Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2755(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0280/2018

Debatter :

PV 14/06/2018 - 4.2
CRE 14/06/2018 - 4.2

Omröstningar :

PV 14/06/2018 - 7.2

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2018 - Strasbourg

7.2. Människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 och B8-0287/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0280/2018

(ersätter B8-0280/2018 och B8-0284/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Tomáš Zdechovský, för PPE-gruppen;

—   Charles Tannock och Karol Karski, för ECR-gruppen.

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0281/2018

(ersätter B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 och B8-0287/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Soraya Post, för S&D-gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé och Josep-Maria Terricabras, för Verts/ALE-gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Younous Omarjee, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0260)

Senaste uppdatering: 14 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy