Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

15. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για την απόσυρση εκθέσεως πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

Η επιτροπή INTA αποφάσισε να αποσύρει την ακόλουθη πρόταση πρωτοβουλίας:

- Προς ένα νέο πλαίσιο για το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας και τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης (2016/2031(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL (άρθρο 53 του Κανονισμού))

Απόφαση για την τροποποίηση της κατηγορίας σε έκθεση μη νομοθετικής πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

επιτροπή JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Διασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών που λεηλατήθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις και πολέμους (2017/2023(INI))
(γνωμοδότηση: CULT (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Εξουσιοδότηση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 31ης Μαΐου 2018)

επιτροπή AFET

- Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (2018/2097(INI))

επιτροπή CULT

- Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό των πολιτικών της ΕΕ (2018/2090(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού), ITRE)

TAX3

- Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (2018/2121(INI))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 46 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 31ης Μαΐου 2018)

επιτροπή AFCO

- Πρόταση για την τροποποίηση της απόφασης του Κοινοβουλίου 94/262/EKAX, ΕΚ, Ευρατόμ, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του (2018/2080(INL))
(γνωμοδότηση: PETI)

επιτροπή JURI

- Ταχεία διευθέτηση εμπορικών διαφορών (2018/2079(INL))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 31ης Μαΐου 2018)

επιτροπή FEMM

- Υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων (2018/2077(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

επιτροπή AFCO

- Εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών (2018/2114(INI))
(γνωμοδότηση: CONT, ECON, ENVI, JURI)

- Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την εξουσία του Κοινοβουλίου για άσκηση πολιτικού ελέγχου επί της Επιτροπής (2018/2113(INI))
(γνωμοδότηση: CONT, JURI)

- Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία (2018/2112(INI))
(γνωμοδότηση: JURI, LIBE)

- Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ (2018/2111(INI))
(γνωμοδότηση: LIBE, PETI)

- Πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης (2018/2094(INI))
(γνωμοδότηση: CONT, ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού))

- Διαφοροποιημένη ολοκλήρωση (2018/2093(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG, ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού))

- Στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 σχετικά με τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου της ΕΕ (2018/2096(INI))
(γνωμοδότηση: JURI)

επιτροπή AFET

- Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (2018/2099(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO)

- Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (2018/2098(INI))

επιτροπή AGRI

- Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ (2018/2110(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 54 του Κανονισμού), PETI)

επιτροπή CONT

- Αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίον χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα (2018/2086(INI))
(γνωμοδότηση: REGI)

επιτροπή CULT

- Νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό (2018/2091(INI))

επιτροπή DEVE

- Ψηφιοποίηση για την ανάπτυξη: μειώνοντας τη φτώχεια μέσω της τεχνολογίας (2018/2083(INI))
(γνωμοδότηση: INTA)

- Αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης (2018/2081(INI))

επιτροπή ECON

- Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019 (2018/2119(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού), REGI, FEMM)

- Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (2018/2102(INI))
(γνωμοδότηση: INTA, AGRI)

- Ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2017 (2018/2101(INI))

- Τραπεζική Ένωση - ετήσια έκθεση 2017 (2018/2100(INI))

- Ισότητα των φύλων και φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ (2018/2095(INI))

επιτροπή EMPL

- Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019 (2018/2120(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού), FEMM)

επιτροπή ENVI

- Εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη (2018/2108(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή IMCO

- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της (2018/2109(INI))
(γνωμοδότηση: INTA)

επιτροπή INTA

- Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 (2018/2107(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, DEVE)

- Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τον εμπορικό πυλώνα της Συμφωνίας Σύνδεσης (ΣΣ) με την Κεντρική Αμερική (2018/2106(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

- Aλυσίδα συστοιχιών (blockchain): μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική (2018/2085(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

- ΠΟΕ: μελλοντική πορεία (2018/2084(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE)

επιτροπή ITRE

- Μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική (2018/2088(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, ENVI, IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού) REGI, JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

- Το μέλλον της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, καθώς και το μέλλον της Συνθήκης Ευρατόμ (2018/2087(INI))
(γνωμοδότηση: INTA, ENVI)

επιτροπή LIBE

- Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017 (2018/2103(INI))

- Η πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία: κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα (2018/2092(INI))

επιτροπή PETI

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2017, σύμφωνα με το άρθρο 220 παράγραφος 1 του Κανονισμού (2018/2105(INI))

- Έκθεση σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 7 του Κανονισμού (2018/2104(INI))

επιτροπή TRAN

- Αυτόνομη οδήγηση στις ευρωπαϊκές μεταφορές (2018/2089(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, ITRE, IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Παραπομπή στις επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή JURI

- Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες ουσίες στον χώρο εργασίας (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL
γνωμοδότηση: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO (άρθρο 39 του Κανονισμού)

- Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL
(γνωμοδότηση: BUDG, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού))

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 31ης Μαΐου 2018)

επιτροπή AFCO

- Πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης (2018/2094(INI))
(γνωμοδότηση: CONT, ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού))

- Διαφοροποιημένη ολοκλήρωση (2018/2093(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG, ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή AGRI

- Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ (2018/2110(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 54 του Κανονισμού), PETI)

επιτροπή CULT

- Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό των πολιτικών της ΕΕ (2018/2090(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού), ITRE)

επιτροπή ECON

- Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019 (2018/2119(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού), REGI, FEMM)

επιτροπή EMPL

- Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019 (2018/2120(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού), FEMM)

επιτροπή ENVI

- Εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη (2018/2108(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή INTA

- Aλυσίδα συστοιχιών (blockchain): μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική (2018/2085(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή ITRE

- Μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική (2018/2088(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, ENVI, IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού), REGI, JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή TRAN

- Αυτόνομη οδήγηση στις ευρωπαϊκές μεταφορές (2018/2089(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, ITRE, IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών (άρθρο 55 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 31ης Μαΐου 2018)

- Στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 σχετικά με τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου της ΕΕ (2018/2096(INI))
επιτροπές: AFCO, PETI
(γνωμοδότηση: JURI)

- Ισότητα των φύλων και φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ (2018/2095(INI))
επιτροπές: ECON, FEMM

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 108 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 31ης Μαΐου 2018)

επιτροπή LIBE

- Πρόταση έναρξης διαπραγματεύσεων σχετικά με την έκδοση σύστασης, εκ μέρους της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Αλγερίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Πρόταση έναρξης διαπραγματεύσεων σχετικά με την έκδοση σύστασης, εκ μέρους της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Αιγύπτου που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Πρόταση έναρξης διαπραγματεύσεων σχετικά με την έκδοση σύστασης, εκ μέρους της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Λιβάνου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών του Λιβάνου που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Πρόταση έναρξης διαπραγματεύσεων σχετικά με την έκδοση σύστασης, εκ μέρους της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών του Μαρόκου που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Πρόταση έναρξης διαπραγματεύσεων σχετικά με την έκδοση σύστασης, εκ μέρους της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τυνησίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Τυνησίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Πρόταση έναρξης διαπραγματεύσεων σχετικά με την έκδοση σύστασης, εκ μέρους της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών του Ισραήλ που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Πρόταση έναρξης διαπραγματεύσεων σχετικά με την έκδοση σύστασης, εκ μέρους της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Τουρκίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Πρόταση έναρξης διαπραγματεύσεων για την έκδοση, εκ μέρους της Επιτροπής, σύστασης για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Ιορδανίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 113 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 31ης Μαΐου 2018)

επιτροπή AFET

- Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κιργιζίας (2018/2118(INI))

- Σύσταση προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας σχετικά με την προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στην εξωτερική δράση της ΕΕ (2018/2117(INI))

- Σύσταση προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και την εντολή για τους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ (2018/2116(INI))

- Σύσταση προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας σχετικά με τον απολογισμό της συνέχειας που ανέλαβε να δώσει η ΕΥΕΔ δύο έτη μετά την έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους (2018/2115(INI))

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου