Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2756(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0292/2018

Debatter :

PV 14/06/2018 - 4.3
CRE 14/06/2018 - 4.3

Omröstningar :

PV 14/06/2018 - 7.3

Antagna texter :

P8_TA(2018)0261

Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2018 - Strasbourg

7.3. Situationen för rohingyaflyktingarna, särskilt den svåra situationen för barnen (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 och B8-0298/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0292/2018

(ersätter B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 och B8-0298/2018):

inlämnat av följande ledamöter::

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman och Tokia Saïfi, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Wajid Khan, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei och Sajjad Karim, för ECR-gruppen;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda och Jean Lambert, för Verts/ALE-gruppen;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen och Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao.

Antogs (P8_TA(2018)0261)

Senaste uppdatering: 14 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy