Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 14 юни 2018 г. - Страсбург

4. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 13.6.2018 г.)


4.1. Русия, по-специално случаят на украинския политически затворник Олег Сенцов

Предложения за резолюция B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 и B8-0296/2018 (2018/2754(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Jaromír Štětina и Marietje Schaake представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, от името на групата PPE, Tibor Szanyi, от името на групата S&D, и Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Doru-Claudian Frunzulică, за да зададе въпрос „синя карта“ на Anna Elżbieta Fotyga, която отговори, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Kazimierz Michał Ujazdowski, независим член на ЕП, Pavel Svoboda, Mark Demesmaeker и Jasenko Selimovic.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Julie Ward и José Inácio Faria.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 14.6.2018 г.


4.2. Положението с правата на човека в Бахрейн, по-специално случаят на Набел Раджаб

Предложения за резолюция B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 и B8-0287/2018 (2018/2755(RSP))

David Campbell Bannerman, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Ignazio Corrao и Tomáš Zdechovský представиха предложенията за резолюция B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018 и B8-0284/2018.

Изказа се Cristian Dan Preda относно провеждането на разискването (председателят направи уточнения).

Marie-Christine Vergiat и Marietje Schaake представиха предложенията за резолюция B8-0286/2018 и B8-0287/2018.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE (председателят се върна на първото изказване на Cristian Dan Preda), Julie Ward, от името на групата S&D, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Jacques Colombier, Pavel Svoboda и Neena Gill.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Notis Marias, Dobromir Sośnierz и Seán Kelly.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.2 от протокола от 14.6.2018 г.


4.3. Положението на бежанците от общността рохингия, по-специално тежкото положение на децата

Предложения за резолюция B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 и B8-0298/2018 (2018/2756(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo и Urmas Paet представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, от името на групата PPE, Wajid Khan, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Seán Kelly, Caterina Chinnici, Sajjad Karim, Dita Charanzová, Josef Weidenholzer и Frédérique Ries.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Ignazio Corrao и Csaba Sógor.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 14.6.2018 г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

Последно осъвременяване: 14 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност