Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 14. juni 2018 - Strasbourg

13. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG, EMPL, ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG, EMPL, ENVI, CULT, JURI, AFCO, FEMM, PETI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for retslige anliggender for perioden 2021-2027 (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

BUDG, CONT, LIBE, FEMM

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af EU-programmet for bekæmpelse af svig (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med bestemmelserne i traktatens artikel 322, stk. 1, ville høre Revisionsretten om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

BUDG, EMPL, ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske reformstøtteprogram (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

BUDG, ITRE, REGI, AGRI, PECH

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

AFET, DEVE, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI, PECH

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovation (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 og (EU) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, AGRI, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

AFET, BUDG, ENVI, ITRE, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

BUDG, ENVI, IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013, (EU) nr. 377/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

AFET, BUDG, ENVI, AGRI

- Forslag til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering (08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

BUDG

- Bilag til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår anvendelsesperioden for den fakultative ordning for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Bernard Monot. Forslag til beslutning om foregribelse og begrænsning af de systemiske risici for EU's økonomi og den globale økonomi som følge af amerikanske politiske sanktioner over for europæiske og russiske virksomheder (B8-0234/2018)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af brancher, som er ramt af sanktionerne mod Rusland (B8-0235/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om forbud mod ansøgninger fra studerende, der kommer fra risikolande, til følsomme europæiske universitetsuddannelser (CBRN) (B8-0236/2018)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

LIBE

Seneste opdatering: 14. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik