Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 14. června 2018 - Štrasburk

7. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Rusko, zejména případ ukrajinského politického vězně Oleha Sencova (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 a B8-0296/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0288/2018

(nahrazující B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 a B8-0296/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein a Dubravka Šuica za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Tibor Szanyi za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei a Jana Žitňanská za skupinu ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Rebecca Harms a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2018)0259)


7.2. Situace v oblasti lidských práv v Bahrajnu, zejména případ Nabíla Radžába (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 a B8-0287/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0280/2018

(nahrazující B8-0280/2018 a B8-0284/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Tomáš Zdechovský za skupinu PPE;

—   Charles Tannock a Karol Karski za skupinu ECR.

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0281/2018

(nahrazující B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 a B8-0287/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post za skupinu S&D;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé a Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0260)


7.3. Situace rohinžských uprchlíků, zejména tíživá situace dětí (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 a B8-0298/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0292/2018

(nahrazující B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 a B8-0298/2018):

předložen těmito poslanci::

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman a Tokia Saïfi za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Wajid Khan za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei a Sajjad Karim za skupinu ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao.

přijat (P8_TA(2018)0261)


7.4. Strukturální a finanční překážky v přístupu ke kultuře (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o strukturálních a finančních překážkách v přístupu ke kultuře [2017/2255(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0262)


7.5. Test přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0263)


7.6. Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží [COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0264)

Po hlasování vystoupil Wim van de Camp s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


7.7. Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Požadavky na prosazování práva a konkrétní pravidla vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

zamítnut

Vystoupení

Před hlasováním v souladu s čl. 69c odst. 2 pododstavcem 2 jednacího řádu Merja Kyllönen (zpravodajka), která se vyjádřila ve prospěch rozhodnutí výboru TRAN, a Dieter-Lebrecht Koch, který se vyjádřil proti tomuto rozhodnutí. Marian-Jean Marinescu k vystoupení, které učinil Dieter-Lebrecht Koch.


7.8. Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Změna nařízení (ES) č.561/2006, pokud jde ominimální požadavky na maximální denní atýdenní dobu řízení, minimální přestávky vřízení atýdenní doby odpočinku, anařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde ourčování polohy pomocí tachografů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a denní a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

zamítnut

Vystoupení

Před hlasováním v souladu s čl. 69c odst. 2 pododstavcem 2 jednacího řádu Wim van de Camp (zpravodaj), který se vyjádřil ve prospěch rozhodnutí výboru TRAN, a Kathleen Van Brempt, která se vyjádřila proti tomuto rozhodnutí.


7.9. Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Změna nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 s cílem je přizpůsobit vývoji v daném odvětví ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

zamítnut

Vystoupení

Před hlasováním v souladu s čl. 69c odst. 2 pododstavcem 2 jednacího řádu Karima Delli, která se vyjádřila ve prospěch rozhodnutí výboru TRAN, a Ismail Ertug (zpravodaj), který se vyjádřil proti tomuto rozhodnutí.


7.10. Námitka k aktu v přenesené pravomoci: opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 105 odst. 3 jednacího řádu předložil Výbor pro rybolov, o nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 2. března 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) Odpovědný poslanec: Alain Cadec za výbor PECH

(pro přijetí návrhu usnesení se požaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0265)


7.11. Okupovaná gruzínská území deset let po ruské invazi (hlasování)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Okupovaná gruzínská území deset let po ruské invazi (2018/2741(RSP))

Rozprava se konala dne 12. června 2018 (bod 15 zápisu ze dne 12.6.2018).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 14. června 2018 (bod 2 zápisu ze dne 14.6.2018).

Návrhy usnesení B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 a B8-0285/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0275/2018

(nahrazující B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 a B8-0285/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová a Željana Zovko za skupinu PPE;

—   Victor Boştinaru a Clare Moody za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga a Ruža Tomašić za skupinu ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Heidi Hautala a Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2018)0266)

(Návrh usnesení B8-0278/2018 se nebere v potaz.)


7.12. Jednání o nové dohodě o partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými státy (hlasování)

Návrh usnesení B8-0274/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0267)


7.13. Kontrola uplatňování práva EU v roce 2016 (hlasování)

Zpráva o kontrole uplatňování práva EU v roce 2016 [2017/2273(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0268)

Poslední aktualizace: 14. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí