Indeks 
Protokol
PDF 310kWORD 85k
Torsdag den 14. juni 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.De besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (indgivne beslutningsforslag)
 3.Bekæmpelse af korruption (forhandling)
 4.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  4.1.Rusland, navnlig sagen om den ukrainske politiske fange Oleg Sentsov
  4.2.Menneskerettighedssituationen i Bahrain, navnlig sagen om Nabeel Rajab
  4.3.Situationen for Rohingya-flygtninge, især den vanskelige situation for børn
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Afstemningstid
  7.1.Rusland, navnlig sagen om den ukrainske politiske fange Oleg Sentsov (afstemning)
  7.2.Menneskerettighedssituationen i Bahrain, navnlig sagen om Nabeel Rajab (afstemning)
  7.3.Situationen for Rohingya-flygtninge, især den vanskelige situation for børn (afstemning)
  7.4.Strukturelle og økonomiske hindringer i adgangen til kultur (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.5.Proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv ***I (afstemning)
  7.6.Anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej ***I (afstemning)
  7.7. Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren ***I (afstemning)
  7.8. Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer ***I (afstemning)
  7.9. Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henbik på at tilpasse dem til udvikingen i sektoren ***I (afstemning)
  7.10.Indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/118 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen (afstemning)
  7.11.De besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (afstemning)
  7.12.Forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og AVS-landene (afstemning)
  7.13.Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2016 (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Parlamentets sammensætning
 13.Modtagne dokumenter
 14.Større forespørgsler (forhandling)
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 16.Andragender
 17.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 18.Tidspunkt for næste mødeperiode
 19.Hævelse af mødet
 20.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.01.


2. De besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: De besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (2018/2741(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 12. juni 2018 (punkt 15 i protokollen af 12.6.2018)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová og Željana Zovko, for PPE-Gruppen, om de besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (2018/2741(RSP)) (B8-0275/2018)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska og Jan Zahradil, for ECR-Gruppen, om de besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (2018/2741(RSP)) (B8-0276/2018)

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake og Jasenko Selimovic, for ALDE-Gruppen, om de besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (2018/2741(RSP)) (B8-0277/2018)

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis og Stelios Kouloglou, for GUE/NGL-Gruppen, om Georgiens løsrivelsesregioner 10 år efter krigen med Rusland (2018/2741(RSP)) (B8-0278/2018)

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé og Igor Šoltes, for Verts/ALE-Gruppen, om de besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (2018/2741(RSP)) (B8-0279/2018)

—   Victor Boştinaru og Clare Moody, for S&D-Gruppen, om de besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (2018/2741(RSP)) (B8-0285/2018).

Afstemning: punkt 7.11 i protokollen af 14.6.2018.


3. Bekæmpelse af korruption (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000021/2018) af Ingeborg Gräßle, for CONT, til Kommissionen: Bekæmpelse af korruption (B8-0024/2018)

Benedek Jávor (for stillerene) begrundede spørgsmålet.

Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Julia Pitera for PPE-Gruppen, Caterina Chinnici for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Wolf Klinz for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Dennis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, David Coburn for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Benedek Jávor, Olaf Stuger for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Georgios Epitideios, løsgænger, Claudia Schmidt, Inés Ayala Sender, Zbigniew Kuźmiuk, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Vladimír Maňka, Benedek Jávor, Georgi Pirinski, Maria Grapini, Ignazio Corrao og José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Ana Miranda, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nicola Caputo, Tibor Szanyi og Carlos Iturgaiz.

Taler: Tibor Navracsics.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


4. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 13.6.2018).


4.1. Rusland, navnlig sagen om den ukrainske politiske fange Oleg Sentsov

Forslag til beslutning B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 og B8-0296/2018 (2018/2754(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Jaromír Štětina og Marietje Schaake forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein for PPE-Gruppen, Tibor Szanyi for S&D-Gruppen, og Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Doru-Claudian Frunzulică, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Anna Elżbieta Fotyga som besvarede det, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski, løsgænger, Pavel Svoboda, Mark Demesmaeker og Jasenko Selimovic.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Julie Ward og José Inácio Faria.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 14.6.2018.


4.2. Menneskerettighedssituationen i Bahrain, navnlig sagen om Nabeel Rajab

Forslag til beslutning B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 og B8-0287/2018 (2018/2755(RSP))

David Campbell Bannerman, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Ignazio Corrao og Tomáš Zdechovský forelagde beslutningsforslag B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018 og B8-0284/2018.

Indlæg af Cristian Dan Preda om afviklingen af forhandlingen (formanden præciserede).

Marie-Christine Vergiat og Marietje Schaake forelagde beslutningsforslag B8-0286/2018 og B8-0287/2018.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen (formanden, der vendte tilbage til Cristian Dan Predas første indlæg), Julie Ward for S&D-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Jacques Colombier, Pavel Svoboda og Neena Gill.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Notis Marias, Dobromir Sośnierz og Seán Kelly.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 14.6.2018.


4.3. Situationen for Rohingya-flygtninge, især den vanskelige situation for børn

Forslag til beslutning B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 og B8-0298/2018 (2018/2756(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo og Urmas Paet forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Teresa Jiménez-Becerril Barrio for PPE-Gruppen, Wajid Khan for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Seán Kelly, Caterina Chinnici, Sajjad Karim, Dita Charanzová, Josef Weidenholzer og Frédérique Ries.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Ignazio Corrao og Csaba Sógor.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 14.6.2018.

(Mødet udsat i afventning af afstemningstiden).


FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

5. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.04.


6. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra ALDE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

DEVE: Mirja Vehkaperä

Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland: Mirja Vehkaperä

°
° ° °

Talere: Udo Bullmann, om årsdagen for mordet på Jo Cox (formanden tilsluttede sig hyldesten), Janice Atkinson, om afsoningsforholdene for Tommy Robinson, og Barbara Spinelli, med en bemærkning til forretningsordenen (formanden afbrød taleren, da der ikke var tale om en bemærkning til forretningsordenen).


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Rusland, navnlig sagen om den ukrainske politiske fange Oleg Sentsov (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 og B8-0296/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0288/2018

(erstatter B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 og B8-0296/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein og Dubravka Šuica, for PPE-Gruppen

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Tibor Szanyi, for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei og Jana Žitňanská, for ECR-Gruppen

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen

—   Rebecca Harms og Heidi Hautala, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0259)


7.2. Menneskerettighedssituationen i Bahrain, navnlig sagen om Nabeel Rajab (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 og B8-0287/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0280/2018

(erstatter B8-0280/2018 og B8-0284/2018):

stillet af:

—   Tomáš Zdechovský, for PPE-Gruppen

—   Charles Tannock og Karol Karski, for ECR-Gruppen.

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0281/2018

(erstatter B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 og B8-0287/2018):

stillet af:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru og Soraya Post, for S&D-Gruppen

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé og Josep-Maria Terricabras, for Verts/ALE-Gruppen

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou og Younous Omarjee, for GUE/NGL-Gruppen

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0260)


7.3. Situationen for Rohingya-flygtninge, især den vanskelige situation for børn (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 og B8-0298/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0292/2018

(erstatter B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 og B8-0298/2018):

stillet af: :

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman og Tokia Saïfi, for PPE-Gruppen

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Wajid Khan, for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei og Sajjad Karim, for ECR-Gruppen

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda og Jean Lambert, for Verts/ALE-Gruppen

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen og Dimitrios Papadimoulis, for GUE/NGL-Gruppen

—   Fabio Massimo Castaldo og Ignazio Corrao.

Vedtaget (P8_TA(2018)0261)


7.4. Strukturelle og økonomiske hindringer i adgangen til kultur (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om strukturelle og økonomiske hindringer i adgangen til kultur [2017/2255(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0262)


7.5. Proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0263)


7.6. Anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/1/EF om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej [COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0264)

Indlæg af Wim van de Camp, efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


7.7.  Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Forkastet

Indlæg

Inden afstemningen, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, andet afsnit, Merja Kyllönen (ordfører), der talte for TRAN's afgørelse, og Dieter-Lebrecht Koch, der talte imod afgørelsen. Marian-Jean Marinescu om Dieter-Lebrecht Kochs indlæg.


7.8.  Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Forkastet

Indlæg

Inden afstemningen, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, andet afsnit, Wim van de Camp (ordfører), der talte for TRAN's afgørelse, og Kathleen Van Brempt, der talte imod afgørelsen.


7.9.  Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henbik på at tilpasse dem til udvikingen i sektoren ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i sektoren (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) – Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Forkastet

Indlæg

Inden afstemningen, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, andet afsnit, Karima Delli, der talte mod TRAN's afgørelse, og Ismail Ertug (ordfører), der talte for afgørelsen.


7.10. Indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/118 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af Fiskeriudvalget, jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 3, om Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/118 af 2. marts 2018 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) - Ansvarligt medlem: Alain Cadec, for PECH

(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet for vedtagelse af forslaget til beslutning
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0265)


7.11. De besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (afstemning)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: De besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (2018/2741(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 12. juni 2018 (punkt 15 i protokollen af 12.6.2018).

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den 14. juni 2018 (punkt 2 i protokollen af 14.6.2018).

Forslag til beslutning B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 og B8-0285/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0275/2018

(erstatter B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 og B8-0285/2018):

stillet af:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová og Željana Zovko, for PPE-Gruppen

—   Victor Boştinaru og Clare Moody, for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga og Ruža Tomašić, for ECR-Gruppen

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen

—   Heidi Hautala og Rebecca Harms, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0266)

(Forslag til beslutning B8-0278/2018 bortfaldt).


7.12. Forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og AVS-landene (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0274/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0267)


7.13. Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2016 (afstemning)

Betænkning om tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2016 [2017/2273(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0268)


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Bogdan Andrzej Zdrojewski - A8-0169/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Monika Smolková, Daniel Hannan, Seán Kelly, Andrejs Mamikins og Dobromir Sośnierz

Betænkning: Andreas Schwab - A8-0395/2017
Michaela Šojdrová, Monika Smolková og Seán Kelly

De besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion - RC-B8-0275/2018
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová og Andrejs Mamikins

Forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og AVS-landene - B8-0274/2018
Andrejs Mamikins.


9. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.00.)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

10. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.09.


11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Parlamentets sammensætning

De kompetente tyske myndigheder havde meddelt, at Romeo Franz var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Jan Philipp Albrecht med virkning fra den 3. juli 2018.

Parlamentet tog udnævnelsen til efterretning.

Romeo Franz deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


13. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG, EMPL, ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG, EMPL, ENVI, CULT, JURI, AFCO, FEMM, PETI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for retslige anliggender for perioden 2021-2027 (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

BUDG, CONT, LIBE, FEMM

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af EU-programmet for bekæmpelse af svig (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med bestemmelserne i traktatens artikel 322, stk. 1, ville høre Revisionsretten om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

BUDG, EMPL, ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske reformstøtteprogram (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

BUDG, ITRE, REGI, AGRI, PECH

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

AFET, DEVE, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI, PECH

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovation (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 og (EU) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, AGRI, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

AFET, BUDG, ENVI, ITRE, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

BUDG, ENVI, IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013, (EU) nr. 377/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

AFET, BUDG, ENVI, AGRI

- Forslag til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering (08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

BUDG

- Bilag til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår anvendelsesperioden for den fakultative ordning for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Bernard Monot. Forslag til beslutning om foregribelse og begrænsning af de systemiske risici for EU's økonomi og den globale økonomi som følge af amerikanske politiske sanktioner over for europæiske og russiske virksomheder (B8-0234/2018)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af brancher, som er ramt af sanktionerne mod Rusland (B8-0235/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om forbud mod ansøgninger fra studerende, der kommer fra risikolande, til følsomme europæiske universitetsuddannelser (CBRN) (B8-0236/2018)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

LIBE


14. Større forespørgsler (forhandling)

Israels deltagelse i projekter finansieret af Horisont 2020

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (O-000014/2018) de Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez og Sabine Lösing, til Kommissionen: Større forespørgsel - Israels deltagelse i projekter finansieret af Horisont 2020 (B8-0028/2018)

Patrick Le Hyaric begrundede spørgsmålet.

Talere: Andrejs Mamikins for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Ivan Jakovčić, der protesterede mod Kommissionens fravær, og Andrejs Mamikins, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Jean-Luc Schaffhauser, som han besvarede (formanden påtog sig at videresende spørgsmålet vedrørende afviklingen af forhandlingen om større forespørgsler til Parlamentets formand).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at trække en initiativbetænkning tilbage (forretningsordenens artikel 52)

INTA havde besluttet at trække følgende initiativbetænkning tilbage:

- På vej mod en ny ramme for handel mellem EU og Tyrkiet og modernisering af toldunionen (2016/2031(INI))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 53))

Afgørelse om at ændre kategori til en ikke-lovgivningsmæssig initiativbetænkning (forretningsordenens artikel 52)

JURI (forretningsordenens artikel 54)

- Grænseoverskridende krav om tilbagelevering af kunstværker og kulturgenstande, der er stjålet i forbindelse med væbnede konflikter og krig (2017/2023(INI))
(rådg.udv.: CULT (forretningsordenens artikel 54))

Tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 31. maj 2018)

AFET

- Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (2018/2097(INI))

CULT

- Uddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker (2018/2090(INI))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 54), ITRE)

TAX3

- Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse (2018/2121(INI))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 46)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 31. maj 2018)

AFCO

- Forslag til ændring af Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (2018/2080(INL))
(rådg.udv.: PETI)

JURI

- Hurtig bilæggelse af handelstvister (2018/2079(INL))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 31. maj 2018)

FEMM

- Pasningstilbud i EU til forbedring af ligestillingen mellem kønnene (2018/2077(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

AFCO

- Gennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer den parlamentariske kontrol med decentrale organer (2018/2114(INI))
(rådg.udv.: CONT, ECON, ENVI, JURI)

- Gennemførelse af traktatens bestemmelser om Parlamentets beføjelser med hensyn til politisk kontrol med Kommissionen (2018/2113(INI))
(rådg.udv.: CONT, JURI)

- Gennemførelse af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde (2018/2112(INI))
(rådg.udv.: JURI, LIBE)

- Gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab (2018/2111(INI))
(rådg.udv.: LIBE, PETI)

- Status for debatten om Europas fremtid (2018/2094(INI))
(rådg.udv.: CONT, ECON (forretningsordenens artikel 54))

- Differentieret integration (2018/2093(INI))
(rådg.udv.: BUDG, ECON (forretningsordenens artikel 54))

- Ombudsmandens strategiske undersøgelse OI/2/2017 af gennemsigtigheden af de lovgivningsmæssige drøftelser i de forberedende organer til Rådet for Den Europæiske Union (2018/2096(INI))
(rådg.udv.: JURI)

AFET

- Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (2018/2099(INI))
(rådg.udv.: AFCO)

- Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området (2018/2098(INI))

AGRI

- Gennemførelsesrapport om forordning nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU (2018/2110(INI))
(rådg.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54), TRAN (forretningsordenens artikel 54), PETI)

CONT

- Vurdering af, hvordan EU-budgettet anvendes i forbindelse med reformen af den offentlige sektor (2018/2086(INI))
(rådg.udv.: REGI)

CULT

- En ny europæisk kulturdagsorden (2018/2091(INI))

DEVE

- Digitalisering med henblik på udvikling: bekæmpelse af fattigdom via teknologi (2018/2083(INI))
(rådg.udv.: INTA)

- EU's udviklingsbistand på uddannelsesområdet (2018/2081(INI))

ECON

- Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2019 (2018/2119(INI))
(rådg.udv.: BUDG (forretningsordenens artikel 54), REGI, FEMM)

- Årlig beretning om konkurrencepolitikken (2018/2102(INI))
(rådg.udv.: INTA, AGRI)

- ECB's årsberetning for 2017 (2018/2101(INI))

- Bankunionen – Årsberetning 2017 (2018/2100(INI))

- Ligestilling og beskatning i EU; (2018/2095(INI))

EMPL

- Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2019 (2018/2120(INI))
(rådg.udv.: BUDG (forretningsordenens artikel 54), FEMM)

ENVI

- Gennemførelsen af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser (2018/2108(INI))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 54), IMCO (forretningsordenens artikel 54))

IMCO

- Styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning (2018/2109(INI))
(rådg.udv.: INTA)

INTA

- Gennemførelse af forordning (EU) nr. 978/2012 om GSP (2018/2107(INI))
(rådg.udv.: AFET, DEVE)

- Gennemførselsrapport om handelssøjlen i associeringsaftalen (AA) med Mellemamerika (2018/2106(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

- Blockchain: en fremadskuende handelspolitik (2018/2085(INI))
(rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54), LIBE (forretningsordenens artikel 54))

- WTO: vejen frem (2018/2084(INI))
(rådg.udv.: DEVE)

ITRE

- En omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi (2018/2088(INI))
(rådg.udv.: EMPL, ENVI, IMCO (forretningsordenens artikel 54), REGI, JURI (forretningsordenens artikel 54), LIBE (forretningsordenens artikel 54))

- Fremtiden for EU's energipolitik, herunder fremtiden for Euratomtraktaten (2018/2087(INI))
(rådg.udv.: INTA, ENVI)

LIBE

- Situationen med hensyn til de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2017 (2018/2103(INI))

- Den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien: afskaffelse af kontrol ved de indre land-, sø- og luftgrænser (2018/2092(INI))

PETI

- Betænkning om Ombudsmandens årsberetning for 2017, forretningsordenens artikel 220, stk. 1 (2018/2105(INI))

- Betænkning om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2017, forretningsordenens artikel 216, stk. 7 (2018/2104(INI))

TRAN

- Selvkørende biler i europæisk transport (2018/2089(INI))
(rådg.udv.: EMPL, ITRE, IMCO (forretningsordenens artikel 54), JURI (forretningsordenens artikel 54))

Udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

JURI

- Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
henvist til kor. udv. EMPL
rådg.udv.: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO (forretningsordenens artikel 39)

- Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
henvist til kor. udv. EMPL
(rådg.udv.: BUDG, JURI (forretningsordenens artikel 39))

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 31. maj 2018)

AFCO

- Status for debatten om Europas fremtid (2018/2094(INI))
(rådg.udv.: CONT, ECON (forretningsordenens artikel 54))

- Differentieret integration (2018/2093(INI))
(rådg.udv.: BUDG, ECON (forretningsordenens artikel 54))

AGRI

- Gennemførelsesrapport om forordning nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU (2018/2110(INI))
(rådg.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54), TRAN (forretningsordenens artikel 54), PETI)

CULT

- Uddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker (2018/2090(INI))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 54), ITRE)

ECON

- Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2019 (2018/2119(INI))
(rådg.udv.: BUDG (forretningsordenens artikel 54), REGI, FEMM)

EMPL

- Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2019 (2018/2120(INI))
(rådg.udv.: BUDG (forretningsordenens artikel 54), FEMM)

ENVI

- Gennemførelsen af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser (2018/2108(INI))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 54), IMCO (forretningsordenens artikel 54))

INTA

- Blockchain: en fremadskuende handelspolitik (2018/2085(INI))
(rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54), LIBE (forretningsordenens artikel 54))

ITRE

- En omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi (2018/2088(INI))
(rådg.udv.: EMPL, ENVI, IMCO (forretningsordenens artikel 54), REGI, JURI (forretningsordenens artikel 54), LIBE (forretningsordenens artikel 54))

TRAN

- Selvkørende biler i europæisk transport (2018/2089(INI))
(rådg.udv.: EMPL, ITRE, IMCO (forretningsordenens artikel 54), JURI (forretningsordenens artikel 54))

Afgørelse om anvendelse af en procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 55)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 31. maj 2018)

- Ombudsmandens strategiske undersøgelse OI/2/2017 af gennemsigtigheden af de lovgivningsmæssige drøftelser i de forberedende organer til Rådet for Den Europæiske Union (2018/2096(INI))
udvalg: AFCO, PETI
(rådg.udv.: JURI)

- Ligestilling og beskatning i EU; (2018/2095(INI))
udvalg: ECON, FEMM

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 108)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 31. maj 2018)

LIBE

- Forslag om indledning af forhandlinger om henstilling fra Kommissionen med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet og udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og de kompetente algeriske myndigheder til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI))
(rådg.udv.: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Forslag om indledning af forhandlinger om henstilling fra Kommissionen med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Den Arabiske Republik Egypten om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og de kompetente egyptiske myndigheder til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI))
(rådg.udv.: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Forslag om indledning af forhandlinger om henstilling fra Kommissionen med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og de kompetente libanesiske myndigheder til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI))
(rådg.udv.: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Forslag om indledning af forhandlinger om henstilling fra Kommissionen med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokkos kompetente myndigheder til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
(rådg.udv.: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Forslag om indledning af forhandlinger om henstilling fra Kommissionen med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og de kompetente tunesiske myndigheder til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI))
(rådg.udv.: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Forslag om indledning af forhandlinger om Kommissionens henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Staten Israel om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og de israelske kompetente myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI))
(rådg.udv.: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Forslag om indledning af forhandlinger om henstilling fra Kommissionen med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Tyrkiet om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og de kompetente tyrkiske myndigheder til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI))
(rådg.udv.: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Forslag om indledning af forhandlinger om henstilling fra Kommissionen med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Det Hashemitiske Kongerige Jordan om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og de jordanske kompetente myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI))
(rådg.udv.: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 113)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 31. maj 2018)

AFET

- Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om den omfattende aftale mellem EU og Den Kirgisiske Republik (2018/2118(INI))

- Henstilling til næstformanden/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil (2018/2117(INI))

- Henstilling til næstformanden/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om beføjelserne og mandatet for EU's særlige repræsentanter (2018/2116(INI))

- Henstilling til næstformanden/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og til Rådet over den opfølgning, EU-Udenrigstjenesten har foretaget to år efter Europa-Parlamentets betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU (2018/2115(INI))


16. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 9 og 10, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 12. juni 2018

(*) Navn fortroligt

(*) (nr. 0422/2018); Axel Weber (nr. 0423/2018); (*) (nr. 0424/2018); (*) (nr. 0425/2018); Stanislav Bergant (nr. 0426/2018); (*) (nr. 0427/2018); (*) (nr. 0428/2018); (*) (nr. 0429/2018); Marios Achelleos (nr. 0430/2018); Demitrios Paicopolos (nr. 0431/2018); (*) (nr. 0432/2018); (*) (nr. 0433/2018); (*) (nr. 0434/2018); (*) (nr. 0435/2018); Louis Ripault (nr. 0436/2018); Tomasa Carpio Comino (nr. 0437/2018); (*) (nr. 0438/2018); Heinz Wilhelm Blesgen (nr. 0439/2018); Manolo Montalti (nr. 0440/2018); (*) (nr. 0441/2018); Stefano Badiali (nr. 0442/2018); Marco Giovannelli (Future 4 Wildlife.org) (nr. 0443/2018); Jevgeņija Krjukova (42 signatures) (nr. 0444/2018); Sebastian Günther (nr. 0445/2018); (*) (nr. 0446/2018); (*) (nr. 0447/2018); Thomas Engelbrecht (nr. 0448/2018); (*) (nr. 0449/2018); (*) (nr. 0450/2018); (*) (nr. 0451/2018); (*) (nr. 0452/2018); (*) (nr. 0453/2018); (*) (nr. 0454/2018); Remedios Vivas Carvajal (nr. 0455/2018); Jesús Pizarro Gordillo (nr. 0456/2018); (*) (nr. 0457/2018); (*) (nr. 0458/2018); Enrique J. Hernández Salas (Consejo Social de la ciudad de Granada) (nr. 0459/2018); Dimitrios Trakas (nr. 0460/2018); Marco Ricci (nr. 0461/2018); Marco Bava (nr. 0462/2018); Maria Anna Avouri (nr. 0463/2018); Radosveta Vassileva (nr. 0464/2018); Peter Tot-Đerđ (nr. 0465/2018); (*) (nr. 0466/2018); Francisco Javier Rosell Felipe (nr. 0467/2018); Colin Evers (nr. 0468/2018); (*) (nr. 0469/2018); Rubén Pérez Sueiras (Asociación Animalista Libera) (nr. 0470/2018); (*) (nr. 0471/2018); (*) (nr. 0472/2018); Fernando García González (nr. 0473/2018); (*) (nr. 0474/2018); Georgi Avramov (nr. 0475/2018); (*) (nr. 0476/2018); (*) (nr. 0477/2018); (*) (nr. 0478/2018); Efstathios Kouteris (nr. 0479/2018); Diego Profili (nr. 0480/2018); (*) (nr. 0481/2018).


17. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 3, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


18. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 2. juli 2018 - 5. juli 2018.


19. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 15.32.


20. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Verhofstadt, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Fritaget:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Seneste opdatering: 14. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik