Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 299kWORD 85k
Neljapäev, 14. juuni 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Korruptsioonivastane võitlus (arutelu)
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
4.1.Venemaa, eelkõige seoses poliitvang Oleg Sentsovi juhtumiga
  
4.2.Inimõiguste olukord Bahreinis, eelkõige seoses Nabeel Rajabi juhtumiga
  
4.3.Rohingja põgenike olukord ning rohingja laste kannatused
 5.Istungi jätkamine
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Hääletused
  
7.1.Venemaa, eelkõige seoses poliitvang Oleg Sentsovi juhtumiga (hääletus)
  
7.2.Inimõiguste olukord Bahreinis, eelkõige seoses Nabeel Rajabi juhtumiga (hääletus)
  
7.3.Rohingja põgenike olukord ning rohingja laste kannatused (hääletus)
  
7.4.Kultuurile juurdepääsu struktuurilised ja rahalised takistused (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.5.Kutsealasid reguleerivate uute õigusnormide vastuvõtmisele eelnev proportsionaalsuse kontroll ***I (hääletus)
  
7.6.Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol ***I (hääletus)
  
7.7.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Rakendamisnõuded ja konkreetsed eeskirjad autojuhtide lähetamiseks maanteetranspordi sektoris ***I (hääletus)
  
7.8.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas ***I (hääletus)
  
7.9.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Määruste (EÜ) nr 1071/2009 ja (EÜ) nr 1072/2009 muutmine, et võtta arvesse valdkonna arengut ***I (hääletus)
  
7.10.Vastuväide komisjoni delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/118, millega kehtestatakse kalandusalased kaitsemeetmed merekeskkonna kaitsmiseks Põhjameres (hääletus)
  
7.11.Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (hääletus)
  
7.12.ELi ja AKV uue partnerluslepingu läbirääkimised (hääletus)
  
7.13.ELi õiguse kohaldamise järelevalve 2016 (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Parlamendi koosseis
 13.Esitatud dokumendid
 14.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
 15.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 16.Petitsioonid
 17.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 18.Järgmiste istungite ajakava
 19.Istungi lõpp
 20.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.01.


2. Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (2018/2741(RSP))

Arutelu toimus 12. juunil 2018 (12.6.2018 protokollipunkt 15).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová ja Željana Zovko fraktsiooni PPE nimel okupeeritud Gruusia alade kohta kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (2018/2741(RSP)) (B8-0275/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska ja Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel okupeeritud Gruusia alade kohta kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (2018/2741(RSP)) (B8-0276/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake ja Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel okupeeritud Gruusia alade kohta kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (2018/2741(RSP)) (B8-0277/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel Gruusia separatistlike piirkondade kohta kümme aastat pärast sõda Venemaaga (2018/2741(RSP)) (B8-0278/2018);

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel okupeeritud Gruusia alade kohta kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (2018/2741(RSP)) (B8-0279/2018);

—   Victor Boştinaru ja Clare Moody fraktsiooni S&D nimel okupeeritud Gruusia alade kohta kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (2018/2741(RSP)) (B8-0285/2018).

Hääletus: 14.6.2018 protokollipunkt 7.11.


3. Korruptsioonivastane võitlus (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000021/2018), mille esitas Ingeborg Gräßle CONT-komisjoni nimel komisjonile: Korruptsioonivastane võitlus (B8-0024/2018)

Benedek Jávor (koostaja nimele) esitas küsimuse.

Tibor Navracsics (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Julia Pitera fraktsiooni PPE nimel, Caterina Chinnici fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Wolf Klinz fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Benedek Jávor, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Claudia Schmidt, Inés Ayala Sender, Zbigniew Kuźmiuk, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Vladimír Maňka, Benedek Jávor, Georgi Pirinski, Maria Grapini, Ignazio Corrao ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Ana Miranda, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nicola Caputo, Tibor Szanyi ja Carlos Iturgaiz.

Sõna võttis Tibor Navracsics.

Arutelu lõpetati.


4. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 13.6.2018 protokollipunkt 2.)


4.1. Venemaa, eelkõige seoses poliitvang Oleg Sentsovi juhtumiga

Resolutsiooni ettepanekud B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 ja B8-0296/2018 (2018/2754(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Jaromír Štětina ja Marietje Schaake tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Róża Gräfin von Thun und Hohenstein fraktsiooni PPE nimel, Tibor Szanyi fraktsiooni S&D nimel ja Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Doru-Claudian Frunzulică, kes esitas sinist kaarti tõstes küsimuse Anna Elżbieta Fotygale, kes vastas sellele, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kazimierz Michał Ujazdowski (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pavel Svoboda, Mark Demesmaeker ja Jasenko Selimovic.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Julie Ward ja José Inácio Faria.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.6.2018 protokollipunkt 7.1.


4.2. Inimõiguste olukord Bahreinis, eelkõige seoses Nabeel Rajabi juhtumiga

Resolutsiooni ettepanekud B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 ja B8-0287/2018 (2018/2755(RSP))

David Campbell Bannerman, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Ignazio Corrao ja Tomáš Zdechovský tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018 ja B8-0284/2018.

Arutelu korraldamise teemal võttis sõna Cristian Dan Preda (juhataja andis täpsustusi).

Marie-Christine Vergiat ja Marietje Schaake tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B8-0286/2018 ja B8-0287/2018.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel (juhataja pöördus tagasi Cristian Dan Preda esimese sõnavõtu juurde), Julie Ward fraktsiooni S&D nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Jacques Colombier, Pavel Svoboda ja Neena Gill.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Notis Marias, Dobromir Sośnierz ja Seán Kelly.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.6.2018 protokollipunkt 7.2.


4.3. Rohingja põgenike olukord ning rohingja laste kannatused

Resolutsiooni ettepanekud B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 ja B8-0298/2018 (2018/2756(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo ja Urmas Paet tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Teresa Jiménez-Becerril Barrio fraktsiooni PPE nimel, Wajid Khan fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Seán Kelly, Caterina Chinnici, Sajjad Karim, Dita Charanzová, Josef Weidenholzer ja Frédérique Ries.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Ignazio Corrao ja Csaba Sógor.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.6.2018 protokollipunkt 7.3.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

5. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.04.


6. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni ALDE taotlusel kinnitas parlament järgmised ametissenimetamised:

DEVE-komisjon: Mirja Vehkaperä

Delegatsioon ELi-Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis: Mirja Vehkaperä

°
° ° °

Sõna võtsid Udo Bullmann, kes tuletas meelde Jo Coxi tapmise aastapäeva (juhataja ühines järelehüüdega), Janice Atkinson, kes puudutas Tommy Robinsoni kinnipidamistingimusi, ja Barbara Spinelli, kes soovis teha kodukorda puudutava märkuse (juhataja katkestas sõnavõtu, kuna tegemist ei olnud kodukorda puudutava märkusega).


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Venemaa, eelkõige seoses poliitvang Oleg Sentsovi juhtumiga (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 ja B8-0296/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0288/2018

(asendades B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 ja B8-0296/2018):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Dubravka Šuica fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Tibor Szanyi fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei ja Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Rebecca Harms ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0259)


7.2. Inimõiguste olukord Bahreinis, eelkõige seoses Nabeel Rajabi juhtumiga (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 ja B8-0287/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0280/2018

(asendades B8-0280/2018 ja B8-0284/2018):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel;

—   Charles Tannock ja Karol Karski fraktsiooni ECR nimel.

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0281/2018

(asendades B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 ja B8-0287/2018):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé ja Josep-Maria Terricabras fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0260)


7.3. Rohingja põgenike olukord ning rohingja laste kannatused (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 ja B8-0298/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0292/2018

(asendades B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 ja B8-0298/2018):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman ja Tokia Saïfi fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Wajid Khan fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei ja Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda ja Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen ja Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0261)


7.4. Kultuurile juurdepääsu struktuurilised ja rahalised takistused (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport kultuurile juurdepääsu struktuuriliste ja rahaliste takistuste kohta [2017/2255(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0262)


7.5. Kutsealasid reguleerivate uute õigusnormide vastuvõtmisele eelnev proportsionaalsuse kontroll ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse uute kutsealasid reguleerivate õigusnormide vastuvõtmisele eelnevat proportsionaalsuse kontrolli [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0263)


7.6. Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/1/EÜ ilma juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol [COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0264)

Pärast hääletust võttis sõna Wim van de Camp, kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


7.7. Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Rakendamisnõuded ja konkreetsed eeskirjad autojuhtide lähetamiseks maanteetranspordi sektoris ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ning millega kehtestatakse konkreetsed õigusnormid seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

OTSUS ALUSTADA INSTITUTSIOONIDEVAHELISI LÄBIRÄÄKIMISI

Tagasi lükatud

Sõnavõtud

Merja Kyllönen (raportöör), kes avaldas enne hääletust kooskõlas kodukorra artikli 69c lõike 2 teise lõiguga TRAN-komisjoni otsusele toetust, ning Dieter-Lebrecht Koch, kes oli otsuse vastu. Sõna võttis veel Marian-Jean Marinescu, kes vastas Dieter-Lebrecht Kochi sõnavõtule.


7.8. Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

OTSUS ALUSTADA INSTITUTSIOONIDEVAHELISI LÄBIRÄÄKIMISI

Tagasi lükatud

Sõnavõtud

Wim van de Camp (raportöör), kes avaldas enne hääletust kooskõlas kodukorra artikli 69c lõike 2 teise lõiguga TRAN-komisjoni otsusele toetust, ning Kathleen Van Brempt, kes oli selle otsuse vastu.


7.9. Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Määruste (EÜ) nr 1071/2009 ja (EÜ) nr 1072/2009 muutmine, et võtta arvesse valdkonna arengut ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1071/2009 ja määrust (EÜ) nr 1072/2009 eesmärgiga kohandada neid valdkonnas toimunud arengutega (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) – Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

OTSUS ALUSTADA INSTITUTSIOONIDEVAHELISI LÄBIRÄÄKIMISI

Tagasi lükatud

Sõnavõtud

Karima Delli, kes võttis enne hääletust kooskõlas kodukorra artikli 69c lõike 2 teise lõiguga sõna TRAN-komisjoni otsuse vastu, ning Ismail Ertug (raportöör), kes oli otsuse poolt.


7.10. Vastuväide komisjoni delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/118, millega kehtestatakse kalandusalased kaitsemeetmed merekeskkonna kaitsmiseks Põhjameres (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille on esitanud kalanduskomisjon kooskõlas kodukorra artikli 105 lõikega 3 komisjoni 2. märtsi 2018. aasta delegeeritud määruse (EL) 2017/118 kohta, millega kehtestatakse kalandusalased kaitsemeetmed merekeskkonna kaitsmiseks Põhjameres (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) - Vastutav parlamendiliige: Alain Cadec, PECH komisjoni nimel

(Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0265)


7.11. Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (2018/2741(RSP))

Arutelu toimus 12. juunil 2018 (12.6.2018 protokollipunkt 15).

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 14. juunil 2018 (14.6.2018 protokollipunkt 2).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 ja B8-0285/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0275/2018

(asendades B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 ja B8-0285/2018):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová ja Željana Zovko fraktsiooni PPE nimel;

—   Victor Boştinaru ja Clare Moody fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Heidi Hautala ja Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0266)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0278/2018 muutus kehtetuks.)


7.12. ELi ja AKV uue partnerluslepingu läbirääkimised (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0274/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0267)


7.13. ELi õiguse kohaldamise järelevalve 2016 (hääletus)

Raport ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta 2016. aastal [2017/2273(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0268)


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Bogdan Andrzej Zdrojewski - A8-0169/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Monika Smolková, Daniel Hannan, Seán Kelly, Andrejs Mamikins ja Dobromir Sośnierz

Raport: Andreas Schwab - A8-0395/2017
Michaela Šojdrová, Monika Smolková ja Seán Kelly

Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi - RC-B8-0275/2018
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová ja Andrejs Mamikins

ELi ja AKV uue partnerluslepingu läbirääkimised - B8-0274/2018
Andrejs Mamikins.


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.00.)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

10. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.09.


11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Parlamendi koosseis

Saksamaa pädevad ametiasutused on teatanud Jan Philipp Albrechti asemele Romeo Franzi valimisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 3. juulist 2018.

Parlament võtab tema valimise teadmiseks.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Romeo Franz vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


13. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG, EMPL, ITRE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õiguste ja väärtuste programm (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, EMPL, ENVI, CULT, JURI, AFCO, FEMM, PETI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õigusprogramm (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

BUDG, CONT, LIBE, FEMM

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ELi pettustevastase võitluse programmi loomise kohta (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 322 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Kontrollikojaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2021–2027) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

BUDG, EMPL, ITRE, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse reformide tugiprogramm (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE) ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ITRE, REGI, AGRI, PECH

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning kehtestatakse selle osalemis- ja levitamiseeskirjad (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI, PECH

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühtse turu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja Euroopa statistika programm ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 99/2013, (EL) nr 1287/2013, (EL) nr 254/2014, (EL) nr 258/2014, (EL) nr 652/2014 ja (EL) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, AGRI, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG, ENVI, ITRE, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2021–2027 digitaalse Euroopa programm (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ENVI, IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse InvestEU programm (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 912/2010, (EL) nr 1285/2013 ja (EL) nr 377/2014 ning otsus nr 541/2014/EL (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG, ENVI, AGRI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta (08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse maksustamisalase koostöö programm „Fiscalis“ (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse tollikoostöö programm „Toll“ (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses teatavate pettusealdiste kaupade ja teenuste tarnete puhul rakendatava vabatahtliku pöördmaksustamismehhanismi ning käibemaksupettuste vastase kiirreageerimismehhanismi kohaldamisajaga (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

2) parlamendiliikmed: resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Bernard Monot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa ja Venemaa ettevõtjate vastu suunatud USA poliitiliste sanktsioonidega ELile ja maailmamajandusele kaasnevate süsteemsete riskide ennetamise ja vähendamise kohta (B8-0234/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Venemaa-vastaste sanktsioonide tõttu kahju kandnud sektorite kaitse kohta (B8-0235/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek Euroopa ülikoolide tundlikele erialadele (KBRT) kandideerivate kõrge riskitasemega riikidest pärinevate üliõpilaste avalduste keelustamise kohta (B8-0236/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

LIBE


14. Põhjalikumad arupärimised (arutelu)

Iisraeli osalemine programmist „Horisont 2020“ rahastatavates projektides

Põhjalikumad kirjalikult vastatavad arupärimised koos aruteluga (O-000014/2018), mille on esitanud Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez ja Sabine Lösing komisjonile: Põhjalikum arupärimine - Iisraeli osalemine programmist "Horisont 2020" rahastatavates projektides (B8-0028/2018)

Patrick Le Hyaric esitas küsimuse.

Sõna võtsid Andrejs Mamikins fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Ivan Jakovčić, kes ei olnud rahul komisjoni esindaja puudumisega, ja Andrejs Mamikins, kes esitas sinist kaarti tõstes küsimuse Jean-Luc Schaffhauserile, kes sellele vastas (juhataja lubas edastada põhjalikumate arupärimistega seotud arutelude korraldamist käsitleva küsimuse parlamendi presidendile).

Arutelu lõpetati.


15. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraport tagasi võtta (kodukorra artikkel 52)

INTA-komisjon on otsustanud võtta tagasi järgmise algatusraporti:

- Euroopa Liidu ja Türgi vaheline uus kaubandusraamistik ja tolliliidu ajakohastamine (2016/2031(INI))
(arvamused: EMPL (kodukorra artikkel 53))

Otsus muuta dokumendi liiki (muuks kui seadusandlikuks algatusraportiks) (kodukorra artikkel 52)

JURI-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste piiriülese tagastamise nõuded (2017/2023(INI))
(arvamused: CULT (kodukorra artikkel 54)

Nõusolek algatusraportite koostamiseks

(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 31. mai 2018)

AFET-komisjon

- Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne (2018/2097(INI))

CULT-komisjon

- Haridus digiajastul ning ELi poliitikakujundamisega seotud probleemid, võimalused ja õppetunnid (2018/2090(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL (kodukorra artikkel 54), ITRE)

TAX3

- Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta (2018/2121(INI))

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 46)

(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 31. mai 2018)

AFCO-komisjon

- Ettepanek muuta Euroopa Parlamendi 9. märtsi 1994. aasta otsust 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta (2018/2080(INL))
(nõuandvad komisjonid: PETI)

JURI-komisjon

- Kaubandusvaidluste lahendamise kiirendatud kord (2018/2079(INL))

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 31. mai 2018)

FEMM-komisjon

- Hooldusteenused ELis soolise võrdõiguslikkuse parandamiseks (2018/2077(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

AFCO-komisjon

- Õiguslike sätete ja ühisavalduse rakendamine, et tagada parlamendi kontroll detsentraliseeritud asutuste üle (2018/2114(INI))
(nõuandvad komisjonid: CONT, ECON, ENVI, JURI)

- Parlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine (2018/2113(INI))
(nõuandvad komisjonid: CONT, JURI)

- Tõhustatud koostööd käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine (2018/2112(INI))
(nõuandvad komisjonid: JURI, LIBE)

- ELi kodakondsust käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine (2018/2111(INI))
(nõuandvad komisjonid: LIBE, PETI)

- Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seis (2018/2094(INI))
(nõuandvad komisjonid: CONT, ECON (kodukorra artikkel 54))

- Diferentseeritud integratsioon (2018/2093(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG, ECON (kodukorra artikkel 54))

- Ombudsmani strateegiline uurimine, juhtum OI/2/2017, mis käsitleb nõukogu ettevalmistavate organite õigusloometegevuse läbipaistvust (2018/2096(INI))
(nõuandvad komisjonid: JURI)

AFET-komisjon

- Aastaaruanne ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta (2018/2099(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFCO)

- Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas (2018/2098(INI))

AGRI-komisjon

- Määruse (EÜ) nr 1/2005 (mis käsitleb loomade kaitset vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda) rakendamisaruanne (2018/2110(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI (kodukorra artikkel 54), TRAN (kodukorra artikkel 54), PETI)

CONT-komisjon

- ELi eelarve avaliku sektori reformi edendamiseks kasutamise hindamine (2018/2086(INI))
(nõuandvad komisjonid: REGI)

CULT-komisjon

- Euroopa kultuurivaldkonna uus tegevuskava (2018/2091(INI))

DEVE-komisjon

- Arengut soodustav digitaliseerimine: vaesuse vähendamine tehnoloogia abil (2018/2083(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA)

- ELi arenguabi hariduse valdkonnas (2018/2081(INI))

ECON-komisjon

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs (2018/2119(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG (kodukorra artikkel 54), REGI, FEMM)

- Konkurentsipoliitika aastaaruanne (2018/2102(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA, AGRI)

- EKP 2017. aasta aruanne (2018/2101(INI))

- Pangandusliit – 2017. aasta aruanne (2018/2100(INI))

- Sooline võrdõiguslikkus ja maksupoliitika ELis (2018/2095(INI))

EMPL-komisjon

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (2018/2120(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG (kodukorra artikkel 54), FEMM)

ENVI-komisjon

- Piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamine (2018/2108(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54))

IMCO-komisjon

- Siseturu konkurentsivõime suurendamine ELi tolliliidu väljatöötamise ja selle juhtimise arendamise kaudu (2018/2109(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA)

INTA-komisjon

- Üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse (EL) nr 978/2012 rakendamine (2018/2107(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, DEVE)

- Rakendamisaruanne Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud assotsieerimislepingu kaubandussamba kohta (2018/2106(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

- Plokiahel: tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika (2018/2085(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54), LIBE (kodukorra artikkel 54))

- WTO – kuidas edasi? (2018/2084(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE)

ITRE-komisjon

- Tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa terviklik tööstuspoliitika (2018/2088(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ENVI, IMCO (kodukorra artikkel 54),REGI, JURI (kodukorra artikkel 54), LIBE (kodukorra artikkel 54))

- ELi energiapoliitika ja Euratomi asutamislepingu tulevik (2018/2087(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA, ENVI)

LIBE-komisjon

- Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2017. aastal (2018/2103(INI))

- Schengeni acquis' sätete täielik kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias ning kontrolli kaotamine sisepiiridel nii maal, merel kui ka õhuruumis (2018/2092(INI))

PETI-komisjon

- Raport ombudsmani 2017. aasta aruande kohta, kodukorra artikli 220 lõige 1 (2018/2105(INI))

- Raport 2017. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelude kohta, kodukorra artikli 216 lõige 7 (2018/2104(INI))

TRAN-komisjon

- Isejuhtivad autod Euroopa transpordisektoris (2018/2089(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE, IMCO (kodukorra artikkel 54), JURI (kodukorra artikkel 54))

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine (kodukorra artikkel 53)

JURI-komisjon

- Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL
nõuandvad komisjonid: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO (kodukorra artikkel 39)

- Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL
(nõuandvad komisjonid: BUDG, JURI (kodukorra artikkel 39))

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 31. mai 2018)

AFCO-komisjon

- Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seis (2018/2094(INI))
(nõuandvad komisjonid: CONT, ECON (kodukorra artikkel 54))

- Diferentseeritud integratsioon (2018/2093(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG, ECON (kodukorra artikkel 54))

AGRI-komisjon

- Määruse (EÜ) nr 1/2005 (mis käsitleb loomade kaitset vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda) rakendamisaruanne (2018/2110(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI (kodukorra artikkel 54), TRAN (kodukorra artikkel 54), PETI)


CULT-komisjon

- Haridus digiajastul ning ELi poliitikakujundamisega seotud probleemid, võimalused ja õppetunnid (2018/2090(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL (kodukorra artikkel 54), ITRE)

ECON-komisjon

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs (2018/2119(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG (kodukorra artikkel 54), REGI, FEMM)


EMPL-komisjon

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (2018/2120(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG (kodukorra artikkel 54), FEMM)

ENVI-komisjon

- Piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamine (2018/2108(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54))

INTA-komisjon

- Plokiahel: tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika (2018/2085(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54), LIBE (kodukorra artikkel 54))


ITRE-komisjon

- Tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa terviklik tööstuspoliitika (2018/2088(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ENVI, IMCO (kodukorra artikkel 54)REGI, JURI (kodukorra artikkel 54), LIBE (kodukorra artikkel 54))

TRAN-komisjon

- Isejuhtivad autod Euroopa transpordisektoris (2018/2089(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE, IMCO (kodukorra artikkel 54), JURI (kodukorra artikkel 54))

Otsus kohaldada komisjonide ühiste koosolekutega menetlust (kodukorra artikkel 55)

(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 31. mai 2018)

- Ombudsmani strateegiline uurimine, juhtum OI/2/2017, mis käsitleb nõukogu ettevalmistavate organite õigusloometegevuse läbipaistvust (2018/2096(INI))
komisjonid: AFCO, PETI
(nõuandvad komisjonid: JURI)

- Sooline võrdõiguslikkus ja maksupoliitika ELis (2018/2095(INI))
komisjonid: ECON, FEMM

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 108)

(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 31. mai 2018)

LIBE-komisjon

- Ettepanek alustada läbirääkimisi komisjoni soovituse üle võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Alžeeria ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Ettepanek alustada läbirääkimisi komisjoni soovituse üle võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Egiptuse Araabia Vabariigi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Egiptuse ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Ettepanek alustada läbirääkimisi komisjoni soovituse üle võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Liibanoni Vabariigi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Liibanoni ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Ettepanek alustada läbirääkimisi komisjoni soovituse üle võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Maroko ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Ettepanek alustada läbirääkimisi komisjoni soovituse üle võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Tuneesia vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Tuneesia ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Ettepanek alustada läbirääkimisi komisjoni soovituse üle võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Iisraeli Riigi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Iisraeli ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Ettepanek alustada läbirääkimisi komisjoni soovituse üle võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Türgi Vabariigi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Türgi ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Ettepanek alustada läbirääkimisi komisjoni soovituse üle võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Jordaania ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 113)

(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 31. mai 2018)

AFET-komisjon

- Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ELi ja Kirgiisi Vabariigi vahelise laiaulatusliku lepingu kohta (2018/2118(INI))

- Soovitus komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale akadeemilise vabaduse kaitsmise kohta ELi välistegevuses (2018/2117(INI))

- Soovitus komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi eriesindajate tegevusulatuse ja volituste kohta (2018/2116(INI))

- Soovitus komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning nõukogule Euroopa välisteenistuse järelmeetmete kohta kaks aastat pärast Euroopa Parlamendi raportit, milles käsitleti ELi strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale (2018/2115(INI))


16. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõigetele 9 ja 10 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

12. juuni 2018

(*) Nimi salastatud

(*) (nr 0422/2018); Axel Weber (nr 0423/2018); (*) (nr 0424/2018); (*) (nr 0425/2018); Stanislav Bergant (nr 0426/2018); (*) (nr 0427/2018); (*) (nr 0428/2018); (*) (nr 0429/2018); Marios Achelleos (nr 0430/2018); Demitrios Paicopolos (nr 0431/2018); (*) (nr 0432/2018); (*) (nr 0433/2018); (*) (nr 0434/2018); (*) (nr 0435/2018); Louis Ripault (nr 0436/2018); Tomasa Carpio Comino (nr 0437/2018); (*) (nr 0438/2018); Heinz Wilhelm Blesgen (nr 0439/2018); Manolo Montalti (nr 0440/2018); (*) (nr 0441/2018); Stefano Badiali (nr 0442/2018); Marco Giovannelli (Future 4 Wildlife.org) (nr 0443/2018); Jevgeņija Krjukova (42 allkirja) (nr 0444/2018); Sebastian Günther (nr 0445/2018); (*) (nr 0446/2018); (*) (nr 0447/2018); Thomas Engelbrecht (nr 0448/2018); (*) (nr 0449/2018); (*) (nr 0450/2018); (*) (nr 0451/2018); (*) (nr 0452/2018); (*) (nr 0453/2018); (*) (nr 0454/2018); Remedios Vivas Carvajal (nr 0455/2018); Jesús Pizarro Gordillo (nr 0456/2018); (*) (nr 0457/2018); (*) (nr 0458/2018); Enrique J. Hernández Salas (Consejo Social de la ciudad de Granada) (nr 0459/2018); Dimitrios Trakas (nr 0460/2018); Marco Ricci (nr 0461/2018); Marco Bava (nr 0462/2018); Maria Anna Avouri (nr 0463/2018); Radosveta Vassileva (nr 0464/2018); Peter Tot-Đerđ (nr 0465/2018); (*) (nr 0466/2018); Francisco Javier Rosell Felipe (nr 0467/2018); Colin Evers (nr 0468/2018); (*) (nr 0469/2018); Rubén Pérez Sueiras (Asociación Animalista Libera) (nr 0470/2018); (*) (nr 0471/2018); (*) (nr 0472/2018); Fernando García González (nr 0473/2018); (*) (nr 0474/2018); Georgi Avramov (nr 0475/2018); (*) (nr 0476/2018); (*) (nr 0477/2018); (*) (nr 0478/2018); Efstathios Kouteris (nr 0479/2018); Diego Profili (nr 0480/2018); (*) (nr 0481/2018).


17. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


18. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 2. juulist 2018 kuni 5. juulist 2018.


19. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 15.32.


20. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Verhofstadt, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Viimane päevakajastamine: 14. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika