Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 2. jūlijs - Strasbūra

10. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju pēc 2018. gada jūnija sesijas beigām ir parakstījis turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (00018/2018/LEX - C8-0305/2018 - 2016/0070(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par samērīguma novērtēšanu pirms jaunas profesiju reglamentācijas pieņemšanas (00019/2018/LEX - C8-0304/2018 - 2016/0404(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa monitoringu un ziņošanu (00020/2018/LEX - C8-0306/2018 - 2017/0111(COD)).

°
° ° °

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2018. gada 4. jūlijā, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru izveido daudzgadu plānu bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas minētos krājumus izmanto, un sīkāk nosaka kārtību, kā īstenot izkraušanas pienākumu Ziemeļjūrā, un ar kuru atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 676/2007 un (EK) Nr. 1342/2008 (00014/2018/LEX - C8-0298/2018 - 2016/0238(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko nosaka pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus, kas piemērojami Klusā okeāna dienvidu daļas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (SPRFMO) konvencijas apgabalā (00017/2018/LEX - C8-0296/2018 - 2017/0056(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko Regulu (ES) 2016/1139 groza attiecībā uz zvejas izraisītas zivju mirstības diapazoniem un aizsardzības līmeņiem, kas noteikti dažiem reņģes krājumiem Baltijas jūrā (00023/2018/LEX - C8-0297/2018 - 2017/0348(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (kodificēta versija) (00016/2018/LEX - C8-0295/2018 - 2017/0256(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES, un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (00002/2018/LEX - C8-0310/2018 - 2015/0277(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko aizstāj Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām A un B pielikumu (00025/2018/LEX - C8-0311/2018 - 2017/0189(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Ukrainai (00027/2018/LEX - C8-0312/2018 - 2018/0058(COD)).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 19. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika