Indekss 
Protokols
PDF 586kWORD 35k
Ceturtdiena, 2018. gada 14. jūnijs - Strasbūra
Balsojumu rezultāti

 Saīsinājumu un simbolu saraksts

 1. Krievija, jo īpaši politieslodzītā ukraiņa Oļega Sencova lieta 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018, B8-0296/2018

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0288/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
§ 23§sākotnējais tekstsPS+455, 106, 59
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+485, 76, 66
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0288/2018ECR
B8-0289/2018Verts/ALE
B8-0290/2018S&D
B8-0291/2018PPE
B8-0296/2018ALDE
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE:galīgais balsojums (RC-B8-0288/2018)
EFDD:§ 23

 2. Cilvēktiesību stāvoklis Bahreinā, jo īpaši Nabeel Rajab lieta 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018, B8-0287/2018

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0280/2018
(PPE, ECR)
balsojums: rezolūcija (viss teksts)EB-285, 339, 10
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0281/2018
(S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+479, 97, 58
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0280/2018ECR
B8-0281/2018Verts/ALE
B8-0282/2018S&D
B8-0283/2018EFDD
B8-0284/2018PPE
B8-0286/2018GUE/NGL
B8-0287/2018ALDE
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
S&D:galīgais balsojums (RC-B8-0281/2018)

 3. Rohindžu bēgļu stāvoklis, jo īpaši bērnu smagais liktenis 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018, B8-0298/2018

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0292/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)
§ 3§sākotnējais tekstsbd
1/PS+554, 51, 31
2/PS+446, 111, 73
§ 14§sākotnējais tekstsats.+
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0292/2018Verts/ALE
B8-0293/2018ECR
B8-0294/2018S&D
B8-0295/2018PPE
B8-0297/2018GUE/NGL
B8-0298/2018ALDE
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
S&D:§ 3
Pieprasījumi balsot atsevišķi
ECR:§ 3
PPE:§ 14
Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE
§ 3
1.daļa:“atgādina, ka bēgļu nometnēs ir jāsniedz medicīniska un psiholoģiska palīdzība, kas ir īpaši pielāgota neaizsargātajām grupām, tostarp sievietēm un bērniem; prasa nodrošināt vairāk atbalsta pakalpojumus personām, kas cietušas no izvarošanas un seksuālas vardarbības; uzstāj, ka visām sievietēm un meitenēm jānodrošina piekļuve informācijai un pakalpojumiem seksuālās un reproduktīvās veselības jomā,”
2.daļa:“tostarp kontracepcijai un iespējai veikt abortu drošos apstākļos”
Dažādi
Roberta Metsola un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ir atsaukuši savu parakstu no kopīgā rezolūcijas priekšlikuma RC-B8-0292/2018.

 4. Strukturālie un finansiālie šķēršļi kultūras pieejamībai 

Ziņojums: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+583, 49, 7

 5. Samērības novērtējums pirms jauna profesiju regulējuma pieņemšanas ***I 

Ziņojums: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu
priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu45EFDDPS-94, 528, 13
Provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās44komitejaPS+519, 112, 8
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
EFDD, ENF:groz. Nr. 45

 6. Bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošana kravu autopārvadājumiem ***I 

Ziņojums: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
atbildīgās komitejas grozījumi — balsošana kopumā1
4-8
10
12-13
komiteja+
atbildīgās komitejas grozījumi — atsevišķa balsošana2komitejaEB+380, 195, 60
3komitejaPS+356, 278, 2
14komitejaPS+412, 205, 15
1. panta 1. daļas 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkts (jauns)
Direktīvas 2006/1/EK
2. panta 1. punkta ab) apakšpunkts (jauns)
16=
22=
S&D,
Verts/ALE
-
1. panta 1. daļas 1. punkta b) apakšpunkts
Direktīvas 2006/1/EK
2. panta 1.a punkts
15=
21=
S&D,
Verts/ALE
EB-249, 382, 5
9SkomitejaPS+403, 227, 7
11komitejaPS+407, 221, 7
1. panta 1. daļas 2. punkts
Direktīvas 2006/1/EK
3. panta 1.a daļa (jauna)
17=
23=
S&D,
Verts/ALE
EB-301, 330, 4
1. panta 1. daļas 3.a punkts (jauns)
Direktīvas 2006/1/EK
5.b pants (jauns)
18=
24=
S&D,
Verts/ALE
-
1. panta 1. daļas 3.b punkts (jauns)
Direktīvas 2006/1/EK
5.c pants (jauns)
19=
25=
S&D,
Verts/ALE
-
1.a pants (jauns)
Regulas (EK) Nr. 1071/2009
6. panta 1. punkta 3. daļas b) apakšpunkta va) punkts (jauns)
20=
26=
S&D,
Verts/ALE
EB-270, 334, 27
balsojums: Komisijas priekšlikumsPS+353, 257, 26
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
S&D:groz. Nr. 3, 9, 11, 14
Pieprasījumi balsot atsevišķi
S&D:groz. Nr. 2, 3, 9, 11, 14

 7. Lēmums sākt iestāžu sarunas: Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā ***I 

Ziņojums: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: lēmums sākt iestāžu sarunasPS-263, 343, 24
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
S&D, EFDD, Verts/ALE: galīgais balsojums
Dažādi
Saskaņā ar Reglamenta 69.c pantu balsojumu pieprasīja Verts/ALE grupa un šādi deputāti:
Agea, Aiuto, Corrao, Tamburrano, Castaldo, Pedicini, Zullo, D’Amato, Beghin, Ferrara, Valli, Adinolfi, Evi, Lundgren, Winberg, Bach, Riquet, Rochefort, Griesbeck, Lalonde, Cornillet, Cavada, Arthuis, Deprez, Ries, Michel, Rohde, Koch, Collin-Langen, Schulze, Gräßle, Schwab, Langen, Gahler, Lins, Pieper, Mann, Liese, Gieseke, Ferber, Radtke, Zeller,Cadec, Sander, Danjean, Didier, Juvin, Rolin, Arimont, Belet, Proust, Dati, Hortefeux, Muselier, Alliot-Marie, Grossetête, Lavrilleux, Joulaud, Lamassoure, Saïfi, Morano, Morin-Chartier, Ponga, Dantin, Delahaye, Cicu, Comi, Maullu, Gardini, Mussolini, Patriciello, Cirio, Martusciello, Matera, Salini, La Via, Dorfmann, McAllister, Voss, Caspary, Jahr, Wieland, Niebler, Quisthoudt-Rowohl, Verheyen, Hohlmeier, Brok, Kuhn,Vandenkendelaere, Engel, Arimont, Becker, Reding, Martina Anderson, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso, De Jong, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, Gonzales Penas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Ni Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Kari, Sakorafa, Sanchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martinez, Urban Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Wölken, Viotti, Fleckenstein, Childers, Maria João Rodrigues, Gomes, Post, Smolkova, Kofod, Vaughan, Gentile, Hedh, Ward, dos Santos, Detjen, Lange, Rodust, Leinen, Krehl, Bayet, Tarabella, Arena, Van Brempt, Corbett, Jauregui, Gabelic, Sippel, Schuster, Werner, von Weizsäcker, Kohn, Hoffmann, Köster, Kammerevert, Kaufmann, Westphal, Siôn Simon, Mamikins, Delvaux, Maurin, Christensen, Schaldemose, Ludvigsson, Guteland, Ulvskog, Piri, Tang, Blinkeviciute, Balas, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peillon, Maurel, Manscour, Rozière, Thomas, Andrieu, Denanot, Martin, Guillaume, Berès, Lucy Anderson, Kirton-Darling, Moraes, Regner, Graswander-Hainz, Jongerius, Palmer, Mayer, Moody, David Martin, Howarth, Weidenholzer, Kadenbach, Freund, Griffin, Javi López, Dance, Khan, Honeyball, Cofferati, Paolucci, Sassoli, Zanonato, Schlein, Melior, Lietz, Preuß, Geier, Peter Simon, Neuser, Noichl, Stihler, Panzeri, Gebhardt, Jan Keller.

 8. Lēmums sākt iestāžu sarunas: Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 561/2006 attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību ***I 

Ziņojums: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: lēmums sākt iestāžu sarunasPS-185, 428, 9
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
S&D, EFDD, Verts/ALE: galīgais balsojums
Dažādi
Saskaņā ar Reglamenta 69.c pantu balsojumu pieprasīja Verts/ALE grupa un šādi deputāti:
Agea, Aiuto, Corrao, Tamburrano, Castaldo, Pedicini, Zullo, D’Amato, Beghin, Ferrara, Valli, Adinolfi, Evi, Lundgren, Winberg, Bach, Riquet, Rochefort, Griesbeck, Lalonde, Cornillet, Cavada, Arthuis, Deprez, Ries, Michel, Rohde, Koch, Collin-Langen, Schulze, Gräßle, Schwab, Langen, Gahler, Lins, Pieper, Mann, Liese, Gieseke, Ferber, Radtke, Zeller,Cadec, Sander, Danjean, Didier, Juvin, Rolin, Arimont, Belet, Proust, Dati, Hortefeux, Muselier, Alliot-Marie, Grossetête, Lavrilleux, Joulaud, Lamassoure, Saïfi, Morano, Morin-Chartier, Ponga, Dantin, Delahaye, Cicu, Comi, Maullu, Gardini, Mussolini, Patriciello, Cirio, Martusciello, Matera, Salini, La Via, Dorfmann, McAllister, Voss, Caspary, Jahr, Wieland, Niebler, Quisthoudt-Rowohl, Verheyen, Hohlmeier, Brok, Kuhn,Vandenkendelaere, Engel, Arimont, Becker, Reding, Martina Anderson, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso, De Jong, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, Gonzalez Penas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Kouloglou,Kuneva, Le Hyaric, Lopez Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Ni Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Kari, Sakorafa, Sanchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martinez, Urban Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Van Dalen, Stevens, Demesmaeker, Bossuyt, Loones, Detjen, Lange, Rodust, Leinen, Krehl, Corbett, Jauregui, Gabelic, Dance, Griffin, Khan, Honeyball, Blinkeviciute, Javi López, Wölken, Jan Keller, Piri, Tang, Viotti, Fleckenstein, Childers, Rodrigues, Gomes, Post, Smolkova, Vaughan, Kofod, Gentile, Hedh, Ward, dos Santos, Sippel, Schuster, Werner, von Weizsäcker, Kohn, Hoffmann, Köster, Kammerevert, Kaufmann, Westphal, Bayet, Tarabella, Arena, Van Brempt, Melior, Lietz, Preuß, Geier, Peter Simon, Neuser, Noichl, Siôn Simon, Mamikins, Delvaux, Gloanec Maurin, Stihler, Panzeri, Gebhardt, Christensen, Schaldemose, Hedh, Ludvigsson, Guteland, Ulvskog, Balas, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peillon, Maurel, Manscour, Rozière, Thomas, Andrieu, Denanot, Edouard Martin, Guillaume, Berès, Lucy Anderson, Kirton-Darling, Moraes, Weidenholzer, Graswander-Hainz, Kadenbach, Freund, Palmer, Moody, Mayer, David Martin, Griffin, Howarth, Regner, Jongerius, Cofferati, Paolucci, Sassoli, Zanonato, Schlein.

 9. Lēmums sākt iestāžu sarunas: Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1071/2009 un Regulā (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē ***I 

Ziņojums: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: lēmums sākt iestāžu sarunasPS-231, 371, 16
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
S&D, Verts/ALE: galīgais balsojums
Dažādi
Saskaņā ar Reglamenta 69.c pantu balsojumu pieprasīja Verts/ALE grupa un šādi deputāti:
Bach, Riquet, Rochefort, Griesbeck, Lalonde, Cornillet, Cavada, Arthuis, Deprez, Ries, Michel, Rohde, Koch, Collin-Langen, Schulze, Gräßle, Schwab, Langen, Gahler, Lins, Pieper, Mann, Liese, Gieseke, Ferber, Radtke, Zeller,Cadec, Sander, Danjean, Didier, Juvin, Rolin, Arimont, Belet, Proust, Dati, Hortefeux, Muselier, Alliot-Marie, Grossetête, Lavrilleux, Joulaud, Lamassoure, Saïfi, Morano, Morin-Chartier, Ponga, Dantin, Delahaye, Cicu, Comi, Maullu, Gardini, Mussolini, Patriciello, Cirio, Martusciello, Matera, Salini, La Via, Dorfmann, McAllister, Voss, Caspary, Jahr, Wieland, Niebler, Quisthoudt-Rowohl, Verheyen, Hohlmeier, Brok, Kuhn,Vandenkendelaere, Engel, Arimont, Becker, Reding, Martina Anderson, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso, De Jong, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, Gonzales Penas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Ni Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Kari, Sakorafa, Sanchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martinez, Urban Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Kouroumbashev, Stanishev, Grapini, Pavel, Popa, Nica, Boştinaru, Liberadzki, Frunzulică, Gierek, Geringer de Oedenberg*, Nekov, Cristea, Tănăsescu, Łybacka, Zemke, Novakov, Urutchev, Ademov, Maydell, Tomc, Maletić, Ruas, Bogovič, Kovatchev, Nagy, Malinov, Zver, Zahradil, Hoc, Krupa, Jurek, Czesak, Dzhambazki, Złotowski, Henkel, Trebesius, Sulík, Hyusmenova, Kyuchyuk, Mihaylova, Ali.
* paraksts atsaukts

 10. Iebildumu izteikšana pret Komisijas deleģēto regulu par grozījumiem Deleģētajā regulā (ES) 2017/118, ar ko nosaka zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus jūras vides aizsargāšanai Ziemeļjūrā 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0299/2018 (vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B8-0299/2018
(PECH komiteja)
balsojums: rezolūcija (viss teksts)EB+484, 77, 15

 11. Okupētās Gruzijas teritorijas desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0275/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0275/2018PPE
B8-0276/2018ECR
B8-0277/2018ALDE
B8-0278/2018GUE/NGL
B8-0279/2018Verts/ALE
B8-0285/2018S&D
Dažādi
Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0275/2018 ir parakstījis arī Jan Zahradil (ECR grupa).
Viktor Uspaskich ir atsaucis savu parakstu no kopīgā rezolūcijas priekšlikuma RC-B8-0275/2018.

 12. Rezolūcijas priekšlikums - Sarunas par jaunu ES un ĀKK partnerības nolīgumu 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0274/2018

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B8-0274/2018
(DEVE komiteja)
§ 8§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
aiz § 103Verts/ALE-
§ 11§sākotnējais tekstsats.+
aiz § 161PPEEB+279, 268, 18
aiz § 184Verts/ALEEB+279, 250, 24
§ 19§sākotnējais tekstsats./EB-233, 319, 4
§ 22§sākotnējais tekstsbd
1+
2/EB-226, 315, 17
§ 23§sākotnējais tekstsbd
1+
2/EB+288, 259, 6
§ 26§sākotnējais tekstsats.+
§ 275Verts/ALE-
aiz N apsv.2Verts/ALEbd
1/EB+334, 200, 16
2-
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+
Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE:§ 19
GUE/NGL:§ 11, 26
Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE
§ 8
1.daļa:“pieprasa, lai Kotonū nolīguma svarīgākie elementi, proti, cilvēktiesību, pamatbrīvību ievērošana, demokrātijas principi un tiesiskums, un laba pārvaldība tiktu saglabāti kā pamats sadarbībai pēc 2020. gada un būtu iekļauti pamata nolīgumā un reģionālajos līgumos un protokolos; aicina Komisiju un Padomi nepārprotami ietvert pilnvaru daļā, kas saistīta ar cilvēktiesībām, brīvību no diskriminācijas dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma, dzimumorientācijas”
2.daļa:“vai dzimuma identitātes dēļ, kā arī seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesības, kā izklāstīts 1995. gada Pekinas rīcības platformā un pārskatīšanas konferenču rezultātos”
§ 22
1.daļa:“uzsver, ka pilsoniskās sabiedrības līdzdalība būtu jāveido, atzīstot tās dažādās funkcijas, un ka jāstiprina tās pilntiesīga dalībnieka loma nolīgumā;”
2.daļa:“uzskata, ka ar konkrēta panta palīdzību jāievieš pilnīga pilsoniskās sabiedrības līdzdalība kā saistošs nolīguma elements;”
§ 23
1.daļa:“uzsver, ka jaunajā ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumā pilnībā jāiekļauj efektīvas attīstības sadarbības principi un ka nolīguma un reģionālo protokolu stūrakmeņiem ir jābūt noteikumiem, lai nodrošinātu valsts līdzatbildību, orientēšanos uz rezultātiem, iekļaujošas attīstības procesu, pārredzamību un savstarpēju pārskatatbildību; uzsver vajadzību nodrošināt ģeogrāfiski līdzsvarotu pieeju atbalsta piešķiršanai, ievērojamu uzmanību veltot vismazāk attīstītajām un nestabilām valstīm;”
2.daļa:“uzskata, ka noteikums, ka atbalsta piešķiršana ir atkarīga no sadarbības ar ES migrācijas jautājumos, nav saderīgs ar saskaņotajiem attīstības efektivitātes principiem;”
S&D
Groz. Nr. 2
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “trūkst” un “sarežģītus”
2.daļa:šie vārdi

 13. ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzība 2016. gadā 

Ziņojums: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
§ 15§sākotnējais tekstsats./EB+267, 209, 66
§ 35§sākotnējais tekstsbd
1+
2/PS-50, 483, 3
§ 36§sākotnējais tekstsPS-210, 289, 29
§ 401PPE+
§ 672PPEEB-253, 258, 7
§ 683PPEEB+257, 246, 12
§ 75§sākotnējais tekstsats.-
AB apsv.§sākotnējais tekstsats.+
AD apsv.§sākotnējais tekstsats.+
AK apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2/EB-228, 271, 10
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+359, 110, 21
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
PPE:§ 35 (2. daļa), § 36
Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE:§ 15, 36, 75, AB, AD apsv.
Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE
§ 35
1.daļa:“uzsver efektivitātes, pārredzamības un atbildības izšķirīgo nozīmi, ES iestādēm izstrādājot un piemērojot ES tiesību aktus; jo īpaši uzsver demokrātiskās pārskatatbildības principu — un Parlamenta nozīmi tā nodrošināšanā —, kā arī ES iedzīvotāju tiesības uz taisnīgumu un labu pārvaldību, kā noteikts ESPH 41. un 47. pantā; norāda, ka saskaņā ar šīm tiesībām un principiem iedzīvotājiem ir nepieciešama atbilstoša un vienkārša pieeja to tiesību aktu projektiem, kuri uz viņiem attiecas; atgādina, ka šīm tiesībām un principiem arī vajadzētu būt ārkārtīgi svarīgiem no dalībvalstu viedokļa, ierosinot tiesību aktu projektus, ar kuriem īsteno ES tiesības;”
2.daļa:“tādēļ aicina Parlamentam piešķirt pamatkontroli pār svarīgākajiem lēmumiem, kas ietekmē ES, dalībvalstis un iedzīvotājus, piemēram, lēmumiem par valstu budžetiem un reformām;”
AK apsv.
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “— parādības, kas ir cieši saistītas ar tāda budžeta samazinājumiem, no kura finansē sabiedriskos pakalpojumus, piemēram, veselības aprūpi, izglītību, sociālos pakalpojumus un pabalstus”
2.daļa:šie vārdi
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 20. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika