Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 336kWORD 94k
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Καταπολέμηση της διαφθοράς (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
4.1.Ρωσία, ιδίως η υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατούμενου Oleg Sentsov
  
4.2.H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν, ιδίως η υπόθεση του Nabeel Rajab
  
4.3.Η κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια, ιδίως η δεινή θέση των παιδιών
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Ρωσία, ιδίως η υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατούμενου Oleg Sentsov (ψηφοφορία)
  
7.2.H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν, ιδίως η υπόθεση του Nabeel Rajab (ψηφοφορία)
  
7.3.Η κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια, ιδίως η δεινή θέση των παιδιών (ψηφοφορία)
  
7.4.Διαρθρωτικοί και οικονομικοί φραγμοί στην πρόσβαση στον πολιτισμό (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.5.Έλεγχος της αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων ***I (ψηφοφορία)
  
7.6.Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές ***I (ψηφοφορία)
  
7.7.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)
  
7.8.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και τις περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων ***I (ψηφοφορία)
  
7.9.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον κλάδο ***I (ψηφοφορία)
  
7.10.Αντίρρηση στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EΕ) 2017/118 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων διατήρησης της αλιείας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη Βόρεια Θάλασσα (ψηφοφορία)
  
7.11.Κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή (ψηφοφορία) (ψηφοφορία)
  
7.12.Διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ (ψηφοφορία)
  
7.13.Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2016 (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Σύνθεση του Σώματος
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 15.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 16.Αναφορές
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 18.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 20.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.01.


2. Κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατεχόμενα εδάφη στη Γεωργία δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή (2018/2741(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις12 Ιουνίου 2018 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2018)

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová και Željana Zovko, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα έτη μετά τη ρωσική εισβολή (2018/2741(RSP)) (B8-0275/2018

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska και Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη στη Γεωργία δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή (2018/2741(RSP)) (B8-0276/2018

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake και Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα έτη μετά τη ρωσική εισβολή (2018/2741(RSP)) (B8-0277/2018

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Sabine Lösing, Δημήτριος Παπαδημούλης και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις αποσχισθείσες περιοχές της Γεωργίας, δέκα χρόνια μετά τον πόλεμο με τη Ρωσία (2018/2741(RSP)) (B8-0278/2018

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή (2018/2741(RSP)) (B8-0279/2018

—   Victor Boştinaru και Clare Moody, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα έτη μετά τη ρωσική εισβολή (2018/2741(RSP)) (B8-0285/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2018.


3. Καταπολέμηση της διαφθοράς (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000021/2018) που κατέθεσε η Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Επιτροπής CONT, προς την Επιτροπή: Καταπολέμηση της διαφθοράς (B8-0024/2018)

Ο Benedek Jávor (αναπλ. συντάκτριας) αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Julia Pitera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Caterina Chinnici, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Wolf Klinz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Benedek Jávor, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Claudia Schmidt, Inés Ayala Sender, Zbigniew Kuźmiuk, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Vladimír Maňka, Benedek Jávor, Georgi Pirinski, Maria Grapini, Ignazio Corrao και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Ana Miranda, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nicola Caputo, Tibor Szanyi και Carlos Iturgaiz.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics.

Η συζήτηση περατώνεται.


4. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2018)


4.1. Ρωσία, ιδίως η υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατούμενου Oleg Sentsov

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 και B8-0296/2018 (2018/2754(RSP))

Οι Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Jaromír Štětina και Marietje Schaake παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tibor Szanyi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Doru-Claudian Frunzulică, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Anna Elżbieta Fotyga, η οποία απαντά, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kazimierz Michał Ujazdowski, μη εγγεγραμμένος, Pavel Svoboda, Mark Demesmaeker και Jasenko Selimovic.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Julie Ward και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2018.


4.2. H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν, ιδίως η υπόθεση του Nabeel Rajab

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 και B8-0287/2018 (2018/2755(RSP))

Οι David Campbell Bannerman, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Ignazio Corrao και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018 και B8-0284/2018.

Παρεμβαίνει ο Cristian Dan Preda σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις).

Οι Marie-Christine Vergiat και Marietje Schaake παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0286/2018 και B8-0287/2018.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE (ο Πρόεδρος επανέρχεται στην πρώτη παρέμβαση του Cristian Dan Preda), Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Jacques Colombier, Pavel Svoboda και Neena Gill.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Νότης Μαριάς, Dobromir Sośnierz και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2018.


4.3. Η κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια, ιδίως η δεινή θέση των παιδιών

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 και B8-0298/2018 (2018/2756(RSP))

Οι Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo και Urmas Paet παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Teresa Jiménez-Becerril Barrio, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Wajid Khan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Seán Kelly, Caterina Chinnici, Sajjad Karim, Dita Charanzová, Josef Weidenholzer και Frédérique Ries.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Fabio Massimo Castaldo, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Ignazio Corrao και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2018.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

5. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.04.


6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας ALDE, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους διορισμούς:

επιτροπή DEVE: Mirja Vehkaperä

Αντιπροσωπεία στην επιτροπή κοινοβουλευτικής συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας: Mirja Vehkaperä

°
° ° °

Παρεμβαίνουν ο Udo Bullmann με αφορμή την επέτειο της δολοφονίας της Jo Cox (η Πρόεδρος αποτίει επίσης φόρο τιμής), Janice Atkinson σχετικά με τις συνθήκες κράτησης του Tommy Robinson, και Barbara Spinelli, για να προβεί σε παρατήρηση επί της εφαρμογής του Κανονισμού (η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια, επειδή δεν πρόκειται για παρατήρηση επί της εφαρμογής του Κανονισμού).


7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


7.1. Ρωσία, ιδίως η υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατούμενου Oleg Sentsov (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 και B8-0296/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0288/2018

(αντικαθιστά τις B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 και B8-0296/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein και Dubravka Šuica, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Tibor Szanyi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei και Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Rebecca Harms και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0259)


7.2. H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν, ιδίως η υπόθεση του Nabeel Rajab (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 και B8-0287/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0280/2018

(αντικαθιστά τις B8-0280/2018 και B8-0284/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Charles Tannock και Karol Karski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0281/2018

(αντικαθιστά τις B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 και B8-0287/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru et Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé και Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0260)


7.3. Η κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια, ιδίως η δεινή θέση των παιδιών (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 και B8-0298/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0292/2018

(αντικαθιστά τις B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 και B8-0298/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές::

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Λευτέρης Χριστοφόρου, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman και Tokia Saïfi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Wajid Khan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Νότης Μαριάς, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei και Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda et Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0261)


7.4. Διαρθρωτικοί και οικονομικοί φραγμοί στην πρόσβαση στον πολιτισμό (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τους διαρθρωτικούς και οικονομικούς φραγμούς στην πρόσβαση στον πολιτισμό [2017/2255(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0262)


7.5. Έλεγχος της αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0263)


7.6. Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2006/1/ΕΚ για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές [COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0264)

Παρεμβαίνει ο Wim van de Camp, μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


7.7. Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Απορρίπτεται

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού, Merja Kyllönen (εισηγήτρια) η οποία τάσσεται υπέρ της απόφασης της επιτροπής TRAN και Dieter-Lebrecht Koch ο οποίος τάσσεται κατά της απόφασης. Marian-Jean Marinescu επί της παρέμβασης του Dieter-Lebrecht Koch.


7.8. Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και τις περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Απορρίπτεται

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού, Wim van de Camp (εισηγητής) ο οποίος τάσσεται υπέρ της απόφασης της επιτροπής TRAN και Kathleen Van Brempt η οποία τάσσεται κατά της απόφασης.


7.9. Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον κλάδο ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον κλάδο (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Απορρίπτεται

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού, Karima Delli η οποία τάσσεται κατά της απόφασης της επιτροπής TRAN και Ismail Ertug (εισηγητής) ο οποίος τάσσεται υπέρ της απόφασης.


7.10. Αντίρρηση στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EΕ) 2017/118 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων διατήρησης της αλιείας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη Βόρεια Θάλασσα (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η Επιτροπή Αλιείας, σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού, σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/118 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων διατήρησης της αλιείας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Βόρειας Θάλασσας (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) - Αρμόδιος βουλευτής: Alain Cadec, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0265)


7.11. Κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή (ψηφοφορία) (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατεχόμενα εδάφη στη Γεωργία δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή (2018/2741(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις12 Ιουνίου 2018 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2018).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 14 Ιουνίου 2018 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 και B8-0285/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0275/2018

(αντικαθιστά τις B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 και B8-0285/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová και Željana Zovko, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Victor Boştinaru και Clare Moody, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Heidi Hautala και Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0266)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0278/2018 καταπίπτει.)


7.12. Διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0274/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0267)


7.13. Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2016 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2016 [2017/2273(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0197/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0268)


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Bogdan Andrzej Zdrojewski - A8-0169/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Monika Smolková, Daniel Hannan, Seán Kelly, Andrejs Mamikins και Dobromir Sośnierz

Έκθεση Andreas Schwab - A8-0395/2017
Michaela Šojdrová, Monika Smolková και Seán Kelly

Κατεχόμενα εδάφη στη Γεωργία δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή - RC-B8-0275/2018
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová και Andrejs Mamikins

Διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ - B8-0274/2018
Andrejs Mamikins.


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.00.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

10. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.09.


11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Romeo Franz ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Jan Philipp Albrecht με ισχύ από 3 Ιουλίου 2018.

Το Σώμα σημειώνει την εκλογή του.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Romeo Franz καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


13. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG, EMPL, ITRE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες» (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG, EMPL, ENVI, CULT, JURI, AFCO, FEMM, PETI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιοσύνη» (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

BUDG, CONT, LIBE, FEMM

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 322 παράγραφος 1 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

BUDG, EMPL, ITRE, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Μεταρρυθμίσεων (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

BUDG, ITRE, REGI, AGRI, PECH

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI, PECH

- Πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 99/2013, (ΕΕ) αριθ. 1287/2013, (ΕΕ) αριθ. 254/2014, (ΕΕ) αριθ. 258/2014, (EΕ) αριθ. 652/2014 και (EΕ) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, AGRI, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG, ENVI, ITRE, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

BUDG, ENVI, IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα, και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 912/2010, (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 και (ΕΕ) αριθ. 377/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG, ENVI, AGRI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την παράταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής του προαιρετικού μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις ορισμένων αγαθών και την παροχή ορισμένων υπηρεσιών που είναι επιδεκτικά απάτης, και του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης κατά της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

2) από τους βουλευτές, οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Bernard Monot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πρόβλεψη και τη μείωση των συστημικών κινδύνων που συνεπάγονται για την ΕΕ και την παγκόσμια οικονομία οι διαδικασίες πολιτικών κυρώσεων των ΗΠΑ κατά των ευρωπαϊκών και ρωσικών επιχειρήσεων (B8-0234/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των τομέων που έχουν πληγεί από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας (B8-0235/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση αιτήσεων εγγραφής σε τομείς της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης ευαίσθητου χαρακτήρα (ΧΒΡΠ), από σπουδαστές που προέρχονται από ευάλωτες χώρες (B8-0236/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

LIBE


14. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)

Συμμετοχή του Ισραήλ στα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (O-000014/2018) που κατέθεσαν οι Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Σοφία Σακοράφα, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Νικόλαος Χουντής, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Νεοκλής Συλικιώτης, Merja Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Estefanía Torres Martínez και Sabine Lösing, προς την Επιτροπή: Μείζονος σημασίας επερώτηση - Συμμετοχή του Ισραήλ στα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" (B8-0028/2018)

Ο Patrick Le Hyaric αναπτύσσει την ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Andrejs Mamikins, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ivan Jakovčić, ο οποίος διαμαρτύρεται για την απουσία της Επιτροπής, και Andrejs Mamikins, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Jean-Luc Schaffhauser, ο οποίος απαντά (Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει να διαβιβάσει το ζήτημα σχετικά με τη διεξαγωγή των συζητήσεων επί των μείζονος σημασίας επερωτήσεων στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου).

Η συζήτηση περατώνεται.


15. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για την απόσυρση εκθέσεως πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

Η επιτροπή INTA αποφάσισε να αποσύρει την ακόλουθη πρόταση πρωτοβουλίας:

- Προς ένα νέο πλαίσιο για το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας και τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης (2016/2031(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL (άρθρο 53 του Κανονισμού))

Απόφαση για την τροποποίηση της κατηγορίας σε έκθεση μη νομοθετικής πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

επιτροπή JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Διασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών που λεηλατήθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις και πολέμους (2017/2023(INI))
(γνωμοδότηση: CULT (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Εξουσιοδότηση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 31ης Μαΐου 2018)

επιτροπή AFET

- Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (2018/2097(INI))

επιτροπή CULT

- Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό των πολιτικών της ΕΕ (2018/2090(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού), ITRE)

TAX3

- Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (2018/2121(INI))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 46 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 31ης Μαΐου 2018)

επιτροπή AFCO

- Πρόταση για την τροποποίηση της απόφασης του Κοινοβουλίου 94/262/EKAX, ΕΚ, Ευρατόμ, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του (2018/2080(INL))
(γνωμοδότηση: PETI)

επιτροπή JURI

- Ταχεία διευθέτηση εμπορικών διαφορών (2018/2079(INL))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 31ης Μαΐου 2018)

επιτροπή FEMM

- Υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων (2018/2077(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

επιτροπή AFCO

- Εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών (2018/2114(INI))
(γνωμοδότηση: CONT, ECON, ENVI, JURI)

- Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την εξουσία του Κοινοβουλίου για άσκηση πολιτικού ελέγχου επί της Επιτροπής (2018/2113(INI))
(γνωμοδότηση: CONT, JURI)

- Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία (2018/2112(INI))
(γνωμοδότηση: JURI, LIBE)

- Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ (2018/2111(INI))
(γνωμοδότηση: LIBE, PETI)

- Πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης (2018/2094(INI))
(γνωμοδότηση: CONT, ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού))

- Διαφοροποιημένη ολοκλήρωση (2018/2093(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG, ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού))

- Στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 σχετικά με τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου της ΕΕ (2018/2096(INI))
(γνωμοδότηση: JURI)

επιτροπή AFET

- Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (2018/2099(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO)

- Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (2018/2098(INI))

επιτροπή AGRI

- Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ (2018/2110(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 54 του Κανονισμού), PETI)

επιτροπή CONT

- Αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίον χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα (2018/2086(INI))
(γνωμοδότηση: REGI)

επιτροπή CULT

- Νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό (2018/2091(INI))

επιτροπή DEVE

- Ψηφιοποίηση για την ανάπτυξη: μειώνοντας τη φτώχεια μέσω της τεχνολογίας (2018/2083(INI))
(γνωμοδότηση: INTA)

- Αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης (2018/2081(INI))

επιτροπή ECON

- Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019 (2018/2119(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού), REGI, FEMM)

- Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (2018/2102(INI))
(γνωμοδότηση: INTA, AGRI)

- Ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2017 (2018/2101(INI))

- Τραπεζική Ένωση - ετήσια έκθεση 2017 (2018/2100(INI))

- Ισότητα των φύλων και φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ (2018/2095(INI))

επιτροπή EMPL

- Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019 (2018/2120(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού), FEMM)

επιτροπή ENVI

- Εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη (2018/2108(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή IMCO

- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της (2018/2109(INI))
(γνωμοδότηση: INTA)

επιτροπή INTA

- Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 (2018/2107(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, DEVE)

- Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τον εμπορικό πυλώνα της Συμφωνίας Σύνδεσης (ΣΣ) με την Κεντρική Αμερική (2018/2106(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

- Aλυσίδα συστοιχιών (blockchain): μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική (2018/2085(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

- ΠΟΕ: μελλοντική πορεία (2018/2084(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE)

επιτροπή ITRE

- Μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική (2018/2088(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, ENVI, IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού) REGI, JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

- Το μέλλον της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, καθώς και το μέλλον της Συνθήκης Ευρατόμ (2018/2087(INI))
(γνωμοδότηση: INTA, ENVI)

επιτροπή LIBE

- Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017 (2018/2103(INI))

- Η πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία: κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα (2018/2092(INI))

επιτροπή PETI

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2017, σύμφωνα με το άρθρο 220 παράγραφος 1 του Κανονισμού (2018/2105(INI))

- Έκθεση σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 7 του Κανονισμού (2018/2104(INI))

επιτροπή TRAN

- Αυτόνομη οδήγηση στις ευρωπαϊκές μεταφορές (2018/2089(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, ITRE, IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Παραπομπή στις επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή JURI

- Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες ουσίες στον χώρο εργασίας (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL
γνωμοδότηση: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO (άρθρο 39 του Κανονισμού)

- Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL
(γνωμοδότηση: BUDG, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού))

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 31ης Μαΐου 2018)

επιτροπή AFCO

- Πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης (2018/2094(INI))
(γνωμοδότηση: CONT, ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού))

- Διαφοροποιημένη ολοκλήρωση (2018/2093(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG, ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή AGRI

- Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ (2018/2110(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 54 του Κανονισμού), PETI)

επιτροπή CULT

- Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό των πολιτικών της ΕΕ (2018/2090(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού), ITRE)

επιτροπή ECON

- Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019 (2018/2119(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού), REGI, FEMM)

επιτροπή EMPL

- Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019 (2018/2120(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού), FEMM)

επιτροπή ENVI

- Εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη (2018/2108(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή INTA

- Aλυσίδα συστοιχιών (blockchain): μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική (2018/2085(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή ITRE

- Μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική (2018/2088(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, ENVI, IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού), REGI, JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή TRAN

- Αυτόνομη οδήγηση στις ευρωπαϊκές μεταφορές (2018/2089(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, ITRE, IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών (άρθρο 55 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 31ης Μαΐου 2018)

- Στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 σχετικά με τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου της ΕΕ (2018/2096(INI))
επιτροπές: AFCO, PETI
(γνωμοδότηση: JURI)

- Ισότητα των φύλων και φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ (2018/2095(INI))
επιτροπές: ECON, FEMM

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 108 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 31ης Μαΐου 2018)

επιτροπή LIBE

- Πρόταση έναρξης διαπραγματεύσεων σχετικά με την έκδοση σύστασης, εκ μέρους της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Αλγερίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Πρόταση έναρξης διαπραγματεύσεων σχετικά με την έκδοση σύστασης, εκ μέρους της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Αιγύπτου που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Πρόταση έναρξης διαπραγματεύσεων σχετικά με την έκδοση σύστασης, εκ μέρους της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Λιβάνου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών του Λιβάνου που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Πρόταση έναρξης διαπραγματεύσεων σχετικά με την έκδοση σύστασης, εκ μέρους της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών του Μαρόκου που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Πρόταση έναρξης διαπραγματεύσεων σχετικά με την έκδοση σύστασης, εκ μέρους της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τυνησίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Τυνησίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Πρόταση έναρξης διαπραγματεύσεων σχετικά με την έκδοση σύστασης, εκ μέρους της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών του Ισραήλ που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Πρόταση έναρξης διαπραγματεύσεων σχετικά με την έκδοση σύστασης, εκ μέρους της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Τουρκίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Πρόταση έναρξης διαπραγματεύσεων για την έκδοση, εκ μέρους της Επιτροπής, σύστασης για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Ιορδανίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 113 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 31ης Μαΐου 2018)

επιτροπή AFET

- Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κιργιζίας (2018/2118(INI))

- Σύσταση προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας σχετικά με την προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στην εξωτερική δράση της ΕΕ (2018/2117(INI))

- Σύσταση προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και την εντολή για τους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ (2018/2116(INI))

- Σύσταση προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας σχετικά με τον απολογισμό της συνέχειας που ανέλαβε να δώσει η ΕΥΕΔ δύο έτη μετά την έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους (2018/2115(INI))


16. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού, έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 12 Ιουνίου 2018

(*) Απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 0422/2018)· Axel Weber (αριθ. 0423/2018)· (*) (αριθ. 0424/2018)· (*) (αριθ. 0425/2018)· Stanislav Bergant (αριθ. 0426/2018)· (*) (αριθ. 0427/2018)· (*) (αριθ. 0428/2018)· (*) (αριθ. 0429/2018)· Marios Achelleos (αριθ. 0430/2018)· Demitrios Paicopolos (αριθ. 0431/2018)· (*) (αριθ. 0432/2018)· (*) (αριθ. 0433/2018)· (*) (αριθ. 0434/2018)· (*) (αριθ. 0435/2018)· Louis Ripault (αριθ. 0436/2018)· Tomasa Carpio Comino (αριθ. 0437/2018)· (*) (αριθ. 0438/2018)· Heinz Wilhelm Blesgen (αριθ. 0439/2018)· Manolo Montalti (αριθ. 0440/2018)· (*) (αριθ. 0441/2018)· Stefano Badiali (αριθ. 0442/2018)· Marco Giovannelli (Future 4 Wildlife.org) (αριθ. 0443/2018)· Jevgeņija Krjukova (42 signatures) (αριθ. 0444/2018)· Sebastian Günther (αριθ. 0445/2018)· (*) (αριθ. 0446/2018)· (*) (αριθ. 0447/2018)· Thomas Engelbrecht (αριθ. 0448/2018)· (*) (αριθ. 0449/2018)· (*) (αριθ. 0450/2018)· (*) (αριθ. 0451/2018)· (*) (αριθ. 0452/2018)· (*) (αριθ. 0453/2018)· (*) (αριθ. 0454/2018)· Remedios Vivas Carvajal (αριθ. 0455/2018)· Jesús Pizarro Gordillo (αριθ. 0456/2018)· (*) (αριθ. 0457/2018)· (*) (αριθ. 0458/2018)· Enrique J. Hernández Salas (Consejo Social de la ciudad de Granada) (αριθ. 0459/2018)· Dimitrios Trakas (αριθ. 0460/2018)· Marco Ricci (αριθ. 0461/2018)· Marco Bava (αριθ. 0462/2018)· Maria Anna Avouri (αριθ. 0463/2018)· Radosveta Vassileva (αριθ. 0464/2018)· Peter Tot-Đerđ (αριθ. 0465/2018)· (*) (αριθ. 0466/2018)· Francisco Javier Rosell Felipe (αριθ. 0467/2018)· Colin Evers (αριθ. 0468/2018)· (*) (αριθ. 0469/2018)· Rubén Pérez Sueiras (Asociación Animalista Libera) (αριθ. 0470/2018)· (*) (αριθ. 0471/2018)· (*) (αριθ. 0472/2018)· Fernando García González (αριθ. 0473/2018)· (*) (αριθ. 0474/2018)· Georgi Avramov (αριθ. 0475/2018)· (*) (αριθ. 0476/2018)· (*) (αριθ. 0477/2018)· (*) (αριθ. 0478/2018)· Efstathios Kouteris (αριθ. 0479/2018)· Diego Profili (αριθ. 0480/2018)· (*) (αριθ. 0481/2018).


17. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


18. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 2 Ιουλίου 2018 έως τις 5 Ιουλίου 2018.


19. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 15.32.


20. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Verhofstadt, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου