Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 2. jūlijs - Strasbūra

11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 767/2008, Regulu (EK) Nr. 810/2009, Regulu (ES) 2017/2226, Regulu (ES) 2016/399, Regulu XX/2018 [Sadarbspējas regula] un Lēmumu 2004/512/EK un atceļ Padomes Lēmumu 2008/633/TI (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 469/2009 par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm (COM(2018)0317 – C8-0217/2018 – 2018/0161(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

INTA, ENVI, ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ūdens atkalizmantošanas minimālajām prasībām (COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

BUDG, ITRE, REGI, AGRI, PECH

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai (COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES tipa apstiprināšanas tiesību aktu papildināšanu saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ENVI, TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” un atceļ [Eiropas Solidaritātes korpusa regulu] un Regulu (ES) Nr. 375/2014 (COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Iekšējās drošības fonda izveidi (COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu (COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

AFET, BUDG, IMCO

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem (COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 (COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

BUDG, EMPL, ENVI, TRAN, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Patvēruma un migrācijas fonda izveidi (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, DEVE, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko tiek izveidots finansiāla atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzām, kurš ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Integrētās robežu pārvaldības fonda satvarā izveido finansiālā atbalsta instrumentu muitas kontroles iekārtām (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

INTA, BUDG, CONT, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III) (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA, BUDG, ENVI, REGI, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 287. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Revīzijas palātu.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

DEVE, INTA, BUDG, ENVI, CULT, LIBE, FEMM

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko groza Aktu par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās, kurš pievienots Padomes 1976. gada 20. septembra Lēmumam 76/787/EOTK, EEK, Euratom (09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Projekts – 2018. gada vispārējā budžeta grozījums Nr. 2: 2017. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana (09325/2018 – C8-0277/2018 – 2018/2057(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajām psihoaktīvajām vielām N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]ciklopropānkarboksamīdam (ciklopropilfentanilam) un 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]acetamīdam (metoksiacetilfentanilam) (09420/2018 – C8-0278/2018 – 2018/0118(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Projekts — 2018. gada vispārējā budžeta grozījums Nr. 3: Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā darbības pagarināšana (09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

AFET, DEVE, LIBE

2. Parlamenta komitejas

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Visaptverošu un pastiprinātu partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses (12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE)) - AFET komiteja - Referents: László Tőkés (A8-0177/2018).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Visaptverošu un pastiprinātu partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses (2017/2269(INI)) - AFET komiteja - Referents: László Tőkés (A8-0179/2018).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz sarunām par ES un Azerbaidžānas visaptverošo nolīgumu (2017/2056(INI)) - AFET komiteja - Referente: Norica Nicolai (A8-0185/2018).

- Ziņojums par virzību uz ES ārējo stratēģiju pret agrīnām un piespiedu laulībām — turpmākie pasākumi (2017/2275(INI)) - AFET komiteja - Referents: Charles Goerens (A8-0187/2018).

- Ziņojums par pirmiedzīvotāju tiesību pārkāpumiem visā pasaulē, tostarp zemes piesavināšanos (2017/2206(INI)) - AFET komiteja - Referents: Francisco Assis (A8-0194/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)) - INTA komiteja - Referents: Franck Proust (A8-0198/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā (pārstrādāta redakcija) (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Massimiliano Salini (A8-0199/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz atsevišķiem noteikumiem par transporta nodokļiem groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem (COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS)) - TRAN komiteja - Referente: Deirdre Clune (A8-0200/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par satvaru nepersonisku datu brīvai apritei Eiropas Savienībā (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018).

- Ziņojums par pilsētu lomu Savienības iestāžu sistēmā (2017/2037(INI)) - AFCO komiteja - Referents: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumu izdarīšanu Regulā (EK) Nr. 1071/2009 un Regulā (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Wim van de Camp (A8-0205/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Merja Kyllönen (A8-0206/2018).

- Ziņojums par risinājumiem attiecībā uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā pēc traumas vai slimības (2017/2277(INI)) - EMPL komiteja - Referente: Jana Žitňanská (A8-0208/2018).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2018 projektu: 2017. finanšu gada pārpalikuma iekļaušana (09325/2018 – C8-0277/2018 – 2018/2057(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Francijas pieteikumu EGF/2017/009 FR/Air France (COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Alain Lamassoure (A8-0210/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 256/2014 par Eiropas Savienībā īstenotu energoinfrastruktūras investīciju projektu paziņošanu Komisijai (COM(2017)0769 – C8-0448/2017 – 2017/0347(COD)) - ITRE komiteja - Referente: Barbara Kappel (A8-0211/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par priekšlikumu pagarināt Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienoto Valstu valdību (08166/2018 – C8-0259/2018 – 2018/0067(NLE)) - ITRE komiteja - Referents: Rolandas Paksas (A8-0212/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Sadarbības nolīgumu starp ES un Aeronavigācijas drošības aģentūru Āfrikā un Madagaskarā (ASECNA) par satelītnavigācijas attīstību un saistīto pakalpojumu sniegšanu ASECNA kompetences zonā par labu civilajai aviācijai (11351/2017 – C8-0018/2018 – 2017/0104(NLE)) - ITRE komiteja - Referents: Jerzy Buzek (A8-0213/2018).

- * Ziņojums par grozīto priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 904/2010 par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Roberts Zīle (A8-0215/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmuma izveidi (COM(2018)0008 – C8-0037/2018 – 2018/0003(NLE)) - ITRE komiteja - Referents: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018).

- ***I Ziņojums par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 22. pantu (10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD)) - ECON komiteja - AFCO komiteja - Referents: Gabriel Mato - Referente: Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas saistību sarakstos sakarā ar tās pievienošanos Eiropas Savienībai (10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Daniel Caspary (A8-0220/2018).

- Ziņojums par klimata diplomātiju (2017/2272(INI)) - AFET komiteja - ENVI komiteja - Referents: Arne Lietz - Referents: Jo Leinen (A8-0221/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses (10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE)) - AFET komiteja - Referente: Tokia Saïfi (A8-0222/2018).

- Ziņojums par trīsdimensiju drukāšanu: intelektuālā īpašuma tiesību un civiltiesiskās atbildības jomā risināmie jautājumi (2017/2007(INI)) - JURI komiteja - Referente: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Horvātija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (06986/2018 – C8-0164/2018 – 2018/0806(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Jaromír Štětina (A8-0225/2018).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei attiecībā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 73. sesiju (2018/2040(INI)) - AFET komiteja - Referents: Eugen Freund (A8-0230/2018).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par sociālu un uz solidaritāti balstītu uzņēmumu statūtiem (2016/2237(INL)) - JURI komiteja - Referents: Jiří Maštálka (A8-0231/2018).

- Ziņojums par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Jordānijas Hāšimītu Karalisti par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Jordānijas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (COM(2017)07982018/2060(INI)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0232/2018).

- Ziņojums par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Turcijas Republiku par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Turcijas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (COM(2017)07992018/2061(INI)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0233/2018).

- Ziņojums par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Libānas Republiku par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Libānas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (COM(2017)08052018/2065(INI)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0234/2018).

- Ziņojums par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Izraēlas Valsti par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Izraēlas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (COM(2017)08062018/2062(INI)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0235/2018).

- Ziņojums par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ēģiptes Arābu Republiku par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Ēģiptes kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (COM(2017)08092018/2066(INI)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0236/2018).

- Ziņojums par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Tunisiju par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Tunisijas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (COM(2017)08072018/2063(INI)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0237/2018).

- Ziņojums par priekšlikumu sākt sarunas par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Marokas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (COM(2017)08082018/2064(INI)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0238/2018).

- Ziņojums par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Alžīrijas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (COM(2017)08112018/2067(INI)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0239/2018).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 19. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika