Indekss 
Protokols
PDF 287kWORD 81k
Trešdiena, 2018. gada 13. jūnijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)
 4.Stāvoklis pirmajā gadadienā pēc Stambulas konvencijas parakstīšanas (debates)
 5.Sēdes atsākšana
 6.Debates ar Nīderlandes premjerministru Mark Rutte par Eiropas nākotni (debates)
 7.Sēdes atsākšana
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Eiropas Parlamenta sastāvs *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.2.Maksātnespējas procedūras: regulas pielikumu atjaunināšana ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.3.ES un Islandes nolīgums par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar ārējām robežām un vīzām *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.4.ES un Šveices nolīgums par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar ārējām robežām un vīzām *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.5.Atlikušo Šengenas acquis noteikumu īstenošana saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu Bulgārijā un Rumānijā * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.6.Kohēzijas politika un aprites ekonomika (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.7.Turpmāka makrofinansiālā palīdzība Ukrainai ***I (balsošana)
  8.8.Sarunas par ES un Čīles asociācijas nolīguma modernizāciju (balsošana)
  8.9.ES un NATO attiecības (balsošana)
  8.10.Kiberaizsardzība (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Sēdes atsākšana
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Tiesu iestāžu neatkarība Polijā (debates)
 14.Ārkārtas humanitārā situācija Vidusjūras reģionā un solidaritāte Eiropas Savienībā (debates)
 15.Parlamenta sastāvs
 16.Samērības novērtējums pirms jauna profesiju regulējuma pieņemšanas ***I (debates)
 17.Sarunas par jaunu ES un ĀKK partnerības nolīgumu (debates)
 18.ES programmas attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām īstenošana un turpmākie pasākumi (debates)
 19.Valodu apguves uzlabošana un valodu prasmju savstarpēja atzīšana ES (debates)
 20.Komiteju sastāvs
 21.ES ziloņkaula tirgus slēgšana malumedniecības apkarošanas nolūkā (debates)
 22.Strukturāli un finansiāli šķēršļi kultūras pieejamībai (debates)
 23.Dokumentu iesniegšana
 24.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 25.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 26.Nākamās sēdes darba kārtība
 27.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Krievija, jo īpaši politieslodzītā ukraiņa Oļega Sencova lieta (2018/2754(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Jan Zahradil un Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā – par Krieviju, jo īpaši politieslodzītā ukraiņa Oļega Sencova lietu (B8-0288/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā – par Krieviju, jo īpaši politieslodzītā ukraiņa Oļega Sencova lietu (B8-0289/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā – par Krieviju, jo īpaši politieslodzītā ukraiņa Oļega Sencova lietu (B8-0290/2018);

—   Preda Cristian Dan, Štětina Jaromír, Svoboda Pavel, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Szejnfeld Adam, Nagy József, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Corazza Bildt Anna Maria, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Ramón Luis Valcárcel Siso un Sandra Kalniete PPE grupas vārdā – par Krieviju, jo īpaši politieslodzītā ukraiņa Oļega Sencova lietu (B8-0291/2018);

—   van Baalen Johannes Cornelis, Auštrevičius Petras, Schaake Marietje, Becerra Basterrechea Beatriz, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Selimovic Jasenko, Tremosa i Balcells Ramon, Viktor Uspaskich un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par Krieviju, jo īpaši politieslodzītā ukraiņa Oļega Sencova lietu (B8-0296/2018).

II.   Cilvēktiesību stāvoklis Bahreinā, jo īpaši Nabeel Rajab lieta (2018/2755(RSP))

—   Tannock Charles, Karski Karol, Fotyga Anna Elżbieta, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar un Wiśniewska Jadwiga ECR grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Bahreinā, jo īpaši Nabeel Rajab lietu (B8-0280/2018);

—   Smith Alyn, Lochbihler Barbara, Valero Bodil, Auken Margrete, Urtasun Ernest, Solé Jordi, Šoltes Igor Verts/ALE grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Bahreinā, jo īpaši Nabeel Rajab lietu (B8-0281/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Soraya Post S&D grupas vārdā – par Bahreinu, jo īpaši Nabeel Rajab lietu (B8-0282/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Bahreinā, jo īpaši Nabeel Rajab lietu (B8-0283/2018);

—   Preda Cristian Dan, Mănescu Ramona Nicole, Zdechovský Tomáš, Svoboda Pavel, Gardini Elisabetta, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Sógor Csaba, Tomc Romana, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Valcárcel Siso Ramón Luis un Kalniete Sandra PPE grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Bahreinā, jo īpaši Nabeel Rajab lietu (B8-0284/2018);

—   Vergiat Marie-Christine, Björk Malin, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, Kyllönen Merja, López Bermejo Paloma, Urbán Crespo Miguel, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Spinelli Barbara, Sylikiotis Neoklis, Hadjigeorgiou Takis, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios un Kuneva Kostadinka GUE/NGL grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Bahreinā, jo īpaši Nabeel Rajab lietu (B8-0286/2018);

—   Schaake Marietje, Auštrevičius Petras, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis un Wikström Cecilia ALDE grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Bahreinā, jo īpaši Nabeel Rajab lietu (B8-0287/2018).

III.   Rohindžu bēgļu stāvoklis, jo īpaši bērnu smagais liktenis (2018/2756(RSP))

—   Lochbihler Barbara, Lambert Jean, Hautala Heidi, Sargentini Judith, Valero Bodil, Solé Jordi, Šoltes Igor un Heubuch Maria Verts/ALE grupas vārdā un Castaldo Fabio Massimo un Corrao Ignazio – par rohindžu bēgļu stāvokli, jo īpaši bērnu smago likteni (B8-0292/2018);

—   Tannock Charles, Karski Karol, Legutko Ryszard Antoni, Marias Notis, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Bashir Amjad, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar un Ruohonen-Lerner Pirkko ECR grupas vārdā – par rohindžu bēgļu stāvokli, jo īpaši bērnu smago likteni (B8-0293/2018);

—   Valenciano Elena, Boştinaru Victor, Post Soraya un Khan Wajid S&D grupas vārdā – par rohindžu bēgļu stāvokli, jo īpaši bērnu smago likteni (B8-0294/2018);

—   Preda Cristian Dan, Zeller Joachim, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gardini Elisabetta, Svoboda Pavel, Štětina Jaromír, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Saïfi Tokia, Clune Deirdre, Belet Ivo, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Corazza Bildt Anna Maria, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Valcárcel Siso Ramón Luis un Kalniete Sandra PPE grupas vārdā – par rohindžu bēgļu stāvokli, jo īpaši bērnu smago likteni (B8-0295/2018);

—   Urbán Crespo Miguel, Omarjee Younous, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, López Bermejo Paloma, Kyllönen Merja, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios un Vergiat Marie-Christine GUE/NGL grupas vārdā – par rohindžu bēgļu stāvokli, jo īpaši bērnu smago likteni (B8-0297/2018);

—   Paet Urmas, Ali Nedzhmi, Auštrevičius Petras, Becerra Basterrechea Beatriz, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Schaake Marietje, Selimovic Jasenko, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis, Vajgl Ivo, Vautmans Hilde un Wikström Cecilia ALDE grupas vārdā – par rohindžu bēgļu stāvokli, jo īpaši bērnu smago likteni (B8-0298/2018).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņemti Verts/ALE grupas, kā arī vairāku deputātu pieprasījumi izvirzīt balsošanai lēmumus par sarunu sākšanu:

—   TRAN komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Referente: Merja Kyllönen (A8-0206/2018);

—   TRAN komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)). Referents: Wim van de Camp (A8-0205/2018);

—   TRAN komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1071/2009 un Regulu (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Referents: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

Balsošana notiks nākamajā dienā saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka viņš nav saņēmis nevienu pieprasījumu no politiskās grupas vai grupām vai deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, par citiem 2018. gada 11. jūnija protokolā (11.6.2018. protokola 7. punkts) paziņotajiem lēmumiem uzsākt iestāžu sarunas.

Līdz ar to TRAN, INTA un IMCO komitejas pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām varēja sākt sarunas.


4. Stāvoklis pirmajā gadadienā pēc Stambulas konvencijas parakstīšanas (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Stāvoklis pirmajā gadadienā pēc Stambulas konvencijas parakstīšanas (2018/2753(RSP)).

Monika Panayotova (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jörg Meuthen un Franz Obermayr.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Florent Marcellesi, Csaba Sógor, Vilija Blinkevičiūtė, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Michaela Šojdrová un Maria Grapini.

Uzstājās Frans Timmermans un Monika Panayotova.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 9.58.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs


5. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 10.05.


6. Debates ar Nīderlandes premjerministru Mark Rutte par Eiropas nākotni (debates)

Debates ar Nīderlandes premjerministru Mark Rutte par Eiropas nākotni (2018/2728(RPS)).

Sēdes vadītājs sniedza īsu paziņojumu, lai ievadītu debates.

Uzstājās Mark Rutte (Nīderlandes premjerministrs) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks).

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Peter van Dalen ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, Gerard Batten EFDD grupas vārdā, Marcel de Graaff ENF grupas vārdā un Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte.

Uzstājās Mark Rutte.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Esther de Lange, Agnes Jongerius, Amjad Bashir, Johannes Cornelis van Baalen, Claude Turmes, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Salvatore Cicu, Paul Tang, Charles Tannock, Sophia in 't Veld, Helga Trüpel, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Victor Boştinaru, Othmar Karas, Emilian Pavel, Hans-Olaf Henkel, Annie Schreijer-Pierik, Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Karin Kadenbach, Sander Loones, Pavel Svoboda, Richard Corbett, Elisabetta Gardini, Ramón Jáuregui Atondo, Joachim Starbatty, Tom Vandenkendelaere, Maria João Rodrigues, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Brian Hayes, Eugen Freund, Cristian-Silviu Buşoi, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, Bas Eickhout, Jiří Payne, Francisco José Millán Mon, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt, Răzvan Popa, Paulo Rangel un Juan Fernando López Aguilar.

Uzstājās Mark Rutte.

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks


7. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.53.

Sēdes vadītājs izteicās par aktualitātēm Skopjes un Atēnu sarunās par bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas nosaukumu.

Uzstājās Gabriele Zimmer, Patricia Lalonde, David Campbell Bannerman, Manolis Kefalogiannis un Sofia Sakorafa.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Eiropas Parlamenta sastāvs *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Eiropadomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referenti: Danuta Maria Hübner un Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

EIROPADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0249).

Uzstāšanās

Pēc balsošanas uzstājās Danuta Maria Hübner un Pedro Silva Pereira (referenti).


8.2. Maksātnespējas procedūras: regulas pielikumu atjaunināšana ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko aizstāj Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām A pielikumu [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0250).


8.3. ES un Islandes nolīgums par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar ārējām robežām un vīzām *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Islandi par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0251).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.4. ES un Šveices nolīgums par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar ārējām robežām un vīzām *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A8-0195/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0252).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.5. Atlikušo Šengenas acquis noteikumu īstenošana saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu Bulgārijā un Rumānijā * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par atlikušo Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Monica Macovei (A8-0192/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0253).


8.6. Kohēzijas politika un aprites ekonomika (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par kohēzijas politiku un aprites ekonomiku [2017/2211(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Davor Škrlec (A8-0184/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0254).


8.7. Turpmāka makrofinansiālā palīdzība Ukrainai ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Ukrainai [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0255).

Uzstāšanās

William (The Earl of) Dartmouth ierosināja mutisku grozījumu nolūkā aiz 18. apsvēruma pievienot jaunu apsvērumu. Šis mutiskais grozījums netika pieņemts, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā.


8.8. Sarunas par ES un Čīles asociācijas nolīguma modernizāciju (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz sarunām par ES un Čīles asociācijas nolīguma modernizāciju [2018/2018(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Charles Tannock (A8-0158/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

IETEIKUMA PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2018)0256).


8.9. ES un NATO attiecības (balsošana)

Ziņojums par ES un NATO attiecībām [2017/2276(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0257).


8.10. Kiberaizsardzība (balsošana)

Ziņojums par kiberaizsardzību [2018/2004(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Urmas Paet (A8-0189/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0258).


9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Davor Škrlec ziņojums - A8-0184/2018
Estefanía Torres Martínez, Igor Šoltes, Tibor Szanyi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Daniel Hannan, John Howarth, Stanislav Polčák, José Inácio Faria un Dobromir Sośnierz.

Jarosław Wałęsa ziņojums - A8-0183/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Miguel Viegas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Monika Smolková un José Inácio Faria.

Charles Tannock ziņojums - A8-0158/2018
Adam Szejnfeld un Morten Messerschmidt.

Ioan Mircea Paşcu ziņojums - A8-0188/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Adam Szejnfeld, Bruno Gollnisch, Younous Omarjee, Stefano Maullu, Notis Marias un John Howarth.

Urmas Paet ziņojums - A8-0189/2018
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Jadwiga Wiśniewska, Jiří Pospíšil un John Howarth.


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.06.)


SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Tiesu iestāžu neatkarība Polijā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Tiesu iestāžu neatkarība Polijā (2018/2761(RSP)).

Monika Panayotova (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Janusz Lewandowski PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld, ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD grupas vārdā, Michał Marusik ENF grupas vārdā, David Coburn par procedūras jautājumu, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Frans Timmermans un Monika Panayotova.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs


14. Ārkārtas humanitārā situācija Vidusjūras reģionā un solidaritāte Eiropas Savienībā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Ārkārtas humanitārā situācija Vidusjūras reģionā un solidaritāte Eiropas Savienībā (2018/2768(RSP))

Sēdes vadītājs sniedza paziņojumu, ievadot debates. Viņš uzsvēra, cik svarīgi ir nākamajā Eiropadomes sanāksmē pieņemt lēmumu par imigrāciju, un mudināja Padomi un Komisiju nekavējoties rīkoties. Viņš norādīja, ka Parlaments jau ir pieņēmis uz noteiktību un solidaritāti vērstu nostāju attiecībā uz IV Dublinas regulas reformu.

Monika Panayotova (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Roberta Metsola PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Raffaele Fitto ECR grupas vārdā, Javier Nart ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Mara Bizzotto ENF grupas vārdā un Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Paulo Rangel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Claude Moraes, Beatriz Becerra Basterrechea, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Forenza, Ignazio Corrao, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andreas Schwab, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos par notiekošajām Skopjes un Atēnu sarunām, David Casa, Daniele Viotti, Ernest Urtasun, Paloma López Bermejo, Raymond Finch, Zoltán Balczó, Alessandra Mussolini, Elly Schlein, Yannick Jadot, Miguel Urbán Crespo, Sophie Montel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miriam Dalli, Florent Marcellesi, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé un Cécile Kashetu Kyenge.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stefano Maullu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Marijana Petir, Giovanni La Via, Julie Ward, Flavio Zanonato, Giuseppe Ferrandino, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Kristina Winberg, Georgios Epitideios un Lampros Fountoulis.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Monika Panayotova.

Debates tika slēgtas.


15. Parlamenta sastāvs

Mikael Pentikäinen ir rakstiski paziņojis par atkāpšanos no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot ar 2018. gada 12. jūniju.

Saskaņā ar Reglamenta 4. pantu Parlaments paziņoja, ka, sākot no minētās dienas, Parlamentā ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.

°
° ° °

Somijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Mirja Vehkaperä ir iecelta par Eiropas Parlamenta deputāti Mikael Pentikäinen vietā, sākot ar 2018. gada 12. jūniju.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Mirja Vehkaperä pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņa pirms tam ir parakstījusi rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņa darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


16. Samērības novērtējums pirms jauna profesiju regulējuma pieņemšanas ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par samērības novērtējumu pirms jauna profesiju regulējuma pieņemšanas [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Andreas Schwab (A8-0395/2017).

Andreas Schwab iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Pascal Arimont PPE grupas vārdā, Sergio Gaetano Cofferati S&D grupas vārdā, Richard Sulík ECR grupas vārdā, Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anneleen Van Bossuyt, Adam Szejnfeld, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gutiérrez Prieto, Paul Rübig, Nicola Danti, Dariusz Rosati un Michaela Šojdrová.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Maria Grapini un Notis Marias.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.6.2018. protokola 7.5. punkts.


17. Sarunas par jaunu ES un ĀKK partnerības nolīgumu (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000043/2018) un kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā Padomei: Sarunas par jauno partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas valstīm (B8-0025/2018).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000044/2018) un kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā Komisijai: Sarunas par jauno partnerības nolīgumu ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas valstīm (B8-0026/2018).

Bogdan Brunon Wenta (aizstājot autori) izvērsa jautājumus.

Monika Panayotova (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Neven Mimica (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Frank Engel PPE grupas vārdā, Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, Eleni Theocharous ECR grupas vārdā, Louis Michel ALDE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Mireille D'Ornano EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, James Carver, pie grupām nepiederošs, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Piernicola Pedicini, György Hölvényi, Juan Fernando López Aguilar un Jadwiga Wiśniewska.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Carlos Zorrinho, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică un Maria Arena.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ignazio Corrao un Sirpa Pietikäinen.

Uzstājās Neven Mimica un Monika Panayotova.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Linda McAvan DEVE komitejas vārdā - par gaidāmajām sarunām par jauno partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupu (2018/2634(RSP)) (B8-0274/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.6.2018. protokola 7.12. punkts.


18. ES programmas attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām īstenošana un turpmākie pasākumi (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES programmas attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām īstenošana un turpmākie pasākumi (2018/2743(RSP)).

Monika Panayotova (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Neven Mimica (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Lívia Járóka PPE grupas vārdā, Soraya Post S&D grupas vārdā, Marek Jurek ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Danilo Oscar Lancini ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lívia Járóka, Verónica Lope Fontagné, Anna Hedh un Monika Beňová, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Soraya Post.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Julie Ward, Notis Marias, László Tőkés, José Inácio Faria, Sirpa Pietikäinen, Csaba Sógor un Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Uzstājās Neven Mimica un Monika Panayotova.

Debates tika slēgtas.


19. Valodu apguves uzlabošana un valodu prasmju savstarpēja atzīšana ES (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000055/2018) un kuru uzdeva Cecilia Wikström PETI komitejas vārdā Padomei: Valodu apguves uzlabošana un valodu prasmju savstarpēja atzīšana ES (B8-0029/2018).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000056/2018) un kuru uzdeva Cecilia Wikström PETI komitejas vārdā Komisijai: Valodu apguves uzlabošana un valodu prasmju savstarpēja atzīšana ES (B8-0030/2018).

Cecilia Wikström izvērsa jautājumus.

Monika Panayotova (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Tibor Navracsics (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

SĒDI VADA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Svetoslav Hristov Malinov PPE grupas vārdā, Peter Kouroumbashev S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, Dominique Bilde ENF grupas vārdā, Pál Csáky, Clara Eugenia Aguilera García, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Asim Ademov un Anna Záborská.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Angel Dzhambazki, Ana Miranda un Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Uzstājās Tibor Navracsics un Monika Panayotova.

Debates tika slēgtas.


20. Komiteju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis EFDD grupas pieprasījumu iecelt amatā turpmāk minēto deputātu:

LIBE komiteja: Jiří Payne - Jörg Meuthen vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


21. ES ziloņkaula tirgus slēgšana malumedniecības apkarošanas nolūkā (debates)

Komisijas paziņojums: ES ziloņkaula tirgus slēgšana malumedniecības apkarošanas nolūkā (2018/2750(RSP)).

Tibor Navracsics (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Sirpa Pietikäinen PPE grupas vārdā, Jacqueline Foster ECR grupas vārdā, Catherine Bearder ALDE grupas vārdā, Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker un Stefan Eck.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Kateřina Konečná, Eleonora Evi un Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Uzstājās Tibor Navracsics.

Debates tika slēgtas.


22. Strukturāli un finansiāli šķēršļi kultūras pieejamībai (debates)

Ziņojums par strukturāliem un finansiāliem šķēršļiem kultūras pieejamībai [2017/2255(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018).

Bogdan Andrzej Zdrojewski iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Tibor Navracsics (Komisijas loceklis).

Uzstājās Bogdan Brunon Wenta PPE grupas vārdā, Liliana Rodrigues S&D grupas vārdā, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, Martina Michels GUE/NGL grupas vārdā, Michaela Šojdrová, Julie Ward un Momchil Nekov.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sirpa Pietikäinen, Notis Marias un Kateřina Konečná.

Uzstājās Tibor Navracsics un Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.6.2018. protokola 7.4. punkts.


23. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 11/2018 — III iedaļa — Komisija (N8-0061/2018 - C8-0262/2018 - 2018/2122(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 1/2018 — Reģionu komiteja (N8-0062/2018 - C8-0263/2018 - 2018/2123(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 1/2018, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (N8-0063/2018 - C8-0266/2018 - 2018/2125(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


24. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/35 groza attiecībā uz regulatīvo kapitāla prasību aprēķināšanu vērtspapīrošanas darījumiem un apdrošināšanas sabiedrību un pārapdrošināšanas sabiedrību vienkāršiem, pārredzamiem un standartizētiem vērtspapīrošanas darījumiem (C(2018)03302 – 2018/2745(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 1. jūniju.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (C(2018)03308 – 2018/2762(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 7. jūniju.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 attiecībā uz vispārējā galvojuma summas samazinājuma un atbrīvojuma no galvojuma nosacījumiem (C(2018)03568 – 2018/2766(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 8. jūniju.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza pielikumu Padomes 1996. gada 22. novembra Regulai (EK) Nr. 2271/96, ar ko paredz aizsardzību pret trešās valsts pieņemtu tiesību aktu eksteritoriālas piemērošanas sekām un no tiem izrietošām vai ar tiem pamatotām darbībām (C(2018)03572 – 2018/2757(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 6. jūniju.

nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētais lēmums, ar ko attiecībā uz Irānu groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr.466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības (C(2018)03730 – 2018/2758(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 6. jūniju.

nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

Deleģētā akta projekts, kuram pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma termiņš iebildumu izteikšanai ir mainīts no 1 mēneša uz 3 mēnešiem

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 papildina ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem attiecībā uz kritērijiem centrālo kontaktpunktu iecelšanai elektroniskās naudas emitentiem un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un ar noteikumiem attiecībā uz šo kontaktpunktu funkcijām (C(2018) 2716 – 2017/2997(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 7. maiju, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON, LIBE


25. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegts šāds īstenošanas pasākumu projekts, uz kuru attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu groza attiecībā uz pirolignozes destilāta iekļaušanu Savienības aromatizētāju sarakstā (D056135/03 - 2018/2744(RPS) - termiņš: 2018. gada 30. jūlijs.)
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.


26. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 623.587/OJJE).


27. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.36.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika