Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 14 czerwca 2018 r. - Strasburg

13. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

DEVE, BUDG, EMPL, ITRE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program "Prawa i Wartości" (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

BUDG, EMPL, ENVI, CULT, JURI, AFCO, FEMM, PETI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Wymiar Sprawiedliwości” (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

BUDG, CONT, LIBE, FEMM

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program UE wzakresie zwalczania nadużyć finansowych (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))
Zgodnie z postanowieniami art. 322 ust. 1 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Trybunałem Obrachunkowym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2021–2027) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

BUDG, EMPL, ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia Programu wspierania reform (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań na rzecz środowiska iklimatu (LIFE) iuchylającego rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

BUDG, ITRE, REGI, AGRI, PECH

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy wzakresie badań naukowych iinnowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa iupowszechniania obowiązujące wtym programie (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

AFET, DEVE, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI, PECH

- Wniosek w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

DEVE, BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyki europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013, (UE) nr 1287/2013, (UE) nr 254/2014, (UE) nr 258/2014, (UE) nr 652/2014 i (UE) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, AGRI, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

AFET, BUDG, ENVI, ITRE, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

BUDG, ENVI, IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program kosmiczny Unii i Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013 i (UE) nr 377/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

AFET, BUDG, ENVI, AGRI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej przedłużenia okresu obowiązywania Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki (08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

BUDG

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE wsprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa oraz mechanizmu szybkiego reagowania na oszustwa związane zpodatkiem VAT (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Bernard Monot. Projekt rezolucji w sprawie antycypowania i ograniczania zagrożeń systemowych, jakimi są dla UE i gospodarki światowej procesy amerykańskich sankcji politycznych wymierzonych w przedsiębiorstwa europejskie i rosyjskie (B8-0234/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony sektorów dotkniętych sankcjami nałożonymi na Rosję (B8-0235/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie zakazu składania podań przez studentów pochodzących z krajów podwyższonego ryzyka na newralgiczne kierunki europejskich uczelni (CBRJ) (B8-0236/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

LIBE

Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności