Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2755(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0280/2018

Συζήτηση :

PV 14/06/2018 - 4.2
CRE 14/06/2018 - 4.2

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2018 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

7.2. H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν, ιδίως η υπόθεση του Nabeel Rajab (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 και B8-0287/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0280/2018

(αντικαθιστά τις B8-0280/2018 και B8-0284/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Charles Tannock και Karol Karski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0281/2018

(αντικαθιστά τις B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 και B8-0287/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru et Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé και Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0260)

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου