Zoznam 
Zápisnica
PDF 309kWORD 87k
Štvrtok, 14. júna 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Okupované gruzínske územia 10 rokov po ruskej invázii (predložené návrhy uznesení)
 3.Boj proti korupcii (rozprava)
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  4.1.Rusko, najmä prípad ukrajinského politického väzňa Olega Sencova
  4.2.Situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne, najmä prípad Nabíla Radžaba
  4.3.Situácia rohingských utečencov, najmä utrpenie detí
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Hlasovanie
  7.1.Rusko, najmä prípad ukrajinského politického väzňa Olega Sencova (hlasovanie)
  7.2.Situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne, najmä prípad Nabíla Radžaba (hlasovanie)
  7.3.Situácia rohingských utečencov, najmä utrpenie detí (hlasovanie)
  7.4.Štrukturálne a finančné prekážky v prístupe ku kultúre (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.5.Test proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní ***I (hlasovanie)
  7.6.Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru ***I (hlasovanie)
  7.7.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy ***I (hlasovanie)
  7.8.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Zmena nariadenia (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenia (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***I (hlasovanie)
  7.9.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Zmena nariadenia (ES) č. 1071/2009 a nariadenia (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví ***I (hlasovanie)
  7.10.Námietka proti delegovanému nariadeniu: opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Severnom mori (hlasovanie)
  7.11.Okupované gruzínske územia 10 rokov po ruskej invázii (hlasovanie)
  7.12.Rokovania o novej dohode o partnerstve EÚ – AKT (hlasovanie)
  7.13.Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov EÚ v roku 2016 (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Zloženie Parlamentu
 13.Predloženie dokumentov
 14.Väčšie interpelácie (rozprava)
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 16.Petície
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní
 19.Skončenie rokovania
 20.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.01 h.


2. Okupované gruzínske územia 10 rokov po ruskej invázii (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Okupované gruzínske územia 10 rokov po ruskej invázii (2018/2741(RSP))

Rozprava sa uskutočnila12. júna 2018 (bod 15 zápisnice zo dňa 12.6.2018)

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová a Željana Zovko v mene skupiny PPE, o okupovaných gruzínskych územiach 10 rokov po invázii Ruska (2018/2741(RSP)) (B8-0275/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska a Jan Zahradil v mene skupiny ECR, o okupovaných gruzínskych územiach 10 rokov po invázii Ruska (2018/2741(RSP)) (B8-0276/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake a Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, o okupovaných gruzínskych územiach 10 rokov po invázii Ruska (2018/2741(RSP)) (B8-0277/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis a Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL, o odtrhnutých regiónoch Gruzínska 10 rokov po vojne s Ruskom (2018/2741(RSP)) (B8-0278/2018);

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, o okupovaných gruzínskych územiach 10 rokov po invázii Ruska (2018/2741(RSP)) (B8-0279/2018);

—   Victor Boştinaru a Clare Moody v mene skupiny S&D, on Georgian occupied territories ten years after the Russian invasion (2018/2741(RSP)) (B8-0285/2018).

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo dňa 14.6.2018.


3. Boj proti korupcii (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000021/2018) ktorú položila Ingeborg Gräßle v mene výboru CONT, pre Komisiu: Boj proti korupcii (B8-0024/2018)

Benedek Jávor (v zastúpení autora) rozvinul otázku.

Tibor Navracsics (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Julia Pitera v mene skupiny PPE, Caterina Chinnici v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Wolf Klinz v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, David Coburn v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Benedek Jávor, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Claudia Schmidt, Inés Ayala Sender, Zbigniew Kuźmiuk, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Vladimír Maňka, Benedek Jávor, Georgi Pirinski, Maria Grapini, Ignazio Corrao a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Ana Miranda, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nicola Caputo, Tibor Szanyi a Carlos Iturgaiz.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics.

Rozprava sa skončila.


4. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 13.6.2018 .)


4.1. Rusko, najmä prípad ukrajinského politického väzňa Olega Sencova

Návrhy uznesenia B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 a B8-0296/2018 (2018/2754(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Jaromír Štětina a Marietje Schaake uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein v mene skupiny PPE, Tibor Szanyi v mene skupiny S&D a Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Doru-Claudian Frunzulică, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Anna Elżbieta Fotyga, ktorá odpovedala na otázku, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Kazimierz Michał Ujazdowski – nezaradený poslanec, Pavel Svoboda, Mark Demesmaeker a Jasenko Selimovic.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Julie Ward a José Inácio Faria.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 14.6.2018.


4.2. Situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne, najmä prípad Nabíla Radžaba

Návrhy uznesenia B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 a B8-0287/2018 (2018/2755(RSP))

David Campbell Bannerman, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Ignazio Corrao a Tomáš Zdechovský uviedli návrhy uznesení B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018 a B8-0284/2018.

V rozprave vystúpil Cristian Dan Preda o vedení rozpravy (predseda podal spresňujúce informácie).

Marie-Christine Vergiat a Marietje Schaake uviedli návrhy uznesení B8-0286/2018 a B8-0287/2018.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE (predseda, ktorý sa vrátil k prvému vystúpeniu Cristiana Dana Predu), Julie Ward v mene skupiny S&D, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Jacques Colombier, Pavel Svoboda a Neena Gill.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Notis Marias, Dobromir Sośnierz a Seán Kelly.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 14.6.2018.


4.3. Situácia rohingských utečencov, najmä utrpenie detí

Návrhy uznesenia B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 a B8-0298/2018 (2018/2756(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo a Urmas Paet uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Teresa Jiménez-Becerril Barrio v mene skupiny PPE, Wajid Khan v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Seán Kelly, Caterina Chinnici, Sajjad Karim, Dita Charanzová, Josef Weidenholzer a Frédérique Ries.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Ignazio Corrao a Csaba Sógor.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 14.6.2018.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).


PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

5. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.04 h.


6. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupiny ALDE Parlament schválil tieto menovania:

výbor DEVE: Mirja Vehkaperä

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Rusko: Mirja Vehkaperä

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Udo Bullmann pri príležitosti výročia zavraždenia Jo Coxovej (predsedajúca jej takisto vyjadrila poctu), Janice Atkinson o podmienkach zadržiavania Tommyho Robinsona, a Barbara Spinelli, s procedurálnou námietkou (predsedajúca prerušila rečníčku, pretože nešlo o procedurálnu námietku).


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Rusko, najmä prípad ukrajinského politického väzňa Olega Sencova (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 a B8-0296/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0288/2018

(nahrádzajúci B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 a B8-0296/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein a Dubravka Šuica v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Tibor Szanyi v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei a Jana Žitňanská v mene skupiny ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE;

—   Rebecca Harms a Heidi Hautala, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2018)0259)


7.2. Situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne, najmä prípad Nabíla Radžaba (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 a B8-0287/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0280/2018

(nahrádzajúci B8-0280/2018 a B8-0284/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE;

—   Charles Tannock a Karol Karski v mene skupiny ECR.

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0281/2018

(nahrádzajúci B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 a B8-0287/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post v mene skupiny S&D;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé a Josep-Maria Terricabras v mene skupiny Verts/ALE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0260)


7.3. Situácia rohingských utečencov, najmä utrpenie detí (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 a B8-0298/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0292/2018

(nahrádzajúci B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 a B8-0298/2018):

podaný týmito poslancami::

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman a Tokia Saïfi v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Wajid Khan v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei a Sajjad Karim v mene skupiny ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda a Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen a Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao.

Prijatý (P8_TA(2018)0261)


7.4. Štrukturálne a finančné prekážky v prístupe ku kultúre (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o štrukturálnych a finančných prekážkach v prístupe ku kultúre [2017/2255(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0262)


7.5. Test proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0263)


7.6. Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru [COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0264)

Vystúpil Wim van de Camp, po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


7.7. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Zamietnuté

Vystúpenia:

Pred hlasovaním, v súlade s článkom 69c ods. 2 druhým pododsekom rokovacieho poriadku, Merja Kyllönen (spravodajkyňa), ktorá vyjadrila súhlas s rozhodnutím výboru TRAN, a Dieter-Lebrecht Koch, ktorý bol proti tomuto rozhodnutiu. Marian-Jean Marinescu o vystúpení Dietera-Lebrechta Kocha.


7.8. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Zmena nariadenia (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenia (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Zamietnuté

Vystúpenia:

Pred hlasovaním, v súlade s článkom 69c ods. 2 druhým pododsekom rokovacieho poriadku, Wim van de Camp (spravodajca), ktorý vyjadril súhlas s rozhodnutím výboru TRAN, a Kathleen Van Brempt, ktorá bola proti tomuto rozhodnutiu.


7.9. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Zmena nariadenia (ES) č. 1071/2009 a nariadenia (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009 a nariadenie (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Zamietnuté

Vystúpenia:

Pred hlasovaním, v súlade s článkom 69c ods. 2 druhým pododsekom rokovacieho poriadku, Karima Delli, ktorá vyjadrila nesúhlas s rozhodnutím výboru TRAN a Ismail Ertug (spravodajca), ktorý súhlasil s týmto rozhodnutím.


7.10. Námietka proti delegovanému nariadeniu: opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Severnom mori (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený Výborom pre rybárstvo, v súlade s článkom 105 ods. 3 rokovacieho poriadku, o delegovanom nariadení Komisie z 2. marca 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/118, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Severnom mori (C(2018) 01194 - 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) – Zodpovedný poslaec: Alain Cadec, v mene výboru PECH

(Na prijatie návrhu uznesenia je potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu.)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0265)


7.11. Okupované gruzínske územia 10 rokov po ruskej invázii (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Okupované gruzínske územia 10 rokov po ruskej invázii (2018/2741(RSP))

Rozprava sa uskutočnila12. júna 2018 (bod 15 zápisnice zo dňa 12.6.2018).

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 14. júna 2018 (bod 2 zápisnice zo dňa 14.6.2018).

Návrhy uznesenia B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 a B8-0285/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0275/2018

(nahrádzajúci B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 a B8-0285/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová a Željana Zovko v mene skupiny PPE;

—   Victor Boştinaru a Clare Moody v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga a Ruža Tomašić v mene skupiny ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE;

—   Heidi Hautala a Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2018)0266)

(Návrh uznesenia B8-0278/2018 sa stal bezpredmetným.)


7.12. Rokovania o novej dohode o partnerstve EÚ – AKT (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0274/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0267)


7.13. Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov EÚ v roku 2016 (hlasovanie)

Správa o monitorovaní uplatňovania právnych predpisov EÚ v roku 2016 [2017/2273(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0268)


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Bogdan Andrzej Zdrojewski - A8-0169/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Monika Smolková, Daniel Hannan, Seán Kelly, Andrejs Mamikins a Dobromir Sośnierz

Správa: Andreas Schwab - A8-0395/2017
Michaela Šojdrová, Monika Smolková a Seán Kelly

Okupované gruzínske územia 10 rokov po ruskej invázii - RC-B8-0275/2018
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová a Andrejs Mamikins

Rokovania o novej dohode o partnerstve EÚ – AKT - B8-0274/2018
Andrejs Mamikins.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.00 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

10. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.09 h.


11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Zloženie Parlamentu

Príslušné nemecké úrady oznámili, že Romeo Franz bol s účinnosťou od 3. júla 2018 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Jana Philippa Albrechta.

Parlament vzal na vedomie jeho zvolenie.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu Romeo Franz zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.


13. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

DEVE, BUDG, EMPL, ITRE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Práva ahodnoty (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG, EMPL, ENVI, CULT, JURI, AFCO, FEMM, PETI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

BUDG, CONT, LIBE, FEMM

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program EÚ pre boj proti podvodom (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 - 2018/0211(COD))
V súlade s článkom 322 ods. 1 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Dvorom audítorov.

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

BUDG

- Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

BUDG, EMPL, ITRE, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Programu na podporu reforiem (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Program pre životné prostredie aochranu klímy (LIFE) azrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

BUDG, ITRE, REGI, AGRI, PECH

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, DEVE, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI, PECH

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) č. 1287/2013, nariadenie (EÚ) č. 254/2014, nariadenie (EÚ) č. 258/2014, nariadenie (EÚ) č. 652/2014 a nariadenie (EÚ) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, AGRI, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú sa nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

AFET, BUDG, ENVI, ITRE, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, ENVI, IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Vesmírny program Únie azriaďuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program aktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013, (EÚ) č. 377/2014 arozhodnutie č. 541/2014/EÚ (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, BUDG, ENVI, AGRI

- Návrh rozhodnutia Rady o predĺžení platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Spojených štátov amerických (08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“ (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program spolupráce vcolnej oblasti „Colníctvo“ (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

BUDG

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES ospoločnom systéme dane zpridanej hodnoty, pokiaľ ide oobdobie uplatňovania voliteľného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti vsúvislosti sdodaním určitého tovaru aposkytovaním určitých služieb, ktoré sú náchylné na podvod, amechanizmu rýchlej reakcie proti podvodom voblasti DPH (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

2) poslancov, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Bernard Monot. Návrh uznesenia o predvídaní a znižovaní systémových rizík, ktoré ohrozujú EÚ a svetovú ekonomiku v dôsledku politických sankcií USA proti európskym a ruským podnikom (B8-0234/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ochrane odvetví negatívne ovplyvnených sankciami voči Rusku (B8-0235/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o zákaze pre študentov z rizikových krajín prihlasovať sa na naše citlivé európske študijné programy (CRBN) (B8-0236/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

LIBE


14. Väčšie interpelácie (rozprava)

Účasť Izraela na projektoch financovaných z programu Horizont 2020

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (O-000014/2018), ktorú položili Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez a Sabine Lösing, pre Komisiu: Väčšia interpelácia - Účasť Izraela na projektoch financovaných z programu Horizont 2020 (B8-0028/2018)

Patrick Le Hyaric rozvinul otázku.

Vystúpili títo poslanci: Andrejs Mamikins v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Ivan Jakovčić, ktorý protestoval proti absencii Komisie, a Andrejs Mamikins, ktorý zdvihnutím modrej karty položil otázku, na ktorú mu Jean-Luc Schaffhauser odpovedal.(Predsedajúci sa zaviazal postúpiť otázku týkajúcu sa priebehu rokovania o väčších interpeláciách predsedovi Parlamentu).

Rozprava sa skončila.


15. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Pozhodnutie stiahnuť iniciatívnu správu (článok 52 rokovacieho poriadku)

Výbor INTA asa rozhodol stiahnuť túto iniciatívnu správu:

- Smerom k novému obchodnému rámcu medzi EÚ a Tureckom a k modernizácii colnej únie (2016/2031(INI))
(stanovisko: EMPL (článok 53 rokovacieho poriadku))

Rozhodnutie o zmenení na iniciatívnu nelegislatívnu správu (článok 52 rokovacieho poriadku)

výbor JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Cezhraničné žiadosti o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách (2017/2023(INI))
(stanovisko: CULT (článok 54 rokovacieho poriadku))

Súhlas na vypracovanie iniciatívnych správ

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 31. mája 2018)

výbor AFET

- Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (2018/2097(INI))

výbor CULT

- Vzdelávanie v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ (2018/2090(INI))
(stanovisko: EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku), ITRE)

TAX3

- Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch (2018/2121(INI))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 46 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 31. mája 2018)

výbor AFCO

- Návrh na zmenu rozhodnutia Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana (2018/2080(INL))
(stanovisko: PETI)

výbor JURI

- Rýchle riešenie obchodných sporov (2018/2079(INL))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 31. mája 2018)

výbor FEMM

- Opatrovateľské služby v EÚ v záujme väčšej rodovej rovnosti (2018/2077(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor AFCO

- Vykonávanie právnych ustanovení a spoločného vyhlásenia o zabezpečení parlamentnej kontroly nad decentralizovanými agentúrami (2018/2114(INI))
(stanovisko: CONT, ECON, ENVI, JURI)

- Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou (2018/2113(INI))
(stanovisko: CONT, JURI)

- Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce (2018/2112(INI))
(stanovisko: JURI, LIBE)

- Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ (2018/2111(INI))
(stanovisko: LIBE, PETI)

- Stav diskusie o budúcnosti Európy (2018/2094(INI))
(stanovisko: CONT, ECON (článok 54 rokovacieho poriadku))

- Diferencovaná integrácia (2018/2093(INI))
(stanovisko: BUDG, ECON (článok 54 rokovacieho poriadku))

- Strategické vyšetrovanie ombudsmanky OI/2/2017 týkajúce sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ (2018/2096(INI))
(stanovisko: JURI)

výbor AFET

- Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (2018/2099(INI))
(stanovisko: AFCO)

- Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti (2018/2098(INI))

výbor AGRI

- Správa o vykonávaní týkajúca sa nariadenia 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej (2018/2110(INI))
(stanovisko: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku), TRAN (článok 54 rokovacieho poriadku), PETI)

výbor CONT

- Posúdenie využitia rozpočtu EÚ na reformu verejného sektora (2018/2086(INI))
(stanovisko: REGI)

výbor CULT

- Nová európska stratégia pre kultúru (2018/2091(INI))

výbor DEVE

- Digitalizácia v záujme rozvoja: zmierňovanie chudoby prostredníctvom technológie (2018/2083(INI))
(stanovisko: INTA)

- Rozvojová pomoc EÚ v oblasti vzdelávania (2018/2081(INI))

výbor ECON

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019 (2018/2119(INI))
(stanovisko: BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku), REGI, FEMM)

- Výročná správa o politike hospodárskej súťaže (2018/2102(INI))
(stanovisko: INTA, AGRI)

- Výročná správa ECB za rok 2017 (2018/2101(INI))

- Banková únia – výročná správa za rok 2017 (2018/2100(INI))

- Rodová rovnosť a daňové politiky v EÚ (2018/2095(INI))

výbor EMPL

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019 (2018/2120(INI))
(stanovisko: BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku),FEMM)

výbor ENVI

- Vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (2018/2108(INI))
(stanovisko: EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor IMCO

- Posilnenie konkurencieschopnosti vnútorného trhu rozvíjaním colnej únie EÚ a jej riadenia (2018/2109(INI))
(stanovisko: INTA)

výbor INTA

- Vykonávanie nariadenia (EÚ) č.978/2012 oVSP (2018/2107(INI))
(stanovisko: AFET, DEVE)

- Správa o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou (2018/2106(INI))
(stanovisko: EMPL)

- Blockchain: výhľadovo orientovaná obchodná politika (2018/2085(INI))
(stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku))

- WTO: cesta vpred (2018/2084(INI))
(stanovisko: DEVE)

výbor ITRE

- Komplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky (2018/2088(INI))
(stanovisko: EMPL, ENVI, IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku), REGI, JURI (článok 54 rokovacieho poriadku), LIBE, (článok 54 rokovacieho poriadku))

- Budúcnosť energetickej politiky EÚ vrátane budúcnosti Zmluvy o Euratome (2018/2087(INI))
(stanovisko: INTA, ENVI)

LIBE

- Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017 (2018/2103(INI))

- Úplné uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku: zrušenie kontrol na vnútorných pozemných, námorných a vzdušných hraniciach (2018/2092(INI))

výbor PETI

- Správa o výročnej správe ombudsmanky za rok 2017, článok 220 ods. 1 (2018/2105(INI))

- Správa o rokovaniach Výboru pre petície v roku 2017, článok 216 ods. 7 (2018/2104(INI))

výbor TRAN

- Autonómne riadenie vozidiel v európskej doprave (2018/2089(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE, IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku), JURI (článok 54 rokovacieho poriadku))

Pridelenie výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor JURI

- Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
predložené gestorskému výboru: EMPL
stanovisko: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO (článok 39 rokovacieho poriadku)

- Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
predložené gestorskému výboru: EMPL
(stanovisko: BUDG, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 31. mája 2018)

výbor AFCO

- Stav diskusie obudúcnosti Európy (2018/2094(INI))
(stanovisko: CONT, ECON (článok 54 rokovacieho poriadku))

- Diferencovaná integrácia (2018/2093(INI))
(stanovisko: BUDG, ECON (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor AGRI

- Správa o vykonávaní týkajúca sa nariadenia 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy vrámci EÚ a mimo nej (2018/2110(INI))
(stanovisko: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku), TRAN (článok 54 rokovacieho poriadku), PETI)

výbor CULT

- Vzdelávanie v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ (2018/2090(INI))
(stanovisko: EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku), ITRE)

výbor ECON (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019 (2018/2119(INI))
(stanovisko: BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku), REGI, FEMM)
Pridružené výbory ECON

výbor EMPL

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019 (2018/2120(INI))
(stanovisko: BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku), FEMM)

výbor ENVI

- Vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (2018/2108(INI))
(stanovisko: EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor INTA

- Blockchain: výhľadovo orientovaná obchodná politika (2018/2085(INI))
(stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor ITRE

- Komplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky (2018/2088(INI))
(stanovisko: EMPL, ENVI, IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku), REGI, JURI (článok 54 rokovacieho poriadku), LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor TRAN

- Autonómne riadenie vozidiel v európskej doprave (2018/2089(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE, IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku), JURI (článok 54 rokovacieho poriadku))

Rozhodnutie o uplatnení postupu spoločných schôdzí výborov (článok 55 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 31. mája 2018)

- Strategické vyšetrovanie ombudsmanky OI/2/2017 týkajúce sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ (2018/2096(INI))
výbory: AFCO, PETI
(stanovisko: JURI)

- Rodová rovnosť a daňové politiky v EÚ (2018/2095(INI))
výbory: ECON, FEMM

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 108 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 31. mája 2018)

LIBE

- Návrh na začatie rokovaní o odporúčaní Komisie na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a alžírskymi príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Návrh na začatie rokovaní o odporúčaní Komisie na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Egyptskou arabskou republikou o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a egyptskými príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Návrh na začatie rokovaní o odporúčaní Komisie na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Libanonskou republikou o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a libanonskými príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Návrh na začatie rokovaní o odporúčaní Komisie na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a marockými príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Návrh na začatie rokovaní o odporúčaní Komisie na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Tuniskom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a tuniskými príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Návrh na začatie rokovaní o odporúčaní Komisie na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Izraelským štátom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a izraelskými príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Návrh na začatie rokovaní o odporúčaní Komisie na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Tureckou republikou o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a tureckými príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Návrh na začatie rokovaní o odporúčaní Komisie na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a jordánskymi príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 113 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 31. mája 2018)

výbor AFET

- Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ ku komplexnej dohode medzi EÚ a Kirgizskou republikou (2018/2118(INI))

- Odporúčanie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k obrane akademickej slobody vo vonkajšej činnosti EÚ (2018/2117(INI))

- Odporúčanie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k rozsahu pôsobnosti a mandátu osobitných zástupcov EÚ (2018/2116(INI))

- Odporúčanie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Rade hodnotiace nadväzujúce opatrenia ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (2018/2115(INI))


16. Petície

Nasledujúce petície, ktoré boli zapísané do registra v uvedených dňoch v súlade s článkom 215 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku, boli pridelené gestorskému výboru:

Dňa 12. júna 2018

(*) Meno je utajené

(*) (n° 0422/2018); Axel Weber (n° 0423/2018); (*) (n° 0424/2018); (*) (n° 0425/2018); Stanislav Bergant (n° 0426/2018); (*) (n° 0427/2018); (*) (n° 0428/2018); (*) (n° 0429/2018); Marios Achelleos (n° 0430/2018); Demitrios Paicopolos (n° 0431/2018); (*) (n° 0432/2018); (*) (n° 0433/2018); (*) (n° 0434/2018); (*) (n° 0435/2018); Louis Ripault (n° 0436/2018); Tomasa Carpio Comino (n° 0437/2018); (*) (n° 0438/2018); Heinz Wilhelm Blesgen (n° 0439/2018); Manolo Montalti (n° 0440/2018); (*) (n° 0441/2018); Stefano Badiali (n° 0442/2018); Marco Giovannelli (Future 4 Wildlife.org) (n° 0443/2018); Jevgeņija Krjukova (42 signatures) (n° 0444/2018); Sebastian Günther (n° 0445/2018); (*) (n° 0446/2018); (*) (n° 0447/2018); Thomas Engelbrecht (n° 0448/2018); (*) (n° 0449/2018); (*) (n° 0450/2018); (*) (n° 0451/2018); (*) (n° 0452/2018); (*) (n° 0453/2018); (*) (n° 0454/2018); Remedios Vivas Carvajal (n° 0455/2018); Jesús Pizarro Gordillo (n° 0456/2018); (*) (n° 0457/2018); (*) (n° 0458/2018); Enrique J. Hernández Salas (Consejo Social de la ciudad de Granada) (n° 0459/2018); Dimitrios Trakas (n° 0460/2018); Marco Ricci (n° 0461/2018); Marco Bava (n° 0462/2018); Maria Anna Avouri (n° 0463/2018); Radosveta Vassileva (n° 0464/2018); Peter Tot-Đerđ (n° 0465/2018); (*) (n° 0466/2018); Francisco Javier Rosell Felipe (n° 0467/2018); Colin Evers (n° 0468/2018); (*) (n° 0469/2018); Rubén Pérez Sueiras (Asociación Animalista Libera) (n° 0470/2018); (*) (n° 0471/2018); (*) (n° 0472/2018); Fernando García González (n° 0473/2018); (*) (n° 0474/2018); Georgi Avramov (n° 0475/2018); (*) (n° 0476/2018); (*) (n° 0477/2018); (*) (n° 0478/2018); Efstathios Kouteris (n° 0479/2018); Diego Profili (n° 0480/2018); (*) (n° 0481/2018).


17. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 3 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


18. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 2. júla 2018. do 5. júla 2018.


19. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 15.32 h.


20. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Verhofstadt, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Ospravedlnení:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Posledná úprava: 14. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia