Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 14 юни 2018 г. - Страсбург

7.10. Възражение срещу Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/118 за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Северно море (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисията по рибно стопанство в съответствие с член 105, параграф 3 от Правилника за дейността, относно делегирания регламент на Комисията от 2 март 2018 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/118 за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Северно море (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) - компетентен член на ЕП: Alain Cadec, от името на комисията PECH

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемане на предложението за резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0265)

Последно осъвременяване: 14 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност