Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 14. jūnijs - Strasbūra

15. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums atsaukt patstāvīgo ziņojumu (Reglamenta 52. pants)

INTA komiteja ir nolēmusi atsaukt šādu patstāvīgo ziņojumu:

- Virzība uz jaunu ES un Turcijas tirdzniecības satvaru un muitas savienības modernizēšanu (2016/2031(INI))
(atzinuma sniegšanai: EMPL (Reglamenta 53. pants))

Lēmums mainīt kategoriju attiecībā uz nenormatīvu patstāvīgo ziņojumu (Reglamenta 52. pants)

JURI komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Bruņotu konfliktu un kara laikā nolaupītu mākslas darbu un kultūras priekšmetu pārrobežu restitūcijas prasības (2017/2023(INI))
(atzinuma sniegšanai: CULT (Reglamenta 54. pants))

Atļauja sagatavot patstāvīgus ziņojumus

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 31. maija lēmumu)

AFET komiteja

- Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu (2018/2097(INI))

CULT komiteja

- Izglītība digitālajā laikmetā: problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES politikas izstrādē (2018/2090(INI))
(atzinums: EMPL (Reglamenta 54. pants), ITRE)

TAX3

- Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu (2018/2121(INI))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 46. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 31. maija lēmumu)

AFCO komiteja

- Priekšlikums grozīt Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (2018/2080(INL))
(atzinums: PETI)

JURI komiteja

- Komerctiesisku strīdu paātrināta izšķiršana (2018/2079(INL))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 31. maija lēmumu)

FEMM komiteja

- Aprūpes pakalpojumi Eiropas Savienībā dzimumu līdztiesības uzlabošanai (2018/2077(INI))
(atzinums: EMPL)

AFCO komiteja

- Tiesību normu un kopīgā paziņojuma, ar ko nodrošina decentralizēto aģentūru parlamentāro uzraudzību, īstenošana (2018/2114(INI))
(atzinums: CONT, ECON, ENVI, JURI)

- Līguma noteikumu par Parlamenta politiskās kontroles pilnvarām attiecībā uz Komisiju īstenošana (2018/2113(INI))
(atzinums: CONT, JURI)

- Līguma noteikumu par ciešāku sadarbību īstenošana (2018/2112(INI))
(atzinums: JURI, LIBE)

- Līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošana (2018/2111(INI))
(atzinums: LIBE, PETI)

- Stāvoklis sarunās par Eiropas nākotni (2018/2094(INI))
(atzinums: CONT, ECON (Reglamenta 54. pants))

- Diferencēta integrācija (2018/2093(INI))
(atzinums: BUDG, ECON (Reglamenta 54. pants))

- Ombuda stratēģiskā izmeklēšana OI/2/2017 par ES Padomes darba sagatavošanas struktūrās notiekošo leģislatīvo diskusiju pārredzamību (2018/2096(INI))
(atzinums: JURI)

AFET komiteja

- Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (2018/2099(INI))
(atzinums: AFCO)

- Gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (2018/2098(INI))

AGRI komiteja

- Īstenošanas ziņojums attiecībā uz Regulu Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās (2018/2110(INI))
(atzinums: ENVI (Reglamenta 54. pants), TRAN (Reglamenta 54. pants), PETI)

CONT komiteja

- Novērtējums attiecībā uz to, kā ES budžets izmantots publiskā sektora reformas īstenošanā (2018/2086(INI))
(atzinums: REGI)

CULT komiteja

- Jauna Eiropas darba kārtība kultūrai (2018/2091(INI))

DEVE komiteja

- Digitalizācija attīstībai: nabadzības samazināšana, izmantojot tehnoloģiju (2018/2083(INI))
(atzinums: INTA)

- ES attīstības palīdzība izglītības jomā (2018/2081(INI))

ECON komiteja

- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2019. gada izaugsmes pētījums (2018/2119(INI))
(atzinums: BUDG (Reglamenta 54. pants), REGI, FEMM)

- Gada ziņojums par konkurences politiku (2018/2102(INI))
(atzinums: INTA, AGRI)

- ECB 2017. gada ziņojums (2018/2101(INI))

- Banku savienības 2017. gada ziņojums (2018/2100(INI))

- Dzimumu līdztiesība un nodokļu politika Eiropas Savienībā (2018/2095(INI))

EMPL komiteja

- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā (2018/2120(INI))
(atzinums: BUDG (Reglamenta 54. pants), FEMM)

ENVI komiteja

- Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošana (2018/2108(INI))
(atzinums: EMPL (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants))

IMCO komiteja

- Iekšējā tirgus konkurētspējas stiprināšana, veidojot ES muitas savienību un tās pārvaldību (2018/2109(INI))
(atzinums: INTA)

INTA komiteja

- VPS regulas (ES) Nr. 978/2012 īstenošana (2018/2107(INI))
(atzinums: AFET, DEVE)

- Īstenošanas ziņojums par tirdzniecības pīlāru asociācijas nolīgumā ar Centrālameriku (2018/2106(INI))
(atzinums: EMPL)

- Blokķēde: progresīva tirdzniecības politika (2018/2085(INI))
(atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), LIBE (Reglamenta 54. pants))

- Turpmāka PTO darbība (2018/2084(INI))
(atzinums: DEVE)

ITRE komiteja

- Visaptveroša Eiropas rūpniecības politika attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku (2018/2088(INI))
(atzinums: EMPL, ENVI, IMCO (Reglamenta 54. pants), REGI, JURI (Reglamenta 54. pants), LIBE (Reglamenta 54. pants))

- ES enerģētikas politikas nākotne, tostarp Euratom līguma nākotne (2018/2087(INI))
(atzinums: INTA, ENVI)

LIBE komiteja

- Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2017. gadā (2018/2103(INI))

- Šengenas acquis noteikumu pilnīga piemērošana Bulgārijā un Rumānijā: kontroles atcelšana pie iekšējām sauszemes, jūras un gaisa robežām (2018/2092(INI))

PETI komiteja

- Ziņojums par Eiropas Ombuda 2017. gada ziņojumu (Reglamenta 220. panta 1. punkts) (2018/2105(INI))

- Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas apspriežu rezultātiem 2017. gadā (Reglamenta 216. panta 7. punkts) (2018/2104(INI))

TRAN komiteja

- Transportlīdzekļu autonomā vadīšana Eiropas transportā (2018/2089(INI))
(atzinums: EMPL, ITRE, IMCO (Reglamenta 54. pants), JURI (Reglamenta 54. pants))

Nodošana komitejām (Reglamenta 53. pants)

JURI komiteja

- Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO (Reglamenta 39. pants)

- Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
(atzinums: BUDG, JURI (Reglamenta 39. pants))

Iesaistītās komitejas (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 31. maija lēmumu)

AFCO komiteja

- Stāvoklis sarunās par Eiropas nākotni (2018/2094(INI))
(atzinums: CONT, ECON (Reglamenta 54. pants))

- Diferencēta integrācija (2018/2093(INI))
(atzinums: BUDG, ECON (Reglamenta 54. pants))

AGRI komiteja

- Īstenošanas ziņojums attiecībā uz Regulu Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās (2018/2110(INI))
(atzinums: ENVI (Reglamenta 54. pants), TRAN (Reglamenta 54. pants), PETI)

CULT komiteja

- Izglītība digitālajā laikmetā: problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES politikas izstrādē (2018/2090(INI))
(atzinums: EMPL (Reglamenta 54. pants), ITRE)

ECON komiteja

- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2019. gada izaugsmes pētījums (2018/2119(INI))
(atzinums: BUDG (Reglamenta 54. pants), REGI, FEMM)

EMPL komiteja

- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā (2018/2120(INI))
(atzinums: BUDG (Reglamenta 54. pants), FEMM)

ENVI komiteja

- Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošana (2018/2108(INI))
(atzinums: EMPL (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants))

INTA komiteja

- Blokķēde: progresīva tirdzniecības politika (2018/2085(INI))
(atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), LIBE (Reglamenta 54. pants))

ITRE komiteja

- Visaptveroša Eiropas rūpniecības politika attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku (2018/2088(INI))
(atzinums: EMPL, ENVI, IMCO (Reglamenta 54. pants), REGI, JURI (Reglamenta 54. pants), LIBE (Reglamenta 54. pants))

TRAN komiteja

- Transportlīdzekļu autonomā vadīšana Eiropas transportā (2018/2089(INI))
(atzinums: EMPL, ITRE, IMCO (Reglamenta 54. pants), JURI (Reglamenta 54. pants))

Lēmums piemērot komiteju kopīgo sanāksmju procedūru (Reglamenta 55. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 31. maija lēmumu)

- Ombuda stratēģiskā izmeklēšana OI/2/2017 par ES Padomes darba sagatavošanas struktūrās notiekošo leģislatīvo diskusiju pārredzamību (2018/2096(INI))
komitejas: AFCO, PETI
(atzinums: JURI)

- Dzimumu līdztiesība un nodokļu politika Eiropas Savienībā (2018/2095(INI))
komitejas: ECON, FEMM

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 108. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 31. maija lēmumu)

LIBE komiteja

- Priekšlikums sākt sarunas par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Alžīrijas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI))
(atzinums: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Priekšlikums sākt sarunas par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ēģiptes Arābu Republiku par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Ēģiptes kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI))
(atzinums: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Priekšlikums sākt sarunas par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Libānas Republiku par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Libānas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI))
(atzinums: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Priekšlikums sākt sarunas par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Marokas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
(atzinums: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Priekšlikums sākt sarunas par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Tunisiju par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Tunisijas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI))
(atzinums: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Priekšlikums sākt sarunas par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Izraēlas Valsti par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Izraēlas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI))
(atzinums: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Priekšlikums sākt sarunas par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Turcijas Republiku par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Turcijas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI))
(atzinums: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Priekšlikums sākt sarunas par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Jordānijas Hāšimītu Karalisti par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Jordānijas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI))
(atzinums: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 113. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 31. maija lēmumu)

AFET komiteja

- Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par ES un Kirgizstānas Republikas visaptverošo nolīgumu (2018/2118(INI))

- Ieteikums Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par akadēmiskās brīvības aizsardzību ES ārējā darbībā (2018/2117(INI))

- Ieteikums Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES īpašo pārstāvju darbības jomu un pilnvarām (2018/2116(INI))

- Ieteikums Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos un Padomei izvērtēt turpmākos pasākumus, ko pieņēmusi EĀDD divus gadus pēc EP ziņojuma par ES stratēģisko paziņojumu pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai (2018/2115(INI))

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 14. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika