Indeks 
Protokół
PDF 291kWORD 81k
Środa, 13 czerwca 2018 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)
 4.Pierwsza rocznica podpisania konwencji stambulskiej: obecna sytuacja (debata)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Debata z premierem Niderlandów Markiem Rutte na temat przyszłości Europy (debata)
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Głosowanie
  
8.1.Skład Parlamentu Europejskiego *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Postępowanie upadłościowe: zaktualizowane załączniki do rozporządzenia ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Umowa UE-Islandia w sprawie przepisów dodatkowych w zakresie granic zewnętrznych i wiz na lata 2014-2020 *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Umowa UE-Szwajcaria w sprawie przepisów dodatkowych w zakresie granic zewnętrznych i wiz na lata 2014-2020 *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.5.Wprowadzenie w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii pozostałych przepisów dorobku Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.6.Polityka spójności i gospodarka o obiegu zamkniętym (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.7.Udzielenie dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie ***I (głosowanie)
  
8.8.Negocjacje dotyczące zmodernizowania układu o stowarzyszeniu UE–Chile (głosowanie)
  
8.9.Stosunki UE-NATO (głosowanie)
  
8.10.Cyberobrona (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Niezawisłość sądownictwa w Polsce (debata)
 14.Nadzwyczajne sytuacje humanitarne na Morzu Śródziemnym a solidarność w UE (debata)
 15.Skład Parlamentu
 16.Analiza proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów ***I (debata)
 17.Negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie AKP-UE (debata)
 18.Wdrażanie i monitorowanie unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów (debata)
 19.Poprawa jakości nauczania języków i wzajemnego uznawania kompetencji językowych w UE (debata)
 20.Skład komisji
 21.Zamknięcie unijnego rynku kości słoniowej w celu zwalczania kłusownictwa (debata)
 22.Bariery strukturalne i finansowe w dostępie do kultury (debata)
 23.Składanie dokumentów
 24.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 25.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Rosja, w szczególności sprawa ukraińskiego więźnia politycznego Ołeha Sencowa (2018/2754(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Jan Zahradil i Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, w sprawie Rosji, w szczególności sprawa ukraińskiego więźnia politycznego Ołeha Sencowa (B8-0288/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Rosji, w szczególności sprawa ukraińskiego więźnia politycznego Ołeha Sencowa (B8-0289/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D, w sprawie Rosji, w szczególności sprawa ukraińskiego więźnia politycznego Ołeha Sencowa (B8-0290/2018);

—   Preda Cristian Dan, Štětina Jaromír, Svoboda Pavel, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Szejnfeld Adam, Nagy József, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Corazza Bildt Anna Maria, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Ramón Luis Valcárcel Siso i Sandra Kalniete, w imieniu grupy PPE, w sprawie Rosji, w szczególności sprawa ukraińskiego więźnia politycznego Ołeha Sencowa (B8-0291/2018);

—   van Baalen Johannes Cornelis, Auštrevičius Petras, Schaake Marietje, Becerra Basterrechea Beatriz, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Selimovic Jasenko, Tremosa i Balcells Ramon, Viktor Uspaskich i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Rosji, w szczególności sprawa ukraińskiego więźnia politycznego Ołeha Sencowa (B8-0296/2018).

II.   Sytuacja w zakresie praw człowieka w Bahrajnie, w szczególności sprawa Nabila Radżaba (2018/2755(RSP))

—   Tannock Charles, Karski Karol, Fotyga Anna Elżbieta, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar i Wiśniewska Jadwiga, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Bahrajnie, w szczególności sprawa Nabila Radżaba (B8-0280/2018);

—   Smith Alyn, Lochbihler Barbara, Valero Bodil, Auken Margrete, Urtasun Ernest, Solé Jordi, Šoltes Igor, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Bahrajnie, w szczególności sprawa Nabila Radżaba (B8-0281/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, w imieniu grupy S&D, w sprawie Bahrajnu, w szczególności sprawa Nabila Radżaba (B8-0282/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Bahrajnie, w szczególności sprawa Nabila Radżaba (B8-0283/2018);

—   Preda Cristian Dan, Mănescu Ramona Nicole, Zdechovský Tomáš, Svoboda Pavel, Gardini Elisabetta, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Sógor Csaba, Tomc Romana, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Valcárcel Siso Ramón Luis i Kalniete Sandra, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Bahrajnie, w szczególności sprawa Nabila Radżaba (B8-0284/2018);

—   Vergiat Marie-Christine, Björk Malin, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, Kyllönen Merja, López Bermejo Paloma, Urbán Crespo Miguel, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Spinelli Barbara, Sylikiotis Neoklis, Hadjigeorgiou Takis, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios i Kuneva Kostadinka, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Bahrajnie, w szczególności sprawa Nabila Radżaba (B8-0286/2018);

—   Schaake Marietje, Auštrevičius Petras, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis i Wikström Cecilia, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Bahrajnie, w szczególności sprawa Nabila Radżaba (B8-0287/2018).

III.   Sytuacja uchodźców z mniejszości Rohingja, w szczególności trudna sytuacja dzieci (2018/2756(RSP))

—   Lochbihler Barbara, Lambert Jean, Hautala Heidi, Sargentini Judith, Valero Bodil, Solé Jordi, Šoltes Igor i Heubuch Maria, w imieniu grupy Verts/ALE, oraz Castaldo Fabio Massimo i Corrao Ignazio, w sprawie sytuacji uchodźców z mniejszości Rohingja, w szczególności trudnej sytuacji dzieci (B8-0292/2018);

—   Tannock Charles, Karski Karol, Legutko Ryszard Antoni, Marias Notis, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Bashir Amjad, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar i Ruohonen-Lerner Pirkko, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji uchodźców z mniejszości Rohingja, w szczególności trudnej sytuacji dzieci (B8-0293/2018);

—   Valenciano Elena, Boştinaru Victor, Post Soraya i Khan Wajid, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji uchodźców z mniejszości Rohingja, w szczególności trudnej sytuacji dzieci (B8-0294/2018);

—   Preda Cristian Dan, Zeller Joachim, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gardini Elisabetta, Svoboda Pavel, Štětina Jaromír, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Saïfi Tokia, Clune Deirdre, Belet Ivo, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Corazza Bildt Anna Maria, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Valcárcel Siso Ramón Luis i Kalniete Sandra, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji uchodźców z mniejszości Rohingja, w szczególności trudnej sytuacji dzieci (B8-0295/2018);

—   Urbán Crespo Miguel, Omarjee Younous, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, López Bermejo Paloma, Kyllönen Merja, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios i Vergiat Marie-Christine, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji uchodźców z mniejszości Rohingja, w szczególności trudnej sytuacji dzieci (B8-0297/2018);

—   Paet Urmas, Ali Nedzhmi, Auštrevičius Petras, Becerra Basterrechea Beatriz, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Schaake Marietje, Selimovic Jasenko, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis, Vajgl Ivo, Vautmans Hilde i Wikström Cecilia, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji uchodźców z mniejszości Rohingja, w szczególności trudnej sytuacji dzieci (B8-0298/2018).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił, że otrzymał od grupy Verts/ALE oraz od pewnej liczby posłów wnioski o poddanie pod głosowanie następujących decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych:

—   komisja TRAN, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającą szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Sprawozdawczyni: Merja Kyllönen (A8-0206/2018);

—    komisja TRAN, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)). Sprawozdawca: Wim van de Camp (A8-0205/2018);

—    komisja TRAN, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Sprawozdawca: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

Głosowanie odbędzie się jutro zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu.

Przewodniczący ogłosił, że nie otrzymał od posłów ani od co najmniej jednej grupy politycznej w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg żadnego wniosku dotyczącego pozostałych decyzji komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonych w protokole z poniedziałku 11 czerwca 2018 r. (pkt 7 protokołu z dnia 11.6.2018).

Komisje TRAN, INTA i IMCO mogły zatem rozpocząć negocjacje w dowolnym momencie po upływie terminu określonego w art. 69c ust. 2 Regulaminu.


4. Pierwsza rocznica podpisania konwencji stambulskiej: obecna sytuacja (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Pierwsza rocznica podpisania konwencji stambulskiej: obecna sytuacja (2018/2753(RSP))

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Anna Maria Corazza Bildt w imieniu grupy PPE, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jörg Meuthen i Franz Obermayr.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Florent Marcellesi, Csaba Sógor, Vilija Blinkevičiūtė, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Michaela Šojdrová i Maria Grapini.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Monika Panayotova.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 9.58.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


5. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 10.05.


6. Debata z premierem Niderlandów Markiem Rutte na temat przyszłości Europy (debata)

Debata z premierem Niderlandów Markiem Rutte na temat przyszłości Europy (2018/2728(RPS))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie na rozpoczęcie debaty.

Głos zabrali: Mark Rutte (premier Niderlandów) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF i Diane James niezrzeszona.

Głos zabrał Mark Rutte.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Esther de Lange, Agnes Jongerius, Amjad Bashir, Johannes Cornelis van Baalen, Claude Turmes, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Salvatore Cicu, Paul Tang, Charles Tannock, Sophia in 't Veld, Helga Trüpel, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Victor Boştinaru, Othmar Karas, Emilian Pavel, Hans-Olaf Henkel, Annie Schreijer-Pierik, Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Karin Kadenbach, Sander Loones, Pavel Svoboda, Richard Corbett, Elisabetta Gardini, Ramón Jáuregui Atondo, Joachim Starbatty, Tom Vandenkendelaere, Maria João Rodrigues, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Brian Hayes, Eugen Freund, Cristian-Silviu Buşoi, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, Bas Eickhout, Jiří Payne, Francisco José Millán Mon, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt, Răzvan Popa, Paulo Rangel i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrał Mark Rutte.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący


7. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.53.

Przewodniczacy wypowiedział się na temat najnowszej odsłony rozmów między Skopje i Atenami dotyczących nazwy byłej republiki jugosłowiańskiej.

Głos zabrali: Gabriele Zimmer, Patricia Lalonde, David Campbell Bannerman, Manolis Kefalogiannis i Sofia Sakorafa.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Skład Parlamentu Europejskiego *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady Europejskiej określającej skład Parlamentu Europejskiego [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Współsprawozdawcy: Danuta Maria Hübner i Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT DECYZJI RADY EUROPEJSKIEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0249)

Wystąpienia

Po głosowaniu, Danuta Maria Hübner i Pedro Silva Pereira (sprawozdawcy).


8.2. Postępowanie upadłościowe: zaktualizowane załączniki do rozporządzenia ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zastępującego załącznik A do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0250)


8.3. Umowa UE-Islandia w sprawie przepisów dodatkowych w zakresie granic zewnętrznych i wiz na lata 2014-2020 *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie dotyczące wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020 [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0251)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.4. Umowa UE-Szwajcaria w sprawie przepisów dodatkowych w zakresie granic zewnętrznych i wiz na lata 2014-2020 *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020 [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0252)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.5. Wprowadzenie w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii pozostałych przepisów dorobku Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie wprowadzenia w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii pozostałych przepisów dorobku Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0253)


8.6. Polityka spójności i gospodarka o obiegu zamkniętym (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie polityki spójności i gospodarki o obiegu zamkniętym [2017/2211(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0254)


8.7. Udzielenie dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0255)

Wystąpienia

William (The Earl of) Dartmouth przedstawił poprawkę ustną mającą na celu dodanie nowego motywu po motywie 18. Ponieważ ponad 40 posłów sprzeciwiło się uwzględnieniu tej poprawki ustnej, nie została ona przyjęta.


8.8. Negocjacje dotyczące zmodernizowania układu o stowarzyszeniu UE–Chile (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie negocjacji dotyczących zmodernizowania układu o stowarzyszeniu UE–Chile [2018/2018(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P8_TA(2018)0256)


8.9. Stosunki UE-NATO (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosunków UE-NATO [2017/2276(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0257)


8.10. Cyberobrona (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie cyberobrony [2018/2004(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0258)


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Davora Škrlca - A8-0184/2018
Estefanía Torres Martínez, Igor Šoltes, Tibor Szanyi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Daniel Hannan, John Howarth, Stanislav Polčák, José Inácio Faria i Dobromir Sośnierz

Sprawozdanie Jarosława Wałęsy - A8-0183/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Miguel Viegas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Monika Smolková i José Inácio Faria

Sprawozdanie Charlesa Tannocka - A8-0158/2018
Adam Szejnfeld i Morten Messerschmidt

Sprawozdanie Ioana Mircei Paşcu - A8-0188/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Adam Szejnfeld, Bruno Gollnisch, Younous Omarjee, Stefano Maullu, Notis Marias i John Howarth

Sprawozdanie Urmasa Paeta - A8-0189/2018
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Jadwiga Wiśniewska, Jiří Pospíšil i John Howarth.


10. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.06.)


PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

11. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Niezawisłość sądownictwa w Polsce (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Niezawisłość sądownictwa w Polsce (2018/2761(RSP))

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Robert Jarosław Iwaszkiewicz w imieniu grupy EFDD, Michał Marusik w imieniu grupy ENF, David Coburn z wnioskiem formalnym i Dobromir Sośnierz niezrzeszony.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Monika Panayotova.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


14. Nadzwyczajne sytuacje humanitarne na Morzu Śródziemnym a solidarność w UE (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Nadzwyczajne sytuacje humanitarne na Morzu Śródziemnym a solidarność w UE (2018/2768(RSP))

Przewodniczący wygłosił oświadczenie na rozpoczęcie debaty. Podkreślił, jak ważne jest, by decyzja w sprawie imigracji została podjęta na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej, i zaapelował do Rady i Komisji, by zaczęły działać, nie tracąc czasu. Przypomniał, że Parlament przyjął już stanowisko, zarazem zdecydowane i solidarne, w sprawie reformy rozporządzenia Dublin IV.

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Mara Bizzotto w imieniu grupy ENF i Konstantinos Papadakis niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Paulo Rangel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Claude Moraes, Beatriz Becerra Basterrechea, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Piernicolę Pediciniego, Marco Affronte, Eleonora Forenza, Ignazio Corrao, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andreasa Schwaba, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos w sprawie trwających rozmów między Skopje a Atenami, David Casa, Daniele Viotti, Ernest Urtasun, Paloma López Bermejo, Raymond Finch, Zoltán Balczó, Alessandra Mussolini, Elly Schlein, Yannick Jadot, Miguel Urbán Crespo, Sophie Montel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miriam Dalli, Florent Marcellesi, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé i Cécile Kashetu Kyenge.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stefano Maullu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Marijana Petir, Giovanni La Via, Julie Ward, Flavio Zanonato, Giuseppe Ferrandino, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Kristina Winberg, Georgios Epitideios i Lampros Fountoulis.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Monika Panayotova.

Debata została zamknięta.


15. Skład Parlamentu

Mikael Pentikäinen zrzekł się na piśmie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 12 czerwca 2018 r.

Zgodnie z art. 4 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.

°
° ° °

Właściwe organy fińskie powiadomiły o wyborze Mirji Vehkaperä w miejsce Mikaela Pentikäinena na posłankę do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 12 czerwca 2018 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Mirja Vehkaperä bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego.


16. Analiza proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

Andreas Schwab przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Pascal Arimont w imieniu grupy PPE, Sergio Gaetano Cofferati w imieniu grupy S&D, Richard Sulík w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anneleen Van Bossuyt, Adam Szejnfeld, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gutiérrez Prieto, Paul Rübig, Nicola Danti, Dariusz Rosati i Michaela Šojdrová.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Maria Grapini i Notis Marias.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 14.6.2018.


17. Negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie AKP-UE (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000043/2018), które skierowała Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, do Rady: Negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (B8-0025/2018)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000044/2018), które skierowała Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (B8-0026/2018)

Bogdan Brunon Wenta (zastępca autorki) rozwinął pytania.

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Neven Mimica (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Frank Engel w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Eleni Theocharous w imieniu grupy ECR, Louis Michel w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Mireille D'Ornano w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, James Carver niezrzeszony, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Piernicola Pedicini, György Hölvényi, Juan Fernando López Aguilar i Jadwiga Wiśniewska.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Carlos Zorrinho, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică i Maria Arena.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ignazio Corrao i Sirpa Pietikäinen.

Głos zabrali: Neven Mimica i Monika Panayotova.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, w sprawie zbliżających się negocjacji na temat nowej umowy o partnerstwie między Unią Europejską a grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (2018/2634(RSP)) (B8-0274/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.12 protokołu z dnia 14.6.2018.


18. Wdrażanie i monitorowanie unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wdrażanie i monitorowanie unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów (2018/2743(RSP))

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Neven Mimica (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Lívia Járóka w imieniu grupy PPE, Soraya Post w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Danilo Oscar Lancini w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lívię Járókę, Verónica Lope Fontagné, Anna Hedh i Monika Beňová, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sorayę Post.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Julie Ward, Notis Marias, László Tőkés, José Inácio Faria, Sirpa Pietikäinen, Csaba Sógor i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrali: Neven Mimica i Monika Panayotova.

Debata została zamknięta.


19. Poprawa jakości nauczania języków i wzajemnego uznawania kompetencji językowych w UE (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000055/2018), które skierowała Cecilia Wikström, w imieniu komisji PETI, do Rady: Poprawa sytuacji w zakresie nauczania języków i wzajemnego uznawania kompetencji językowych w UE (B8-0029/2018)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000056/2018), które skierowała Cecilia Wikström, w imieniu komisji PETI, do Komisji: Poprawa sytuacji w zakresie nauczania języków i wzajemnego uznawania kompetencji językowych w UE (B8-0030/2018)

Cecilia Wikström rozwinęła pytania.

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Tibor Navracsics (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Svetoslav Hristov Malinov w imieniu grupy PPE, Peter Kouroumbashev w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Pál Csáky, Clara Eugenia Aguilera García, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Asim Ademov i Anna Záborská.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Angel Dzhambazki, Ana Miranda i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrali: Tibor Navracsics i Monika Panayotova.

Debata została zamknięta.


20. Skład komisji

Przewodniczący otrzymał od grupy EFDD następujący wniosek o nominację:

komisja LIBE: Jiří Payne w miejsce Jörga Meuthena

Niniejsza nominacja zostanie uznana za zatwierdzoną, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


21. Zamknięcie unijnego rynku kości słoniowej w celu zwalczania kłusownictwa (debata)

Oświadczenie Komisji: Zamknięcie unijnego rynku kości słoniowej w celu zwalczania kłusownictwa (2018/2750(RSP))

Tibor Navracsics (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Sirpa Pietikäinen w imieniu grupy PPE, Jacqueline Foster w imieniu grupy ECR, Catherine Bearder w imieniu grupy ALDE, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker i Stefan Eck.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias, Kateřina Konečná, Eleonora Evi i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrał Tibor Navracsics.

Debata została zamknięta.


22. Bariery strukturalne i finansowe w dostępie do kultury (debata)

Sprawozdanie w sprawie barier strukturalnych i finansowych w dostępie do kultury [2017/2255(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

Bogdan Andrzej Zdrojewski przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji).

Głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE, Liliana Rodrigues w imieniu grupy S&D, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Martina Michels w imieniu grupy GUE/NGL, Michaela Šojdrová, Julie Ward i Momchil Nekov.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Sirpa Pietikäinen, Notis Marias i Kateřina Konečná.

Głos zabrali: Tibor Navracsics i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 14.6.2018.


23. Składanie dokumentów

Złożone zostały następujące dokumenty:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 11/2018 - Sekcja III - Komisja (N8-0061/2018 - C8-0262/2018 - 2018/2122(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 1/2018 - Komitet Regionów (N8-0062/2018 - C8-0263/2018 - 2018/2123(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków nr 1/2018 - Sekcja IX - Europejski Inspektor Ochrony Danych (N8-0063/2018 - C8-0266/2018 - 2018/2125(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


24. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35 w odniesieniu do obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych z tytułu sekurytyzacji i prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji posiadanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (C(2018)03302 - 2018/2745(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 1 czerwca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (C(2018)03308 - 2018/2762(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 7 czerwca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 w odniesieniu do warunków obniżenia wysokości zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia (C(2018)03568 - 2018/2766(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 czerwca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komsiji zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 2271/96 z dnia 22 listopada 1996 r. zabezpieczającego przed skutkami eksterytorialnego stosowania ustawodawstwa przyjętego przez państwo trzecie oraz działaniami opartymi na nim lub z niego wynikającymi (C(2018)03572 - 2018/2757(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 6 czerwca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Decyzja delegowana Komisji zmieniająca załącznik III do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii, w odniesieniu do Iranu (C(2018)03730 - 2018/2758(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 6 czerwca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

Projekt aktu delegowanego, w przypadku którego termin wyrażenia sprzeciwu został zmieniony z 1 na 3 miesiące na wniosek właściej komisji:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 o regulacyjne standardy techniczne dotyczące kryteriów wyznaczania centralnych punktów kontaktowych przez dostawców usług płatniczych oraz emitentów pieniądza elektronicznego oraz o przepisy dotyczące funkcji pełnionych przez takie punkty (C(2018) 2716 – 2017/2997(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 7 maja 2018 r. na wniosek właściwej komisji.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON, LIBE


25. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujący projekt aktu wykonawczego podlegający procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporzadzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w celu wpisania destylatu drzewnego do unijnego wykazu środków aromatyzujących (D056135/03 - 2018/2744(RPS) - termin: 30 lipca 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


26. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 623.587/OJJE).


27. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.36.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności