Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 14. kesäkuuta 2018 - Strasbourg

7. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Venäjä ja erityisesti ukrainalaisen poliittisen vangin Oleg Sentsovin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 ja B8-0296/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0288/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 ja B8-0296/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Dubravka Šuica PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Tibor Szanyi S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Rebecca Harms ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0259)


7.2. Bahrainin ihmisoikeustilanne ja erityisesti Nabeel Rajabin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 ja B8-0287/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0280/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0280/2018 ja B8-0284/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock ja Karol Karski ECR-ryhmän puolesta.

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0281/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 ja B8-0287/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé ja Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0260)


7.3. Rohingya-pakolaisten tilanne ja erityisesti lasten ahdinko (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 ja B8-0298/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0292/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 ja B8-0298/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman ja Tokia Saïfi PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Wajid Khan S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei ja Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0261)


7.4. Kulttuuripalvelujen saatavuuden rakenteelliset ja taloudelliset esteet (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö kulttuuripalvelujen saatavuuden rakenteellisista ja taloudellisista esteistä [2017/2255(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0262)


7.5. Uuden ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävä suhteellisuusarviointi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uuden ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävästä suhteellisuusarvioinnista [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0263)


7.6. Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta [COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0264)

Wim van de Camp käytti äänestyksen jälkeen puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


7.7. Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Työntekijöiden lähettämistä työhön maantieliikennealalla koskevien vaatimusten ja erityisten sääntöjen täytäntöönpano ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖS ALOITTAA TOIMIELINTEN VÄLISET NEUVOTTELUT

Hylättiin

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan 2 alakohdan mukaisesti Merja Kyllönen (esittelijä), joka kannatti TRAN-valiokunnan päätöstä, ja Dieter-Lebrecht Koch, joka vastusti tätä päätöstä. Marian-Jean Marinescu kommentoi Dieter-Lebrecht Kochin puheenvuoroa.


7.8. Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttaminen siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttaminen siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖS ALOITTAA TOIMIELINTEN VÄLISET NEUVOTTELUT

Hylättiin

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan 2 alakohdan mukaisesti Wim van de Camp (esittelijä), joka kannatti TRAN-valiokunnan päätöstä, ja Kathleen Van Brempt, joka vastusti tätä päätöstä.


7.9. Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 tarkistaminen niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) – Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖS ALOITTAA TOIMIELINTEN VÄLISET NEUVOTTELUT

Hylättiin

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan 2 alakohdan mukaisesti Karima Delli, joka kannatti TRAN-valiokunnan päätöstä, ja Ismail Ertug (esittelijä), joka vastusti tätä päätöstä.


7.10. Vastalause komission delegoituun asetukseen kalastusta koskevista säilyttämistoimenpiteistä meriympäristön suojelemiseksi Pohjanmerellä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/118 muuttamisesta (äänestys)

Päätöslauselmaesitys, jonka on jättänyt kalatalousvaliokunta työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 2. maaliskuuta 2018 annetusta komission delegoidusta asetuksesta (EU) 2017/118 kalastusta koskevista säilyttämistoimenpiteistä meriympäristön suojelemiseksi Pohjanmerellä (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) - Asiasta vastaava jäsen: Alain Cadec PECH-valiokunnan puolesta

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0265)


7.11. Georgian miehitetyt alueet kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Georgian miehitetyt alueet kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (2018/2741(RSP))

Keskustelu käytiin 12. kesäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 12.6.2018, kohta 15).

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 14. kesäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 14.6.2018, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 ja B8-0285/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0275/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 ja B8-0285/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová ja Željana Zovko PPE-ryhmän puolesta

—   Victor Boştinaru ja Clare Moody S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Heidi Hautala ja Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0266)

(Päätöslauselmaesitys B8-0278/2018 raukesi.)


7.12. Neuvottelut uudesta EU-AKT-kumppanuussopimuksesta (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0274/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0267)


7.13. EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonta 2016 (äänestys)

Mietintö EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta 2016 [2017/2273(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0268)

Päivitetty viimeksi: 14. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö