Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2741(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0275/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2018 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0266

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

7.11. Κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή (ψηφοφορία) (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατεχόμενα εδάφη στη Γεωργία δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή (2018/2741(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις12 Ιουνίου 2018 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2018).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 14 Ιουνίου 2018 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 και B8-0285/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0275/2018

(αντικαθιστά τις B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 και B8-0285/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová και Željana Zovko, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Victor Boştinaru και Clare Moody, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Heidi Hautala και Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0266)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0278/2018 καταπίπτει.)

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου