Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. júna 2018 - Štrasburg

15. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Pozhodnutie stiahnuť iniciatívnu správu (článok 52 rokovacieho poriadku)

Výbor INTA asa rozhodol stiahnuť túto iniciatívnu správu:

- Smerom k novému obchodnému rámcu medzi EÚ a Tureckom a k modernizácii colnej únie (2016/2031(INI))
(stanovisko: EMPL (článok 53 rokovacieho poriadku))

Rozhodnutie o zmenení na iniciatívnu nelegislatívnu správu (článok 52 rokovacieho poriadku)

výbor JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Cezhraničné žiadosti o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách (2017/2023(INI))
(stanovisko: CULT (článok 54 rokovacieho poriadku))

Súhlas na vypracovanie iniciatívnych správ

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 31. mája 2018)

výbor AFET

- Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (2018/2097(INI))

výbor CULT

- Vzdelávanie v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ (2018/2090(INI))
(stanovisko: EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku), ITRE)

TAX3

- Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch (2018/2121(INI))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 46 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 31. mája 2018)

výbor AFCO

- Návrh na zmenu rozhodnutia Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana (2018/2080(INL))
(stanovisko: PETI)

výbor JURI

- Rýchle riešenie obchodných sporov (2018/2079(INL))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 31. mája 2018)

výbor FEMM

- Opatrovateľské služby v EÚ v záujme väčšej rodovej rovnosti (2018/2077(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor AFCO

- Vykonávanie právnych ustanovení a spoločného vyhlásenia o zabezpečení parlamentnej kontroly nad decentralizovanými agentúrami (2018/2114(INI))
(stanovisko: CONT, ECON, ENVI, JURI)

- Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou (2018/2113(INI))
(stanovisko: CONT, JURI)

- Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce (2018/2112(INI))
(stanovisko: JURI, LIBE)

- Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ (2018/2111(INI))
(stanovisko: LIBE, PETI)

- Stav diskusie o budúcnosti Európy (2018/2094(INI))
(stanovisko: CONT, ECON (článok 54 rokovacieho poriadku))

- Diferencovaná integrácia (2018/2093(INI))
(stanovisko: BUDG, ECON (článok 54 rokovacieho poriadku))

- Strategické vyšetrovanie ombudsmanky OI/2/2017 týkajúce sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ (2018/2096(INI))
(stanovisko: JURI)

výbor AFET

- Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (2018/2099(INI))
(stanovisko: AFCO)

- Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti (2018/2098(INI))

výbor AGRI

- Správa o vykonávaní týkajúca sa nariadenia 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej (2018/2110(INI))
(stanovisko: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku), TRAN (článok 54 rokovacieho poriadku), PETI)

výbor CONT

- Posúdenie využitia rozpočtu EÚ na reformu verejného sektora (2018/2086(INI))
(stanovisko: REGI)

výbor CULT

- Nová európska stratégia pre kultúru (2018/2091(INI))

výbor DEVE

- Digitalizácia v záujme rozvoja: zmierňovanie chudoby prostredníctvom technológie (2018/2083(INI))
(stanovisko: INTA)

- Rozvojová pomoc EÚ v oblasti vzdelávania (2018/2081(INI))

výbor ECON

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019 (2018/2119(INI))
(stanovisko: BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku), REGI, FEMM)

- Výročná správa o politike hospodárskej súťaže (2018/2102(INI))
(stanovisko: INTA, AGRI)

- Výročná správa ECB za rok 2017 (2018/2101(INI))

- Banková únia – výročná správa za rok 2017 (2018/2100(INI))

- Rodová rovnosť a daňové politiky v EÚ (2018/2095(INI))

výbor EMPL

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019 (2018/2120(INI))
(stanovisko: BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku),FEMM)

výbor ENVI

- Vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (2018/2108(INI))
(stanovisko: EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor IMCO

- Posilnenie konkurencieschopnosti vnútorného trhu rozvíjaním colnej únie EÚ a jej riadenia (2018/2109(INI))
(stanovisko: INTA)

výbor INTA

- Vykonávanie nariadenia (EÚ) č.978/2012 oVSP (2018/2107(INI))
(stanovisko: AFET, DEVE)

- Správa o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou (2018/2106(INI))
(stanovisko: EMPL)

- Blockchain: výhľadovo orientovaná obchodná politika (2018/2085(INI))
(stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku))

- WTO: cesta vpred (2018/2084(INI))
(stanovisko: DEVE)

výbor ITRE

- Komplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky (2018/2088(INI))
(stanovisko: EMPL, ENVI, IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku), REGI, JURI (článok 54 rokovacieho poriadku), LIBE, (článok 54 rokovacieho poriadku))

- Budúcnosť energetickej politiky EÚ vrátane budúcnosti Zmluvy o Euratome (2018/2087(INI))
(stanovisko: INTA, ENVI)

LIBE

- Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017 (2018/2103(INI))

- Úplné uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku: zrušenie kontrol na vnútorných pozemných, námorných a vzdušných hraniciach (2018/2092(INI))

výbor PETI

- Správa o výročnej správe ombudsmanky za rok 2017, článok 220 ods. 1 (2018/2105(INI))

- Správa o rokovaniach Výboru pre petície v roku 2017, článok 216 ods. 7 (2018/2104(INI))

výbor TRAN

- Autonómne riadenie vozidiel v európskej doprave (2018/2089(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE, IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku), JURI (článok 54 rokovacieho poriadku))

Pridelenie výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor JURI

- Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
predložené gestorskému výboru: EMPL
stanovisko: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO (článok 39 rokovacieho poriadku)

- Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
predložené gestorskému výboru: EMPL
(stanovisko: BUDG, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 31. mája 2018)

výbor AFCO

- Stav diskusie obudúcnosti Európy (2018/2094(INI))
(stanovisko: CONT, ECON (článok 54 rokovacieho poriadku))

- Diferencovaná integrácia (2018/2093(INI))
(stanovisko: BUDG, ECON (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor AGRI

- Správa o vykonávaní týkajúca sa nariadenia 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy vrámci EÚ a mimo nej (2018/2110(INI))
(stanovisko: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku), TRAN (článok 54 rokovacieho poriadku), PETI)

výbor CULT

- Vzdelávanie v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ (2018/2090(INI))
(stanovisko: EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku), ITRE)

výbor ECON (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019 (2018/2119(INI))
(stanovisko: BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku), REGI, FEMM)
Pridružené výbory ECON

výbor EMPL

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019 (2018/2120(INI))
(stanovisko: BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku), FEMM)

výbor ENVI

- Vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (2018/2108(INI))
(stanovisko: EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor INTA

- Blockchain: výhľadovo orientovaná obchodná politika (2018/2085(INI))
(stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor ITRE

- Komplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky (2018/2088(INI))
(stanovisko: EMPL, ENVI, IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku), REGI, JURI (článok 54 rokovacieho poriadku), LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor TRAN

- Autonómne riadenie vozidiel v európskej doprave (2018/2089(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE, IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku), JURI (článok 54 rokovacieho poriadku))

Rozhodnutie o uplatnení postupu spoločných schôdzí výborov (článok 55 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 31. mája 2018)

- Strategické vyšetrovanie ombudsmanky OI/2/2017 týkajúce sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ (2018/2096(INI))
výbory: AFCO, PETI
(stanovisko: JURI)

- Rodová rovnosť a daňové politiky v EÚ (2018/2095(INI))
výbory: ECON, FEMM

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 108 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 31. mája 2018)

LIBE

- Návrh na začatie rokovaní o odporúčaní Komisie na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a alžírskymi príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Návrh na začatie rokovaní o odporúčaní Komisie na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Egyptskou arabskou republikou o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a egyptskými príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Návrh na začatie rokovaní o odporúčaní Komisie na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Libanonskou republikou o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a libanonskými príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Návrh na začatie rokovaní o odporúčaní Komisie na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a marockými príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Návrh na začatie rokovaní o odporúčaní Komisie na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Tuniskom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a tuniskými príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Návrh na začatie rokovaní o odporúčaní Komisie na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Izraelským štátom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a izraelskými príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Návrh na začatie rokovaní o odporúčaní Komisie na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Tureckou republikou o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a tureckými príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Návrh na začatie rokovaní o odporúčaní Komisie na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a jordánskymi príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 113 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 31. mája 2018)

výbor AFET

- Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ ku komplexnej dohode medzi EÚ a Kirgizskou republikou (2018/2118(INI))

- Odporúčanie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k obrane akademickej slobody vo vonkajšej činnosti EÚ (2018/2117(INI))

- Odporúčanie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k rozsahu pôsobnosti a mandátu osobitných zástupcov EÚ (2018/2116(INI))

- Odporúčanie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Rade hodnotiace nadväzujúce opatrenia ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (2018/2115(INI))

Posledná úprava: 14. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia