Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2018 - Strasbourg

7. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Ryssland, särskilt fallet med den ukrainske politiske fången Oleg Sentsov (omröstning)

7.2. Människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab (omröstning)

7.3. Situationen för rohingyaflyktingarna, särskilt den svåra situationen för barnen (omröstning)

7.4. Strukturella och ekonomiska hinder för tillgången till kultur (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

7.5. Proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken ***I (omröstning)

7.6. Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg ***I (omröstning)

7.7. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn ***I (omröstning)

7.8. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***I (omröstning)

7.9. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 för att anpassa dem till utvecklingen inom sektorn ***I (omröstning)

7.10. Invändning mot kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/118 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö (omröstning)

7.11. Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (omröstning)

7.12. Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal EU-AVS (omröstning)

7.13. Kontrollen av EU-rättens tillämpning 2016 (omröstning)
Senaste uppdatering: 14 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy