Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 14. jūnijs - Strasbūra

7. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Krievija, jo īpaši politieslodzītā ukraiņa Oļega Sencova lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 un B8-0296/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0288/2018

(aizstāj B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 un B8-0296/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein un Dubravka Šuica PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Tibor Szanyi S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Rebecca Harms un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0259).


7.2. Cilvēktiesību stāvoklis Bahreinā, jo īpaši Nabeel Rajab lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 un B8-0287/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0280/2018

(aizstāj B8-0280/2018 un B8-0284/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā;

—   Charles Tannock un Karol Karski ECR grupas vārdā.

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0281/2018

(aizstāj B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 un B8-0287/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Soraya Post S&D grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé un Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0260).


7.3. Rohindžu bēgļu stāvoklis, jo īpaši bērnu smagais liktenis (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 un B8-0298/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0292/2018

(aizstāj B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 un B8-0298/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman un Tokia Saïfi PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Wajid Khan S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei un Sajjad Karim ECR grupas vārdā;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda un Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen un Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao.

Pieņemts (P8_TA(2018)0261).


7.4. Strukturāli un finansiāli šķēršļi kultūras pieejamībai (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par strukturāliem un finansiāliem šķēršļiem kultūras pieejamībai [2017/2255(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0262).


7.5. Samērības novērtējums pirms jauna profesiju regulējuma pieņemšanas ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par samērības novērtējumu pirms jauna profesiju regulējuma pieņemšanas [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Andreas Schwab (A8-0395/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0263).


7.6. Bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošana kravu autopārvadājumiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/1/EK par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem [COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0264).

Pēc balsošanas uzstājās Wim van de Camp, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


7.7. Lēmums sākt iestāžu sarunas: Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Merja Kyllönen (A8-0206/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Noraidīts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punkta otro daļu uzstājās Merja Kyllönen (referente), kas atbalstīja TRAN komitejas lēmumu, un Dieter-Lebrecht Koch, kas iebilda pret šo lēmumu. Marian-Jean Marinescu – par Dieter-Lebrecht Koch uzstāšanos.


7.8. Lēmums sākt iestāžu sarunas: Priekšlikums, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Wim van de Camp (A8-0205/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Noraidīts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punkta otro daļu uzstājās Wim van de Camp (referents), kas atbalstīja TRAN komitejas lēmumu, un Kathleen Van Brempt, kas iebilda pret šo lēmumu.


7.9. Lēmums sākt iestāžu sarunas: Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1071/2009 un Regulā (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumu izdarīšanu Regulā (EK) Nr. 1071/2009 un Regulā (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Noraidīts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punkta otro daļu uzstājās Karima Delli, kas iebilda pret TRAN komitejas lēmumu, un Ismail Ertug (referents), kas atbalstīja šo lēmumu.


7.10. Iebildumu izteikšana pret Komisijas deleģēto regulu par grozījumiem Deleģētajā regulā (ES) 2017/118, ar ko nosaka zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus jūras vides aizsargāšanai Ziemeļjūrā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu iesniegusi Zivsaimniecības komiteja, par Komisijas 2018. gada 2. marta deleģēto regulu par grozījumiem Deleģētajā regulā (ES) 2017/118, ar ko nosaka zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus jūras vides aizsargāšanai Ziemeļjūrā (C(2018)01194; 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) - Atbildīgais deputāts: Alain Cadec, PECH komitejas vārdā.

(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0265).


7.11. Okupētās Gruzijas teritorijas desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma (balsošana)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Okupētās Gruzijas teritorijas desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma (2018/2741(RSP)).

Debates notika 2018. gada 12. jūnijā (12.6.2018. protokola 15. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2018. gada 14. jūnijā (14.6.2018. protokola 2. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 un B8-0285/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0275/2018

(aizstāj B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 un B8-0285/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová un Željana Zovko PPE grupas vārdā;

—   Victor Boştinaru un Clare Moody S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Heidi Hautala un Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0266).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0278/2018 vairs nav spēkā.)


7.12. Sarunas par jaunu ES un ĀKK partnerības nolīgumu (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0274/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0267).


7.13. ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzība 2016. gadā (balsošana)

Ziņojums par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību 2016. gadā [2017/2273(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0268).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 14. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika