Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2018 - Strasbourg

4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 13.6.2018.)


4.1. Ryssland, särskilt fallet med den ukrainske politiske fången Oleg Sentsov

Resolutionsförslag B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 och B8-0296/2018 (2018/2754(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Jaromír Štětina och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein för PPE-gruppen, Tibor Szanyi för S&D-gruppen, och Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Doru-Claudian Frunzulică, ställde en fråga ("blått kort") till Anna Elżbieta Fotyga som besvarade frågan, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski, grupplös, Pavel Svoboda, Mark Demesmaeker och Jasenko Selimovic.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Julie Ward och José Inácio Faria.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 14.6.2018.


4.2. Människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab

Resolutionsförslag B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 och B8-0287/2018 (2018/2755(RSP))

David Campbell Bannerman, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Ignazio Corrao och Tomáš Zdechovský redogjorde för resolutionsförslagen B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018 och B8-0284/2018.

Talare: Cristian Dan Preda om debattens förlopp (talmannen svarade).

Marie-Christine Vergiat och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen B8-0286/2018 och B8-0287/2018.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen (talmannen hänvisade till Cristian Dan Preda tidigare inlägg), Julie Ward för S&D-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Jacques Colombier, Pavel Svoboda och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Notis Marias, Dobromir Sośnierz och Seán Kelly.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 14.6.2018.


4.3. Situationen för rohingyaflyktingarna, särskilt den svåra situationen för barnen

Resolutionsförslag B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 och B8-0298/2018 (2018/2756(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo och Urmas Paet redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio för PPE-gruppen, Wajid Khan för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Seán Kelly, Caterina Chinnici, Sajjad Karim, Dita Charanzová, Josef Weidenholzer och Frédérique Ries.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Ignazio Corrao och Csaba Sógor.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 14.6.2018.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

Senaste uppdatering: 14 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy