Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 14 юни 2018 г. - Страсбург

15. Решения относно някои документи

Решение за оттегляне на доклад по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

La комисията INTA реши да оттегли следния доклад по собствена инициатива:

- „Към нова рамка за търговията между ЕС и Турция с цел подобряване на двустранните търговски отношения и модернизиране на митническия съюз“ (2016/2031(INI))
(подпомагаща: EMPL (член 53 от Правилника за дейността))

Решение за промяна в незаконодателен доклад по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

комисия JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Трансгранични искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни (2017/2023(INI))
(подпомагаща: CULT (член 54 от Правилника за дейността)

Разрешение за изготвяне на доклади по собствена инициатива

(Съгласно решение на Председателския съвет от 31 май 2018)

комисия AFET

- Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (2018/2097(INI))

комисия CULT

- Образованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на ЕС (2018/2090(INI))
(подпомагаща: EMPL (член 54 от Правилника за дейността)

TAX3

- Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (2018/2121(INI))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 46 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 31 май 2018)

комисия AFCO

- Предложение за изменение на Решение 94/262/ЕОВС на Европейския парламент от 9 март 1994 година относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (2018/2080(INL))
(подпомагаща: PETI)

комисия JURI

- Ускорено разрешаване на търговски спорове (2018/2079(INL))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 31 май 2018)

комисия FEMM

- Предлагане в ЕС на услуги, свързани с полагането на грижи, с оглед на подобряването на равенството между половете (2018/2077(INI))
(подпомагаща: EMPL)

комисия AFCO

- Прилагане на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции (2018/2114(INI))
(подпомагаща: CONT, ECON, ENVI, JURI)

- Прилагане на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията (2018/2113(INI))
(подпомагаща: CONT, JURI)

- Прилагане на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество (2018/2112(INI))
(подпомагаща: JURI, LIBE)

- Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС (2018/2111(INI))
(подпомагаща: LIBE, PETI)

- Състояние на дебатите относно бъдещето на Европа (2018/2094(INI))
(подпомагаща: CONT, ECON (член 54 от Правилника за дейността))

- Диференцирана интеграция (2018/2093(INI))
(подпомагаща: BUDG, ECON (член 54 от Правилника за дейността))

- Стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС (2018/2096(INI))
(подпомагаща: JURI)

комисия AFET

- Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана (2018/2099(INI))
(подпомагаща: AFCO)

- Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията в света и политиката на Европейския съюз в тази област (2018/2098(INI))

комисия AGRI

- Доклад за прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране във и извън ЕС (2018/2110(INI))
(подпомагаща: ENVI (член 54 от Правилника за дейността), TRAN (член 54 от Правилника за дейността), PETI)

комисия CONT

- Оценка на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор (2018/2086(INI))
(подпомагаща: REGI)

комисия CULT

- Нова европейска програма за култура (2018/2091(INI))

комисия DEVE

- Цифровизация с оглед на развитието: намаляване на бедността чрез технологиите (2018/2083(INI))
(подпомагаща: INTA)

- Помощ за развитие, предоставяна от ЕС в областта на образованието (2018/2081(INI))

комисия ECON

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. (2018/2119(INI))
(подпомагаща: BUDG (член 54 от Правилника за дейността), REGI, FEMM)

- Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (2018/2102(INI))
(подпомагаща: INTA, AGRI)

- Годишен доклад на ЕЦБ за 2017 г. (2018/2101(INI))

- Банков съюз – годишен доклад за 2017 г. (2018/2100(INI))

- Равенството между половете и данъчните политики в ЕС (2018/2095(INI))

комисия EMPL

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. (2018/2120(INI))
(подпомагаща: BUDG (член 54 от Правилника за дейността)FEMM)

комисия ENVI

- Прилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване (2018/2108(INI))
(подпомагаща: EMPL (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността))

комисия IMCO

- Повишаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление (2018/2109(INI))
(подпомагаща: INTA)

комисия INTA

- Прилагане на Регламент (ЕС) № 978/2012 относно общата схема от преференции (ОСП) (2018/2107(INI))
(подпомагаща: AFET, DEVE)

- Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна Америка (2018/2106(INI))
(подпомагаща: EMPL)

- Блокова верига: далновидна търговска политика (2018/2085(INI))
(подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността), LIBE (член 54 от Правилника за дейността))

- СТО: бъдещи перспективи (2018/2084(INI))
(подпомагаща: DEVE)

комисия ITRE

- Всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката (2018/2088(INI))
(подпомагаща: EMPL, ENVI, IMCO (член 54 от Правилника за дейността), REGI, JURI (член 54 от Правилника за дейността), LIBE (член 54 от Правилника за дейността))

- Бъдещето на енергийната политика на ЕС, включително бъдещето на Договора за Евратом (2018/2087(INI))
(подпомагаща: INTA, ENVI)

комисия LIBE

- Състояние на основните права в Европейския съюз през 2017 г. (2018/2103(INI))

- Пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния: премахване на проверките по вътрешните сухопътни, морски и въздушни граници (2018/2092(INI))

комисия PETI

- Доклад относно годишния доклад за дейността на омбудсмана през 2017 г. (член 220, параграф 1 от Правилника за дейността на Европейския парламент) (2018/2105(INI))

- Доклад относно разискванията в комисията по петиции през 2017 г. (член 216, параграф 7 от Правилника за дейността на Европейския парламент) (2018/2104(INI))

комисия TRAN

- Автономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт (2018/2089(INI))
(подпомагаща: EMPL, ITRE, IMCO (член 54 от Правилника за дейността), JURI (член 54 от Правилника за дейността))

Сезиране на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL
подпомагаща: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO (член 39 от Правилника за дейността)

- Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL
(подпомагаща: BUDG, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 31 май 2018)

комисия AFCO

- Състояние на дебатите относно бъдещето на Европа (2018/2094(INI))
(подпомагаща: CONT, ECON (член 54 от Правилника за дейността))

- Диференцирана интеграция (2018/2093(INI))
(подпомагаща: BUDG, ECON (член 54 от Правилника за дейността))

комисия AGRI

- Доклад за прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране във и извън ЕС (2018/2110(INI))
(подпомагаща: ENVI (член 54 от Правилника за дейността), TRAN (член 54 от Правилника за дейността), PETI)

комисия CULT

- Образованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на ЕС (2018/2090(INI))
(подпомагаща: EMPL (член 54 от Правилника за дейността), ITRE)

комисия ECON

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. (2018/2119(INI))
(подпомагаща: BUDG (член 54 от Правилника за дейността), REGI, FEMM)

комисия EMPL

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. (2018/2120(INI))
(подпомагаща: BUDG (член 54 от Правилника за дейността), FEMM)

комисия ENVI

- Прилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване (2018/2108(INI))
(подпомагаща: EMPL (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността))

комисия INTA

- Блокова верига: далновидна търговска политика (2018/2085(INI))
(подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността), LIBE (член 54 от Правилника за дейността))

комисия ITRE

- Всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката (2018/2088(INI))
(подпомагаща: EMPL, ENVI, IMCO (член 54 от Правилника за дейността), REGI, JURI (член 54 от Правилника за дейността), LIBE (член 54 от Правилника за дейността))

комисия TRAN

- Автономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт (2018/2089(INI))
(подпомагаща: EMPL, ITRE, IMCO (член 54 от Правилника за дейността), JURI (член 54 от Правилника за дейността))

Решение за процедура на съвместни заседания на комисии (член 55 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 31 май 2018)

- Стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС (2018/2096(INI))
комисии: AFCO, PETI
(подпомагаща: JURI)

- Равенството между половете и данъчните политики в ЕС (2018/2095(INI))
комисии: ECON, FEMM

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 108 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 31 май 2018)

комисия LIBE

- Предложение за започване на преговори въз основа на препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Алжирската народнодемократична република относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и алжирските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI))
(подпомагаща: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Предложение за започване на преговори въз основа на препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Арабска република Египет относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и египетските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI))
(подпомагаща: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Предложение за започване на преговори въз основа на препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Република Ливан относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и ливанските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI))
(подпомагаща: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Предложение за започване на преговори въз основа на препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Кралство Мароко относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и мароканските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
(подпомагаща: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Предложение за започване на преговори въз основа на препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Тунис относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и тунизийските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI))
(подпомагаща: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Предложение за започване на преговори въз основа на препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Държавата Израел относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и израелските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI))
(подпомагаща: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Предложение за започване на преговори въз основа на препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Република Турция относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и турските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI))
(подпомагаща: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Предложение за започване на преговори въз основа на препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Хашемитското кралство Йордания относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и йорданските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI))
(подпомагаща: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 113 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 31 май 2018)

комисия AFET

- Препоръка до Съвета, Комисията и ЕСВД относно всеобхватното споразумение между ЕС и Киргизката република (2018/2118(INI))

- Препоръка до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно защитата на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС (2018/2117(INI))

- Препоръка до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно правомощията и мандата на специалните представители на ЕС (2018/2116(INI))

- Препоръка до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и до Съвета относно равносметката за последващите мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (2018/2115(INI))

Последно осъвременяване: 14 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност