Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 14 czerwca 2018 r. - Strasburg

7. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Rosja, w szczególności sprawa ukraińskiego więźnia politycznego Ołeha Sencowa (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 i B8-0296/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0288/2018

(zastępujący B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 i B8-0296/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein i Dubravka Šuica, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Tibor Szanyi, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei i Jana Žitňanská, w imieniu grupy ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Rebecca Harms i Heidi Hautala, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2018)0259)


7.2. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Bahrajnie, w szczególności sprawa Nabila Radżaba (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 i B8-0287/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0280/2018

(zastępujący B8-0280/2018 i B8-0284/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Tomáš Zdechovský, w imieniu grupy PPE;

—   Charles Tannock i Karol Karski, w imieniu grupy ECR.

Odrzucono

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0281/2018

(zastępujący B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 i B8-0287/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, w imieniu grupy S&D;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé i Josep-Maria Terricabras, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Younous Omarjee, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0260)


7.3. Sytuacja uchodźców z mniejszości Rohingja, w szczególności trudna sytuacja dzieci (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 i B8-0298/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0292/2018

(zastępujący B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 i B8-0298/2018):

złożony przez następujących posłów::

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman i Tokia Saïfi, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Wajid Khan, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei i Sajjad Karim, w imieniu grupy ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda i Jean Lambert, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen i Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao.

Przyjęto (P8_TA(2018)0261)


7.4. Bariery strukturalne i finansowe w dostępie do kultury (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie barier strukturalnych i finansowych w dostępie do kultury [2017/2255(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0262)


7.5. Analiza proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0263)


7.6. Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/1/WE w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy [COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0264)

Głos zabrał Wim van de Camp, po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


7.7. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Odrzucono

Wystąpienia

Przed głosowaniem, zgodnie z art. 69c ust. 2 akapit drugi Regulaminu, Merja Kyllönen (sprawozdawczyni), która opowiedziała się za decyzją komisji TRAN, i Dieter-Lebrecht Koch, który wypowiedział się przeciwko tej decyzji. Marian-Jean Marinescu w sprawie wystąpienia Dietera-Lebrechta Kocha.


7.8. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Odrzucono

Wystąpienia

Przed głosowaniem, zgodnie z art. 69c ust. 2 akapit drugi Regulaminu, Wim van de Camp (sprawozdawca), który opowiedział się za decyzją komisji TRAN, i Kathleen Van Brempt, która wypowiedziała się przeciwko tej decyzji.


7.9. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Odrzucono

Wystąpienia

Przed głosowaniem, zgodnie z art. 69c ust. 2 akapit drugi Regulaminu, Karima Delli, która wypowiedziała się przeciwko decyzji komisji TRAN, i Ismail Ertug (sprawozdawca), który opowiedział się za tą decyzją.


7.10. Sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/118 ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Północnym (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony przez Komisję Rybołówstwa, zgodnie z art. 105 ust. 3 Regulaminu, w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/118 z dnia 2 marca 2018 r. ustanawiającego środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Północnym (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) - Poseł odpowiedzialny: Alain Cadec, w imieniu komisji PECH

(Do przyjęcia projektu rezolucji wymagana jest większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0265)


7.11. Okupowane terytoria gruzińskie dziesięć lat po inwazji rosyjskiej (głosowanie)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Okupowane terytoria gruzińskie dziesięć lat po inwazji rosyjskiej (2018/2741(RSP))

Debata odbyła się dnia 12 czerwca 2018 r. (pkt 15 protokołu z dnia 12.6.2018).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 14 czerwca 2018 r. (pkt 2 protokołu z dnia 14.6.2018).

Projekty rezolucji B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 i B8-0285/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0275/2018

(zastępujący B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 i B8-0285/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová i Željana Zovko, w imieniu grupy PPE;

—   Victor Boştinaru et Clare Moody, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Heidi Hautala i Rebecca Harms, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2018)0266)

(Projekt rezolucji B8-0278/2018 stał się bezprzedmiotowy.)


7.12. Negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie AKP-UE (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0274/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0267)


7.13. Kontrola stosowania prawa UE w 2016 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie kontroli stosowania prawa UE w 2016 r. [2017/2273(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0268)

Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności