Показалец 
Протокол
PDF 340kWORD 90k
Четвъртък, 14 юни 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Окупирани територии в Грузия десет години след руската инвазия (внесени предложения за резолюция)
 3.Борба с корупцията (разискване)
 4.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  4.1.Русия, по-специално случаят на украинския политически затворник Олег Сенцов
  4.2.Положението с правата на човека в Бахрейн, по-специално случаят на Набел Раджаб
  4.3.Положението на бежанците от общността рохингия, по-специално тежкото положение на децата
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Време за гласуване
  7.1.Русия, по-специално случаят на украинския политически затворник Олег Сенцов (гласуване)
  7.2.Положението с правата на човека в Бахрейн, по-специално случаят на Набил Раджаб (гласуване)
  7.3.Положението на бежанците от общността рохингия, по-специално тежкото положение на децата (гласуване)
  7.4.Структурни и финансови пречки пред достъпа до култура (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.5.Проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии ***I (гласуване)
  7.6.Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари ***I (гласуване)
  7.7.Решение за започване на междуинституционални преговори: Изисквания за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***I (гласуване)
  7.8.Решение за започване на междуинституционални преговори: Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи ***I (гласуване)
  7.9.Решение за започване на междуинституционални преговори: Изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора ***I (гласуване)
  7.10.Възражение срещу Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/118 за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Северно море (гласуване)
  7.11.Окупирани територии в Грузия десет години след руската инвазия (гласуване)
  7.12.Преговори за ново споразумение за партньорство между ЕС и държавите от АКТБ (гласуване)
  7.13.Мониторинг на прилагането на правото на ЕС през 2016 г. (гласуване)
 8.Обяснения на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Състав на Парламента
 13.Внесени документи
 14.Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (разискване)
 15.Решения относно някои документи
 16.Петиции
 17.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 18.График на следващите заседания
 19.Закриване на заседанието
 20.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.01 ч.


2. Окупирани територии в Грузия десет години след руската инвазия (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Окупирани територии в Грузия десет години след руската инвазия (2018/2741(RSP))

Разискването се състоя на 12 юни 2018 г. (точка 15 от протокола от 12.6.2018 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová и Željana Zovko, от името на групата PPE, относно окупираните територии в Грузия десет години след руската инвазия (2018/2741(RSP)) (B8-0275/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska и Jan Zahradil, от името на групата ECR, относно окупираните територии в Грузия десет години след руската инвазия (2018/2741(RSP)) (B8-0276/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake и Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, относно окупираните територии в Грузия десет години след руската инвазия (2018/2741(RSP)) (B8-0277/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL, относно отцепническите региони на Грузия 10 години след войната с Русия (2018/2741(RSP)) (B8-0278/2018);

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, относно окупираните територии в Грузия десет години след руската инвазия (2018/2741(RSP)) (B8-0279/2018);

—   Victor Boştinaru и Clare Moody, от името на групата S&D, относно окупираните територии в Грузия десет години след руската инвазия (2018/2741(RSP)) (B8-0285/2018).

Гласуване: точка 7.11 от протокола от 14.6.2018 г.


3. Борба с корупцията (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000021/2018) зададен от Ingeborg Gräßle, от името на комисията CONT, към Комисията: Борба с корупцията (B8-0024/2018)

Benedek Jávor (в качеството на заместник на автораe) разви въпроса.

Tibor Navracsics (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Julia Pitera, от името на групата PPE, Caterina Chinnici, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Wolf Klinz, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, David Coburn, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Benedek Jávor, Olaf Stuger, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Claudia Schmidt, Inés Ayala Sender, Zbigniew Kuźmiuk, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Vladimír Maňka, Benedek Jávor, Георги Пирински, Maria Grapini, Ignazio Corrao и José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Ana Miranda, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nicola Caputo, Tibor Szanyi и Carlos Iturgaiz.

Изказа се Tibor Navracsics.

Разискването приключи.


4. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 13.6.2018 г.)


4.1. Русия, по-специално случаят на украинския политически затворник Олег Сенцов

Предложения за резолюция B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 и B8-0296/2018 (2018/2754(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Jaromír Štětina и Marietje Schaake представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, от името на групата PPE, Tibor Szanyi, от името на групата S&D, и Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Doru-Claudian Frunzulică, за да зададе въпрос „синя карта“ на Anna Elżbieta Fotyga, която отговори, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Kazimierz Michał Ujazdowski, независим член на ЕП, Pavel Svoboda, Mark Demesmaeker и Jasenko Selimovic.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Julie Ward и José Inácio Faria.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 14.6.2018 г.


4.2. Положението с правата на човека в Бахрейн, по-специално случаят на Набел Раджаб

Предложения за резолюция B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 и B8-0287/2018 (2018/2755(RSP))

David Campbell Bannerman, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Ignazio Corrao и Tomáš Zdechovský представиха предложенията за резолюция B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018 и B8-0284/2018.

Изказа се Cristian Dan Preda относно провеждането на разискването (председателят направи уточнения).

Marie-Christine Vergiat и Marietje Schaake представиха предложенията за резолюция B8-0286/2018 и B8-0287/2018.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE (председателят се върна на първото изказване на Cristian Dan Preda), Julie Ward, от името на групата S&D, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Jacques Colombier, Pavel Svoboda и Neena Gill.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Notis Marias, Dobromir Sośnierz и Seán Kelly.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.2 от протокола от 14.6.2018 г.


4.3. Положението на бежанците от общността рохингия, по-специално тежкото положение на децата

Предложения за резолюция B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 и B8-0298/2018 (2018/2756(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo и Urmas Paet представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, от името на групата PPE, Wajid Khan, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Seán Kelly, Caterina Chinnici, Sajjad Karim, Dita Charanzová, Josef Weidenholzer и Frédérique Ries.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Ignazio Corrao и Csaba Sógor.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 14.6.2018 г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

5. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.04 ч.


6. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групата ALDE Парламентът утвърди следните назначения:

комисия DEVE: Mirja Vehkaperä

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия: Mirja Vehkaperä

°
° ° °

Изказаха се: Udo Bullmann във връзка с годишнината от убийството на Jo Cox (председателят се присъедини към почитането на паметта ѝ), Janice Atkinson относно условията на задържане на Tommy Robinson, и Barbara Spinelli във връзка с нарушение на Правилника за дейността (председателят прекъсна оратора, тъй като не става въпрос за нарушение на Правилника на дейността).


7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Русия, по-специално случаят на украинския политически затворник Олег Сенцов (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 и B8-0296/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0288/2018

(за замяна на B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 и B8-0296/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein и Dubravka Šuica, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Tibor Szanyi, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei и Jana Žitňanská, от името на групата ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Rebecca Harms и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2018)0259)


7.2. Положението с правата на човека в Бахрейн, по-специално случаят на Набил Раджаб (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 и B8-0287/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0280/2018

(за замяна на B8-0280/2018 и B8-0284/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE;

—   Charles Tannock и Karol Karski, от името на групата ECR.

Отхвърля се

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0281/2018

(за замяна на B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 и B8-0287/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru и Soraya Post, от името на групата S&D;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé et Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou и Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao et Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0260)


7.3. Положението на бежанците от общността рохингия, по-специално тежкото положение на децата (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 и B8-0298/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0292/2018

(за замяна на B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 и B8-0298/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman и Tokia Saïfi, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Wajid Khan, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei и Sajjad Karim, от името на групата ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo и Ignazio Corrao.

Приема се (P8_TA(2018)0261)


7.4. Структурни и финансови пречки пред достъпа до култура (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно структурните и финансовите пречки пред достъпа до култура [2017/2255(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0262)


7.5. Проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0263)


7.6. Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари [COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0264)

Изказа се Wim van de Camp, след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри това искане.


7.7. Решение за започване на междуинституционални преговори: Изисквания за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***I (гласуване)

Доклад относно предложението да директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Отхвърля се

Изказвания

Преди гласуването, в съответствие с член 69в, параграф 2, алинея втора от Правилника за дейността, Merja Kyllönen (докладчик), която се изказа във връзка с решението на комисията TRAN, и Dieter-Lebrecht Koch, който се изказа против това решение. Marian-Jean Marinescu относно изказването на Dieter-Lebrecht Koch.


7.8. Решение за започване на междуинституционални преговори: Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Отхвърля се

Изказвания

Преди гласуването, в съответствие с член 69в, параграф 2, алинея втора от Правилника за дейността, Wim van de Camp (докладчик), който се изказа във връзка с решението на комисията TRAN, и Kathleen Van Brempt, която се изказа против това решение.


7.9. Решение за започване на междуинституционални преговори: Изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Отхвърля се

Изказвания

Преди гласуването, в съответствие с член 69в, параграф 2, алинея втора от Правилника за дейността, Karima Delli, която се изказа против решението на комисията TRAN, и Ismail Ertug (докладчик), който се изказа в подкрепа на това решение.


7.10. Възражение срещу Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/118 за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Северно море (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисията по рибно стопанство в съответствие с член 105, параграф 3 от Правилника за дейността, относно делегирания регламент на Комисията от 2 март 2018 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/118 за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Северно море (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) - компетентен член на ЕП: Alain Cadec, от името на комисията PECH

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемане на предложението за резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0265)


7.11. Окупирани територии в Грузия десет години след руската инвазия (гласуване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Окупирани територии в Грузия десет години след руската инвазия (2018/2741(RSP))

Разискването се състоя на 12 юни 2018 г. (точка 15 от протокола от 12.6.2018 г).

Предложенията за резолюции са обявени на 14 юни 2018 г. (точка 2 от протокола от 14.6.2018 г).

Предложения за резолюция B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 и B8-0285/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0275/2018

(за замяна на B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 и B8-0285/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová и Željana Zovko, от името на групата PPE;

—   Victor Boştinaru и Clare Moody, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga и Ruža Tomašić, от името на групата ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Heidi Hautala и Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2018)0266)

(Предложението за резолюция B8-0278/2018 отпада.)


7.12. Преговори за ново споразумение за партньорство между ЕС и държавите от АКТБ (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0274/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0267)


7.13. Мониторинг на прилагането на правото на ЕС през 2016 г. (гласуване)

Доклад относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС през 2016 г. [2017/2273(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0268)


8. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Bogdan Andrzej Zdrojewski - A8-0169/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Момчил Неков, Monika Smolková, Daniel Hannan, Seán Kelly, Andrejs Mamikins и Dobromir Sośnierz

Доклад Andreas Schwab - A8-0395/2017
Michaela Šojdrová, Monika Smolková и Seán Kelly

Окупирани територии в Грузия десет години след руската инвазия - RC-B8-0275/2018
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová и Andrejs Mamikins

Преговори за ново споразумение за партньорство между ЕС и държавите от АКТБ - B8-0274/2018
Andrejs Mamikins.


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.00 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

10. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.09 ч.


11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


12. Състав на Парламента

Германските компетентни органи уведомяват за назначаването на Romeo Franz като член на Европейския парламент на мястото на Jan Philipp Albrecht, считано от 3 юли 2018 г.

Парламентът отбеляза избирането му.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Romeo Franz заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


13. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2913 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

DEVE, BUDG, EMPL, ITRE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“ (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG, EMPL, ENVI, CULT, JURI, AFCO, FEMM, PETI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“ (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

BUDG, CONT, LIBE, FEMM

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програмата на ЕС за борба с измамите (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)) В съответствие разпоредбите на член 322, параграф 1 от Договора председателят ще се консултира със Сметната палата относно това предложение

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

BUDG, EMPL, ITRE, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на реформите (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕC) № 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

BUDG, ITRE, REGI, AGRI, PECH

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

AFET, DEVE, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI, PECH

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „ХоризонтЕвропа“ (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, AGRI, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

AFET, BUDG, ENVI, ITRE, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027г. (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

BUDG, ENVI, IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение 541/2014/ЕС (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

AFET, BUDG, ENVI, AGRI

- Предложение за решение на Съвета за удължаване на срока на действие на Споразумението за научно-техническо сътрудничество между Европейската общност и правителството на Съединените американски щати (08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на прилагане на незадължителния механизъм за обратно начисляване във връзка с доставките на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами, и на механизма за бързо реагиране срещу измамите с ДДС (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

2) от членовете на ЕП, предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Bernard Monot. Предложение за резолюция относно предвиждане и намаляване на системните рискове за ЕС и за световната икономика, породени от процесите на политически санкции на Съединените американски щати срещу европейски и руски предприятия (B8-0234/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на секторите, засегнати от санкциите срещу Русия (B8-0235/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно забраната на кандидатури на студенти от рискови държави за нашите европейски програми за обучение с чувствителен характер (ХБРЯ) (B8-0236/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

LIBE


14. Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (разискване)

Участието на Израел в проектите, финансирани от „Хоризонт 2020“

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (O-000014/2018) de Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez и Sabine Lösing, към Комисията: Запитвание с искане за писмен отговор, последвано от разисквания - Участието на Израел в проектите, финансирани от „Хоризонт 2020“ (B8-0028/2018)

Patrick Le Hyaric разви въпроса.

Изказаха се: Andrejs Mamikins, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Ivan Jakovčić, който възрази срещу отсъствието на Комисията, и Andrejs Mamikins, за да зададе на Jean-Luc Schaffhauser въпрос „синя карта“, който отговори (председателят се ангажира да предаде въпроса относно провеждането на дебатите във връзка със запитванията с искане за писмен отговор, последвано от разисквания, на председателя на Парламента).

Разискването приключи.


15. Решения относно някои документи

Решение за оттегляне на доклад по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

La комисията INTA реши да оттегли следния доклад по собствена инициатива:

- „Към нова рамка за търговията между ЕС и Турция с цел подобряване на двустранните търговски отношения и модернизиране на митническия съюз“ (2016/2031(INI))
(подпомагаща: EMPL (член 53 от Правилника за дейността))

Решение за промяна в незаконодателен доклад по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

комисия JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Трансгранични искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни (2017/2023(INI))
(подпомагаща: CULT (член 54 от Правилника за дейността)

Разрешение за изготвяне на доклади по собствена инициатива

(Съгласно решение на Председателския съвет от 31 май 2018)

комисия AFET

- Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (2018/2097(INI))

комисия CULT

- Образованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на ЕС (2018/2090(INI))
(подпомагаща: EMPL (член 54 от Правилника за дейността)

TAX3

- Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (2018/2121(INI))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 46 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 31 май 2018)

комисия AFCO

- Предложение за изменение на Решение 94/262/ЕОВС на Европейския парламент от 9 март 1994 година относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (2018/2080(INL))
(подпомагаща: PETI)

комисия JURI

- Ускорено разрешаване на търговски спорове (2018/2079(INL))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 31 май 2018)

комисия FEMM

- Предлагане в ЕС на услуги, свързани с полагането на грижи, с оглед на подобряването на равенството между половете (2018/2077(INI))
(подпомагаща: EMPL)

комисия AFCO

- Прилагане на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции (2018/2114(INI))
(подпомагаща: CONT, ECON, ENVI, JURI)

- Прилагане на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията (2018/2113(INI))
(подпомагаща: CONT, JURI)

- Прилагане на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество (2018/2112(INI))
(подпомагаща: JURI, LIBE)

- Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС (2018/2111(INI))
(подпомагаща: LIBE, PETI)

- Състояние на дебатите относно бъдещето на Европа (2018/2094(INI))
(подпомагаща: CONT, ECON (член 54 от Правилника за дейността))

- Диференцирана интеграция (2018/2093(INI))
(подпомагаща: BUDG, ECON (член 54 от Правилника за дейността))

- Стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС (2018/2096(INI))
(подпомагаща: JURI)

комисия AFET

- Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана (2018/2099(INI))
(подпомагаща: AFCO)

- Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията в света и политиката на Европейския съюз в тази област (2018/2098(INI))

комисия AGRI

- Доклад за прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране във и извън ЕС (2018/2110(INI))
(подпомагаща: ENVI (член 54 от Правилника за дейността), TRAN (член 54 от Правилника за дейността), PETI)

комисия CONT

- Оценка на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор (2018/2086(INI))
(подпомагаща: REGI)

комисия CULT

- Нова европейска програма за култура (2018/2091(INI))

комисия DEVE

- Цифровизация с оглед на развитието: намаляване на бедността чрез технологиите (2018/2083(INI))
(подпомагаща: INTA)

- Помощ за развитие, предоставяна от ЕС в областта на образованието (2018/2081(INI))

комисия ECON

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. (2018/2119(INI))
(подпомагаща: BUDG (член 54 от Правилника за дейността), REGI, FEMM)

- Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (2018/2102(INI))
(подпомагаща: INTA, AGRI)

- Годишен доклад на ЕЦБ за 2017 г. (2018/2101(INI))

- Банков съюз – годишен доклад за 2017 г. (2018/2100(INI))

- Равенството между половете и данъчните политики в ЕС (2018/2095(INI))

комисия EMPL

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. (2018/2120(INI))
(подпомагаща: BUDG (член 54 от Правилника за дейността)FEMM)

комисия ENVI

- Прилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване (2018/2108(INI))
(подпомагаща: EMPL (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността))

комисия IMCO

- Повишаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление (2018/2109(INI))
(подпомагаща: INTA)

комисия INTA

- Прилагане на Регламент (ЕС) № 978/2012 относно общата схема от преференции (ОСП) (2018/2107(INI))
(подпомагаща: AFET, DEVE)

- Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна Америка (2018/2106(INI))
(подпомагаща: EMPL)

- Блокова верига: далновидна търговска политика (2018/2085(INI))
(подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността), LIBE (член 54 от Правилника за дейността))

- СТО: бъдещи перспективи (2018/2084(INI))
(подпомагаща: DEVE)

комисия ITRE

- Всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката (2018/2088(INI))
(подпомагаща: EMPL, ENVI, IMCO (член 54 от Правилника за дейността), REGI, JURI (член 54 от Правилника за дейността), LIBE (член 54 от Правилника за дейността))

- Бъдещето на енергийната политика на ЕС, включително бъдещето на Договора за Евратом (2018/2087(INI))
(подпомагаща: INTA, ENVI)

комисия LIBE

- Състояние на основните права в Европейския съюз през 2017 г. (2018/2103(INI))

- Пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния: премахване на проверките по вътрешните сухопътни, морски и въздушни граници (2018/2092(INI))

комисия PETI

- Доклад относно годишния доклад за дейността на омбудсмана през 2017 г. (член 220, параграф 1 от Правилника за дейността на Европейския парламент) (2018/2105(INI))

- Доклад относно разискванията в комисията по петиции през 2017 г. (член 216, параграф 7 от Правилника за дейността на Европейския парламент) (2018/2104(INI))

комисия TRAN

- Автономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт (2018/2089(INI))
(подпомагаща: EMPL, ITRE, IMCO (член 54 от Правилника за дейността), JURI (член 54 от Правилника за дейността))

Сезиране на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL
подпомагаща: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO (член 39 от Правилника за дейността)

- Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL
(подпомагаща: BUDG, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 31 май 2018)

комисия AFCO

- Състояние на дебатите относно бъдещето на Европа (2018/2094(INI))
(подпомагаща: CONT, ECON (член 54 от Правилника за дейността))

- Диференцирана интеграция (2018/2093(INI))
(подпомагаща: BUDG, ECON (член 54 от Правилника за дейността))

комисия AGRI

- Доклад за прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране във и извън ЕС (2018/2110(INI))
(подпомагаща: ENVI (член 54 от Правилника за дейността), TRAN (член 54 от Правилника за дейността), PETI)

комисия CULT

- Образованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на ЕС (2018/2090(INI))
(подпомагаща: EMPL (член 54 от Правилника за дейността), ITRE)

комисия ECON

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. (2018/2119(INI))
(подпомагаща: BUDG (член 54 от Правилника за дейността), REGI, FEMM)

комисия EMPL

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. (2018/2120(INI))
(подпомагаща: BUDG (член 54 от Правилника за дейността), FEMM)

комисия ENVI

- Прилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване (2018/2108(INI))
(подпомагаща: EMPL (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността))

комисия INTA

- Блокова верига: далновидна търговска политика (2018/2085(INI))
(подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността), LIBE (член 54 от Правилника за дейността))

комисия ITRE

- Всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката (2018/2088(INI))
(подпомагаща: EMPL, ENVI, IMCO (член 54 от Правилника за дейността), REGI, JURI (член 54 от Правилника за дейността), LIBE (член 54 от Правилника за дейността))

комисия TRAN

- Автономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт (2018/2089(INI))
(подпомагаща: EMPL, ITRE, IMCO (член 54 от Правилника за дейността), JURI (член 54 от Правилника за дейността))

Решение за процедура на съвместни заседания на комисии (член 55 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 31 май 2018)

- Стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС (2018/2096(INI))
комисии: AFCO, PETI
(подпомагаща: JURI)

- Равенството между половете и данъчните политики в ЕС (2018/2095(INI))
комисии: ECON, FEMM

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 108 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 31 май 2018)

комисия LIBE

- Предложение за започване на преговори въз основа на препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Алжирската народнодемократична република относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и алжирските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI))
(подпомагаща: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Предложение за започване на преговори въз основа на препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Арабска република Египет относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и египетските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI))
(подпомагаща: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Предложение за започване на преговори въз основа на препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Република Ливан относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и ливанските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI))
(подпомагаща: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Предложение за започване на преговори въз основа на препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Кралство Мароко относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и мароканските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
(подпомагаща: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Предложение за започване на преговори въз основа на препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Тунис относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и тунизийските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI))
(подпомагаща: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Предложение за започване на преговори въз основа на препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Държавата Израел относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и израелските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI))
(подпомагаща: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Предложение за започване на преговори въз основа на препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Република Турция относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и турските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI))
(подпомагаща: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Предложение за започване на преговори въз основа на препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Хашемитското кралство Йордания относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и йорданските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI))
(подпомагаща: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 113 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 31 май 2018)

комисия AFET

- Препоръка до Съвета, Комисията и ЕСВД относно всеобхватното споразумение между ЕС и Киргизката република (2018/2118(INI))

- Препоръка до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно защитата на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС (2018/2117(INI))

- Препоръка до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно правомощията и мандата на специалните представители на ЕС (2018/2116(INI))

- Препоръка до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и до Съвета относно равносметката за последващите мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (2018/2115(INI))


16. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

12 юни 2018 г.

(*) име с поверителен характер

(*) (№ 0422/2018); Axel Weber (№ 0423/2018); (*) (№ 0424/2018); (*) (№ 0425/2018); Stanislav Bergant (№ 0426/2018); (*) (№ 0427/2018); (*) (№ 0428/2018); (*) (№ 0429/2018); Marios Achelleos (№ 0430/2018); Demitrios Paicopolos (№ 0431/2018); (*) (№ 0432/2018); (*) (№ 0433/2018); (*) (№ 0434/2018); (*) (№ 0435/2018); Louis Ripault (№ 0436/2018); Tomasa Carpio Comino (№ 0437/2018); (*) (№ 0438/2018); Heinz Wilhelm Blesgen (№ 0439/2018); Manolo Montalti (№ 0440/2018); (*) (№ 0441/2018); Stefano Badiali (№ 0442/2018); Marco Giovannelli (Future 4 Wildlife.org) (№ 0443/2018); Jevgeņija Krjukova (42 signatures) (№ 0444/2018); Sebastian Günther (№ 0445/2018); (*) (№ 0446/2018); (*) (№ 0447/2018); Thomas Engelbrecht (№ 0448/2018); (*) (№ 0449/2018); (*) (№ 0450/2018); (*) (№ 0451/2018); (*) (№ 0452/2018); (*) (№ 0453/2018); (*) (№ 0454/2018); Remedios Vivas Carvajal (№ 0455/2018); Jesús Pizarro Gordillo (№ 0456/2018); (*) (№ 0457/2018); (*) (№ 0458/2018); Enrique J. Hernández Salas (Consejo Social de la ciudad de Granada) (№ 0459/2018); Dimitrios Trakas (№ 0460/2018); Marco Ricci (№ 0461/2018); Marco Bava (№ 0462/2018); Maria Anna Avouri (№ 0463/2018); Radosveta Vassileva (№ 0464/2018); Peter Tot-Đerđ (№ 0465/2018); (*) (№ 0466/2018); Francisco Javier Rosell Felipe (№ 0467/2018); Colin Evers (№ 0468/2018); (*) (№ 0469/2018); Rubén Pérez Sueiras (Asociación Animalista Libera) (№ 0470/2018); (*) (№ 0471/2018); (*) (№ 0472/2018); Fernando García González (№ 0473/2018); (*) (№ 0474/2018); Georgi Avramov (№ 0475/2018); (*) (№ 0476/2018); (*) (№ 0477/2018); (*) (№ 0478/2018); Efstathios Kouteris (№ 0479/2018); Diego Profili (№ 0480/2018); (*) (№ 0481/2018).


17. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание ще бъде представен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


18. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 2 юли 2018 до 5 юли 2018 г.


19. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 15.32 ч.


20. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Verhofstadt, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Извинени:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Последно осъвременяване: 14 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност