Zoznam 
Zápisnica
PDF 288kWORD 82k
Streda, 13. júna 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 4.Piate výročie podpísania Istanbulského dohovoru: aktuálny stav (rozprava)
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Rozprava s predsedom vlády Holandska Markom Ruttem o budúcnosti Európy (rozprava)
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Hlasovanie
  
8.1.Zloženie Európskeho parlamentu *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.2.Insolvenčné konanie: aktualizované prílohy k nariadeniu ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Dohoda medzi EÚ a Islandom o dodatočných pravidlách v oblasti vonkajších hraníc a víz na roky 2014 až 2020 *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o dodatočných pravidlách v oblasti vonkajších hraníc a víz na roky 2014 až 2020 *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.5.Nadobudnutie účinnosti zostávajúcich ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharsku a Rumunsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.6.Politika súdržnosti a obehové hospodárstvo (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.7.Ďalšia makrofinančná pomoc Ukrajine ***I (hlasovanie)
  
8.8.Rokovania o modernizácii dohody o pridružení medzi EÚ a Čile (hlasovanie)
  
8.9.Vzťahy medzi EÚ a NATO (hlasovanie)
  
8.10.Kybernetická obrana (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Nezávislosť súdnictva v Poľsku (rozprava)
 14.Núdzové humanitárne situácie v Stredozemí a solidarita v EÚ (rozprava)
 15.Zloženie Parlamentu
 16.Test proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní ***I (rozprava)
 17.Rokovania o novej dohode o partnerstve EÚ – AKT (rozprava)
 18.Vykonávanie rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov a následné opatrenia (rozprava)
 19.Zlepšenie jazykového vzdelávania a vzájomné uznávanie jazykových kompetencií v EÚ (rozprava)
 20.Zloženie výborov
 21.Zatvorenie trhu EÚ so slonovinou s cieľom bojovať proti pytliactvu (rozprava)
 22.Štrukturálne a finančné prekážky v prístupe ku kultúre (rozprava)
 23.Predloženie dokumentov
 24.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 25.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali podľa článku 135 rokovacieho poriadku, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Rusko, najmä prípad ukrajinského politického väzňa Olega Sencova (2018/2754(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Jan Zahradil a Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, o Rusku, najmä prípade ukrajinského politického väzňa Olega Sencova (B8-0288/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, o Rusku, najmä prípade ukrajinského politického väzňa Olega Sencova (B8-0289/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D, o Rusku, najmä prípade ukrajinského politického väzňa Olega Sencova (B8-0290/2018);

—   Preda Cristian Dan, Štětina Jaromír, Svoboda Pavel, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Szejnfeld Adam, Nagy József, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Corazza Bildt Anna Maria, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Ramón Luis Valcárcel Siso a Sandra Kalniete v mene skupiny PPE, o Rusku, najmä prípade ukrajinského politického väzňa Olega Sencova (B8-0291/2018);

—   van Baalen Johannes Cornelis, Auštrevičius Petras, Schaake Marietje, Becerra Basterrechea Beatriz, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Selimovic Jasenko, Tremosa i Balcells Ramon, Viktor Uspaskich a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, o Rusku, najmä prípade ukrajinského politického väzňa Olega Sencova (B8-0296/2018).

II.   Situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne, najmä prípad Nabíla Radžaba (2018/2755(RSP))

—   Tannock Charles, Karski Karol, Fotyga Anna Elżbieta, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar a Wiśniewska Jadwiga v mene skupiny ECR, o situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne, najmä prípade Nabíla Radžaba (B8-0280/2018);

—   Smith Alyn, Lochbihler Barbara, Valero Bodil, Auken Margrete, Urtasun Ernest, Solé Jordi a Šoltes Igor v mene skupiny Verts/ALE, o situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne, najmä prípade Nabíla Radžaba (B8-0281/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post v mene skupiny S&D, o Bahrajne, najmä prípade Nabíla Radžaba (B8-0282/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, o situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne, najmä prípade Nabíla Radžaba (B8-0283/2018);

—   Preda Cristian Dan, Mănescu Ramona Nicole, Zdechovský Tomáš, Svoboda Pavel, Gardini Elisabetta, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Sógor Csaba, Tomc Romana, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Valcárcel Siso Ramón Luis a Kalniete Sandra v mene skupiny PPE, o situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne, najmä prípade Nabíla Radžaba (B8-0284/2018);

—   Vergiat Marie-Christine, Björk Malin, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, Kyllönen Merja, López Bermejo Paloma, Urbán Crespo Miguel, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Spinelli Barbara, Sylikiotis Neoklis, Hadjigeorgiou Takis, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios a Kuneva Kostadinka v mene skupiny GUE/NGL, o situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne, najmä prípade Nabíla Radžaba (B8-0286/2018);

—   Schaake Marietje, Auštrevičius Petras, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis a Wikström Cecilia v mene skupiny ALDE, o situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne, najmä prípade Nabíla Radžaba (B8-0287/2018).

III.   Situácia rohingských utečencov, najmä utrpenie detí (2018/2756(RSP))

—   Lochbihler Barbara, Lambert Jean, Hautala Heidi, Sargentini Judith, Valero Bodil, Solé Jordi, Šoltes Igor a Heubuch Maria v mene skupiny Verts/ALE, a Castaldo Fabio Massimo a Corrao Ignazio, o situácii rohingských utečencov, najmä utrpení detí (B8-0292/2018);

—   Tannock Charles, Karski Karol, Legutko Ryszard Antoni, Marias Notis, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Bashir Amjad, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar a Ruohonen-Lerner Pirkko v mene skupiny ECR, o situácii rohingských utečencov, najmä utrpení detí s (B8-0293/2018);

—   Valenciano Elena, Boştinaru Victor, Post Soraya a Khan Wajid v mene skupiny S&D, o situácii rohingských utečencov, najmä utrpení detí (B8-0294/2018);

—   Preda Cristian Dan, Zeller Joachim, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gardini Elisabetta, Svoboda Pavel, Štětina Jaromír, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Saïfi Tokia, Clune Deirdre, Belet Ivo, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Corazza Bildt Anna Maria, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Valcárcel Siso Ramón Luis a Kalniete Sandra v mene skupiny PPE, o situácii rohingských utečencov, najmä utrpení detí (B8-0295/2018);

—   Urbán Crespo Miguel, Omarjee Younous, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, López Bermejo Paloma, Kyllönen Merja, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios a Vergiat Marie-Christine v mene skupiny GUE/NGL, o situácii rohingských utečencov, najmä utrpení detí (B8-0297/2018);

—   Paet Urmas, Ali Nedzhmi, Auštrevičius Petras, Becerra Basterrechea Beatriz, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Schaake Marietje, Selimovic Jasenko, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis, Vajgl Ivo, Vautmans Hilde a Wikström Cecilia v mene skupiny ALDE, o situácii rohingských utečencov, najmä utrpení detí (B8-0298/2018).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že dostal žiadosti o hlasovanie od skupiny Verts/ALE, ako aj od určitého počtu poslancov, pokiaľ ide o rozhodnutia začať rokovania:

—   výbor TRAN, na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Spravodajkyňa: Merja Kyllönen (A8-0206/2018);

—   výbor TRAN, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)). Spravodajca: Wim van de Camp (A8-0205/2018);

—   výbor TRAN, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009 a nariadenie (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Spravodajca: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku sa bude hlasovať v nasledujúci deň.

Predseda oznámil, že nedostal žiadosť od určitého počtu poslancov ani od jednej alebo viacerých politických skupín, ktorí dosahujú aspoň strednú prahovú hodnotu, pokiaľ ide o rozhodnutie začať ďalšie medziinštitucionálne rokovania uvedené v zápisnici z pondelka 11. júna 2018 (bod 7 zápisnice z 11.6.2018).

Výbory TRAN, INTA a IMCO teda mohli začať rokovania po skončení lehoty uvedenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.


4. Piate výročie podpísania Istanbulského dohovoru: aktuálny stav (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Piate výročie podpísania Istanbulského dohovoru: aktuálny stav (2018/2753(RSP))

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jörg Meuthen a Franz Obermayr.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Florent Marcellesi, Csaba Sógor, Vilija Blinkevičiūtė, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Michaela Šojdrová a Maria Grapini.

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans a Monika Panayotova.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 9.58 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


5. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 10.05 h.


6. Rozprava s predsedom vlády Holandska Markom Ruttem o budúcnosti Európy (rozprava)

Rozprava s predsedom vlády Holandska Markom Ruttem o budúcnosti Európy (2018/2728(RPS))

Predseda vystúpil s krátkym vyhlásením na uvedenie rozpravy.

Vystúpili: Mark Rutte (predseda vlády Holandska) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, Marcel de Graaff v mene skupiny ENF a Diane James – nezaradená poslankyňa.

V rozprave vystúpil Mark Rutte.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Esther de Lange, Agnes Jongerius, Amjad Bashir, Johannes Cornelis van Baalen, Claude Turmes, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Salvatore Cicu, Paul Tang, Charles Tannock, Sophia in 't Veld, Helga Trüpel, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Victor Boştinaru, Othmar Karas, Emilian Pavel, Hans-Olaf Henkel, Annie Schreijer-Pierik, Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Karin Kadenbach, Sander Loones, Pavel Svoboda, Richard Corbett, Elisabetta Gardini, Ramón Jáuregui Atondo, Joachim Starbatty, Tom Vandenkendelaere, Maria João Rodrigues, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Brian Hayes, Eugen Freund, Cristian-Silviu Buşoi, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, Bas Eickhout, Jiří Payne, Francisco José Millán Mon, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt, Răzvan Popa, Paulo Rangel a Juan Fernando López Aguilar.

V rozprave vystúpil Mark Rutte.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené)

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda


7. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.53 h.

Predseda sa vyjadril k poslednému vývoji diskusií medzi Skopje a Aténami, pokiaľ ide o názov bývalej juhoslovanskej republiky.

Vystúpili títo poslanci: Gabriele Zimmer, Patricia Lalonde, David Campbell Bannerman, Manolis Kefalogiannis a Sofia Sakorafa.


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Zloženie Európskeho parlamentu *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa stanovuje zloženie Európskeho parlamentu [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajcovia: Danuta Maria Hübner a Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEJ RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0249)

Vystúpenia:

Po hlasovaní, Danuta Maria Hübner a Pedro Silva Pereira (spravodajcovia).


8.2. Insolvenčné konanie: aktualizované prílohy k nariadeniu ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa nahrádza príloha A k nariadeniu (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0250)


8.3. Dohoda medzi EÚ a Islandom o dodatočných pravidlách v oblasti vonkajších hraníc a víz na roky 2014 až 2020 *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie, Dohody medzi Európskou úniou a Islandom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020 [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0251)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.4. Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o dodatočných pravidlách v oblasti vonkajších hraníc a víz na roky 2014 až 2020 *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020, v mene Únie [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0252)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.5. Nadobudnutie účinnosti zostávajúcich ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharsku a Rumunsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o nadobudnutí účinnosti zostávajúcich ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0253)


8.6. Politika súdržnosti a obehové hospodárstvo (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o politike súdržnosti a obehovom hospodárstve [2017/2211(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0254)


8.7. Ďalšia makrofinančná pomoc Ukrajine ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Ukrajine [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0255)

Vystúpenia:

William (The Earl of) Dartmouth predložil ústny pozmeňujúci návrh s cieľom pridať nové odôvodnenie po odôvodnení 18. Keďže proti zaradeniu tohto ústneho pozmeňujúceho návrhu sa vyslovilo viac ako 40 poslancov, tento ústny pozmeňujúci návrh nebol akceptovaný.


8.8. Rokovania o modernizácii dohody o pridružení medzi EÚ a Čile (hlasovanie)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s rokovaniami o modernizácii dohody o pridružení medzi EÚ a Čile [2018/2018(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijatý (P8_TA(2018)0256)


8.9. Vzťahy medzi EÚ a NATO (hlasovanie)

Správa o vzťahoch medzi EÚ a NATO [2017/2276(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0257)


8.10. Kybernetická obrana (hlasovanie)

Správa o kybernetickej obrane [2018/2004(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0258)


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Davor Škrlec - A8-0184/2018
Estefanía Torres Martínez, Igor Šoltes, Tibor Szanyi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Daniel Hannan, John Howarth, Stanislav Polčák, José Inácio Faria a Dobromir Sośnierz

Správa: Jarosław Wałęsa - A8-0183/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Miguel Viegas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Monika Smolková et José Inácio Faria

Správa: Charles Tannock - A8-0158/2018
Adam Szejnfeld a Morten Messerschmidt

Správa: Ioan Mircea Paşcu - A8-0188/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Adam Szejnfeld, Bruno Gollnisch, Younous Omarjee, Stefano Maullu, Notis Marias a John Howarth

Správa: Urmas Paet - A8-0189/2018
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Jadwiga Wiśniewska, Jiří Pospíšil a John Howarth.


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 14.06 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

11. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


13. Nezávislosť súdnictva v Poľsku (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Nezávislosť súdnictva v Poľsku (2018/2761(RSP))

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Janusz Lewandowski v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld, v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Robert Jarosław Iwaszkiewicz v mene skupiny EFDD, Michał Marusik v mene skupiny ENF, David Coburn s procedurálnym návrhom a Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans a Monika Panayotova.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


14. Núdzové humanitárne situácie v Stredozemí a solidarita v EÚ (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Núdzové humanitárne situácie v Stredozemí a solidarita v EÚ (2018/2768(RSP))

Predseda vystúpil s vyhlásením na otvorenie rozpravy. Zdôraznil, že je dôležité, aby sa na nadchádzajúcom zasadaní Európskej rady prijalo rozhodnutie v oblasti imigrácie a naliehavo žiadal Radu a Komisiu, aby bez meškania prijali opatrenia. Pripomenul, že Parlament už prijal pevnú a solidárnu pozíciu, pokiaľ ide o reformu nariadenia Dublin IV.

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Roberta Metsola v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Mara Bizzotto v mene skupiny ENF a Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Paulo Rangel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Claude Moraes, Beatriz Becerra Basterrechea, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Forenza, Ignazio Corrao, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andreas Schwab, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos o prebiehajúcich diskusiách medzi Skopje a Aténami, David Casa, Daniele Viotti, Ernest Urtasun, Paloma López Bermejo, Raymond Finch, Zoltán Balczó, Alessandra Mussolini, Elly Schlein, Yannick Jadot, Miguel Urbán Crespo, Sophie Montel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miriam Dalli, Florent Marcellesi, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé a Cécile Kashetu Kyenge.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stefano Maullu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Marijana Petir, Giovanni La Via, Julie Ward, Flavio Zanonato, Giuseppe Ferrandino, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Kristina Winberg, Georgios Epitideios a Lampros Fountoulis.

V rozprave vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Monika Panayotova.

Rozprava sa skončila.


15. Zloženie Parlamentu

Mikael Pentikäinen podal písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslanca Parlamentu s účinnosťou od 12. júna 2018.

V súlade s článkom 4 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od uvedeného dátumu a informoval o tom príslušné vnútroštátne orgány.

°
° ° °

Príslušné fínske úrady oznámili, že Mirja Vehkaperä bola s účinnosťou od 12. júna 2018 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Mikaela Pentikäinena.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu Mirja Vehkaperä zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.


16. Test proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

Andreas Schwab uviedol správu.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Pascal Arimont v mene skupiny PPE, Sergio Gaetano Cofferati v mene skupiny S&D, Richard Sulík v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anneleen Van Bossuyt, Adam Szejnfeld, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gutiérrez Prieto, Paul Rübig, Nicola Danti, Dariusz Rosati a Michaela Šojdrová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Maria Grapini a Notis Marias.

V rozprave vystúpila: Elżbieta Bieńkowska.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 14.6.2018.


17. Rokovania o novej dohode o partnerstve EÚ – AKT (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000043/2018) ktorú položila Linda McAvan v mene výboru DEVE, pre Radu: Rokovania o novej partnerskej dohode s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi (B8-0025/2018)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000044/2018) ktorú položila Linda McAvan v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Rokovania o novej partnerskej dohode s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi (B8-0026/2018)

Bogdan Brunon Wenta (v zastúpení autora) rozvinul otázky.

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Neven Mimica (člen Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Frank Engel v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Eleni Theocharous v mene skupiny ECR, Louis Michel v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Mireille D'Ornano v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, James Carver, nezaradený poslanec, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Piernicola Pedicini, György Hölvényi, Juan Fernando López Aguilar a Jadwiga Wiśniewska.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Carlos Zorrinho, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică a Maria Arena.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ignazio Corrao a Sirpa Pietikäinen.

V rozprave vystúpili Neven Mimica a Monika Panayotova.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Linda McAvan v mene výboru DEVE, o nadchádzajúcich rokovaniach o novej dohode o partnerstve medzi Európskou úniou a africkými, karibskými a tichomorskými štátmi (2018/2634(RSP)) (B8-0274/2018).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.12 zápisnice zo dňa 14.6.2018.


18. Vykonávanie rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov a následné opatrenia (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Vykonávanie rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov a následné opatrenia (2018/2743(RSP))

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Neven Mimica (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Lívia Járóka v mene skupiny PPE, Soraya Post v mene skupiny S&D, Marek Jurek v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Danilo Oscar Lancini v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lívia Járóka, Verónica Lope Fontagné, Anna Hedh a Monika Beňová, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Soraya Post.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Julie Ward, Notis Marias, László Tőkés, José Inácio Faria, Sirpa Pietikäinen, Csaba Sógor a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

V rozprave vystúpili: Neven Mimica a Monika Panayotova.

Rozprava sa skončila.


19. Zlepšenie jazykového vzdelávania a vzájomné uznávanie jazykových kompetencií v EÚ (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000055/2018) ktorú položila Cecilia Wikström v mene výboru PETI, pre Radu: Zlepšenie jazykového vzdelávania a vzájomné uznávanie jazykových kompetencií v EÚ (B8-0029/2018)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000056/2018) ktorú položila Cecilia Wikström v mene výboru PETI, pre Komisiu: Zlepšenie jazykového vzdelávania a vzájomné uznávanie jazykových kompetencií v EÚ (B8-0030/2018)

Cecilia Wikström rozvinula otázky.

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Tibor Navracsics (člen Komisie) odpovedali na otázky.

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Svetoslav Hristov Malinov v mene skupiny PPE, Peter Kouroumbashev v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Pál Csáky, Clara Eugenia Aguilera García, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Asim Ademov a Anna Záborská.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Angel Dzhambazki, Ana Miranda a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

V rozprave vystúpili: Tibor Navracsics a Monika Panayotova.

Rozprava sa skončila.


20. Zloženie výborov

Predseda dostal od skupiny EFDD túto žiadosť o menovanie:

LIBE: Jiří Payne namiesto Jörga Meuthena

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené nijaké námietky, toto menovanie sa bude považovať za schválené.


21. Zatvorenie trhu EÚ so slonovinou s cieľom bojovať proti pytliactvu (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Zatvorenie trhu EÚ so slonovinou s cieľom bojovať proti pytliactvu (2018/2750(RSP))

Tibor Navracsics (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Sirpa Pietikäinen v mene skupiny PPE, Jacqueline Foster v mene skupiny ECR, Catherine Bearder v mene skupiny ALDE, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker a Stefan Eck.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Kateřina Konečná, Eleonora Evi a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics.

Rozprava sa skončila.


22. Štrukturálne a finančné prekážky v prístupe ku kultúre (rozprava)

Správa o štrukturálnych a finančných prekážkach v prístupe ku kultúre [2017/2255(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

Bogdan Andrzej Zdrojewski uviedol správu.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE, Liliana Rodrigues v mene skupiny S&D, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL, Michaela Šojdrová, Julie Ward a Momchil Nekov.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sirpa Pietikäinen, Notis Marias a Kateřina Konečná.

V rozprave vystúpili: Tibor Navracsics a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 14.6.2018.


23. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 11/2018 - Oddiel III - Komisia (N8-0061/2018 - C8-0262/2018 - 2018/2122(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 1/2018 – Výbor regiónov (N8-0062/2018 - C8-0263/2018 - 2018/2123(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. 1/2018 – Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (N8-0063/2018 - C8-0266/2018 - 2018/2125(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


24. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/35, pokiaľ ide o výpočet regulačných kapitálových požiadaviek na sekuritizácie a jednoduché, transparentné a štandardizované sekuritizácie v držbe poisťovní a zaisťovní (C(2018)03302 - 2018/2745(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. júna 2018

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (C(2018)03308 - 2018/2762(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 7. júna 2018

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o podmienky zníženia úrovne celkovej záruky a upustenia od záruky (C(2018)03568 - 2018/2766(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júna 2018

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha k nariadeniu Rady (ES) č. 2271/96 z 22. novembra 1996 o ochrane pred účinkami uplatňovania právnych predpisov prijatých treťou krajinou mimo jej územia a pred účinkami opatrení na nich založených alebo z nich vyplývajúcich (C(2018)03572 - 2018/2757(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 6. júna 2018

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení príloha III k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie, pokiaľ ide o Irán (C(2018)03730 - 2018/2758(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 6. júna 2018

predložené gestorskému výboru: BUDG

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota z 1 na 3 mesiace na návrh príslušného výboru:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 o regulačné technické predpisy týkajúce sa kritérií na určenie centrálnych kontaktných miest vydavateľov elektronických peňazí a poskytovateľov platobných služieb a o pravidlá pre ich funkcie (C(2018) 2716 – 2017/2997(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 7. mája 2018 na žiadosť gestorského výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON-LIBE


25. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu bol predložený tento návrh vykonávacích opatrení patriaci do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o zaradenie pyrolignínového destilátu do zoznamu Únie obsahujúceho arómy (D056135/03 - 2018/2744(RPS) - lehota: 30. júl 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI


26. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 623.587/OJJE).


27. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.36 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Posledná úprava: 24. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia