Index 
Notulen
PDF 291kWORD 81k
Woensdag 13 juni 2018 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)
 4.Een jaar na de ondertekening van de Overeenkomst van Istanbul: stand van zaken (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Debat met de minister-president van Nederland, Mark Rutte, over de toekomst van Europa (debat)
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Stemmingen
  8.1.Samenstelling van het Europees Parlement *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.2.Insolventieprocedures: bijgewerkte bijlagen bij de verordening ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.3.Overeenkomst tussen de EU en IJsland betreffende extra voorschriften voor de buitengrenzen en visa voor 2014–2020 *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.4.Overeenkomst tussen de EU en Zwitserland betreffende extra voorschriften voor de buitengrenzen en visa voor 2014–2020 *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.5.Toepassing van de resterende bepalingen van het Schengenacquis over het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en Roemenië * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.6.Cohesiebeleid en de circulaire economie (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.7.Verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne ***I (stemming)
  8.8.De gemoderniseerde associatieovereenkomst tussen de EU en Chili (stemming)
  8.9.Betrekkingen tussen de EU en de NAVO (stemming)
  8.10.Cyberdefensie (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen (debat)
 14.Humanitaire noodsituaties in het Middellandse Zeegebied en solidariteit in de EU (debat)
 15.Samenstelling Parlement
 16.Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen ***I (debat)
 17.Onderhandelingen voor een nieuwe EU-ACS-Partnerschapsovereenkomst (debat)
 18.Tenuitvoerlegging en follow-up van het EU-kader voor nationale strategieën voor integratie van de Roma (debat)
 19.Verbetering van het taalonderwijs en de wederzijdse erkenning van taalvaardigheden in de EU (debat)
 20.Samenstelling commissies
 21.Sluiting van de EU-markt voor ivoor om stroperij te bestrijden (debat)
 22.De structurele en financiële obstakels voor de toegang tot cultuur (debat)
 23.Ingekomen stukken
 24.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 25.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 135 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   Rusland, met name het geval van de Oekraïense politieke gevangene Oleg Sentsov (2018/2754(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Jan Zahradil en Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, over Rusland, met name het geval van de Oekraïense politieke gevangene Oleg Sentsov (B8-0288/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, over Rusland, met name het geval van de Oekraïense politieke gevangene Oleg Sentsov (B8-0289/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie, over Rusland, met name het geval van de Oekraïense politieke gevangene Oleg Sentsov (B8-0290/2018);

—   Preda Cristian Dan, Štětina Jaromír, Svoboda Pavel, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Szejnfeld Adam, Nagy József, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Corazza Bildt Anna Maria, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Ramón Luis Valcárcel Siso en Sandra Kalniete, namens de PPE-Fractie, over Rusland, met name het geval van de Oekraïense politieke gevangene Oleg Sentsov (B8-0291/2018);

—   van Baalen Johannes Cornelis, Auštrevičius Petras, Schaake Marietje, Becerra Basterrechea Beatriz, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Selimovic Jasenko, Tremosa i Balcells Ramon, Viktor Uspaskich en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over Rusland, met name het geval van de Oekraïense politieke gevangene Oleg Sentsov (B8-0296/2018).

II.   De mensenrechtensituatie in Bahrein, met name het geval van Nabeel Rajab (2018/2755(RSP))

—   Tannock Charles, Karski Karol, Fotyga Anna Elżbieta, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar en Wiśniewska Jadwiga, namens de ECR-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Bahrein, met name het geval van Nabeel Rajab (B8-0280/2018);

—   Smith Alyn, Lochbihler Barbara, Valero Bodil, Auken Margrete, Urtasun Ernest, Solé Jordi en Šoltes Igor, namens de Verts/ALE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Bahrein, met name het geval van Nabeel Rajab (B8-0281/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Soraya Post, namens de S&D-Fractie, over Bahrein, met name het geval van Nabeel Rajab (B8-0282/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Bahrein, met name het geval van Nabeel Rajab (B8-0283/2018);

—   Preda Cristian Dan, Mănescu Ramona Nicole, Zdechovský Tomáš, Svoboda Pavel, Gardini Elisabetta, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Sógor Csaba, Tomc Romana, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Valcárcel Siso Ramón Luis en Kalniete Sandra, namens de PPE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Bahrein, met name het geval van Nabeel Rajab (B8-0284/2018);

—   Vergiat Marie-Christine, Björk Malin, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, Kyllönen Merja, López Bermejo Paloma, Urbán Crespo Miguel, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Spinelli Barbara, Sylikiotis Neoklis, Hadjigeorgiou Takis, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios en Kuneva Kostadinka, namens de GUE/NGL-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Bahrein, met name het geval van Nabeel Rajab (B8-0286/2018);

—   Schaake Marietje, Auštrevičius Petras, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis en Wikström Cecilia, namens de ALDE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Bahrein, met name het geval van Nabeel Rajab (B8-0287/2018).

III.   De situatie van de Rohingyavluchtelingen, met name de benarde positie van kinderen (2018/2756(RSP))

—   Lochbihler Barbara, Lambert Jean, Hautala Heidi, Sargentini Judith, Valero Bodil, Solé Jordi, Šoltes Igor en Heubuch Maria, au nom du groupe Verts/ALE, et Castaldo Fabio Massimo en Corrao Ignazio, over de situatie van de Rohingyavluchtelingen, met name de benarde positie van kinderen (B8-0292/2018);

—   Tannock Charles, Karski Karol, Legutko Ryszard Antoni, Marias Notis, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Bashir Amjad, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar en Ruohonen-Lerner Pirkko, namens de ECR-Fractie, over de situatie van de Rohingyavluchtelingen, met name de benarde positie van kinderen (B8-0293/2018);

—   Valenciano Elena, Boştinaru Victor, Post Soraya en Khan Wajid, namens de S&D-Fractie, over de situatie van de Rohingyavluchtelingen, met name de benarde positie van kinderen (B8-0294/2018);

—   Preda Cristian Dan, Zeller Joachim, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gardini Elisabetta, Svoboda Pavel, Štětina Jaromír, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Saïfi Tokia, Clune Deirdre, Belet Ivo, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Corazza Bildt Anna Maria, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Valcárcel Siso Ramón Luis en Kalniete Sandra, namens de PPE-Fractie, over de situatie van de Rohingyavluchtelingen, met name de benarde positie van kinderen (B8-0295/2018);

—   Urbán Crespo Miguel, Omarjee Younous, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, López Bermejo Paloma, Kyllönen Merja, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios en Vergiat Marie-Christine, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie van de Rohingyavluchtelingen, met name de benarde positie van kinderen (B8-0297/2018);

—   Paet Urmas, Ali Nedzhmi, Auštrevičius Petras, Becerra Basterrechea Beatriz, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Schaake Marietje, Selimovic Jasenko, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis, Vajgl Ivo, Vautmans Hilde en Wikström Cecilia, namens de ALDE-Fractie, over de situatie van de Rohingyavluchtelingen, met name de benarde positie van kinderen (B8-0298/2018).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 162 van het Reglement.


3. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat hij van de Verts/ALE-Fractie en leden verzoeken heeft ontvangen om besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming te brengen:

—   commissie TRAN, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Rapporteur: Merja Kyllönen (A8-0206/2018);

—   commissie TRAN, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)). Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0205/2018);

—   commissie TRAN, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de sector (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

De stemming zal morgen plaatsvinden overeenkomstig 69 quater, lid 2, van het Reglement.

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, om de andere besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen zoals aangekondigd in de notulen van maandag 11 juni 2018 (punt 7 van de notulen van 11.6.2018) in stemming te brengen.

De commissies TRAN, INTA en IMCO konden dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de in artikel 69 quater, lid 2, bedoelde termijn.


4. Een jaar na de ondertekening van de Overeenkomst van Istanbul: stand van zaken (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Een jaar na de ondertekening van de Overeenkomst van Istanbul: stand van zaken (2018/2753(RSP))

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jörg Meuthen en Franz Obermayr.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Florent Marcellesi, Csaba Sógor, Vilija Blinkevičiūtė, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Michaela Šojdrová en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Monika Panayotova.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 09.58 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter


5. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 10.05 uur hervat.


6. Debat met de minister-president van Nederland, Mark Rutte, over de toekomst van Europa (debat)

Debat met de minister-president van Nederland, Mark Rutte, over de toekomst van Europa (2018/2728(RPS))

De Voorzitter legt een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Mark Rutte (premier van Nederland) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, en Diane James, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Mark Rutte.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Esther de Lange, Agnes Jongerius, Amjad Bashir, Johannes Cornelis van Baalen, Claude Turmes, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Salvatore Cicu, Paul Tang, Charles Tannock, Sophia in 't Veld, Helga Trüpel, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Victor Boştinaru, Othmar Karas, Emilian Pavel, Hans-Olaf Henkel, Annie Schreijer-Pierik, Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Karin Kadenbach, Sander Loones, Pavel Svoboda, Richard Corbett, Elisabetta Gardini, Ramón Jáuregui Atondo, Joachim Starbatty, Tom Vandenkendelaere, Maria João Rodrigues, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Brian Hayes, Eugen Freund, Cristian-Silviu Buşoi, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, Bas Eickhout, Jiří Payne, Francisco José Millán Mon, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt, Răzvan Popa, Paulo Rangel en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Mark Rutte.

Het debat wordt gesloten.

(De zitting wordt enkele ogenblikken geschorst)

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter


7. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.53 uur hervat.

De Voorzitter voert het woord over de jongste ontwikkelingen in de gesprekken tussen Skopje en Athene over de naam van de voormalige Joegoslavische Republiek.

Het woord wordt gevoerd door Gabriele Zimmer, Patricia Lalonde, David Campbell Bannerman, Manolis Kefalogiannis en Sofia Sakorafa.


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Samenstelling van het Europees Parlement *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Europese Raad inzake de samenstelling van het Europees Parlement [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteurs: Danuta Maria Hübner en Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT VAN DE EUROPESE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0249)

Het woord werd gevoerd door:

Danuta Maria Hübner en Pedro Silva Pereira (rapporteurs), na de stemming.


8.2. Insolventieprocedures: bijgewerkte bijlagen bij de verordening ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vervanging van bijlage A bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0250)


8.3. Overeenkomst tussen de EU en IJsland betreffende extra voorschriften voor de buitengrenzen en visa voor 2014–2020 *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014–2020 [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0251)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.4. Overeenkomst tussen de EU en Zwitserland betreffende extra voorschriften voor de buitengrenzen en visa voor 2014–2020 *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, voor de periode 2014–2020 [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0252)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.5. Toepassing van de resterende bepalingen van het Schengenacquis over het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en Roemenië * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de inwerkingstelling van de resterende bepalingen van het Schengenacquis die betrekking hebben op het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en in Roemenië [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0253)


8.6. Cohesiebeleid en de circulaire economie (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over cohesiebeleid en de circulaire economie [2017/2211(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0254)


8.7. Verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0255)

Het woord werd gevoerd door:

William (The Earl of) Dartmouth, om een mondeling amendement in te dienen tot toevoeging van een nieuwe overweging na overweging 18. Aangezien meer dan 40 leden bezwaar maakten tegen dit mondeling amendement, werd het niet in aanmerking genomen.


8.8. De gemoderniseerde associatieovereenkomst tussen de EU en Chili (stemming)

Verslag betreffende de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid over de gemoderniseerde associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Chili [2018/2018(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P8_TA(2018)0256)


8.9. Betrekkingen tussen de EU en de NAVO (stemming)

Verslag over de betrekkingen tussen de EU en de NAVO [2017/2276(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0257)


8.10. Cyberdefensie (stemming)

Verslag over cyberdefensie [2018/2004(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0258)


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Davor Škrlec - A8-0184/2018
Estefanía Torres Martínez, Igor Šoltes, Tibor Szanyi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Daniel Hannan, John Howarth, Stanislav Polčák, José Inácio Faria en Dobromir Sośnierz

Verslag Jarosław Wałęsa - A8-0183/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Miguel Viegas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Monika Smolková et José Inácio Faria, Tibor Szanyi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Monika Smolková en José Inácio Faria

Verslag Charles Tannock - A8-0158/2018
Adam Szejnfeld en Morten Messerschmidt

Verslag Ioan Mircea Paşcu - A8-0188/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Adam Szejnfeld, Bruno Gollnisch, Younous Omarjee, Stefano Maullu, Notis Marias en John Howarth

Verslag Urmas Paet - A8-0189/2018
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Jadwiga Wiśniewska, Jiří Pospíšil en John Howarth.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 14.06 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

11. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. Onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen (2018/2761(RSP))

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, namens de EFDD-Fractie, Michał Marusik, namens de ENF-Fractie, David Coburn, voor een punt van orde, en Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Monika Panayotova.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter


14. Humanitaire noodsituaties in het Middellandse Zeegebied en solidariteit in de EU (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Humanitaire noodsituaties in het Middellandse Zeegebied en solidariteit in de EU (2018/2768(RSP))

De Voorzitter legt ter inleiding van het debat een verklaring af. Hij onderstreept hoe belangrijk het is dat tijdens de volgende Europese Raad een besluit inzake immigratie wordt genomen, en dringt er met klem op aan dat de Raad en de Commissie zonder tijdverlies maatregelen treffen. Hij wijst erop dat het Parlement al een krachtig en solidair standpunt heeft ingenomen om de Dublin IV-verordening te herzien.

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Mara Bizzotto, namens de ENF-Fractie, en Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Paulo Rangel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Claude Moraes, Beatriz Becerra Basterrechea, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Forenza, Ignazio Corrao, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andreas Schwab, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, over de lopende onderhandelingen tussen Skopje en Athene, David Casa, Daniele Viotti, Ernest Urtasun, Paloma López Bermejo, Raymond Finch, Zoltán Balczó, Alessandra Mussolini, Elly Schlein, Yannick Jadot, Miguel Urbán Crespo, Sophie Montel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miriam Dalli, Florent Marcellesi, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé en Cécile Kashetu Kyenge.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stefano Maullu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Marijana Petir, Giovanni La Via, Julie Ward, Flavio Zanonato, Giuseppe Ferrandino, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Kristina Winberg, Georgios Epitideios en Lampros Fountoulis.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Monika Panayotova.

Het debat wordt gesloten.


15. Samenstelling Parlement

Mikael Pentikäinen heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 12 juni 2018.

Overeenkomstig artikel 4 van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel vanaf deze datum vacant is en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

°
° ° °

De bevoegde Finse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Mirja Vehkaperä tot lid van het Parlement, ter vervanging van Mikael Pentikäinen, met ingang van 12 juni 2018.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Mirja Vehkaperä, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat zij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


16. Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

Andreas Schwab leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pascal Arimont, namens de PPE-Fractie, Sergio Gaetano Cofferati, namens de S&D-Fractie, Richard Sulík, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anneleen Van Bossuyt, Adam Szejnfeld, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gutiérrez Prieto, Paul Rübig, Nicola Danti, Dariusz Rosati en Michaela Šojdrová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Maria Grapini en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 14.6.2018.


17. Onderhandelingen voor een nieuwe EU-ACS-Partnerschapsovereenkomst (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000043/2018) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Raad: Onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst met de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (B8-0025/2018)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000044/2018) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst met de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (B8-0026/2018)

Bogdan Brunon Wenta (ter vervanging van de auteur) licht de vragen toe.

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Neven Mimica (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Frank Engel, namens de PPE-Fractie, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Eleni Theocharous, namens de ECR-Fractie, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, James Carver, niet-fractiegebonden lid, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Piernicola Pedicini, György Hölvényi, Juan Fernando López Aguilar en Jadwiga Wiśniewska.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Carlos Zorrinho, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică en Maria Arena.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ignazio Corrao en Sirpa Pietikäinen.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Monika Panayotova.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, over de komende onderhandelingen voor een nieuwe partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (2018/2634(RSP)) (B8-0274/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.12 van de notulen van 14.6.2018.


18. Tenuitvoerlegging en follow-up van het EU-kader voor nationale strategieën voor integratie van de Roma (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Tenuitvoerlegging en follow-up van het EU-kader voor nationale strategieën voor integratie van de Roma (2018/2743(RSP))

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Neven Mimica (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Lívia Járóka, namens de PPE-Fractie, Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Danilo Oscar Lancini, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lívia Járóka, Verónica Lope Fontagné, Anna Hedh en Monika Beňová, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Soraya Post.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Julie Ward, Notis Marias, László Tőkés, José Inácio Faria, Sirpa Pietikäinen, Csaba Sógor en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Monika Panayotova.

Het debat wordt gesloten.


19. Verbetering van het taalonderwijs en de wederzijdse erkenning van taalvaardigheden in de EU (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000055/2018) van Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, aan de Raad: Verbetering van taalverwerving en wederzijdse erkenning van talenkennis in de EU (B8-0029/2018)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000056/2018) van Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, aan de Commissie: Verbetering van taalverwerving en wederzijdse erkenning van talenkennis in de EU (B8-0030/2018)

Cecilia Wikström licht de vragen toe.

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Tibor Navracsics (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Svetoslav Hristov Malinov, namens de PPE-Fractie, Peter Kouroumbashev, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Ilhan Kyuchyuk, namens de ALDE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Pál Csáky, Clara Eugenia Aguilera García, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Asim Ademov en Anna Záborská.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Angel Dzhambazki, Ana Miranda en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics en Monika Panayotova.

Het debat wordt gesloten.


20. Samenstelling commissies

De Voorzitter heeft van de EFDD-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Commissie LIBE: Jiří Payne in plaats van Jörg Meuthen

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


21. Sluiting van de EU-markt voor ivoor om stroperij te bestrijden (debat)

Verklaring van de Commissie: Sluiting van de EU-markt voor ivoor om stroperij te bestrijden (2018/2750(RSP))

Tibor Navracsics (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Sirpa Pietikäinen, namens de PPE-Fractie, Jacqueline Foster, namens de ECR-Fractie, Catherine Bearder, namens de ALDE-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker en Stefan Eck.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Kateřina Konečná, Eleonora Evi en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics.

Het debat wordt gesloten.


22. De structurele en financiële obstakels voor de toegang tot cultuur (debat)

Verslag over de structurele en financiële obstakels voor de toegang tot cultuur [2017/2255(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

Bogdan Andrzej Zdrojewski leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, Liliana Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Martina Michels, namens de GUE/NGL-Fractie, Michaela Šojdrová, Julie Ward en Momchil Nekov.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sirpa Pietikäinen, Notis Marias en Kateřina Konečná.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 14.6.2018.


23. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 11/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0061/2018 - C8-0262/2018 - 2018/2122(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 1/2018 - Comité van de regio's (N8-0062/2018 - C8-0263/2018 - 2018/2123(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving 1/2018 - Afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (N8-0063/2018 - C8-0266/2018 - 2018/2125(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG


24. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2015/35 wat betreft de berekening van wettelijke kapitaalvereisten voor securitisaties en eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisaties die door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen worden aangehouden (C(2018)03302 - 2018/2745(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 juni 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit (C(2018)03308 - 2018/2762(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 7 juni 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 wat betreft de voorwaarden voor een vermindering van het bedrag van de doorlopende zekerheid en ontheffing van zekerheidstelling (C(2018)03568 - 2018/2766(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juni 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2271/96 van de Raad van 22 november 1996 tot bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepassing van rechtsregels uitgevaardigd door een derde land daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende handelingen (C(2018)03572 - 2018/2757(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 6 juni 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: INTA

- Gedelegeerd besluit van de Commissie tot wijziging van bijlageIII bij Besluit nr.466/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie, wat betreft Iran (C(2018)03730 - 2018/2758(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 6 juni 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn op verzoek van de bevoegde commissie is gewijzigd van 1 naar 3 maanden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de criteria voor de aanwijzing van centrale contactpunten voor uitgevers van elektronisch geld en betalingsdienstaanbieders en met regels inzake hun taken (C(2018) 2716 – 2017/2997(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 7 mei 2018 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON, LIBE


25. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

Het volgende ontwerp van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, is aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad teneinde houtazijndestillaat op te nemen in de EU-lijst van aroma's (D056135/03 - 2018/2744(RPS) - termijn : 30 juli 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI


26. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 623.587/OJJE).


27. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.36 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Laatst bijgewerkt op: 6 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid