Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2018 - Strasbourg

7. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Ryssland, särskilt fallet med den ukrainske politiske fången Oleg Sentsov (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 och B8-0296/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0288/2018

(ersätter B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 och B8-0296/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein och Dubravka Šuica, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Tibor Szanyi, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei och Jana Žitňanská, för ECR-gruppen;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Rebecca Harms och Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0259)


7.2. Människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 och B8-0287/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0280/2018

(ersätter B8-0280/2018 och B8-0284/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Tomáš Zdechovský, för PPE-gruppen;

—   Charles Tannock och Karol Karski, för ECR-gruppen.

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0281/2018

(ersätter B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 och B8-0287/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Soraya Post, för S&D-gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé och Josep-Maria Terricabras, för Verts/ALE-gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Younous Omarjee, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0260)


7.3. Situationen för rohingyaflyktingarna, särskilt den svåra situationen för barnen (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 och B8-0298/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0292/2018

(ersätter B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 och B8-0298/2018):

inlämnat av följande ledamöter::

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman och Tokia Saïfi, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Wajid Khan, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei och Sajjad Karim, för ECR-gruppen;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda och Jean Lambert, för Verts/ALE-gruppen;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen och Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao.

Antogs (P8_TA(2018)0261)


7.4. Strukturella och ekonomiska hinder för tillgången till kultur (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om strukturella och ekonomiska hinder för tillgången till kultur [2017/2255(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0262)


7.5. Proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0263)


7.6. Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg [COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0264)

Talare: Wim van de Camp yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


7.7. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Förkastades

Inlägg:

Före omröstningen, i enlighet med artikel 69c.2 stycke 2 i arbetsordningen, Merja Kyllönen (föredragande) för TRAN:s beslut, och Dieter-Lebrecht Koch mot TRAN:s beslut. Marian-Jean Marinescu, om Dieter-Lebrecht Kochs inlägg.


7.8. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – Utskottet för transport och turism. Föredragande: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Förkastades

Inlägg:

Före omröstningen, i enlighet med artikel 69c.2 stycke 2 i arbetsordningen, Wim van de Camp (föredragande) för TRAN:s beslut, och Kathleen Van Brempt mot TRAN:s beslut.


7.9. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 för att anpassa dem till utvecklingen inom sektorn ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 för att anpassa dem till utvecklingen inom sektorn (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Förkastades

Inlägg:

Före omröstningen, i enlighet med artikel 69c.2 stycke 2 i arbetsordningen, yttrade sig Karima Delli för TRAN:s beslut, och Ismail Ertug (föredragande) mot TRAN:s beslut.


7.10. Invändning mot kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/118 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö (omröstning)

Resolutionsförslag från fiskeriutskottet, i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen, om kommissionens delegerade förordning av den 2 mars 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/118 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) - Ansvarig ledamot: Alain Cadec, för utskottet PECH

(Majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0265)


7.11. Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (2018/2741(RSP))

Debatten hade ägt rum den 12 juni 2018 (punkt 15 i protokollet av den 12.6.2018).

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 14 juni 2018 (punkt 2 i protokollet av den 14.6.2018).

Resolutionsförslag B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 och B8-0285/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0275/2018

(ersätter B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 och B8-0285/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová och Željana Zovko, för PPE-gruppen;

—   Victor Boştinaru och Clare Moody, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Heidi Hautala och Rebecca Harms, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0266)

(Resolutionsförslag B8-0278/2018 bortföll.)


7.12. Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal EU-AVS (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0274/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0267)


7.13. Kontrollen av EU-rättens tillämpning 2016 (omröstning)

Betänkande om kontrollen av EU-rättens tillämpning 2016 [2017/2273(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0268)

Senaste uppdatering: 14 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy