Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 14 юни 2018 г. - Страсбург

13. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2913 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

DEVE, BUDG, EMPL, ITRE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“ (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG, EMPL, ENVI, CULT, JURI, AFCO, FEMM, PETI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“ (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

BUDG, CONT, LIBE, FEMM

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програмата на ЕС за борба с измамите (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)) В съответствие разпоредбите на член 322, параграф 1 от Договора председателят ще се консултира със Сметната палата относно това предложение

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

BUDG, EMPL, ITRE, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на реформите (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕC) № 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

BUDG, ITRE, REGI, AGRI, PECH

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

AFET, DEVE, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI, PECH

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „ХоризонтЕвропа“ (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, AGRI, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

AFET, BUDG, ENVI, ITRE, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027г. (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

BUDG, ENVI, IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение 541/2014/ЕС (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

AFET, BUDG, ENVI, AGRI

- Предложение за решение на Съвета за удължаване на срока на действие на Споразумението за научно-техническо сътрудничество между Европейската общност и правителството на Съединените американски щати (08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на прилагане на незадължителния механизъм за обратно начисляване във връзка с доставките на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами, и на механизма за бързо реагиране срещу измамите с ДДС (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

2) от членовете на ЕП, предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Bernard Monot. Предложение за резолюция относно предвиждане и намаляване на системните рискове за ЕС и за световната икономика, породени от процесите на политически санкции на Съединените американски щати срещу европейски и руски предприятия (B8-0234/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на секторите, засегнати от санкциите срещу Русия (B8-0235/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно забраната на кандидатури на студенти от рискови държави за нашите европейски програми за обучение с чувствителен характер (ХБРЯ) (B8-0236/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

LIBE

Последно осъвременяване: 14 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност