Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 2 юли 2018 г. - Страсбург

14. Ред на работа
Пълни стенографски протоколи

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през юли 2018 г. (PE 624.394/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Четвъртък

Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността):

след консултация с политическите групи председателят предложи следната промяна:

Заглавието на разискването относно Молдова ще бъде променено на „Политическата криза в Молдова след анулирането на местните избори в Кишинев“.

Парламентът одобри предложението.

Сряда

Председателят съобщи, че е получил от групата EFDD предложение за резолюция чрез което се възразява срещу делегираното решение на Комисията за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза, що се отнася до Иран (точка 24 от протокола от 13.6.2018 г).

В съответствие с член 105, параграф 3 от Правилника за дейността тази точка ще бъде подложена на гласуване в сряда, 4 юли 2018 г.

Вторник

Искане от групата S&D за промяна на заглавието на изявленията на Съвета и на Комисията „Епидемия от Ебола в Демократична република Конго“ (точка 90 от окончателния проект на дневен ред) на „Положението в Демократична република Конго, по-специално епидемията от Ебола“.

Изказаха се: Maria Arena, от името на групата S&D, която обоснова искането, и Charles Goerens, от името на групата ALDE, против искането.

С електронно гласуване (36 „за“, 151 „против“, 8 въздържали се) Парламентът отхвърли искането.

Искане от групата ENF за добавяне като трета точка за следобед на изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно положението в Турция.

Изказа се Gilles Lebreton, от името на групата ENF, който обоснова искането.

Парламентът отхвърли искането.

Искане на групата Verts/ALE за добавяне като трета точка за следобед на изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно автономните оръжейни системи.

Изказа се Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който обоснова искането.

С поименно гласуване (126 „за“, 158 „против“, 5 въздържали се) Парламентът отхвърли искането.

Сряда

Искане от групите GUE/NGL, ECR и PPE за гласуване на трите доклада от пакета за мобилността в следния ред: доклад на Merja Kyllönen (A8-0206/2018) (точка 100 от окончателния проект на дневен ред), доклад на Wim van de Camp (A8-0205/2018) (точка 99 от окончателния проект на дневен ред) и доклад на Ismail Ertug (A8-0204/2018) (точка 98 от окончателния проект на дневен ред).

Изказа се Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането.

С електронно гласуване (187 гласа „за“, 92 гласа „против“, 9 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Председателят се върна на предходното изказване на Bruno Gollnisch (точка 4 от протокола от 2.7.2018 г.) и припомни, че Съдът на Европейския съюз наскоро е потвърдил надлежността на прилаганата процедура.

Изказа се: Edouard Martin относно исканията на устните преводачи (председателят потвърди, че диалогът между различните страни продължава).

Последно осъвременяване: 19 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност