Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 14. juuni 2018 - Strasbourg

15. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraport tagasi võtta (kodukorra artikkel 52)

INTA-komisjon on otsustanud võtta tagasi järgmise algatusraporti:

- Euroopa Liidu ja Türgi vaheline uus kaubandusraamistik ja tolliliidu ajakohastamine (2016/2031(INI))
(arvamused: EMPL (kodukorra artikkel 53))

Otsus muuta dokumendi liiki (muuks kui seadusandlikuks algatusraportiks) (kodukorra artikkel 52)

JURI-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste piiriülese tagastamise nõuded (2017/2023(INI))
(arvamused: CULT (kodukorra artikkel 54)

Nõusolek algatusraportite koostamiseks

(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 31. mai 2018)

AFET-komisjon

- Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne (2018/2097(INI))

CULT-komisjon

- Haridus digiajastul ning ELi poliitikakujundamisega seotud probleemid, võimalused ja õppetunnid (2018/2090(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL (kodukorra artikkel 54), ITRE)

TAX3

- Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta (2018/2121(INI))

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 46)

(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 31. mai 2018)

AFCO-komisjon

- Ettepanek muuta Euroopa Parlamendi 9. märtsi 1994. aasta otsust 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta (2018/2080(INL))
(nõuandvad komisjonid: PETI)

JURI-komisjon

- Kaubandusvaidluste lahendamise kiirendatud kord (2018/2079(INL))

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 31. mai 2018)

FEMM-komisjon

- Hooldusteenused ELis soolise võrdõiguslikkuse parandamiseks (2018/2077(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

AFCO-komisjon

- Õiguslike sätete ja ühisavalduse rakendamine, et tagada parlamendi kontroll detsentraliseeritud asutuste üle (2018/2114(INI))
(nõuandvad komisjonid: CONT, ECON, ENVI, JURI)

- Parlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine (2018/2113(INI))
(nõuandvad komisjonid: CONT, JURI)

- Tõhustatud koostööd käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine (2018/2112(INI))
(nõuandvad komisjonid: JURI, LIBE)

- ELi kodakondsust käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine (2018/2111(INI))
(nõuandvad komisjonid: LIBE, PETI)

- Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seis (2018/2094(INI))
(nõuandvad komisjonid: CONT, ECON (kodukorra artikkel 54))

- Diferentseeritud integratsioon (2018/2093(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG, ECON (kodukorra artikkel 54))

- Ombudsmani strateegiline uurimine, juhtum OI/2/2017, mis käsitleb nõukogu ettevalmistavate organite õigusloometegevuse läbipaistvust (2018/2096(INI))
(nõuandvad komisjonid: JURI)

AFET-komisjon

- Aastaaruanne ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta (2018/2099(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFCO)

- Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas (2018/2098(INI))

AGRI-komisjon

- Määruse (EÜ) nr 1/2005 (mis käsitleb loomade kaitset vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda) rakendamisaruanne (2018/2110(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI (kodukorra artikkel 54), TRAN (kodukorra artikkel 54), PETI)

CONT-komisjon

- ELi eelarve avaliku sektori reformi edendamiseks kasutamise hindamine (2018/2086(INI))
(nõuandvad komisjonid: REGI)

CULT-komisjon

- Euroopa kultuurivaldkonna uus tegevuskava (2018/2091(INI))

DEVE-komisjon

- Arengut soodustav digitaliseerimine: vaesuse vähendamine tehnoloogia abil (2018/2083(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA)

- ELi arenguabi hariduse valdkonnas (2018/2081(INI))

ECON-komisjon

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs (2018/2119(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG (kodukorra artikkel 54), REGI, FEMM)

- Konkurentsipoliitika aastaaruanne (2018/2102(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA, AGRI)

- EKP 2017. aasta aruanne (2018/2101(INI))

- Pangandusliit – 2017. aasta aruanne (2018/2100(INI))

- Sooline võrdõiguslikkus ja maksupoliitika ELis (2018/2095(INI))

EMPL-komisjon

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (2018/2120(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG (kodukorra artikkel 54), FEMM)

ENVI-komisjon

- Piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamine (2018/2108(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54))

IMCO-komisjon

- Siseturu konkurentsivõime suurendamine ELi tolliliidu väljatöötamise ja selle juhtimise arendamise kaudu (2018/2109(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA)

INTA-komisjon

- Üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse (EL) nr 978/2012 rakendamine (2018/2107(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, DEVE)

- Rakendamisaruanne Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud assotsieerimislepingu kaubandussamba kohta (2018/2106(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

- Plokiahel: tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika (2018/2085(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54), LIBE (kodukorra artikkel 54))

- WTO – kuidas edasi? (2018/2084(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE)

ITRE-komisjon

- Tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa terviklik tööstuspoliitika (2018/2088(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ENVI, IMCO (kodukorra artikkel 54),REGI, JURI (kodukorra artikkel 54), LIBE (kodukorra artikkel 54))

- ELi energiapoliitika ja Euratomi asutamislepingu tulevik (2018/2087(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA, ENVI)

LIBE-komisjon

- Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2017. aastal (2018/2103(INI))

- Schengeni acquis' sätete täielik kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias ning kontrolli kaotamine sisepiiridel nii maal, merel kui ka õhuruumis (2018/2092(INI))

PETI-komisjon

- Raport ombudsmani 2017. aasta aruande kohta, kodukorra artikli 220 lõige 1 (2018/2105(INI))

- Raport 2017. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelude kohta, kodukorra artikli 216 lõige 7 (2018/2104(INI))

TRAN-komisjon

- Isejuhtivad autod Euroopa transpordisektoris (2018/2089(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE, IMCO (kodukorra artikkel 54), JURI (kodukorra artikkel 54))

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine (kodukorra artikkel 53)

JURI-komisjon

- Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL
nõuandvad komisjonid: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO (kodukorra artikkel 39)

- Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL
(nõuandvad komisjonid: BUDG, JURI (kodukorra artikkel 39))

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 31. mai 2018)

AFCO-komisjon

- Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seis (2018/2094(INI))
(nõuandvad komisjonid: CONT, ECON (kodukorra artikkel 54))

- Diferentseeritud integratsioon (2018/2093(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG, ECON (kodukorra artikkel 54))

AGRI-komisjon

- Määruse (EÜ) nr 1/2005 (mis käsitleb loomade kaitset vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda) rakendamisaruanne (2018/2110(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI (kodukorra artikkel 54), TRAN (kodukorra artikkel 54), PETI)


CULT-komisjon

- Haridus digiajastul ning ELi poliitikakujundamisega seotud probleemid, võimalused ja õppetunnid (2018/2090(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL (kodukorra artikkel 54), ITRE)

ECON-komisjon

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs (2018/2119(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG (kodukorra artikkel 54), REGI, FEMM)


EMPL-komisjon

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (2018/2120(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG (kodukorra artikkel 54), FEMM)

ENVI-komisjon

- Piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamine (2018/2108(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54))

INTA-komisjon

- Plokiahel: tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika (2018/2085(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54), LIBE (kodukorra artikkel 54))


ITRE-komisjon

- Tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa terviklik tööstuspoliitika (2018/2088(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ENVI, IMCO (kodukorra artikkel 54)REGI, JURI (kodukorra artikkel 54), LIBE (kodukorra artikkel 54))

TRAN-komisjon

- Isejuhtivad autod Euroopa transpordisektoris (2018/2089(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE, IMCO (kodukorra artikkel 54), JURI (kodukorra artikkel 54))

Otsus kohaldada komisjonide ühiste koosolekutega menetlust (kodukorra artikkel 55)

(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 31. mai 2018)

- Ombudsmani strateegiline uurimine, juhtum OI/2/2017, mis käsitleb nõukogu ettevalmistavate organite õigusloometegevuse läbipaistvust (2018/2096(INI))
komisjonid: AFCO, PETI
(nõuandvad komisjonid: JURI)

- Sooline võrdõiguslikkus ja maksupoliitika ELis (2018/2095(INI))
komisjonid: ECON, FEMM

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 108)

(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 31. mai 2018)

LIBE-komisjon

- Ettepanek alustada läbirääkimisi komisjoni soovituse üle võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Alžeeria ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Ettepanek alustada läbirääkimisi komisjoni soovituse üle võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Egiptuse Araabia Vabariigi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Egiptuse ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Ettepanek alustada läbirääkimisi komisjoni soovituse üle võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Liibanoni Vabariigi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Liibanoni ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Ettepanek alustada läbirääkimisi komisjoni soovituse üle võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Maroko ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Ettepanek alustada läbirääkimisi komisjoni soovituse üle võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Tuneesia vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Tuneesia ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Ettepanek alustada läbirääkimisi komisjoni soovituse üle võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Iisraeli Riigi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Iisraeli ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Ettepanek alustada läbirääkimisi komisjoni soovituse üle võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Türgi Vabariigi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Türgi ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Ettepanek alustada läbirääkimisi komisjoni soovituse üle võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Jordaania ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 113)

(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 31. mai 2018)

AFET-komisjon

- Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ELi ja Kirgiisi Vabariigi vahelise laiaulatusliku lepingu kohta (2018/2118(INI))

- Soovitus komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale akadeemilise vabaduse kaitsmise kohta ELi välistegevuses (2018/2117(INI))

- Soovitus komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi eriesindajate tegevusulatuse ja volituste kohta (2018/2116(INI))

- Soovitus komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning nõukogule Euroopa välisteenistuse järelmeetmete kohta kaks aastat pärast Euroopa Parlamendi raportit, milles käsitleti ELi strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale (2018/2115(INI))

Viimane päevakajastamine: 14. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika