Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

2. Κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατεχόμενα εδάφη στη Γεωργία δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή (2018/2741(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις12 Ιουνίου 2018 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2018)

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová και Željana Zovko, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα έτη μετά τη ρωσική εισβολή (2018/2741(RSP)) (B8-0275/2018

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska και Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη στη Γεωργία δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή (2018/2741(RSP)) (B8-0276/2018

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake και Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα έτη μετά τη ρωσική εισβολή (2018/2741(RSP)) (B8-0277/2018

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Sabine Lösing, Δημήτριος Παπαδημούλης και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις αποσχισθείσες περιοχές της Γεωργίας, δέκα χρόνια μετά τον πόλεμο με τη Ρωσία (2018/2741(RSP)) (B8-0278/2018

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή (2018/2741(RSP)) (B8-0279/2018

—   Victor Boştinaru και Clare Moody, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα έτη μετά τη ρωσική εισβολή (2018/2741(RSP)) (B8-0285/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου