Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. birželio 14 d. - Strasbūras

7. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


7.1. Rusija, visų pirma ukrainiečio politinio kalinio Oleho Sencovo atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 ir B8-0296/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0288/2018

(keičia B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 ir B8-0296/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ir Dubravka Šuica PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Tibor Szanyi S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Rebecca Harms ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0259)


7.2. Žmogaus teisių padėtis Bahreine, visų pirma Nabeelio Rajabo atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 ir B8-0287/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0280/2018

(keičia B8-0280/2018 ir B8-0284/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu;

—   Charles Tannock ir Karol Karski ECR frakcijos vardu.

Atmesta

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0281/2018

(keičia B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 ir B8-0287/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru et Soraya Post S&D frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé ir Josep-Maria Terricabras Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ir Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0260)


7.3. Rohinjų pabėgėlių padėtis, ypač sunki vaikų padėtis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 ir B8-0298/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0292/2018

(keičia B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 ir B8-0298/2018):

pateiktas šių Parlamento narių::

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman ir Tokia Saïfi PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Wajid Khan S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei ir Sajjad Karim ECR frakcijos vardu;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda ir Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen ir Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao.

Priimta (P8_TA(2018)0261)


7.4. Struktūrinės ir finansinės kultūros prieinamumo kliūtys (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl struktūrinių ir finansinių kliūčių užtikrinant kultūros prieinamumą [2017/2255(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0262)


7.5. Proporcingumo patikra prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl proporcingumo patikros prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0263)


7.6. Transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimas kroviniams vežti keliais ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais [COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0264)

Kalbėjo: Wim van de Camp ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


7.7. Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Atmesta

Kalbėjo:

Prieš balsavimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį Merja Kyllönen (pranešėja), ji pasisakė už TRAN komiteto sprendimą, ir Dieter-Lebrecht Koch, jis pasisakė prieš šį sprendimą. Marian-Jean Marinescu dėl Dieter-Lebrecht Koch pastabų.


7.8. Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatytų būtiniausių reikalavimų dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatytų reikalavimų dėl vietos nustatymo tachografais dalinis keitimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Atmesta

Kalbėjo:

Prieš balsavimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį Wim van de Camp (pranešėjas), jis pasisakė už TRAN komiteto sprendimą, ir Kathleen Van Brempt, ji pasisakė prieš šį sprendimą.


7.9. Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dalinis keitimas juos derinant prie sektoriaus pokyčių ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) – Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Atmesta

Kalbėjo:

Prieš balsavimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį Karima Delli, ji pasisakė prieš TRAN komiteto sprendimą, ir Ismail Ertug (pranešėjas), jis pasisakė už šį sprendimą.


7.10. Komisijos delguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/118, kuriuo nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės, skirtos Šiaurės jūros aplinkai saugoti (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikėŽuvininkystės komitetas, pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį , dėl 2018 m. kovo 2 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES), kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/118, kuriuo nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės, skirtos Šiaurės jūros aplinkai saugoti (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) - Atsakingas Parlamento narys: Alain Cadec, PECH komiteto vardu

(Pasiūlymui dėl rezoliucijos priimti reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0265)


7.11. Okupuotos Gruzijos teritorijos praėjus 10 m. po Rusijos įsiveržimo (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Okupuotos Gruzijos teritorijos praėjus 10 m. po Rusijos įsiveržimo (2018/2741(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. birželio 12 d. (2018 06 12 protokolo 15 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. birželio 14 d. (2018 06 14 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 ir B8-0285/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0275/2018

(keičia B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 ir B8-0285/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová ir Željana Zovko PPE frakcijos vardu;

—   Victor Boştinaru ir Clare Moody S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Heidi Hautala ir Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0266)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0278/2018 anuliuotas.)


7.12. Derybos dėl naujo ES-AKR partnerystės susitarimo (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0274/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0267)


7.13. ES teisės taikymo stebėsena 2016 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitos 2016 m. [2017/2273(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0268)

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 14 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika