Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 14. juni 2018 - Strasbourg

7. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Rusland, navnlig sagen om den ukrainske politiske fange Oleg Sentsov (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 og B8-0296/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0288/2018

(erstatter B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 og B8-0296/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein og Dubravka Šuica, for PPE-Gruppen

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Tibor Szanyi, for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei og Jana Žitňanská, for ECR-Gruppen

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen

—   Rebecca Harms og Heidi Hautala, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0259)


7.2. Menneskerettighedssituationen i Bahrain, navnlig sagen om Nabeel Rajab (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 og B8-0287/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0280/2018

(erstatter B8-0280/2018 og B8-0284/2018):

stillet af:

—   Tomáš Zdechovský, for PPE-Gruppen

—   Charles Tannock og Karol Karski, for ECR-Gruppen.

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0281/2018

(erstatter B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 og B8-0287/2018):

stillet af:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru og Soraya Post, for S&D-Gruppen

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé og Josep-Maria Terricabras, for Verts/ALE-Gruppen

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou og Younous Omarjee, for GUE/NGL-Gruppen

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0260)


7.3. Situationen for Rohingya-flygtninge, især den vanskelige situation for børn (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 og B8-0298/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0292/2018

(erstatter B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 og B8-0298/2018):

stillet af: :

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman og Tokia Saïfi, for PPE-Gruppen

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Wajid Khan, for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei og Sajjad Karim, for ECR-Gruppen

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda og Jean Lambert, for Verts/ALE-Gruppen

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen og Dimitrios Papadimoulis, for GUE/NGL-Gruppen

—   Fabio Massimo Castaldo og Ignazio Corrao.

Vedtaget (P8_TA(2018)0261)


7.4. Strukturelle og økonomiske hindringer i adgangen til kultur (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om strukturelle og økonomiske hindringer i adgangen til kultur [2017/2255(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0262)


7.5. Proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0263)


7.6. Anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/1/EF om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej [COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0264)

Indlæg af Wim van de Camp, efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


7.7.  Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Forkastet

Indlæg

Inden afstemningen, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, andet afsnit, Merja Kyllönen (ordfører), der talte for TRAN's afgørelse, og Dieter-Lebrecht Koch, der talte imod afgørelsen. Marian-Jean Marinescu om Dieter-Lebrecht Kochs indlæg.


7.8.  Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Forkastet

Indlæg

Inden afstemningen, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, andet afsnit, Wim van de Camp (ordfører), der talte for TRAN's afgørelse, og Kathleen Van Brempt, der talte imod afgørelsen.


7.9.  Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henbik på at tilpasse dem til udvikingen i sektoren ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i sektoren (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) – Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Forkastet

Indlæg

Inden afstemningen, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, andet afsnit, Karima Delli, der talte mod TRAN's afgørelse, og Ismail Ertug (ordfører), der talte for afgørelsen.


7.10. Indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/118 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af Fiskeriudvalget, jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 3, om Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/118 af 2. marts 2018 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) - Ansvarligt medlem: Alain Cadec, for PECH

(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet for vedtagelse af forslaget til beslutning
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0265)


7.11. De besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (afstemning)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: De besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (2018/2741(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 12. juni 2018 (punkt 15 i protokollen af 12.6.2018).

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den 14. juni 2018 (punkt 2 i protokollen af 14.6.2018).

Forslag til beslutning B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 og B8-0285/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0275/2018

(erstatter B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 og B8-0285/2018):

stillet af:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová og Željana Zovko, for PPE-Gruppen

—   Victor Boştinaru og Clare Moody, for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga og Ruža Tomašić, for ECR-Gruppen

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen

—   Heidi Hautala og Rebecca Harms, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0266)

(Forslag til beslutning B8-0278/2018 bortfaldt).


7.12. Forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og AVS-landene (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0274/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0267)


7.13. Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2016 (afstemning)

Betænkning om tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2016 [2017/2273(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0268)

Seneste opdatering: 14. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik