Index 
Protokoll
PDF 306kWORD 84k
Torsdagen den 14 juni 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (ingivna resolutionsförslag)
 3.Korruptionsbekämpning (debatt)
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
4.1.Ryssland, särskilt fallet med den ukrainske politiske fången Oleg Sentsov
  
4.2.Människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab
  
4.3.Situationen för rohingyaflyktingarna, särskilt den svåra situationen för barnen
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Omröstning
  
7.1.Ryssland, särskilt fallet med den ukrainske politiske fången Oleg Sentsov (omröstning)
  
7.2.Människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab (omröstning)
  
7.3.Situationen för rohingyaflyktingarna, särskilt den svåra situationen för barnen (omröstning)
  
7.4.Strukturella och ekonomiska hinder för tillgången till kultur (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken ***I (omröstning)
  
7.6.Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg ***I (omröstning)
  
7.7.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn ***I (omröstning)
  
7.8.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***I (omröstning)
  
7.9.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 för att anpassa dem till utvecklingen inom sektorn ***I (omröstning)
  
7.10.Invändning mot kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/118 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö (omröstning)
  
7.11.Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (omröstning)
  
7.12.Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal EU-AVS (omröstning)
  
7.13.Kontrollen av EU-rättens tillämpning 2016 (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Parlamentets sammansättning
 13.Inkomna dokument
 14.Större interpellationer (debatt)
 15.Beslut om vissa dokument
 16.Framställningar
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Avslutande av sammanträdet
 20.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.01.


2. Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (2018/2741(RSP))

Debatten hade ägt rum den12 juni 2018 (punkt 15 i protokollet av den 12.6.2018)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová och Željana Zovko, för PPE-gruppen, om georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (2018/2741(RSP)) (B8-0275/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska och Jan Zahradil, för ECR-gruppen, om georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (2018/2741(RSP)) (B8-0276/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake och Jasenko Selimovic, för ALDE-gruppen, om georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (2018/2741(RSP)) (B8-0277/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen, om Georgiens utbrytarregioner tio år efter kriget med Ryssland (2018/2741(RSP)) (B8-0278/2018);

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé och Igor Šoltes, för Verts/ALE-gruppen, om georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (2018/2741(RSP)) (B8-0279/2018);

—   Victor Boştinaru och Clare Moody, för S&D-gruppen, om georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (2018/2741(RSP)) (B8-0285/2018).

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 14.6.2018.


3. Korruptionsbekämpning (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000021/2018) från Ingeborg Gräßle, för utskottet CONT, till kommissionen: Korruptionsbekämpning (B8-0024/2018)

Benedek Jávor (ersättare för frågeställaren) utvecklade frågan.

Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Julia Pitera för PPE-gruppen, Caterina Chinnici för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Wolf Klinz för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Benedek Jávor; Olaf Stuger för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Georgios Epitideios, grupplös, Claudia Schmidt, Inés Ayala Sender, Zbigniew Kuźmiuk, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Vladimír Maňka, Benedek Jávor, Georgi Pirinski, Maria Grapini, Ignazio Corrao och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Ana Miranda, som även besvarade en fråga ("blått kort") från José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra; Nicola Caputo, Tibor Szanyi och Carlos Iturgaiz.

Talare: Tibor Navracsics.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 13.6.2018.)


4.1. Ryssland, särskilt fallet med den ukrainske politiske fången Oleg Sentsov

Resolutionsförslag B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 och B8-0296/2018 (2018/2754(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Jaromír Štětina och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein för PPE-gruppen, Tibor Szanyi för S&D-gruppen, och Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Doru-Claudian Frunzulică, ställde en fråga ("blått kort") till Anna Elżbieta Fotyga som besvarade frågan, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski, grupplös, Pavel Svoboda, Mark Demesmaeker och Jasenko Selimovic.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Julie Ward och José Inácio Faria.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 14.6.2018.


4.2. Människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab

Resolutionsförslag B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 och B8-0287/2018 (2018/2755(RSP))

David Campbell Bannerman, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Ignazio Corrao och Tomáš Zdechovský redogjorde för resolutionsförslagen B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018 och B8-0284/2018.

Talare: Cristian Dan Preda om debattens förlopp (talmannen svarade).

Marie-Christine Vergiat och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen B8-0286/2018 och B8-0287/2018.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen (talmannen hänvisade till Cristian Dan Preda tidigare inlägg), Julie Ward för S&D-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Jacques Colombier, Pavel Svoboda och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Notis Marias, Dobromir Sośnierz och Seán Kelly.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 14.6.2018.


4.3. Situationen för rohingyaflyktingarna, särskilt den svåra situationen för barnen

Resolutionsförslag B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 och B8-0298/2018 (2018/2756(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo och Urmas Paet redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio för PPE-gruppen, Wajid Khan för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Seán Kelly, Caterina Chinnici, Sajjad Karim, Dita Charanzová, Josef Weidenholzer och Frédérique Ries.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Ignazio Corrao och Csaba Sógor.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 14.6.2018.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

5. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.04.


6. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av ALDE-gruppen godkände parlamentet följande utnämningar:

DEVE-utskottet: Mirja Vehkaperä

Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland: Mirja Vehkaperä

°
° ° °

Talare: Udo Bullmann, med anledning av årsdagen för mordet på Jo Cox (talmannen anslöt sig till hyllningen), Janice Atkinson, om fängelseförhållandena för Tommy Robinson, och Barbara Spinelli, om en ordningsfråga (talmannen avbröt talaren eftersom det inte rörde sig om någon ordningsfråga).


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Ryssland, särskilt fallet med den ukrainske politiske fången Oleg Sentsov (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 och B8-0296/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0288/2018

(ersätter B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 och B8-0296/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein och Dubravka Šuica, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Tibor Szanyi, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei och Jana Žitňanská, för ECR-gruppen;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Rebecca Harms och Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0259)


7.2. Människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 och B8-0287/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0280/2018

(ersätter B8-0280/2018 och B8-0284/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Tomáš Zdechovský, för PPE-gruppen;

—   Charles Tannock och Karol Karski, för ECR-gruppen.

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0281/2018

(ersätter B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 och B8-0287/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Soraya Post, för S&D-gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé och Josep-Maria Terricabras, för Verts/ALE-gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Younous Omarjee, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0260)


7.3. Situationen för rohingyaflyktingarna, särskilt den svåra situationen för barnen (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 och B8-0298/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0292/2018

(ersätter B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 och B8-0298/2018):

inlämnat av följande ledamöter::

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman och Tokia Saïfi, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Wajid Khan, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei och Sajjad Karim, för ECR-gruppen;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda och Jean Lambert, för Verts/ALE-gruppen;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen och Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao.

Antogs (P8_TA(2018)0261)


7.4. Strukturella och ekonomiska hinder för tillgången till kultur (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om strukturella och ekonomiska hinder för tillgången till kultur [2017/2255(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0262)


7.5. Proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0263)


7.6. Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg [COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0264)

Talare: Wim van de Camp yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


7.7. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Förkastades

Inlägg:

Före omröstningen, i enlighet med artikel 69c.2 stycke 2 i arbetsordningen, Merja Kyllönen (föredragande) för TRAN:s beslut, och Dieter-Lebrecht Koch mot TRAN:s beslut. Marian-Jean Marinescu, om Dieter-Lebrecht Kochs inlägg.


7.8. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – Utskottet för transport och turism. Föredragande: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Förkastades

Inlägg:

Före omröstningen, i enlighet med artikel 69c.2 stycke 2 i arbetsordningen, Wim van de Camp (föredragande) för TRAN:s beslut, och Kathleen Van Brempt mot TRAN:s beslut.


7.9. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 för att anpassa dem till utvecklingen inom sektorn ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 för att anpassa dem till utvecklingen inom sektorn (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Förkastades

Inlägg:

Före omröstningen, i enlighet med artikel 69c.2 stycke 2 i arbetsordningen, yttrade sig Karima Delli för TRAN:s beslut, och Ismail Ertug (föredragande) mot TRAN:s beslut.


7.10. Invändning mot kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/118 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö (omröstning)

Resolutionsförslag från fiskeriutskottet, i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen, om kommissionens delegerade förordning av den 2 mars 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/118 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) - Ansvarig ledamot: Alain Cadec, för utskottet PECH

(Majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0265)


7.11. Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (2018/2741(RSP))

Debatten hade ägt rum den 12 juni 2018 (punkt 15 i protokollet av den 12.6.2018).

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 14 juni 2018 (punkt 2 i protokollet av den 14.6.2018).

Resolutionsförslag B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 och B8-0285/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0275/2018

(ersätter B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 och B8-0285/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová och Željana Zovko, för PPE-gruppen;

—   Victor Boştinaru och Clare Moody, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Heidi Hautala och Rebecca Harms, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0266)

(Resolutionsförslag B8-0278/2018 bortföll.)


7.12. Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal EU-AVS (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0274/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0267)


7.13. Kontrollen av EU-rättens tillämpning 2016 (omröstning)

Betänkande om kontrollen av EU-rättens tillämpning 2016 [2017/2273(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0268)


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Bogdan Andrzej Zdrojewski - A8-0169/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Monika Smolková, Daniel Hannan, Seán Kelly, Andrejs Mamikins och Dobromir Sośnierz

Betänkande Andreas Schwab - A8-0395/2017
Michaela Šojdrová, Monika Smolková och Seán Kelly

Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen - RC-B8-0275/2018
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová och Andrejs Mamikins

Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal EU-AVS - B8-0274/2018
Andrejs Mamikins.


9. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

10. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.09.


11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Parlamentets sammansättning

De behöriga tyska myndigheterna hade meddelat att Romeo Franz utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Jan Philipp Albrecht med verkan från och med den 3 juli 2018.

Parlementet noterade hans utnämning.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Romeo Franz, fram till dess att hans behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att han avgett en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


13. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG, EMPL, ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG, EMPL, ENVI, CULT, JURI, AFCO, FEMM, PETI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

BUDG, CONT, LIBE, FEMM

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av EU-programmet för bedrägeribekämpning (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med bestämmelserna i artikel 322.1 i fördraget, höra revisionsrätten om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) och om upphävande av förordning (EU) nr 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

BUDG, EMPL, ITRE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE

- Förslag till förordning om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EU) nr 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

BUDG, ITRE, REGI, AGRI, PECH

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI, PECH

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, AGRI, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

AFET, BUDG, ENVI, ITRE, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG, ENVI, IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut nr 541/2014/EU (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

AFET, BUDG, ENVI, AGRI

- Förslag till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta staters regering (08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller perioden för frivillig tillämpning av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägerier och mekanismen för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Bernard Monot. Förslag till resolution om att förutse och minska systemriskerna för den europeiska och globala ekonomin till följd av politiskt motiverade amerikanska sanktioner mot europeiska och ryska företag (B8-0234/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd av sektorer som drabbats av sanktionerna mot Ryssland (B8-0235/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

INTA

- Dominique Martin. Förslag till resolution om förbud mot att låta studenter som kommer från riskländer söka till känsliga universitetsutbildningar i EU (CBRN) (B8-0236/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

LIBE


14. Större interpellationer (debatt)

Israels deltagande i projekt som finansieras genom Horisont 2020

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (O-000014/2018) de Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez och Sabine Lösing, till kommissionen: Större interpellation - Israels deltagande i projekt som finansieras genom Horisont 2020 (B8-0028/2018)

Patrick Le Hyaric utvecklade frågan.

Talare: Andrejs Mamikins för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Ivan Jakovčić, som protesterade mot att kommissionen inte var närvarande, och Andrejs Mamikins, som ställde en fråga (”blått kort”) till Jean-Luc Schaffhauser, som besvarade frågan. (Talmannen för sammanträdet skulle vidarebefordra frågan om uppläget för debatter om större interpellationer till Europaparlamentets talman.)

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Beslut om vissa dokument

Beslut att dra tillbaka ett initiativbetänkande (artikel 52 i arbetsordningen)

INTA-utskottet hade beslutat att dra tillbaka nedanstående initiativbetänkande:

- En ny handelsram mellan EU och Turkiet och en modernisering av tullunionen (2016/2031(INI))
(rådgivande utskott: EMPL (artikel 53 i arbetsordningen))

Beslut att ändra typ till initiativbetänkande som inte avser lagstiftning (artikel 52 i arbetsordningen)

JURI-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Gränsöverskridande anspråk på återlämnande av konstverk och kulturföremål som stulits under väpnade konflikter och krig (2017/2023(INI))
(rådgivande utskott: CULT (artikel 54 i arbetsordningen))

Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 31 maj 2018)

AFET-utskottet

- Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (2018/2097(INI))

CULT-utskottet

- Utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik (2018/2090(INI))
(rådgivande utskott: EMPL (artikel 54 i arbetsordningen), ITRE)

TAX3

- Rapport om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (2018/2121(INI))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 46 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 31 maj 2018)

AFCO-utskottet

- Förslag till ändring av parlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (2018/2080(INL))
(rådgivande utskott: PETI)

JURI-utskottet

- Snabb lösning av handelstvister (2018/2079(INL))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 31 maj 2018)

FEMM-utskottet

- Omsorgstjänster i EU för förbättrad jämställdhet (2018/2077(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

AFCO-utskottet

- Genomförandet av de rättsliga bestämmelser och det gemensamma uttalande som säkerställer den parlamentariska granskningen av de decentraliserade byråerna (2018/2114(INI))
(rådgivande utskott: CONT, ECON, ENVI, JURI)

- Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende parlamentets befogenheter för politisk kontroll av kommissionen (2018/2113(INI))
(rådgivande utskott: CONT, JURI)

- Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende förstärkt samarbete (2018/2112(INI))
(rådgivande utskott: JURI, LIBE)

- Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet (2018/2111(INI))
(rådgivande utskott: LIBE, PETI)

- Läget avseende debatten om Europas framtid (2018/2094(INI))
(rådgivande utskott: CONT, ECON (artikel 54 i arbetsordningen))

- Differentierad integration (2018/2093(INI))
(rådgivande utskott: BUDG, ECON (artikel 54 i arbetsordningen))

- Ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om transparensen i diskussionerna om lagstiftning i Europeiska unionens råds förberedande organ (2018/2096(INI))
(rådgivande utskott: JURI)

AFET-utskottet

- Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (2018/2099(INI))
(rådgivande utskott: AFCO)

- Årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området (2018/2098(INI))

AGRI-utskottet

- Genomföranderapport avseende förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport inom och utanför EU (2018/2110(INI))
(rådgivande utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen), TRAN (artikel 54 i arbetsordningen), PETI)

CONT-utskottet

- Bedömning av användningen av EU:s budget för att reformera den offentliga sektorn (2018/2086(INI))
(rådgivande utskott: REGI)

CULT-utskottet

- Ny europeisk kulturagenda (2018/2091(INI))

DEVE-utskottet

- Digitaliseringen för utveckling: minska fattigdomen med hjälp av teknik (2018/2083(INI))
(rådgivande utskott: INTA)

- EU:s utvecklingsbistånd inom utbildning (2018/2081(INI))

ECON-utskottet

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019 (2018/2119(INI))
(rådgivande utskott: BUDG (artikel 54 i arbetsordningen), REGI, FEMM)

- Årsrapporten om konkurrenspolitik (2018/2102(INI))
(rådgivande utskott: INTA, AGRI)

- ECB:s årsrapport för 2017 (2018/2101(INI))

- Bankunionen - årsrapport 2017 (2018/2100(INI))

- Jämställdhet och skattepolitiken i EU (2018/2095(INI))

EMPL-utskottet

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019 (2018/2120(INI))
(rådgivande utskott: BUDG (artikel 54 i arbetsordningen), FEMM)

ENVI-utskottet

- Genomförande av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (2018/2108(INI))
(rådgivande utskott: EMPL (artikel 54 i arbetsordningen), IMCO (artikel 54 i arbetsordningen))

IMCO-utskottet

- Stärka den inre marknadens konkurrenskraft genom att utveckla EU.s tullunion och dess syrning (2018/2109(INI))
(rådgivande utskott: INTA)

INTA-utskottet

- Genomförande av GSP-förordning (EU) nr 978/2012 (2018/2107(INI))
(rådgivande utskott: AFET, DEVE)

- Betänkande om genomförandet av handelspelaren i associeringsavtalet med Centralamerika (2018/2106(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

- Blockkedja: en framåtblickande handelspolitik (2018/2085(INI))
(rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), LIBE (artikel 54 i arbetsordningen))

- WTO: vägen framåt (2018/2084(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)

ITRE-utskottet

- En övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik (2018/2088(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, ENVI, IMCO (artikel 54 i arbetsordningen), REGI, JURI (artikel 54 i arbetsordningen), LIBE (artikel 54 i arbetsordningen))

- Framtiden för EU:s energipolitik, inbegripet Euratomfördragets framtid (2018/2087(INI))
(rådgivande utskott: INTA, ENVI)

LIBE-utskottet

- Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2017 (2018/2103(INI))

- Fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien: avskaffande av kontroller vid de inre land-, sjö- och luftgränserna (2018/2092(INI))

PETI-utskottet

- Betänkande om ombudsmannens årliga rapport för 2017 (2018/2105(INI))

- Betänkande om överläggningarna i utskottet för framställningar under 2017, artikel 216.7 i arbetsordningen (2018/2104(INI))

TRAN-utskottet

- Självkörande bilar inom EU:s transporter (2018/2089(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, ITRE, IMCO (artikel 54 i arbetsordningen), JURI (artikel 54 i arbetsordningen))

Hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

JURI-utskottet

- Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
(rådgivande utskott: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO (artikel 39 i arbetsordningen))

- Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
(rådgivande utskott: BUDG, JURI (artikel 39 i arbetsordningen))

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 31 maj 2018)

AFCO-utskottet

- Läget avseende debatten om Europas framtid (2018/2094(INI))
(rådgivande utskott: CONT, ECON (artikel 54 i arbetsordningen))

- Differentierad integration (2018/2093(INI))
(rådgivande utskott: BUDG, ECON (artikel 54 i arbetsordningen))

AGRI-utskottet

- Genomföranderapport avseende förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport inom och utanför EU (2018/2110(INI))
(rådgivande utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen), TRAN (artikel 54 i arbetsordningen), PETI)

CULT-utskottet

- Utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik (2018/2090(INI))
(rådgivande utskott: EMPL (artikel 54 i arbetsordningen), ITRE)

ECON-utskottet

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019 (2018/2119(INI))
(rådgivande utskott: BUDG (artikel 54 i arbetsordningen), REGI, FEMM)
Associerade utskott ECON

EMPL-utskottet

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019 (2018/2120(INI))
(rådgivande utskott: BUDG (artikel 54 i arbetsordningen), FEMM)

ENVI-utskottet

- Genomförande av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (2018/2108(INI))
(rådgivande utskott: EMPL (artikel 54 i arbetsordningen), IMCO (artikel 54 i arbetsordningen))

INTA-utskottet

- Blockkedja: en framåtblickande handelspolitik (2018/2085(INI))
(rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), LIBE (artikel 54 i arbetsordningen))

ITRE-utskottet

- En övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik (2018/2088(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, ENVI, IMCO (artikel 54 i arbetsordningen), REGI, JURI (artikel 54 i arbetsordningen), LIBE (artikel 54 i arbetsordningen))

TRAN-utskottet

- Självkörande bilar inom EU:s transporter (2018/2089(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, ITRE, IMCO (artikel 54 i arbetsordningen), JURI (artikel 54 i arbetsordningen))

Beslut om att inleda förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 55 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 31 maj 2018)

- Ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om transparensen i diskussionerna om lagstiftning i Europeiska unionens råds förberedande organ (2018/2096(INI))
utskott: AFCO, PETI
(rådgivande utskott: JURI)

- Jämställdhet och skattepolitiken i EU (2018/2095(INI))
utskott: ECON, FEMM

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 108 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 31 maj 2018)

LIBE-utskottet

- Förslag om att inleda förhandlingar om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Demokratiska folkrepubliken Algeriet som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI))
(rådgivande utskott: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Förslag om att inleda förhandlingar om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Arabrepubliken Egypten om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Arabrepubliken Egypten som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI))
(rådgivande utskott: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Förslag om att inleda förhandlingar om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Libanon som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI))
(rådgivande utskott: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Förslag om att inleda förhandlingar om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Konungariket Marocko som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
(rådgivande utskott: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Förslag om att inleda förhandlingar om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Tunisien om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Tunisien som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI))
(rådgivande utskott: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Förslag om att inleda förhandlingar om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Staten Israel om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Staten Israel som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI))
(rådgivande utskott: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Förslag om att inleda förhandlingar om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Turkiet om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Turkiet som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI))
(rådgivande utskott: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Förslag om att inleda förhandlingar om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Hashemitiska konungariket Jordanien om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Hashemitiska konungariket Jordanien som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI))
(rådgivande utskott: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 113 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 31 maj 2018)

AFET-utskottet

- Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om det övergripande avtalet mellan EU och Kirgizistan (2018/2118(INI))

- Rekommendation till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om försvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder (2018/2117(INI))

- Rekommendation till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om räckvidden och mandatet för EU:s särskilda representanter (2018/2116(INI))

- Rekommendation till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt till rådet med en utvärdering av den uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter (2018/2115(INI))


16. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 12 juni 2018

(*) Namnet konfidentiellt

(*) (n° 0422/2018); Axel Weber (n° 0423/2018); (*) (n° 0424/2018); (*) (n° 0425/2018); Stanislav Bergant (n° 0426/2018); (*) (n° 0427/2018); (*) (n° 0428/2018); (*) (n° 0429/2018); Marios Achelleos (n° 0430/2018); Demitrios Paicopolos (n° 0431/2018); (*) (n° 0432/2018); (*) (n° 0433/2018); (*) (n° 0434/2018); (*) (n° 0435/2018); Louis Ripault (n° 0436/2018); Tomasa Carpio Comino (n° 0437/2018); (*) (n° 0438/2018); Heinz Wilhelm Blesgen (n° 0439/2018); Manolo Montalti (n° 0440/2018); (*) (n° 0441/2018); Stefano Badiali (n° 0442/2018); Marco Giovannelli (Future 4 Wildlife.org) (n° 0443/2018); Jevgeņija Krjukova (42 signatures) (n° 0444/2018); Sebastian Günther (n° 0445/2018); (*) (n° 0446/2018); (*) (n° 0447/2018); Thomas Engelbrecht (n° 0448/2018); (*) (n° 0449/2018); (*) (n° 0450/2018); (*) (n° 0451/2018); (*) (n° 0452/2018); (*) (n° 0453/2018); (*) (n° 0454/2018); Remedios Vivas Carvajal (n° 0455/2018); Jesús Pizarro Gordillo (n° 0456/2018); (*) (n° 0457/2018); (*) (n° 0458/2018); Enrique J. Hernández Salas (Consejo Social de la ciudad de Granada) (n° 0459/2018); Dimitrios Trakas (n° 0460/2018); Marco Ricci (n° 0461/2018); Marco Bava (n° 0462/2018); Maria Anna Avouri (n° 0463/2018); Radosveta Vassileva (n° 0464/2018); Peter Tot-Đerđ (n° 0465/2018); (*) (n° 0466/2018); Francisco Javier Rosell Felipe (n° 0467/2018); Colin Evers (n° 0468/2018); (*) (n° 0469/2018); Rubén Pérez Sueiras (Asociación Animalista Libera) (n° 0470/2018); (*) (n° 0471/2018); (*) (n° 0472/2018); Fernando García González (n° 0473/2018); (*) (n° 0474/2018); Georgi Avramov (n° 0475/2018); (*) (n° 0476/2018); (*) (n° 0477/2018); (*) (n° 0478/2018); Efstathios Kouteris (n° 0479/2018); Diego Profili (n° 0480/2018); (*) (n° 0481/2018).


17. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


18. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 2 juli 20185 juli 2018.


19. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 15.32.


20. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Verhofstadt, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Senaste uppdatering: 14 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy