Index 
Protokoll
PDF 287kWORD 80k
Onsdagen den 13 juni 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)
 4.Första årsdagen för undertecknandet av Istanbulkonventionen: det aktuella läget (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Debatt med Nederländernas premiärminister Mark Rutte om Europas framtid (debatt)
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Omröstning
  8.1.Europaparlamentets sammansättning *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.2.Insolvensförfaranden: uppdatering av förordningens bilagor ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.3.Avtal EU-Island om kompletterande bestämmelser för yttre gränser och visering 2014–2020 *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.4.Avtal EU-Schweiz om kompletterande bestämmelser för yttre gränser och visering 2014–2020 *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.5.Genomförande av återstående bestämmelser i Schengenregelverket rörande Schengens informationssystem i Bulgarien och Rumänien * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.6.Sammanhållningspolitiken och den cirkulära ekonomin (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.7.Ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina ***I (omröstning)
  8.8.Förhandlingar om det moderniserade associeringsavtalet EU-Chile (omröstning)
  8.9.Förbindelserna EU-Nato (omröstning)
  8.10.It-försvar (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Rättsväsendets oberoende i Polen (debatt)
 14.Humanitära kriser i Medelhavet och solidaritet i EU (debatt)
 15.Parlamentets sammansättning
 16.Proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken ***I (debatt)
 17.Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal EU-AVS (debatt)
 18.Genomförande och uppföljning av EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer (debatt)
 19.Bättre språkinlärning och ömsesidigt erkännande av språkkompetens i EU (debatt)
 20.Utskottens sammansättning
 21.Stängning av elfenbensmarknaden i EU för att bekämpa tjuvskytte (debatt)
 22.Strukturella och ekonomiska hinder för tillgången till kultur (debatt)
 23.Inkomna dokument
 24.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 25.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Ryssland, särskilt fallet med den ukrainske politiske fången Oleg Sentsov (2018/2754(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Jan Zahradil och Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, om Ryssland, särskilt fallet med den ukrainske politiske fången Oleg Sentsov (B8-0288/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, om Ryssland, särskilt fallet med den ukrainske politiske fången Oleg Sentsov (B8-0289/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen, som Ryssland, särskilt fallet med den ukrainske politiske fången Oleg Sentsov (B8-0290/2018);

—   Preda Cristian Dan, Štětina Jaromír, Svoboda Pavel, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Szejnfeld Adam, Nagy József, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Corazza Bildt Anna Maria, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Ramón Luis Valcárcel Siso och Sandra Kalniete för PPE-gruppen, om Ryssland, särskilt fallet med den ukrainske politiske fången Oleg Sentsov (B8-0291/2018);

—   van Baalen Johannes Cornelis, Auštrevičius Petras, Schaake Marietje, Becerra Basterrechea Beatriz, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Selimovic Jasenko, Tremosa i Balcells Ramon, Viktor Uspaskich och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, om Ryssland, särskilt fallet med den ukrainske politiske fången Oleg Sentsov (B8-0296/2018).

II.   Människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab (2018/2755(RSP))

—   Tannock Charles, Karski Karol, Fotyga Anna Elżbieta, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar och Wiśniewska Jadwiga, för ECR-gruppen, om människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab (B8-0280/2018);

—   Smith Alyn, Lochbihler Barbara, Valero Bodil, Auken Margrete, Urtasun Ernest, Solé Jordi och Šoltes Igor, för Verts/ALE-gruppen, om människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab (B8-0281/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Soraya Post för S&D-gruppen, om Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab (B8-0282/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, om människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab (B8-0283/2018);

—   Preda Cristian Dan, Mănescu Ramona Nicole, Zdechovský Tomáš, Svoboda Pavel, Gardini Elisabetta, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Sógor Csaba, Tomc Romana, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Valcárcel Siso Ramón Luis och Kalniete Sandra för PPE-gruppen, om människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab (B8-0284/2018);

—   Vergiat Marie-Christine, Björk Malin, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, Kyllönen Merja, López Bermejo Paloma, Urbán Crespo Miguel, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Spinelli Barbara, Sylikiotis Neoklis, Hadjigeorgiou Takis, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios och Kuneva Kostadinka,för GUE/NGL-gruppen, om människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab (B8-0286/2018);

—   Schaake Marietje, Auštrevičius Petras, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis och Wikström Cecilia, för ALDE-ruppen, om människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab (B8-0287/2018).

III.   Situationen för rohingyaflyktingarna, särskilt den svåra situationen för barnen (2018/2756(RSP))

—   Lochbihler Barbara, Lambert Jean, Hautala Heidi, Sargentini Judith, Valero Bodil, Solé Jordi, Šoltes Igor et Heubuch Maria, för Verts/ALE-gruppen, och Castaldo Fabio Massimo och Corrao Ignazio, om situationen för rohingyaflyktingarna, särskilt den svåra situationen för barnen (B8-0292/2018);

—   Tannock Charles, Karski Karol, Legutko Ryszard Antoni, Marias Notis, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Bashir Amjad, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar och Ruohonen-Lerner Pirkko, för ECR-gruppen, om situationen för rohingyaflyktingarna, särskilt den svåra situationen för barnen (B8-0293/2018);

—   Valenciano Elena, Boştinaru Victor, Post Soraya och Khan Wajid, för S&D-gruppen, om situationen för rohingyaflyktingarna, särskilt den svåra situationen för barnen (B8-0294/2018);

—   Preda Cristian Dan, Zeller Joachim, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gardini Elisabetta, Svoboda Pavel, Štětina Jaromír, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Saïfi Tokia, Clune Deirdre, Belet Ivo, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Corazza Bildt Anna Maria, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Valcárcel Siso Ramón Luis och Kalniete Sandra, för PPE-gruppen, om situationen för rohingyaflyktingarna, särskilt den svåra situationen för barnen (B8-0295/2018);

—   Urbán Crespo Miguel, Omarjee Younous, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, López Bermejo Paloma, Kyllönen Merja, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios och Vergiat Marie-Christine, för GUE/NGL-gruppen, om situationen för rohingyaflyktingarna, särskilt den svåra situationen för barnen (B8-0297/2018);

—   Paet Urmas, Ali Nedzhmi, Auštrevičius Petras, Becerra Basterrechea Beatriz, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Schaake Marietje, Selimovic Jasenko, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis, Vajgl Ivo, Vautmans Hilde och Wikström Cecilia, för ALDE-gruppen, om situationen för rohingyaflyktingarna, särskilt den svåra situationen för barnen (B8-0298/2018).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


3. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han mottagit begäranden från Verts/ALE-gruppen och ett antal ledamöter om att omröstning skulle hållas om besluten att inleda förhandlingar:

—   utskottet TRAN, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Föredragande: Merja Kyllönen (A8-0206/2018);

—   utskottet TRAN, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)). Föredragande: Wim van de Camp (A8-0205/2018);

—   utskottet TRAN, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Föredragande: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

Omröstningen skulle hållas följande dag i enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen.

Talmannen meddelade att han inte mottagit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet om de andra beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagavs vid sammanträdet den 11 juni 2018 (punkt 7 i protokollet av den 11.6.2018).

Utskotten TRAN, INTA och IMCO kunde därmed inleda förhandlingar när den tidsfrist som avses i artikel 69c.2 i arbetsordningen löpt ut.


4. Första årsdagen för undertecknandet av Istanbulkonventionen: det aktuella läget (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Första årsdagen för undertecknandet av Istanbulkonventionen: det aktuella läget (2018/2753(RSP))

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jörg Meuthen och Franz Obermayr.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Florent Marcellesi, Csaba Sógor, Vilija Blinkevičiūtė, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Michaela Šojdrová och Maria Grapini.

Talare: Frans Timmermans och Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 09.58.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


5. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 10.05.


6. Debatt med Nederländernas premiärminister Mark Rutte om Europas framtid (debatt)

Debatt med Nederländernas premiärminister Mark Rutte om Europas framtid (2018/2728(RPS))

Talmannen inledde debatten med ett kort uttalande.

Talare: Mark Rutte (Nederländernas premiärminister) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, och Diane James, grupplös.

Talare: Mark Rutte.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Esther de Lange, Agnes Jongerius, Amjad Bashir, Johannes Cornelis van Baalen, Claude Turmes, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Salvatore Cicu, Paul Tang, Charles Tannock, Sophia in 't Veld, Helga Trüpel, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Victor Boştinaru, Othmar Karas, Emilian Pavel, Hans-Olaf Henkel, Annie Schreijer-Pierik, Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Karin Kadenbach, Sander Loones, Pavel Svoboda, Richard Corbett, Elisabetta Gardini, Ramón Jáuregui Atondo, Joachim Starbatty, Tom Vandenkendelaere, Maria João Rodrigues, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Brian Hayes, Eugen Freund, Cristian-Silviu Buşoi, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, Bas Eickhout, Jiří Payne, Francisco José Millán Mon, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt, Răzvan Popa, Paulo Rangel och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Mark Rutte.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman


7. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.53.

Talmannen gjorde ett uttalande om den senaste utvecklingen i diskussionerna mellan myndigheterna i Skopje respktive Aten om namnet på den före detta jugoslaviska republiken.

Talare: Gabriele Zimmer, Patricia Lalonde, David Campbell Bannerman, Manolis Kefalogiannis och Sofia Sakorafa.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Europaparlamentets sammansättning *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till Europeiska rådets beslut om Europaparlamentets sammansättning [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Danuta Maria Hübner och Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

UTKAST TILL EUROPEISKA RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0249)

Inlägg:

Efter omröstningen, Danuta Maria Hübner och Pedro Silva Pereira (föredragande).


8.2. Insolvensförfaranden: uppdatering av förordningens bilagor ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ersättande av bilaga A till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0250)


8.3. Avtal EU-Island om kompletterande bestämmelser för yttre gränser och visering 2014–2020 *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Island om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020 [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0251)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


8.4. Avtal EU-Schweiz om kompletterande bestämmelser för yttre gränser och visering 2014–2020 *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020 [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0252)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


8.5. Genomförande av återstående bestämmelser i Schengenregelverket rörande Schengens informationssystem i Bulgarien och Rumänien * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets beslut om inledande av genomförandet av återstående bestämmelser i Schengenregelverket rörande Schengens informationssystem i Bulgarien och Rumänien [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0253)


8.6. Sammanhållningspolitiken och den cirkulära ekonomin (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om sammanhållningspolitiken och den cirkulära ekonomin [2017/2211(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0254)


8.7. Ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0255)

Inlägg:

William (The Earl of) Dartmouth lade fram ett muntligt ändringsförslag om att lägga till ett nytt skäl efter skäl 18. Över 40 ledamöter framförde invändningar och därmed beaktades inte detta muntliga ändringsförslag.


8.8. Förhandlingar om det moderniserade associeringsavtalet EU-Chile (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det moderniserade associeringsavtalet mellan EU och Chile [2018/2018(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P8_TA(2018)0256)


8.9. Förbindelserna EU-Nato (omröstning)

Betänkande om förbindelserna mellan EU och Nato [2017/2276(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0257)


8.10. It-försvar (omröstning)

Betänkande om it-försvar [2018/2004(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0258)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Davor Škrlec - A8-0184/2018
Estefanía Torres Martínez, Igor Šoltes, Tibor Szanyi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Daniel Hannan, John Howarth, Stanislav Polčák, José Inácio Faria och Dobromir Sośnierz

Betänkande Jarosław Wałęsa - A8-0183/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Miguel Viegas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Monika Smolková och José Inácio Faria

Betänkande Charles Tannock - A8-0158/2018
Adam Szejnfeld och Morten Messerschmidt

Betänkande Ioan Mircea Paşcu - A8-0188/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Adam Szejnfeld, Bruno Gollnisch, Younous Omarjee, Stefano Maullu, Notis Marias och John Howarth

Betänkande Urmas Paet - A8-0189/2018
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Jadwiga Wiśniewska, Jiří Pospíšil och John Howarth.


10. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.06.)


ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

11. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Rättsväsendets oberoende i Polen (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Rättsväsendets oberoende i Polen (2018/2761(RSP))

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Janusz Lewandowski för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld, för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Robert Jarosław Iwaszkiewicz för EFDD-gruppen, Michał Marusik för ENF-gruppen, David Coburn om en ordningsfråga och Dobromir Sośnierz, grupplös.

Talare: Frans Timmermans och Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


14. Humanitära kriser i Medelhavet och solidaritet i EU (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Humanitära kriser i Medelhavet och solidaritet i EU (2018/2768(RSP))

Talmannen gjorde ett uttalande som inledning på debatten. Han underströk vikten av att fatta beslut i migrationsfrågan vid nästa möte med Europeiska rådet och uppmanade med eftertryck rådet och kommissionen att agera utan att förlora mer tid. Han påminde om att parlamentet redan antagit en både bestämd och solidarisk ståndpunkt angående reformen av Dublin IV-förordningen.

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Raffaele Fitto för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Mara Bizzotto för ENF-gruppen, och Konstantinos Papadakis, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Paulo Rangel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Claude Moraes, Beatriz Becerra Basterrechea, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Forenza, Ignazio Corrao, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andreas Schwab, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, om diskussionerna mellan myndigheterna i Skopje och Aten, David Casa, Daniele Viotti, Ernest Urtasun, Paloma López Bermejo, Raymond Finch, Zoltán Balczó, Alessandra Mussolini, Elly Schlein, Yannick Jadot, Miguel Urbán Crespo, Sophie Montel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miriam Dalli, Florent Marcellesi, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé och Cécile Kashetu Kyenge.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stefano Maullu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Marijana Petir, Giovanni La Via, Julie Ward, Flavio Zanonato, Giuseppe Ferrandino, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Kristina Winberg, Georgios Epitideios och Lampros Fountoulis.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Parlamentets sammansättning

Mikael Pentikäinen hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 12 juni 2018.

I enlighet med artikel 4 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta.

°
° ° °

De behöriga finska myndigheterna hade meddelat att Mirja Vehkaperä utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Mikael Pentikäinen med verkan från och med den 12 juni 2018.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Mirja Vehkaperä, fram till dess att hennes behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att hon avgett en skriftlig förklaring om att hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


16. Proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

Andreas Schwab redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Pascal Arimont för PPE-gruppen, Sergio Gaetano Cofferati för S&D-gruppen, Richard Sulík för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anneleen Van Bossuyt, Adam Szejnfeld, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gutiérrez Prieto, Paul Rübig, Nicola Danti, Dariusz Rosati och Michaela Šojdrová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Maria Grapini och Notis Marias.

Talare: Elżbieta Bieńkowska.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 14.6.2018.


17. Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal EU-AVS (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000043/2018) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till rådet: Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal med staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (B8-0025/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000044/2018) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal med staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (B8-0026/2018)

Bogdan Brunon Wenta (ersättare för frågeställaren) utvecklade frågorna.

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Neven Mimica (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Frank Engel för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Eleni Theocharous för ECR-gruppen, Louis Michel för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Mireille D'Ornano för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, James Carver, grupplös, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Piernicola Pedicini, György Hölvényi, Juan Fernando López Aguilar och Jadwiga Wiśniewska.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Carlos Zorrinho, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică och Maria Arena.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ignazio Corrao och Sirpa Pietikäinen.

Talare: Neven Mimica och Monika Panayotova.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Linda McAvan, för utskottet DEVE, om de förestående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (2018/2634(RSP)) (B8-0274/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.12 i protokollet av den 14.6.2018.


18. Genomförande och uppföljning av EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Genomförande och uppföljning av EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer (2018/2743(RSP))

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Neven Mimica (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Lívia Járóka för PPE-gruppen, Soraya Post för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Danilo Oscar Lancini för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lívia Járóka, Verónica Lope Fontagné, Anna Hedh och Monika Beňová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Soraya Post.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward, Notis Marias, László Tőkés, José Inácio Faria, Sirpa Pietikäinen, Csaba Sógor och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Neven Mimica och Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Bättre språkinlärning och ömsesidigt erkännande av språkkompetens i EU (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000055/2018) från Cecilia Wikström, för utskottet PETI, till rådet: Förbättrad språkinlärning och ömsesidigt erkännande av språkfärdigheter i EU (B8-0029/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000056/2018) från Cecilia Wikström, för utskottet PETI, till kommissionen: Förbättrad språkinlärning och ömsesidigt erkännande av språkfärdigheter i EU (B8-0030/2018)

Cecilia Wikström utvecklade frågorna.

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Talare: Svetoslav Hristov Malinov för PPE-gruppen, Peter Kouroumbashev för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Pál Csáky, Clara Eugenia Aguilera García, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Asim Ademov och Anna Záborská.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Angel Dzhambazki, Ana Miranda och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Tibor Navracsics och Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Utskottens sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från EFDD-gruppen om att följande utnämning skulle godkännas:

LIBE-utskottet: Jiří Payne i stället för Jörg Meuthen

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framfördes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.


21. Stängning av elfenbensmarknaden i EU för att bekämpa tjuvskytte (debatt)

Uttalande av kommissionen: Stängning av elfenbensmarknaden i EU för att bekämpa tjuvskytte (2018/2750(RSP))

Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Sirpa Pietikäinen för PPE-gruppen, Jacqueline Foster för ECR-gruppen, Catherine Bearder för ALDE-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker och Stefan Eck.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Kateřina Konečná, Eleonora Evi och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Tibor Navracsics.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. Strukturella och ekonomiska hinder för tillgången till kultur (debatt)

Betänkande om strukturella och ekonomiska hinder för tillgången till kultur [2017/2255(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

Bogdan Andrzej Zdrojewski redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Liliana Rodrigues för S&D-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Martina Michels för GUE/NGL-gruppen, Michaela Šojdrová, Julie Ward och Momchil Nekov.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sirpa Pietikäinen, Notis Marias och Kateřina Konečná.

Talare: Tibor Navracsics och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 14.6.2018.


23. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 11/2018 – Avsnitt III – Kommissionen (N8-0061/2018 - C8-0262/2018 - 2018/2122(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 1/2018 – Regionkommittén (N8-0062/2018 - C8-0263/2018 - 2018/2123(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring nr 1/2018 - Avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (N8-0063/2018 - C8-0266/2018 - 2018/2125(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


24. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/35 vad gäller beräkningen av lagstadgade kapitalkrav för värdepapperiseringar och STS-värdepapperiseringar som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag (C(2018)03302 - 2018/2745(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 1 juni 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (C(2018)03308 - 2018/2762(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 7 juni 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2446 vad gäller villkoren för en nedsättning av nivån på den samlade garantin och undantag från skyldigheten att ställa en garanti (C(2018)03568 - 2018/2766(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 juni 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagan till rådets förordning (EG) nr 2271/96 av den 22 november 1996 om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning (C(2018)03572 - 2018/2757(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 6 juni 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade beslut om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU, vad gäller Iran (C(2018)03730 - 2018/2758(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 6 juni 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts från 1 till 3 månader på det ansvariga utskottets begäran:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 med tekniska standarder för tillsyn avseende kriterierna för utseende av centrala kontaktpunkter för utgivare av elektroniska pengar och betaltjänstleverantörer och med regler för deras funktioner (C(2018)02716 – 2017/2997(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 7 maj 2018, på det ansvariga utskottets begäran.

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON, LIBE


25. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller införande av destillat av träsyra i unionsförteckningen över aromer (D056135/03 - 2018/2744(RPS) - tidsfrist: 30 juli 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


26. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 623.587/OJJE).


27. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.36.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy