Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2018 - Strasbourg

13. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG, EMPL, ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG, EMPL, ENVI, CULT, JURI, AFCO, FEMM, PETI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

BUDG, CONT, LIBE, FEMM

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av EU-programmet för bedrägeribekämpning (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med bestämmelserna i artikel 322.1 i fördraget, höra revisionsrätten om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) och om upphävande av förordning (EU) nr 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

BUDG, EMPL, ITRE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE

- Förslag till förordning om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EU) nr 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

BUDG, ITRE, REGI, AGRI, PECH

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI, PECH

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, AGRI, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

AFET, BUDG, ENVI, ITRE, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG, ENVI, IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut nr 541/2014/EU (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

AFET, BUDG, ENVI, AGRI

- Förslag till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta staters regering (08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller perioden för frivillig tillämpning av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägerier och mekanismen för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Bernard Monot. Förslag till resolution om att förutse och minska systemriskerna för den europeiska och globala ekonomin till följd av politiskt motiverade amerikanska sanktioner mot europeiska och ryska företag (B8-0234/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd av sektorer som drabbats av sanktionerna mot Ryssland (B8-0235/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

INTA

- Dominique Martin. Förslag till resolution om förbud mot att låta studenter som kommer från riskländer söka till känsliga universitetsutbildningar i EU (CBRN) (B8-0236/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

LIBE

Senaste uppdatering: 14 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy