Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 14 czerwca 2018 r. - Strasburg

15. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja o wycofaniu sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

Komisja INTA postanowiła wycofać następujące sprawozdanie z własnej inicjatywy:

- W kierunku nowych ram handlowych pomiędzy UE i Turcją i modernizacji unii celnej (2016/2031(INI))
(opinia: EMPL (art. 53 Regulaminu))

Decyzja o zmianie rodzaju sprawozdania na sprawozdanie z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych (art. 52 Regulaminu)

komisja JURI (art. 54 Regulaminu)

- Transgraniczne roszczenia o zwrot dzieł sztuki i dóbr kultury zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych i wojen (2017/2023(INI))
(opinia: CULT (art. 54 Regulaminu))

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 31 maja 2018 r.)

komisja AFET

- Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (2018/2097(INI))

komisja CULT

- Edukacja w erze cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE (2018/2090(INI))
(opinia: EMPL (art. 54 Regulaminu), ITRE)

TAX3

- Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (2018/2121(INI))

Decyzja w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy(art. 46 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 31 maja 2018 r.)

komisja AFCO

- Wniosek dotyczący zmiany decyzji Parlamentu Europejskiego 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (2018/2080(INL))
(opinia: PETI)

komisja JURI

- Procedura przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych (2018/2079(INL))

Decyzja w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy(art. 52 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 31 maja 2018 r.)

komisja FEMM

- Usługi opieki w UE na rzecz poprawy sytuacji w zakresie równouprawnienia płci (2018/2077(INI))
(opinia: EMPL)

komisja AFCO

- Wdrażanie przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę agencji zdecentralizowanych (2018/2114(INI))
(opinia: CONT, ECON, ENVI, JURI)

- Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących uprawnień Parlamentu do sprawowania kontroli politycznej nad Komisją (2018/2113(INI))
(opinia: CONT, JURI)

- Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy (2018/2112(INI))
(opinia: JURI, LIBE)

- Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE (2018/2111(INI))
(opinia: LIBE, PETI)

- Stan debaty nad przyszłością Europy (2018/2094(INI))
(opinia: CONT, ECON (art. 54 Regulaminu))

- Zróżnicowana integracja (2018/2093(INI))
(opinia: BUDG, ECON (art. 54 Regulaminu))

- Dochodzenie strategiczne Rzecznika Praw Obywatelskich OI/2/2017 w sprawie przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE (2018/2096(INI))
(opinia: JURI)

komisja AFET

- Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (2018/2099(INI))
(opinia: AFCO)

- Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (2018/2098(INI))

komisja AGRI

- Sprawozdanie z wykonania rozporządzenia 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu w UE i poza nią (2018/2110(INI))
(opinia: ENVI (art. 54 Regulaminu), TRAN (art. 54 Regulaminu), PETI)

komisja CONT

- Ocena wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego (2018/2086(INI))
(opinia: REGI)

komisja CULT

- Nowy europejski program na rzecz kultury (2018/2091(INI))

komisja DEVE

- Cyfryzacja na rzecz rozwoju: ograniczenie ubóstwa za pomocą technologii (2018/2083(INI))
(opinia: INTA)

- Pomoc rozwojowa UE w dziedzinie edukacji (2018/2081(INI))

komisja ECON

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019 (2018/2119(INI))
(opinia: BUDG (art. 54 Regulaminu), REGI, FEMM)

- Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (2018/2102(INI))
(opinia: INTA, AGRI)

- Roczny raport EBC za rok 2017 (2018/2101(INI))

- Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2017 (2018/2100(INI))

- Równouprawnienie płci w kontekście polityki podatkowej w UE (2018/2095(INI))

komisja EMPL

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r. (2018/2120(INI))
(opinia: BUDG (art. 54 Regulaminu), FEMM)

komisja ENVI

- Wdrażanie dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej (2018/2108(INI))
(opinia: EMPL (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu))

komisja IMCO

- Zwiększenie konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią (2018/2109(INI))
(opinia: INTA)

komisja INTA

- Wdrożenie rozporządzenia (UE) nr 978/2012 w sprawie GSP (2018/2107(INI))
(opinia: AFET, DEVE)

- Sprawozdanie z wdrażania filaru handlowego układu o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową (2018/2106(INI))
(opinia: EMPL)

- Blockchain: przyszłościowa polityka handlowa (2018/2085(INI))
(opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu), LIBE (art. 54 Regulaminu))

- WTO: Przyszłe działania (2018/2084(INI))
(opinia: DEVE)

komisja ITRE

- Kompleksowa europejska polityka przemysłowa w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki (2018/2088(INI))
(opinia: EMPL, ENVI, IMCO (art. 54 Regulaminu), REGI, JURI (art. 54 Regulaminu), LIBE (art. 54 Regulaminu))

- Przyszłość polityki energetycznej UE, w tym przyszłość Traktatu Euratom (2018/2087(INI))
(opinia: INTA, ENVI)

komisja LIBE

- Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2017 r. (2018/2103(INI))

- Pełne stosowanie przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i Rumunii: zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach lądowych, morskich i powietrznych (2018/2092(INI))

komisja PETI

- Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich za 2017 r., art. 220 ust. 1 Regulaminu (2018/2105(INI))

- Sprawozdanie z prac Komisji Petycji w 2017 r., art. 216 ust. 7 Regulaminu (2018/2104(INI))

komisja TRAN

- Jazda autonomiczna w transporcie europejskim (2018/2089(INI))
(opinia: EMPL, ITRE, IMCO (art. 54 Regulaminu), JURI (art. 54 Regulaminu))

Przekazanie komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja JURI

- Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL
opinia: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO (art. 39 Regulaminu)

- Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL
(opinia: BUDG, JURI (art. 39 Regulaminu))

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 31 maja 2018 r.)

komisja AFCO

- Stan debaty nad przyszłością Europy (2018/2094(INI))
(opinia: CONT, ECON (art. 54 Regulaminu))

- Zróżnicowana integracja (2018/2093(INI))
(opinia: BUDG, ECON (art. 54 Regulaminu))

komisja AGRI

- Sprawozdanie z wykonania rozporządzenia 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu w UE i poza nią (2018/2110(INI))
(opinia: ENVI (art. 54 Regulaminu), TRAN (art. 54 Regulaminu), PETI)

komisja CULT

- Edukacja w erze cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE (2018/2090(INI))
(opinia: EMPL (art. 54 Regulaminu), ITRE)

komisja ECON

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019 (2018/2119(INI))
(opinia: BUDG (art. 54 Regulaminu), REGI, FEMM)

komisja EMPL

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r. (2018/2120(INI))
(opinia: BUDG (art. 54 Regulaminu), FEMM)

komisja ENVI

- Wdrażanie dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej (2018/2108(INI))
(opinia: EMPL (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu))

komisja INTA

- Blockchain: przyszłościowa polityka handlowa (2018/2085(INI))
(opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu), LIBE (art. 54 Regulaminu))

komisja ITRE

- Kompleksowa europejska polityka przemysłowa w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki (2018/2088(INI))
(opinia: EMPL, ENVI, IMCO (art. 54 Regulaminu), REGI, JURI (art. 54 Regulaminu), LIBE (art. 54 Regulaminu))

komisja TRAN

- Jazda autonomiczna w transporcie europejskim (2018/2089(INI))
(opinia: EMPL, ITRE, IMCO (art. 54 Regulaminu), JURI (art. 54 Regulaminu))

Decyzja o ustanowieniu procedury ze wspólnymi posiedzeniami komisji (art. 55 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 31 maja 2018 r.)

- Dochodzenie strategiczne Rzecznika Praw Obywatelskich OI/2/2017 w sprawie przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE (2018/2096(INI))
komisje: AFCO, PETI
(opinia: JURI)

- Równouprawnienie płci w kontekście polityki podatkowej w UE (2018/2095(INI))
komisje: ECON, FEMM

Decyzja w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy(art. 108 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 31 maja 2018 r.)

komisja LIBE

- Wniosek dotyczący rozpoczęcia negocjacji w związku z zaleceniem Komisji w sprawie decyzji Rady upoważniającej do podjęcia rokowań w sprawie umowy między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną dotyczącej wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i właściwymi organami ds. zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu w Algierii (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI))
(opinia: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Wniosek dotyczący rozpoczęcia negocjacji w związku z zaleceniem Komisji w sprawie decyzji Rady upoważniającej do podjęcia rokowań w sprawie umowy między Unią Europejską a Arabską Republiką Egiptu dotyczącej wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i właściwymi organami ds. zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu w Egipcie (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI))
(opinia: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Wniosek dotyczący rozpoczęcia negocjacji w związku z zaleceniem Komisji w sprawie decyzji Rady upoważniającej do podjęcia rokowań w sprawie umowy między Unią Europejską a Republiką Libańską dotyczącej wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i właściwymi organami ds. zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu w Libanie (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI))
(opinia: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Wniosek dotyczący rozpoczęcia negocjacji w związku z zaleceniem Komisji w sprawie decyzji Rady upoważniającej do podjęcia rokowań w sprawie umowy między Unią Europejską a Królestwem Maroka dotyczącej wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i właściwymi organami ds. zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu w Maroku (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
(opinia: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Wniosek dotyczący rozpoczęcia negocjacji w związku z zaleceniem Komisji w sprawie decyzji Rady upoważniającej do podjęcia rokowań w sprawie umowy między Unią Europejską a Republiką Tunezyjską dotyczącej wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i właściwymi organami ds. zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu w Tunezji (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI))
(opinia: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Wniosek dotyczący rozpoczęcia negocjacji w związku z zaleceniem Komisji w sprawie decyzji Rady upoważniającej do podjęcia rokowań w sprawie umowy między Unią Europejską a Państwem Izrael dotyczącej wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i właściwymi organami ds. zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu w Izraelu (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI))
(opinia: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Wniosek dotyczący rozpoczęcia negocjacji w związku z zaleceniem Komisji w sprawie decyzji Rady upoważniającej do podjęcia rokowań w sprawie umowy między Unią Europejską a Republiką Turcji dotyczącej wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i właściwymi organami ds. zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu w Turcji (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI))
(opinia: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Wniosek dotyczący rozpoczęcia negocjacji w związku z zaleceniem Komisji w sprawie decyzji Rady upoważniającej do podjęcia rokowań w sprawie umowy między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotyczącej wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i właściwymi organami ds. zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu w Jordanii (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI))
(opinia: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

Decyzja w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy(art. 113 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 31 maja 2018 r.)

komisja AFET

- Zalecenia dla Rady, Komisji i ESDZ dotyczące negocjacji w sprawie kompleksowej umowy między UE a Republiką Kirgiską (2018/2118(INI))

- Zalecenie dla Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie obrony wolności akademickiej w działaniach zewnętrznych UE (2018/2117(INI))

- Zalecenie dla Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie zakresu działania i mandatu specjalnych przedstawicieli UE (2018/2116(INI))

- Zalecenie dla Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i dla Rady zawierające podsumowanie działań podjętych przez ESDZ dwa lata po sprawozdaniu PE w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich (2018/2115(INI))

Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności