedba preostalih odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na Schengenski informacijski sustav u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  8.6.Kohezijska politika i kružno gospodarstvo (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  8.7.Dodatna makrofinancijska pomoć Ukrajini ***I (glasovanje)
  8.8.Pregovori o modernizaciji Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Čilea (glasovanje)
  8.9.Odnosi EU-a i NATO-a (glasovanje)
  8.10.Kiberobrana (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Nastavak dnevne sjednice
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 13.Neovisnost pravosuđa u Poljskoj (rasprava)
 14.Humanitarne krizne situacije na Sredozemlju i solidarnost u EU-u (rasprava)
 15.Sastav Parlamenta
 16.Ispitivanje proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se uređuju profesije ***I (rasprava)
 17.Pregovori o novom sporazumu o partnerstvu između EU-a i AKP-a (rasprava)
 18.Provedba i daljnje postupanje u pogledu Okvira EU-a za nacionalne strategije integracije Roma (rasprava)
 19.Poboljšanje učenja jezika i uzajamno priznavanje jezičnih kompetencija u EU-u (rasprava)
 20.Sastav odbora
 21.Zatvaranje tržišta bjelokosti u EU-u radi sprječavanja krivolova (rasprava)
 22.Strukturne i financijske prepreke za dostupnost kulturnih sadržaja (rasprava)
 23.Podnošenje dokumenata
 24.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 25.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 26.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 27.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)

Sljedeći zastupnici ili klubovi zastupnika podnijeli su zahtjeve za organizaciju takve rasprave, u skladu s člankom 135. Poslovnika, za sljedeće prijedloge rezolucija:

I.   Rusija, posebice slučaj političkog zatvorenika Olega Sencova (2018/2754(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Jan Zahradil i Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o Rusiji, posebice slučaju političkog zatvorenika Olega Sentsova (B8-0288/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand i Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o Rusiji, posebice slučaju političkog zatvorenika Olega Sentsova (B8-0289/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Liisa Jaakonsaari, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o Rusiji, posebice slučaju političkog zatvorenika Olega Sentsova(B8-0290/2018);

—   Preda Cristian Dan, Štětina Jaromír, Svoboda Pavel, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Szejnfeld Adam, Nagy József, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Corazza Bildt Anna Maria, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Ramón Luis Valcárcel Siso i Sandra Kalniete, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o Rusiji, posebice slučaju političkog zatvorenika Olega Sentsova (B8-0291/2018);

—   van Baalen Johannes Cornelis, Auštrevičius Petras, Schaake Marietje, Becerra Basterrechea Beatriz, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Selimovic Jasenko, Tremosa i Balcells Ramon, Viktor Uspaskich i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o Rusiji, posebice slučaju političkog zatvorenika Olega Sentsova (B8-0296/2018).

II.   Stanje ljudskih prava u Bahreinu, posebice slučaj Nabila Radžaba (2018/2755(RSP))

—   Tannock Charles, Karski Karol, Fotyga Anna Elżbieta, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar et Wiśniewska Jadwiga, u ime kluba zastupnika ECR-a, o stanju ljudskih prava u Bahreinu, posebice slučaj Nabila Radžaba (B8-0280/2018);

—   Smith Alyn, Lochbihler Barbara, Valero Bodil, Auken Margrete, Urtasun Ernest, Solé Jordi, Šoltes Igor, u ime kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju ljudskih prava u Bahreinu, posebice slučaj Nabila Radžaba (B8-0281/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju ljudskih prava u Bahreinu, posebice slučaj Nabila Radžaba (B8-0282/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o stanju ljudskih prava u Bahreinu, posebice slučaj Nabila Radžaba (B8-0283/2018);

—   Preda Cristian Dan, Mănescu Ramona Nicole, Zdechovský Tomáš, Svoboda Pavel, Gardini Elisabetta, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Sógor Csaba, Tomc Romana, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Valcárcel Siso Ramón Luis i Kalniete Sandra, u ime kluba zastupnika PPE-a, o stanju ljudskih prava u Bahreinu, posebice slučaj Nabila Radžabasur (B8-0284/2018);

—   Vergiat Marie-Christine, Björk Malin, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, Kyllönen Merja, López Bermejo Paloma, Urbán Crespo Miguel, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Spinelli Barbara, Sylikiotis Neoklis, Hadjigeorgiou Takis, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios i Kuneva Kostadinka, u ime kluba zastupnika GUE/NGL, o stanju ljudskih prava u Bahreinu, posebice slučaj Nabila Radžaba (B8-0286/2018);

—   Schaake Marietje, Auštrevičius Petras, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis i Wikström Cecilia, u ime kluba zastupnika ALDE-a, o stanju ljudskih prava u Bahreinu, posebice slučaj Nabila Radžaba (B8-0287/2018).

III.   Položaj izbjeglica iz etničke skupine Rohingya, posebice teški uvjeti kojima su izložena djeca (2018/2756(RSP))

—   Lochbihler Barbara, Lambert Jean, Hautala Heidi, Sargentini Judith, Valero Bodil, Solé Jordi, Šoltes Igor et Heubuch Maria, u ime kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Castaldo Fabio Massimo i Corrao Ignazio, o položaju izbjeglica iz etničke skupine Rohingya, posebice teškim uvjetima kojima su izložena djeca (B8-0292/2018);

—   Tannock Charles, Karski Karol, Legutko Ryszard Antoni, Marias Notis, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Bashir Amjad, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar et Ruohonen-Lerner Pirkko, u ime kluba zastupnika ECR-a, so položaju izbjeglica iz etničke skupine Rohingya, posebice teškim uvjetima kojima su izložena djeca (B8-0293/2018);

—   Valenciano Elena, Boştinaru Victor, Post Soraya i Khan Wajid u ime kluba zastupnika S&D-a, o položaju izbjeglica iz etničke skupine Rohingya, posebice teškim uvjetima kojima su izložena djeca (B8-0294/2018);

—   Preda Cristian Dan, Zeller Joachim, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gardini Elisabetta, Svoboda Pavel, Štětina Jaromír, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Saïfi Tokia, Clune Deirdre, Belet Ivo, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Corazza Bildt Anna Maria, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Valcárcel Siso Ramón Luis i Kalniete Sandra, u ime kluba zastupnika PPE-a, o položaju izbjeglica iz etničke skupine Rohingya, posebice teškim uvjetima kojima su izložena djeca (B8-0295/2018);

—   Urbán Crespo Miguel, Omarjee Younous, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, López Bermejo Paloma, Kyllönen Merja, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios i Vergiat Marie-Christine, u ime kluba zastupnika GUE/NGL-a, o položaju izbjeglica iz etničke skupine Rohingya, posebice teškim uvjetima kojima su izložena djeca (B8-0297/2018);

—   Paet Urmas, Ali Nedzhmi, Auštrevičius Petras, Becerra Basterrechea Beatriz, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Schaake Marietje, Selimovic Jasenko, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis, Vajgl Ivo, Vautmans Hilde i Wikström Cecilia, au nom du groupe ALDE, u ime kluba zastupnika ALDE-a, o položaju izbjeglica iz etničke skupine Rohingya, posebice teškim uvjetima kojima su izložena djeca (B8-0298/2018).

Vrijeme za izlaganje raspodijelit će se u skladu s člankom 162. Poslovnika.


3. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (odobrenje) (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik je najavio da je od Kluba Verts-ALE-a i od drugih zastupnika primio zahtjev za glasovanje o odlukama o početku pregovora:

—   odbor TRAN, na temelju Izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Izvjestiteljica: Merja Kyllönen (A8-0206/2018);

—   odbor TRAN, na temelju Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)). Izvjestitelj: Wim van de Camp (A8-0205/2018);

—   odbor TRAN, na temelju Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Izvjestitelj: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

Glasovanje će se održati u skladu s člankim 69.c stavkom 2. Poslovnika.

Predsjednik je objavio da nije primio zahtjeve zastupnika ili kluba/klubova zastupnika koji dosežu barem srednji prag o drugim odlukama o stupanju u međuinstitucijske pregovore najavljenima u zapisniku od 11. lipnja 2018. (točka 7. zapisnika od 11.6.2018.).

Odbori TRAN, INTA i IMCO stoga su stupili u pregovore nakon isteka roka iz članka 69.c stavka 2. Poslovnika.


4. Prva obljetnica potpisivanja Istanbulske konvencije: pregled aktualnog stanja (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Prva obljetnica potpisivanja Istanbulske konvencije: pregled aktualnog stanja (2018/2753(RSP))

Monika Panayotova (predsjedateljica Vijeća) i Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Anna Maria Corazza Bildt, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Angelika Mlinar, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Terry Reintke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Malin Björk, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Daniela Aiuto, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mylène Troszczynski, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jörg Meuthen i Franz Obermayr.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Mairead McGuinness, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Florent Marcellesi, Csaba Sógor, Vilija Blinkevičiūtė, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Michaela Šojdrová i Maria Grapini.

Govorili su: Frans Timmermans i Monika Panayotova.

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 9:58 h.)

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik


5. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 10:05 h.


6. Rasprava s premijerom Nizozemske Markom Rutteom o budućnosti Europe (rasprava)

Rasprava s premijerom Nizozemske Markom Rutteom o budućnosti Europe (2018/2728(RPS))

Predsjednik je dao kratku izjavu kako bi pokrenuo raspravu.

Govorili su: Mark Rutte (premijer Nizozemske) i Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Peter van Dalen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dennis de Jong, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Gerard Batten, u ime kluba zastupnika EFDD-a, Marcel de Graaff, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Diane James, nezavisna zastupnica.

Govorio je Mark Rutte.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Esther de Lange, Agnes Jongerius, Amjad Bashir, Johannes Cornelis van Baalen, Claude Turmes, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Salvatore Cicu, Paul Tang, Charles Tannock, Sophia in 't Veld, Helga Trüpel, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Victor Boştinaru, Othmar Karas, Emilian Pavel, Hans-Olaf Henkel, Annie Schreijer-Pierik, Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Karin Kadenbach, Sander Loones, Pavel Svoboda, Richard Corbett, Elisabetta Gardini, Ramón Jáuregui Atondo, Joachim Starbatty, Tom Vandenkendelaere, Maria João Rodrigues, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Brian Hayes, Eugen Freund, Cristian-Silviu Buşoi, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, Bas Eickhout, Jiří Payne, Francisco José Millán Mon, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt, Răzvan Popa, Paulo Rangel i Juan Fernando López Aguilar.

Govorio je Mark Rutte.

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta)

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik


7. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:53 h.

Predsjednik je govorio o najnovijem razvoju događaja u pregovorima između Skoplja i Atene u vezi s imenom te bivše jugoslavenske republike.

Govorili su: Gabriele Zimmer, Patricia Lalonde, David Campbell Bannerman, Manolis Kefalogiannis i Sofia Sakorafa.


8. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


8.1. Sastav Europskog parlamenta *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Europskog vijeća o utvrđivanju sastava Europskog parlamenta [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelji: Danuta Maria Hübner i Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ODLUKE EUROPSKOG VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0249)

Govorili su:

Nakon glasovanja Danuta Maria Hübner i Pedro Silva Pereira (izvjestitelji).


8.2. Postupak u slučaju nesolventnosti: ažurirani prilozi Uredbi ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zamjeni priloga A Uredbi (EU) 2015/848 o postupku u slučaju nesolventnosti [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0250)


8.3. Sporazum između Europske unije i Islanda o dodatnim pravilima u području vanjskih granica i viza za razdoblje od 2014. do 2020. *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Islanda o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020. [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0251)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


8.4. Sporazum između Europske unije i Švicarske Konfederacije o dodatnim pravilima u području vanjskih granica i viza za razdoblje od 2014. do 2020. *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020. [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0252)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


8.5. Provedba preostalih odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na Schengenski informacijski sustav u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješća o o Nacrtu odluke Vijeća o provedbi preostalih odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na Schengenski informacijski sustav u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0253)


8.6. Kohezijska politika i kružno gospodarstvo (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o kohezijskoj politici i kružnom gospodarstvu [2017/2211(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0254)


8.7. Dodatna makrofinancijska pomoć Ukrajini ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Ukrajini [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0255)

Govorili su:

William Dartmouth (grof) predstavio je usmeni amandman kako bi se nakon uvodne izjave 18 dodala nova uvodna izjava. Više od 40 zastupnika usprotivilo se razmatranju tog usmenog amandman pa on nije prihvaćen.


8.8. Pregovori o modernizaciji Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Čilea (glasovanje)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o pregovorima o modernizaciji Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Čilea [2018/2018(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

NACRT PREPORUKE

Usvojen (P8_TA(2018)0256)


8.9. Odnosi EU-a i NATO-a (glasovanje)

Izvješće o odnosima EU-a i NATO-a [2017/2276(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0257)


8.10. Kiberobrana (glasovanje)

Izvješće o kiberobrani [2018/2004(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0258)


9. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Davor Škrlec - A8-0184/2018
Estefanía Torres Martínez, Igor Šoltes, Tibor Szanyi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Daniel Hannan, John Howarth, Stanislav Polčák, José Inácio Faria i Dobromir Sośnierz

Izvješće: Jarosław Wałęsa - A8-0183/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Miguel Viegas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Monika Smolková i José Inácio Faria

Izvješće: Charles Tannock - A8-0158/2018
Adam Szejnfeld i Morten Messerschmidt

Izvješće: Ioan Mircea Paşcu - A8-0188/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Adam Szejnfeld, Bruno Gollnisch, Younous Omarjee, Stefano Maullu, Notis Marias i John Howarth

Izvješće: Urmas Paet - A8-0189/2018
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Jadwiga Wiśniewska, Jiří Pospíšil i John Howarth.


10. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 14:06 h.)


PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

11. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00 h.


12. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


13. Neovisnost pravosuđa u Poljskoj (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Neovisnost pravosuđa u Poljskoj (2018/2761(RSP))

Monika Panayotova (predsjedateljica Vijeća) i Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Janusz Lewandowski, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Josef Weidenholzer, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Zdzisław Krasnodębski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Michał Marusik, u ime Kluba zastupnika ENF-a, David Coburn radi pokretanja pitanja o pridržavanju Poslovnika i Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik.

Govorili su: Frans Timmermans i Monika Panayotova.

Rasprava je zaključena.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik


14. Humanitarne krizne situacije na Sredozemlju i solidarnost u EU-u (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Humanitarne krizne situacije na Sredozemlju i solidarnost u EU-u (2018/2768(RSP))

Predsjednik je dao izjavu te je pokrenuo raspravu. Naglasio je koliko je važno da se odluka u području imigracije donese na sljedećem sastanku Europskog vijeća te je apelirao na Vijeće i Komisiju da bez odgađanja poduzmu mjere. Podsjetio je da je Parlament već usvojio mišljenje utemeljeno na odlučnosti i solidarnosti u pogledu reforme Dublinske uredbe IV.

Monika Panayotova (predsjedateljica Vijeća) i Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Javier Nart, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mara Bizzotto, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik.

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Govorili su: Paulo Rangel, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Claude Moraes, Beatriz Becerra Basterrechea, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Forenza, Ignazio Corrao, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andreas Schwab, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, o razgovorima u tijeku između Skopja i Atene, David Casa, Daniele Viotti, Ernest Urtasun, Paloma López Bermejo, Raymond Finch, Zoltán Balczó, Alessandra Mussolini, Elly Schlein, Yannick Jadot, Miguel Urbán Crespo, Sophie Montel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miriam Dalli, Florent Marcellesi, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé i Cécile Kashetu Kyenge.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stefano Maullu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Marijana Petir, Giovanni La Via, Julie Ward, Flavio Zanonato, Giuseppe Ferrandino, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Kristina Winberg, Georgios Epitideios i Lampros Fountoulis.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Monika Panayotova.

Rasprava je zaključena.


15. Sastav Parlamenta

Mikael Pentikäinen pisanim je putem podnio ostavku na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 12. lipnja 2018.

Sukladno s člankom 4. Poslovnika, Parlament utvrđuje slobodno zastupničko mjesto od tog datuma i o tome obavještava nadležno nacionalno tijelo.

°
° ° °

Nadležna finska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Mirje Vehkaperä umjesto Mikaela Pentikäinena na mjesto zastupnika u Europskom parlamentu s učinkom od 12. lipnja 2018.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu Mirja Vehkaperä sudjeluje na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja joj uz to pripadaju pod uvjetom da je prethodno izjavila da ne obnaša dužnost nespojivu s dužnošću zastupnice u Europskom parlamentu.


16. Ispitivanje proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se uređuju profesije ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se uređuju profesije [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

Andreas Schwab predstavio je izvješće.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije).

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

Govorili su: Pascal Arimont, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sergio Gaetano Cofferati, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Richard Sulík, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jasenko Selimovic, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mylène Troszczynski, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anneleen Van Bossuyt, Adam Szejnfeld, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gutiérrez Prieto, Paul Rübig, Nicola Danti, Dariusz Rosati i Michaela Šojdrová.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Maria Grapini i Notis Marias.

Govorila je: Elżbieta Bieńkowska.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika od 14.6.2018..


17. Pregovori o novom sporazumu o partnerstvu između EU-a i AKP-a (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000043/2018) koje je postavila Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, Vijeću: Pregovori o novom sporazumu o partnerstvu sa Skupinom afričkih, karipskih i pacifičkih država (B8-0025/2018)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000044/2018) koje je postavila Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, Komisiji: Pregovori o novom sporazumu o partnerstvu sa Skupinom afričkih, karipskih i pacifičkih država (B8-0026/2018)

Bogdan Brunon Wenta (umjesto podnositeljae) obrazložio je pitanja.

Monika Panayotova (predsjedateljica Vijeća) i Neven Mimica (povjerenik Komisije) odgovorili su na pitanja.

Govorili su: Frank Engel, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Enrique Guerrero Salom, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Eleni Theocharous, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Louis Michel, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, James Carver, nezavisni zastupnik, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Piernicola Pedicini, György Hölvényi, Juan Fernando López Aguilar i Jadwiga Wiśniewska.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Carlos Zorrinho, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică i Maria Arena.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ignazio Corrao i Sirpa Pietikäinen.

Govorili su Neven Mimica i Monika Panayotova.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, o predstojećim pregovorima o novom sporazumu o partnerstvu između Europske unije i Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država (2018/2634(RSP)) (B8-0274/2018).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.12 zapisnika od 14.6.2018..


18. Provedba i daljnje postupanje u pogledu Okvira EU-a za nacionalne strategije integracije Roma (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Provedba i daljnje postupanje u pogledu Okvira EU-a za nacionalne strategije integracije Roma (2018/2743(RSP))

Monika Panayotova (predsjedateljica Vijeća) i Neven Mimica (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Lívia Járóka, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marek Jurek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Danilo Oscar Lancini, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Lívia Járóka, Verónica Lope Fontagné, Anna Hedh i Monika Beňová, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Soraya Post.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Julie Ward, Notis Marias, László Tőkés, José Inácio Faria, Sirpa Pietikäinen, Csaba Sógor i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorili su: Neven Mimica i Monika Panayotova.

Rasprava je zaključena.


19. Poboljšanje učenja jezika i uzajamno priznavanje jezičnih kompetencija u EU-u (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000055/2018) koje je postavila Cecilia Wikström, u ime Odbora PETI, Vijeću: Poboljšanje učenja jezika i uzajamno priznavanje jezičnih kompetencija u EU-u (B8-0029/2018)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000056/2018) koje je postavio Cecilia Wikström, u ime Odbora PETI, Komisiji: Poboljšanje učenja jezika i uzajamno priznavanje jezičnih kompetencija u EU-u (B8-0030/2018)

Cecilia Wikström obrazložila je pitanja.

Monika Panayotova (predsjedateljica Vijeća) i Tibor Navracsics (povjerenik Komisije) odgovorili su na pitanja.

PREDSJEDA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
potpredsjednik

Govorili su: Svetoslav Hristov Malinov, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Peter Kouroumbashev, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ilhan Kyuchyuk, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Liadh Ní Riada, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Dominique Bilde, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Pál Csáky, Clara Eugenia Aguilera García, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Asim Ademov i Anna Záborská.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Angel Dzhambazki, Ana Miranda i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorili su: Tibor Navracsics i Monika Panayotova.

Rasprava je zaključena.


20. Sastav odbora

Predsjednik je od Kluba zastupnika EFDD-a primio sljedeći zahtjev za imenovanje:

Odbor LIBE: Jiří Payne umjesto Jörga Meuthena

To će se imenovanje smatrati odobrenim ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


21. Zatvaranje tržišta bjelokosti u EU-u radi sprječavanja krivolova (rasprava)

Izjava Komisije: Zatvaranje tržišta bjelokosti u EU-u radi sprječavanja krivolova (2018/2750(RSP))

Tibor Navracsics (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Sirpa Pietikäinen, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jacqueline Foster, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Catherine Bearder, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Benedek Jávor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker i Stefan Eck.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias, Kateřina Konečná, Eleonora Evi i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorio je Tibor Navracsics.

Rasprava je zaključena.


22. Strukturne i financijske prepreke za dostupnost kulturnih sadržaja (rasprava)

Izvješće o strukturnim i financijskim preprekama za dostupnost kulturnih sadržaja [2017/2255(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

Bogdan Andrzej Zdrojewski predstavio je izvješće.

Govorio je Tibor Navracsics (povjerenik Komisije).

Govorili su: Bogdan Brunon Wenta, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Liliana Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Martina Michels, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Michaela Šojdrová, Julie Ward i Momchil Nekov.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Sirpa Pietikäinen, Notis Marias i Kateřina Konečná.

Govorili su: Tibor Navracsics i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika od 14.6.2018..


23. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 11/2018 - dio III. – Komisija (N8-0061/2018 - C8-0262/2018 - 2018/2122(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 1/2018 – Odbor regija (N8-0062/2018 - C8-0263/2018 - 2018/2123(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava br. 1/2018. - dio IX. - Europski nadzornik za zaštitu podataka (N8-0063/2018 - C8-0266/2018 - 2018/2125(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG


24. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/35 u pogledu izračuna regulatornih kapitalnih zahtjeva za sekuritizaciju i jednostavnih, transparentnih i standardiziranih sekuritizacija koje drže društva za osiguranje i društva za reosiguranje (C(2018)03302 - 2018/2745(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 1. lipnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sektora voća i povrća te prerađevina voća i povrća (C(2018)03308 - 2018/2762(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 7. lipnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 u pogledu uvjeta za smanjenje razine zajedničkog osiguranja i odricanje od osiguranja (C(2018)03568 - 2018/2766(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. lipnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga Uredbi Vijeća (EZ) br. 2271/96 od 22.studenoga 1996. o zaštiti od učinaka izvanteritorijalne primjene zakonodavstva koje donese treća zemlja i djelovanja koja se temelje na tom zakonodavstvu ili iz njega proizlaze (C(2018)03572 - 2018/2757(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 6. lipnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana odluka Komisije o izmjeni Priloga III. Odluci br. 466/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije, u pogledu Irana (C(2018)03730 - 2018/2758(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 6. lipnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: BUDG

Nacrt delegiranog akta za koji je na zahtjev nadležnog odbora rok promijenjen za od 1 do 3 mjeseca:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća regulatornim tehničkim standardima o kriterijima za imenovanje središnjih kontaktnih točaka za izdavatelje elektroničkog novca i pružatelje platnih usluga i pravilima o njihovim funkcijama (C(2018) 2716 – 2017/2997(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 7. svibnja 2018. na zahtjev nadležnog odbora.

upućeno nadležnom odboru: ECON, LIBE


25. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu je proslijeđen sljedeći nacrt provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštavanja piroligninskog destilata u Unijin popis aroma (D056135/03 - 2018/2744(RPS) – rok: 30. srpanja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI


26. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 623.587/OJJE).


27. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:36 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Posljednje ažuriranje: 24. rujna 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti