Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2721(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000014/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000014/2018 (B8-0028/2018)

Συζήτηση :

PV 11/06/2018 - 11
PV 14/06/2018 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

14. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)

Συμμετοχή του Ισραήλ στα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (O-000014/2018) που κατέθεσαν οι Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Σοφία Σακοράφα, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Νικόλαος Χουντής, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Νεοκλής Συλικιώτης, Merja Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Estefanía Torres Martínez και Sabine Lösing, προς την Επιτροπή: Μείζονος σημασίας επερώτηση - Συμμετοχή του Ισραήλ στα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" (B8-0028/2018)

Ο Patrick Le Hyaric αναπτύσσει την ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Andrejs Mamikins, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ivan Jakovčić, ο οποίος διαμαρτύρεται για την απουσία της Επιτροπής, και Andrejs Mamikins, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Jean-Luc Schaffhauser, ο οποίος απαντά (Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει να διαβιβάσει το ζήτημα σχετικά με τη διεξαγωγή των συζητήσεων επί των μείζονος σημασίας επερωτήσεων στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου).

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου