Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2756(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0292/2018

Συζήτηση :

PV 14/06/2018 - 4.3
CRE 14/06/2018 - 4.3

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2018 - 7.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0261

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

7.3. Η κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια, ιδίως η δεινή θέση των παιδιών (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 και B8-0298/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0292/2018

(αντικαθιστά τις B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 και B8-0298/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές::

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Λευτέρης Χριστοφόρου, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman και Tokia Saïfi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Wajid Khan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Νότης Μαριάς, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei και Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda et Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0261)

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου