Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 14. junij 2018 - Strasbourg

7. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Rusija, zlasti primer ukrajinskega političnega zapornika Olega Sencova (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 in B8-0296/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0288/2018

(ki nadomešča B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 in B8-0296/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein in Dubravka Šuica v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Tibor Szanyi v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei in Jana Žitňanská v imenu skupine ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Rebecca Harms in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2018)0259)


7.2. Razmere na področju človekovih pravic v Bahrajnu, zlasti primer Nabila Radžaba (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 in B8-0287/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0280/2018

(ki nadomešča B8-0280/2018 in B8-0284/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Tomáš Zdechovský v imenu skupine PPE;

—   Charles Tannock in Karol Karski v imenu skupine ECR.

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0281/2018

(ki nadomešča B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 in B8-0287/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru in Soraya Post v imenu skupine S&D;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé in Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou in Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0260)


7.3. Položaj rohinških beguncev, zlasti trpljenje otrok (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 in B8-0298/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0292/2018

(ki nadomešča B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 in B8-0298/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci::

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman in Tokia Saïfi v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Wajid Khan v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei in Sajjad Karim v imenu skupine ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda in Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen in Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao.

Sprejeto (P8_TA(2018)0261)


7.4. Strukturne in finančne ovire za dostop do kulture (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o strukturnih in finančnih ovirah za dostop do kulture [2017/2255(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0262)


7.5. Preskus sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0263)


7.6. Uporaba vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in sveta o spremembi Direktive 2006/1/ES o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga [COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0264)

Govoril je Wim van de Camp, po glasovanju, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


7.7. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Zavrnjeno

Govori

Pred glasovanjem, v skladu z drugim pododstavkom člena 69c(2) Poslovnika, Merja Kyllönen (poročevalka), ki je podprla odločitev odbora TRAN, in Dieter-Lebrecht Koch, ki je to odločitev zavrnil. Marian-Jean Marinescu o govoru, ki ga je imel Dieter-Lebrecht Koch.


7.8. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj Sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Zavrnjeno

Govori

Pred glasovanjem, v skladu z drugim pododstavkom člena 69c(2) Poslovnika, Wim van de Camp (poročevalec), ki je podprl odločitev odbora TRAN, in Kathleen Van Brempt, ki je to odločitev zavrnila.


7.9. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj Sprememba Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamneta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Zavrnjeno

Govori

Pred glasovanjem, v skladu z drugim pododstavkom člena 69c(2) Poslovnika, Karima Delli, ki je nasprotovala odločitvi odbora TRAN, in Ismail Ertug (poročevalec), ki je to odločitev podprl.


7.10. Nasprotovanje delegirani uredbi Komisije o spremembi delegirane uredbe (EU) 2017/118 o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Severnem morju (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je vložil Odbor za ribištvo v skladu s členom 105(3) Poslovnika, o delegirani uredbi Komisije z dne 2. marca 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/118 o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Severnem morju (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) - Odgovorni poslanec: Alain Cadec v imenu odbora PECH

(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0265)


7.11. Zasedena gruzijska ozemlja deset let po ruski invaziji (glasovanje)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Zasedena gruzijska ozemlja deset let po ruski invaziji (2018/2741(RSP))

Razprava je potekala dne12. junija 2018 (točka 15 zapisnika z dne 12.6.2018).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 14. junija 2018 (točka 2 zapisnika z dne 14.6.2018).

predlogi resolucij B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 in B8-0285/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0275/2018

(ki nadomešča B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 in B8-0285/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová in Željana Zovko v imenu skupine PPE;

—   Victor Boştinaru in Clare Moody v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Heidi Hautala in Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2018)0266)

(Predlog resolucije B8-0278/2018 je brezpredmeten.)


7.12. Pogajanja o novem partnerskem sporazumu med EU in AKP (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0274/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0267)


7.13. Spremljanje uporabe prava EU v letu 2016 (glasovanje)

Poročilo o spremljanju uporabe prava EU v letu 2016 [2017/2273(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0268)

Zadnja posodobitev: 14. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov