Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2018 - Strasbourg

2. Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (2018/2741(RSP))

Debatten hade ägt rum den12 juni 2018 (punkt 15 i protokollet av den 12.6.2018)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová och Željana Zovko, för PPE-gruppen, om georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (2018/2741(RSP)) (B8-0275/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska och Jan Zahradil, för ECR-gruppen, om georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (2018/2741(RSP)) (B8-0276/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake och Jasenko Selimovic, för ALDE-gruppen, om georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (2018/2741(RSP)) (B8-0277/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen, om Georgiens utbrytarregioner tio år efter kriget med Ryssland (2018/2741(RSP)) (B8-0278/2018);

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé och Igor Šoltes, för Verts/ALE-gruppen, om georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (2018/2741(RSP)) (B8-0279/2018);

—   Victor Boştinaru och Clare Moody, för S&D-gruppen, om georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (2018/2741(RSP)) (B8-0285/2018).

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 14.6.2018.

Senaste uppdatering: 14 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy